Draudžiama aklai pasitikėti religijos tarnais – tais, kurie nėra vedami Dievo, neturi Dievo jėgos, bet kalba apie Dievą tarytum Jį pažinotų.

Išėjimo knyga 20:7 (DK2)
Tuščiai nevartok VIEŠPATIES, savo Dievo, vardo; nes VIEŠPATS nelaikys nekaltu to, kuris tuščiai vartoja jo vardą.

Tai yra vienas iš dešimties įsakymų.

Pakartoto Įstatymo knyga 18:20 (DK2)
Bet pranašas, kuris drįstų mano vardu kalbėti žodį, kurio kalbėti nesu jam įsakęs, ar kuris kalbės kitų dievų vardu, tas pranašas mirs.

Tie, kas Dievo vardu kalba melus, daro dar didesnę nuodėmę nei tie, kurie tuščiai vartoja Dievo vardą.

Psalmės 26:4-5 (DK2)
Aš nesėdėjau su tuščiais žmonėmis ir neinu su apsimetėliais. Aš nekenčiau piktadarių susirinkimo; ir nesisėsiu su nedorėliais.

Apsimetėliai tai tie, kas nėra vedami Dievo, bet savavališkai imasi Jį atstovauti.

Jeigu eilinis žmogus apsirengtų policininku ir išeitų į gatvę savivaliauti, jis rizikuotų gauti į nosį nuo chuliganų, o paskui teistumą iš teisėsaugos. Chuliganus galima prilyginti demonams, o teisėsaugą Dievui.

Jeigu žmogus baigia Biblijos koledžą, kunigų seminariją, teologijos mokslus ar priklauso tradicinei konfesijai, tai dar nereiškia, kad jis turi teisę kalbėti Dievo vardu. Jis mokėsi iš tokių pat apsišaukėlių.

Izaijo knyga 2:22 (LBD)
O, liaukitės kliautis žmogumi! Juk jis turi tik gyvybės alsavimą! Kuo gi jis nusipelnė pagarbos?

Jeremijo pranašystė 17:5 (KB)
Taip sako Viešpats: „Prakeiktas žmogus, kuris pasitiki žmogumi ir laiko kūną savo stiprybe, kurio širdis nutolsta nuo Viešpaties.

Evangelija pagal Matą 7:21-23 (LBD6)
Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ ­ įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. Daugelis man sakys, tai dienai atėjus: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!’ Tuomet jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, nedorėliai!’

Išvarinėti demonus įmanoma ir savavališkai, be Šventosios Dvasios vedimo, o tarkim tiesiog kartojant Jėzaus vardą. Tai rizikinga (Apd 19:11-17).

Evangelija pagal Matą 15:10-14 (LBD)
Paskui, sušaukęs minią, jis kalbėjo: „Klausykite ir supraskite! Ne kas patenka į burną, suteršia žmogų, bet kas išeina iš burnos, tai suteršia žmogų.“ Tuomet priėję mokiniai pranešė: „Ar žinai, kad fariziejai pasipiktino, išgirdę tuos žodžius?“ Jis atsakė: „Kiekvienas augalas, kurio nesodino mano dangiškasis Tėvas, bus išrautas. Palikite juos; jie ­ akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris.“

Darbai, atlikti mūsų pačių sumanymu, neturi vertės. Reikia vykdyti Dievo valią. Akli reiškia be Dievo vedimo.

Evangelija pagal Luką 6:39-40 (LBD)
Jis pasakė jiems palyginimą: „Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkristų į duobę?! Mokinys nėra viršesnis už mokytoją: kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas.

aklas veda aklą

Evangelija pagal Joną 11:7-10 (LBD)
ir tik tada pasakė mokiniams: „Eikime vėl į Judėją!“ Mokiniai jam atsakė: „Rabi, ką tik žydai kėsinosi užmušti tave akmenimis, o tu vėl ten eini?“ Jėzus tarė: „Argi ne dvylika valandų turi diena?! Kas vaikščioja dieną, tas nesuklumpa, nes mato šio pasaulio šviesą. O kas vaikščioja naktį, suklumpa, nes jam trūksta šviesos.“

Vaikščioti dieną, reiškia būti vedamu Dievo.

Antrasis laiškas Timotiejui 3:5 (DK2)
turintys dievotumo pavidalą, bet išsižadėję jo jėgos; nuo tokių šalinkis.

„Dievas su mumis“
Ant nacių kareivio diržo sagties parašyta „Dievas su mumis“.

Jeigu neturi Dievo jėgos ir nedarai gerų darbų – būsi sudegintas.

Evangelija pagal Matą 3:10-11 (LBD)
Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Aš jus krikštiju vandeniu atsivertimui, bet po manęs ateis galingesnis už mane; aš nevertas jam nė apavo nuauti. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi.

Evangelija pagal Matą 7:15-20 (LBD)
Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. Jūs pažinsite juos iš vaisių. Argi kas gali pasiskinti vynuogių nuo erškėčių ar figų nuo usnių?! Juk geras medis duoda gerus vaisius, o netikęs medis ­ blogus. Geras medis negali duoti blogų vaisių, o netikęs ­ gerų. Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Taigi jūs pažinsite juos iš vaisių.

Evangelija pagal Matą 13:22-23 (LBD)
Pasėlys tarp erškėčių ­ tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas. Pasėlys geroje žemėje ­ tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą.“

Evangelija pagal Joną 15:1-8 (LBD6)
Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas ­– vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.

Laiškas hebrajams (žydams) 6:4-8 (LBD)
Kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangaus dovanos, tapo Šventosios Dvasios dalininkais, patyrė gerąjį Dievo žodį bei būsimojo amžiaus galybę ir nupuolė, tų nebeįmanoma iš naujo atgaivinti atsivertimui, nes jie sau kryžiuoja Dievo Sūnų ir išstato jį paniekai. Jeigu žemė sugeria dažną lietų ir iš jos prasikala želmenys, naudingi tiems, kurie ją dirba, tai ji susilaukia Dievo palaimos, bet jeigu ji teželdo erškėčius bei usnis, tai ji niekam tikusi, ant jos krinta prakeiksmas, ir galiausiai ji bus išdeginta.

Žemė – žmogus.
Lietus – Šventoji Dvasia.
Želmenys – geri darbai.

Petro pirmas laiškas 2:5 (LBD)
Ir jūs patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų.


Be Dievo jėgos nieko gero negalite padaryti.

Skaičių knyga 14:39-45 (LBD)
Kai Mozė pakartojo šiuos žodžius visiems izraelitams, žmonės buvo širdgėlos apimti. Atsikėlę anksti rytą, jie leidosi krašto kalnagūbrių link, sakydami: „Mes čia! Esame pasirengę eiti į vietą, apie kurią VIEŠPATS kalbėjo, nes iš tikrųjų nusidėjome.“ Bet Mozė sakė: „Kodėl norite vėl nusižengti VIEŠPATIES įsakymui? Žygis nebus sėkmingas. Neikite, nes VIEŠPATS ne su jumis. Jei eisite, būsite priešų sumušti. Juk amalekiečiai ir kanaaniečiai pastos ten jums kelią, ir krisite nuo kalavijo. Kadangi nusigręžėte nuo VIEŠPATIES, VIEŠPATS nebus su jumis.“ Bet jie, pasitikėdami savimi, žygiavo į krašto aukštumų gūbrius, nors VIEŠPATIES Sandoros Skrynia ir Mozė nebuvo pasijudinę iš stovyklos. Kalnų aukštumose gyvenę amalekiečiai ir kanaaniečiai nusileido iš aukštumų ir sumušė juos, vydamiesi net ligi Hormos.

Šie žmonės ėjo kariauti su priešais savo pačių iniciatyva. Šiais laikais priešai tai demonai.

Patarlių knyga 29:18 (KB)
Be apreiškimo žūsta tauta. Palaimintas, kas laikosi įstatymo.

Evangelija pagal Matą 5:13 (LBD)
„Jūs ­ žemės druska. Jei druska netektų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.

Evangelija pagal Joną 15:5-6 (DK2)
Aš esu vynmedis, jūs esate šakos: kas pasilieka manyje, ir aš jame, tas neša daug vaisiaus; nes be manęs nieko negalite padaryti. Jei kas nepasilieka manyje, yra išmetamas kaip šaka, ir sudžiūna; ir jas surenka ir įmeta į ugnį, ir jos sudega.

Čia kalbama apie artimą santykį.

Evangelizacija be jėgos panaši į dovanojamą tuščią viltį.

Patarlių knyga 13:12 (LBD)
Atidėta viltis susargdina širdį, o įgyvendintas troškimas yra gyvybės medis.

Negavęs apreiškimo negali žinoti ar tavo pasirinkimas teisingas.


Evangelizuoti galima tiktai su Dievo jėga.

Karalius Saulius padarė klaidą savavališkai atnašaudamas deginamąją auką (1 Sam 13:8-15).

Jėzus savo tarnavimą pradėjo tik po to kai buvo užpildytas Šventąja Dvasia.

Evangelija pagal Morkų 16:9-20 (LBD)
Prisikėlęs anksti rytą, pirmąją savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalenai, iš kurios buvo išvaręs septynis demonus. Ji nuėjusi pranešė jo bičiuliams kurie gedėjo ir verkė. Tie, išgirdę, kad jis gyvas ir kad ji pati jį mačiusi, netikėjo. Paskui Jėzus pasirodė dviem iš jų kelyje į kaimą, tačiau kitokiu pavidalu. Ir šitie sugrįžę paskelbė visiems kitiems, bet ir jais anie netikėjo. Galop pasirodė visiems Vienuolikai, kai jie sėdėjo už stalo; priekaištavo jiems už netikėjimą ir širdies kietumą, kad netikėjo tais, kurie buvo matę jį prisikėlusį. Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks.“ Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.

Evangelija pagal Luką 24:49 (DK2)
Ir štai aš siunčiu ant jūsų savo Tėvo pažadą; bet jūs pasilikite Jeruzalės mieste, kol būsite apdalinti jėga iš aukštybių“.

Paaiškinimas skliaustuose:
Ir štai aš siunčiu ant jūsų savo Tėvo pažadą (Šventąją Dvasią); bet jūs pasilikite Jeruzalės mieste (neevangelizuokite), kol būsite apdalinti jėga iš aukštybių (Šventąja Dvasia)“.

Evangelija pagal Joną 10:37-38 (LBD)
Jei aš nedarau savo Tėvo darbų, netikėkite manimi! O jeigu darau ir manimi netikite, tikėkite darbais, kad pažintumėte ir suprastumėte, jog Tėvas manyje ir aš jame.“

Darbai tai stebuklai, tokie kaip ligų išgydymas ir demonų išvarymas.

Apaštalų darbai 1:8 (DK2)
Bet kai ant jūsų ateis Šventoji Dvasia, gausite jėgą; ir būsite mano liudytojai Jeruzalėje ir visoje Judėjoje, ir Samarijoje, ir iki tolimiausio žemės pakraščio“.

Paaiškinimas skliaustuose:
Bet kai ant jūsų ateis Šventoji Dvasia, gausite jėgą (gydyti ligas, išvarinėti demonus); ir būsite mano liudytojai (evangelistai) Jeruzalėje ir visoje Judėjoje, ir Samarijoje, ir iki tolimiausio žemės pakraščio“.

Apaštalų darbai 16:6-10 (LBD)
Jie perėjo Frygiją ir Galatijos šalį, nes Šventoji Dvasia draudė jiems skelbti žodį Azijoje. Atvykę netoli Myzijos, jie mėgino pasukti į Bitiniją, tačiau Jėzaus Dvasia jų neleido. Perėję Myziją, jie nuėjo į Troadę. Čia Paulius naktį turėjo regėjimą: jam pasirodė makedonietis, kuris maldavo: „Ateik į Makedoniją ir padėk mums!“ Po šio regėjimo mes nedelsdami nutarėme keliauti į Makedoniją, įsitikinę, jog Dievas mus pašaukė skelbti jiems Gerosios Naujienos.

Pirmasis laiškas korintiečiams 1:17 (DK2)
Nes Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet skelbti evangeliją: ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius netaptų neveiksmingas.

Pirmasis laiškas korintiečiams 2:1-6 (DK2)
Ir aš, broliai, kai atėjau pas jus, neatėjau kalbos ar išminties puikumu, skelbdamas jums Dievo liudijimą. Nes nusprendžiau tarp jūsų nieko nežinoti, išskyrus Jėzų Kristų, ir jį nukryžiuotą. Ir aš buvau pas jus silpnume, baimėje ir labai drebėdamas. Ir mano kalba bei mano skelbimas buvo ne viliojančiais žmogaus išminties žodžiais, bet Dvasios ir jėgos parodymu: kad jūsų tikėjimas stovėtų ne žmonių išmintyje, bet Dievo jėgoje. Nors mes kalbame išmintį tarp tobulųjų, tačiau ne šio pasaulio išmintį nei šio pasaulio kunigaikščių, kurie eina niekais;

Antras laiškas korintiečiams 10:18 (LBD)
Ne tas priimtinas, kuris pats prisistato, bet tas, kurį Viešpats pristato.

Pavyzdys kaip atrodo evangelizacija su jėga:
2020.08.01 papildymas.
Šis straipsnis buvo parašytas pagal TB Joshua mokymą, jo bažnyčioje buvo sakoma „no power – no Christian service“ („jei nėra jėgos, tai neturi būti tarnavimo“), dar sakydavo, kad tarnavimas be Dievo jėgos tai „dangerous mission“ (pavojingas užsiėmimas). Man toks mokymas patiko, kadangi aš buvau stipriai nusivylęs bažnyčiomis. Taip kalbėti TB Joshua’i yra labai naudinga asmeniškai, kadangi jis pats disponuoja jėga, bet nežinia ar ta jėga yra nuo Dievo, galimai ne. Kolkas nei Lietuvoje, nei Pabaltyje, nei visoje postsovietinėje teritorijoje nėra bažnyčių su Dievo jėga, todėl to tikėtis yra nerealistiška. Net jeigu bažnyčios neturi nei jėgos, nei apreiškimų, jos visviena gali būti kažkam kažkuo naudingos, nes jose skelbiamas Dievo žodis. Ne visi žmonės yra pajėgūs patys skaityti Šventąjį Raštą. Dabar mokymas „jei nėra jėgos, tai neturi būti tarnavimo“ man kelia abejonę. Kiekvienas žmogus turi kažkokį liudijimą kuris gali sustiprinti kitų tikėjimą. Kaikurie žmonės gali įkvėpti kitus, kiti gali pamokyti, kiti gali tiesiog giedoti. Net ir be Dievo jėgos galima šį tą veikti, negalima tiktai stoti į tiesioginę kovą prieš demonus kitų kūnuose.


2021.03.07
Tai apreiškimas, gautas būnant Dvasios pagavoje.
https://dzodis.com/2021/03/08/pamokslas/
Jame raginama evangelizuoti.


2021.06.08
mirė TB Džošua
https://dzodis.com/2021/06/08/mire-tb-dzosua/
Deja, jis buvo netikras…


2022.01.01 [EN]

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3270432456576236&id=1714175615535269

Evangelija pagal Matą 7:21-23 (LBD)
Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ –­ įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. Daugelis man sakys, tai dienai atėjus: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!’ Tuomet jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, nedorėliai!’

*Dvasinės dovanos negarantuoja to, kad būsime išgelbėti. Net ir tie, kas turi dvasines dovanas, gali gyventi dvigubą gyvenimą ir būti neišgelbėtais.