Dievo ginkluotė

Evangelija pagal Morkų 8:38 (KB)
Jei kas gėdisi manęs ir mano žodžių šios svetimaujančios ir nuodėmingos kartos akivaizdoje, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, kai Jis ateis savo Tėvo šlovėje su šventaisiais angelais“.

Pirmasis laiškas Korintiečiams 9:24-27 (KB)
Argi nežinote, kad lenktynėse bėga visi, bet tik vienas gauna laimėtojo apdovanojimą? Taigi bėkite taip, kad laimėtumėte! Kiekvienas varžybų dalyvis nuo visko susilaiko; jie taip daro, norėdami gauti vystantį vainiką, o mes – nevystantį. Todėl aš bėgu nedvejodamas ir grumiuosi ne kaip į orą smūgiuodamas, bet tramdau savo kūną ir darau jį klusnų, kad, kitiems skelbdamas, pats netapčiau atmestinas.

Laiškas Efeziečiams 6:10-18 (KB)
Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir Jo galybės jėga. Apsirenkite visa Dievo ginkluote, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir, visa atlaikę, išstovėti. Tad stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos Evangeliją. O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojo strėles. Pasiimkite ir išgelbėjimo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį, visada melsdamiesi Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymu. Ištvermingai budėkite, malda užtardami visus šventuosius

imkitės visų Dievo ginklų

Pirmasis Jono laiškas 5:4-5 (KB)
Juk, kas tik gimė iš Dievo, nugali pasaulį; ir štai pergalė, nugalinti pasaulį – mūsų tikėjimas! O kas gi nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus?

Apreiškimas Jonui 2:7 (KB)
Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako bažnyčioms: ‘Nugalėtojui Aš duosiu valgyti nuo gyvybės medžio, esančio Dievo rojaus viduryje’ „.

Apreiškimas Jonui 2:11 (KB)
Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako bažnyčioms: ‘Nugalėtojas nenukentės nuo antrosios mirties’ „.

Apreiškimas Jonui 2:17 (KB)
Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia sako bažnyčioms: ‘Nugalėtojui Aš duosiu paslėptos manos ir baltą akmenėlį, o ant akmenėlio bus įrašytas naujas vardas, kurio niekas nežino, tiktai gavėjas’ „.

Apreiškimas Jonui 2:26 (KB)
Tam, kuris nugali ir iki galo laikosi mano darbų, Aš ‘duosiu valdžią tautoms:

Apreiškimas Jonui 3:5 (KB)
Nugalėtojas bus aprengtas baltais drabužiais, ir jo vardo neištrinsiu iš gyvenimo knygos. Aš išpažinsiu jo vardą savo Tėvo ir Jo angelų akivaizdoje’.

Apreiškimas Jonui 3:12 (KB)
Nugalėtoją Aš padarysiu ramsčiu savo Dievo šventykloje, ir jis jau nebeišeis laukan; užrašysiu ant jo savo Dievo vardą ir vardą savo Dievo miesto, naujosios Jeruzalės, nužengiančios iš dangaus nuo mano Dievo, ir savo naująjį vardą’.

Apreiškimas Jonui 3:21 (KB)
Nugalėtojui Aš duosiu atsisėsti šalia savęs, savo soste, kaip ir Aš nugalėjau ir atsisėdau šalia savo Tėvo, Jo soste’.

Apreiškimas Jonui 12:11 (KB)
Ir jie nugalėjo jį Avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu. Jie nebrangino savo gyvybės, net iki mirties.

Apreiškimas Jonui 14:12 (KB)
Čia pasirodo šventųjų ištvermė, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo.

Apreiškimas Jonui 21:7 (KB)
Nugalėtojas paveldės viską, ir Aš būsiu jo Dievas, o jis bus mano sūnus. Bet bailiams, netikintiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“.


Kas tokie silpni:

  • nusidėjėliai, žmonės turintys priklausomybių, malonumų ieškotojai – pvz.: rūkaliai, alkoholikai, lošėjai, ištvirkėliai, rijūnai, geimeriai
  • bailiai – tie kas gėdijasi viešai išpažinti savo tikėjimą
  • konformistai, prisitaikėliai, tie kas ieško populiarumo tarp žmonių, tie kas brangina savo gerovę labiau nei tikėjimą – pvz.: partiniai, kaikurie katalikai
  • parsidavėliai – pvz.: koloborantai (Biblijoje muitininkai), valstybės agentai (jie davė priesaiką stabui), slaptų okultinių organizacijų nariai (pvz. masonai)

Materialistai, ateistai, kurie sako, kad tikėjimas yra silpniems, prieš mirtį palūžta psichologiškai, nes juos užpuola baimė dėl nežinomybės.