Evangelija pagal Matą 13:24-43 (LBD6)
Jis pateikė jiems kitą palyginimą: „Dangaus karalystė panaši į žmogų, kuris pasėjo savo dirvoje gerą sėklą. Žmonėms bemiegant, atėjo jo priešas, pasėjo kviečiuose raugių ir nuėjo sau. Kai želmuo paūgėjo ir išplaukėjo, pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir klausė: ‘Šeimininke, argi ne gerą sėklą pasėjai savo lauke? Iš kurgi atsirado raugių?’ Jis atsakė: ‘Tai padarė mano priešas.’ Tarnai pasisiūlė: ‘Jei nori, mes eisime ir jas išravėsime.’ Jis atsakė: ‘Ne, kad kartais ravėdami rauges, neišrautumėte su jomis ir kviečių. Palikite abejus augti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: ‘Pirmiau išrinkite rauges ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną.’“
<…>
Paleidęs minias, Jėzus keliavo namo. Prie jo priėjo mokiniai ir prašė: „Išaiškink mums palyginimą apie rauges dirvoje.“ Jis atsiliepė: „Sėjantysis gerą sėklą yra Žmogaus Sūnus. Dirva – ­tai pasaulis. Gera sėkla­ – karalystės vaikai, o raugės – piktojo vaikai. Jas pasėjęs priešas – ­velnias. Pjūtis – ­tai pasaulio pabaiga, o pjovėjai – ­angelai. Taigi kaip surenkamos ir sudeginamos raugės, taip bus ir pasaulio pabaigoje. Žmogaus Sūnus išsiųs savo angelus, tie išrankios iš jo karalystės visus papiktintojus bei nedorėlius ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Tuomet teisieji spindės kaip saulė savo Tėvo karalystėje. Kas turi ausis, teklauso!

palyginimas apie rauges
Raugės – tai nuodingų piktžolių rūšis. Vos išdygę kviečiai ir raugės yra beveik tokie patys, bet juos galima atskirti, kai jie visiškai subręsta.

Palyginimas apie rauges sako, kad visi šie įvykiai įvyks tuo pat metu:

  • pasaulio pabaiga (tikslesnis vertimas amžiaus pabaiga)
  • Viešpaties diena; antrasis Jėzaus Kristaus atėjimas
  • pirmasis mirusiųjų prisikėlimas; bažnyčios paėmimas į dangų; negendančio kūno gavimas; teisiesiems suteikta šlovė
  • Dievo rūstybė nedorėliams; Dievo rūstybė Izraelio valstybės priešams

Palyginimas apie rauges tikriausiai paneigia „Pre Trib Rapture“ mokymą, kuris skelbia slaptą Jėzaus atėjimą ir slaptą bažnyčios paėmimą į dangų dar prieš Izraelio didįjį suspaudimą, nes šiame palyginime sakoma, kad teisieji ir neteisieji augs kartu iki derliaus nuėmimo. Paaiškinimas čia:


Palyginimas apie rauges parodo kas yra Dievo malonė.
Malonė yra tai, kad nusidėjėliui duodama laiko atsiversti.

Ezechielio knyga 18:21-32 (LBD6)
Bet jei nedorėlis atgailauja dėl visų savo nuodėmių, kurias buvo padaręs, laikosi mano įstatų ir daro, kas teisinga ir teisu, jis tikrai bus gyvas ir nemirs. Nė vienas jo nusikaltimų, kuriuos jis buvo padaręs, nebus atmenamas; jis bus gyvas dėl savo teisumo darbų. Argi aš trokštu, kad nedorėlis mirtų, ­– tai Viešpaties DIEVO žodis, ­– o ne grįžtų iš savo kelio ir gyventų?
Bet kai teisusis nusigręžia nuo teisumo ir daro pikta, sekdamas nedorėlio daromomis bjaurastimis, nejaugi jis bus gyvas? Nė vienas jo teisumo darbų, kuriuos jis buvo padaręs, nebus atmenamas dėl jo neištikimybės, kuria jis nusikalto, ir dėl nuodėmės, kuria nusidėjo; dėl jų jis mirs.
Jūs sakote: ‘Viešpaties kelias neteisus!’ Gerai įsiklausykite, Izraelio namai: ‘Nejau mano kelias neteisus? Argi ne jūsų keliai neteisūs?’ Kai teisus žmogus nusigręžia nuo teisumo ir elgiasi neteisingai, jis dėl to mirs. Jis mirs dėl savo neteisingumo. O kai nedorėlis nusigręžia nuo savo nedorumo ir daro, kas teisinga ir teisu, jis išgelbės savo gyvybę. Dėl to, kad susiprato ir nusigręžė nuo visų nusikaltimų, kuriuos buvo padaręs, jis tikrai bus gyvas ir nemirs. Tačiau Izraelio namai sako: ‘Viešpaties kelias neteisus!’ Argi nėra mano keliai teisūs, Izraelio namai? Argi ne jūsų keliai neteisūs?
Todėl aš teisiu jus kiekvieną pagal jo kelią, Izraelio namai, –­ tai Viešpaties DIEVO žodis.­ – Grįžkite ir gręžkitės nuo savo nusikaltimų; tenebūna jums daugiau progų parpulti. Meskite šalin visus nusikaltimus, kuriais nusikaltote, kurkite sau naują širdį ir naują dvasią. Kodėl gi norite mirti, Izraelio namai? Aš netrokštu nė vieno mirties, – ­tai Viešpaties DIEVO žodis. – ­Grįžkite ir būkite gyvi!“

Laiškas romiečiams 2:4-5 (LBD6)
Kaipgi drįsti niekinti jo gerumo, pakantumo ir kantrumo lobius, nesuprasdamas, kad Dievo gerumas skatina tave atsiversti? Deja, savo užkietėjimu bei neatgailojančia širdimi pats sau kaupi rūstybę rūstybės dienai, kurią apsireikš Dievo teisingas teismas.


Palyginimas apie rauges sako, kad mums negalima teisti žmonių.

Evangelija pagal Matą 7:1-2 (LBD6)
Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisiate, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta.

Pirmas laiškas korintiečiams 4:5 (LBD6)
Tad neteiskite ko nors prieš laiką, iki ateis Viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių sumanymus. Tuomet kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo.


Palyginimas apie rauges sako, kad prieš pasaulio pabaigą taps regimas skirtumas tarp karalystės vaikų ir piktojo vaikų.

kvietys ir raugė

Apreiškimas Jonui 22:11 (LBD6)
Piktadarys toliau tedaro piktadarybes, kas susitepęs, tesusitepa dar labiau, teisusis toliau tevykdo teisumą, ir šventasis dar tepašventėja.