Bandys užmušti.

Kai tik žmogus įtiki, po ilgų metų gyvenant nuodėmėje jis gali turėti demonų. Galbūt todėl velnias bandys užmušti naujatikį pačioje pradžioje, kol jis dar turi maksimalią jam įtaką, nes jis žino, kad su laiku jo įtaka tam žmogui tik mažės. Dažniausias būdas tai širdies smūgis.

Ne visiems gresia toks nuotykis. Galbūt tik tiems kas turi demonų. Galbūt tik tiems kas kelia potencialų pavojų Šėtono karalystei, nes ne visi tikintys yra pavojingi Šėtonui, nes jie tarytum lavonai, jie be pažinimo, jie neaktyvūs.

Taip kaip neužmušė Jobo, neužmuš ir naujatikio.

Jobo knyga 1:12 (KB)
Viešpats tarė šėtonui: „Visa, ką jis turi, atiduodu tavo valdžion, bet prieš jį neištiesk rankos“. Šėtonas pasišalino iš Viešpaties akivaizdos.

Bandys suvilioti į nuodėmę.

Velnias gauna valdžią žmogaus gyvenimui tiktai per nuodėmę.

Naujatikis gaus daug pasiūlymų iš praeities draugelių, kuriems jis daugybę metų buvo nereikalingas, bet kažkodėl būtent dabar jie jį prisiminė. Tie draugeliai yra nusidėjėliai, todėl jie yra Šėtono marionetės, jiems velnias pakiša norą susisiekti su naujatikiu tam, kad suvilioti jį į nuodėmę. Kaikurie draugeliai gali vilioti į okultines sektas, kiti kalbės apie savo nuotykius ištvirkaujant ar kitaip nuodėmiaujant. Kiti galbūt tik pakvies į žvejybą tam, kad tu ten nusigertum, parūkytum žolės.

Evangelija pagal Matą 26:41 (KB)
Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundymą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas“.

Jokūbo laiškas 1:12 (KB)
Palaimintas žmogus, kuris ištveria pagundymą, nes, kai bus išbandytas, jis gaus gyvenimo vainiką, kurį Viešpats pažadėjo Jį mylintiems.

Nekęs, niekins.

Jeigu apie tikėjimą pradėsi kalbėsi savo bedieviškoje šeimoje, tai prasidės manipuliacijos. Pvz.: „tu nesilaikai dešimties įsakymų, juk ten rašo gerbti tėvą ir motiną, kodėl nepasveikinai su tėvo ar motinos diena?“.

Pavojinga kalbėti apie tikėjimą darbovietėje, nes kolegos pradės tavęs nekęsti be jokios priežasties, prasidės konfliktai. Tas pat gali būti su kaimynais.

Psalmių knyga 69:4 (KB)
Daugiau kaip galvos plaukų yra tų, kurie be priežasties manęs nekenčia. Galingesni už mane tie, kurie melagingai puola mane. Turiu grąžinti, ko nepaėmiau.

Psalmių knyga 109:2 (KB)
Nedorėlio burna ir klastingojo burna prieš mane atsivėrė. Jie kalba prieš mane melagingais liežuviais.

Pirmasis Jono laiškas 3:13 (KB)
Nesistebėkite, broliai, jei pasaulis jūsų nekenčia.

Bedieviai yra daugiau ar mažiau valdomi velnių, todėl jiems sukyla priešiškumas tikinčiajam. Žmonės pradės ieškoti priekabių, ieškos kuo galima būtų tave apkaltinti. Pavyzdžiui bedieviai mėgsta kabinėtis prie Romos katalikų bažnyčios dėl jos esamų ar menamų klaidų, bet dažniausiai tikroji jų kritikos priežastis yra priešiškumas Dievui. Aktorius Vitalijus Cololo atėjo į bažnyčią tam, kad pareklamuotų bedievišką renginį ZERO, o kai paskui jį iškvietė į teismą dėl chuliganizmo, tai bandė teisintis tuo, kad jis taip neva kovojo prieš pedofiliją katalikų bažnyčioje. Bedieviai nesako, kad mes tavęs nekenčiame dėl tikėjimo, jie prigalvoja kitų priežasčių. Kitas pavyzdys grupės ŽAS daina „debilas ir bažnyčioje debilas“.

Apkalbinės, šmeiš, persekios.

Kai neras kuo tave apkaltinti, tuomet šmeiš. Jėzų irgi šmeižė.

Pagrindinis apkalbų ir šmeižto tikslas yra siekis izoliuoti žmogų nuo visuomenės, tokiu būdu jį neutralizuojant. Apie metodus rašo: http://www.kgbveikla.lt/lt/kgb-veiklos-metodai

Iki tokios patirties gali būti nesuprantamas vienas iš dešimties įsakymų:

Išėjimo knyga 20:16 (KB)
Neliudyk neteisingai prieš savo artimą.