Apreiškimas Jonui 14:9-12 (LBD6)
Ir dar trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas skardžiu balsu: „Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir Avinėlio akyse. Jų kentėjimų dūmai rūks per amžių amžius, ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį ­– tie, kurie garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą.“ Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo!


Kas yra žvėris?

Žvėris tai Romos katalikų bažnyčia.

Taip sako Babilono karaliaus sapnas ir Apreiškimo knyga.

žvėris Apreiškimo knygoje

Kas yra ženklas?

Jeigu atsisakysime fantazuoti, o bandysime išsiaiškinti žiūrėdami tiktai į Šventąjį Raštą, tai pamatysime, kad ženklas tai religinės apeigos. Toks aiškinimo metodas vadinasi aliuzinis metodas.

Išėjimo knyga 13:1-16 (LBD6)
VIEŠPATS kalbėjo Mozei: „Pašvęsk man visus pirmagimius! Kas tik tarp izraelitų pirmas atveria motinos įsčias, žmogaus ar gyvulio vaikas, tas yra mano.“ Mozė tarė žmonėms: „Atsiminkite tą dieną, kai išėjote iš Egipto, iš vergijos namų, nes VIEŠPATS iš ten išvedė jus savo rankos galia. Rauginta duona nebus valgoma. Šiandien, abibo mėnesį, jūs išeinate! Kai VIEŠPATS atves tave į kanaaniečių, hetitų, amoritų, hivų ir jebusiečių kraštą, kurį duoti prisiekė jūsų protėviams, kraštą, tekantį pienu ir medumi, atliksi šį mėnesį tokias apeigas. Septynias dienas valgysi neraugintą duoną. Septintą dieną bus iškilmė VIEŠPAČIUI. Nerauginta duona bus valgoma septynias dienas; raugintos duonos neturi turėti ir nieko rauginto neturi būti visoje tavo žemėje. Tą dieną paaiškinsi savo sūnui: ‘Tai dėl to, ką man padarė VIEŠPATS, kai aš išėjau iš Egipto.’ Tai tarnaus tau kaip ženklas ant rankos ir kaip priminimas ant kaktos, kad VIEŠPATIES įstatymas būtų tavo lūpose, nes VIEŠPATS galinga ranka išvedė tave iš Egipto. Atliksi šias įsakytas apeigas metai iš metų joms skirtu laiku. Kai VIEŠPATS įves tave į kanaaniečių kraštą, kaip buvo prisiekęs tau ir tavo protėviams, ir atiduos jį tau, tu atskirsi VIEŠPAČIUI visa, kas pirmąkart atveria motinos įsčias. Visi jūsų galvijų pirmagimiai patinėliai priklausys VIEŠPAČIUI. Kiekvieną pirmagimį asiliuką išpirksi avimi; o jeigu neišpirksi, turi jam nusukti sprandą. Kiekvieną vyriškį pirmagimį iš savo vaikų turi išpirkti. Kai ateityje tavo sūnus klaus: ‘Ką tai reiškia?’ ­ tu jam atsakysi: ‘Galinga ranka VIEŠPATS išvedė mus iš Egipto, iš vergijos namų. Kai faraonas kietaširdiškai užsispyrė neleisti mums išeiti, VIEŠPATS užmušė Egipto žemėje visus pirmagimius ­ ir žmonių pirmagimius, ir gyvulių pirmagimius. Todėl aš ir aukoju VIEŠPAČIUI visa, kas yra vyriškosios lyties ir pirmąkart atveria motinos įsčias, todėl aš ir išperku savo pirmagimį sūnų.’ Tai tarnaus tau kaip ženklas ant rankos ir juostelė ant kaktos, nes galinga ranka VIEŠPATS mus išvedė iš Egipto.“

Išėjimo knyga 31:12-17 (LBD6)
VIEŠPATS kalbėjo Mozei: „Tu turi pasakyti izraelitams: ‘Stenkitės laikytis mano šabų, nes tai ženklas tarp manęs ir jūsų per visas jūsų kartas, duotas tam, kad žinotumėte, jog aš, VIEŠPATS, jus pašventinu. Todėl turite laikytis šabo, nes jis jums yra šventa diena. Kas jį išniekintų, bus nubaustas mirtimi. Kas jo metu bet ką dirbtų, bus atkirstas nuo tautos. Šešias dienas bus dirbama, bet septintoji diena yra visiško poilsio šabas ­– šventa diena VIEŠPAČIUI. Kas šabo dieną dirbtų bet kokį darbą, bus nubaustas mirtimi. Todėl izraelitai laikysis šabo, švęsdami šabą per visas savo kartas kaip amžiną Sandorą. Amžinai jis bus ženklas tarp manęs ir izraelitų, nes per šešias dienas VIEŠPATS padarė dangų ir žemę, o septintąją dieną atsikvėpė ir ilsėjosi.“

Ezechielio knyga 20:12, 18-21 (LBD6)
Be to, daviau jiems savo šabus kaip ženklą man ir jiems, kad žinotų, jog aš, VIEŠPATS, juos pašventinu.
<…>
O jų vaikams dykumoje sakiau: ‘Nesekite savo tėvų įstatais, nesilaikykite jų įsakų ir nesusiterškite jų stabais. Aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas; sekite mano įstatais, uoliai laikykitės mano įsakų ir švęskite mano šabus, idant jie būtų ženklas man ir jums, kad žinotumėte, jog aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.’ Bet vaikai maištavo prieš mane; jie nesekė mano įstatais, nesilaikė rūpestingai mano įsakų, kurių žmogus turi laikytis, kad per juos gyventų, ir labai išniekino mano šabus.


Kas yra žvėries ženklas?

Labai tikėtina, kad žvėries ženklas tai sekmadienio mišios Romos katalikų bažnyčioje, ypač kai valgomas vaflis. Žvėries ženklu taip pat galima būtų laikyti visus Romos katalikų bažnyčios sakramentus, nes jie visi yra kitokie nei Biblijoje. Vaflio kultas išsiskiria iš kitų sakramentų tuo, kad jis nuolat kartojamas. Katekizme, ten kur išvardinti septyni sakramentai, parašyta: „Kristaus įsteigtieji ženklai, kuriais gauname Dievo malonę“.

Septintosios dienos adventistai sako, kad žvėries ženklas tai sekmadienio šventimas. Adventistai tokią išvadą daro dėl to, kad Romos katalikų bažnyčia drįso panaikinti vieną iš dešimties Dievo įsakymų – „švęsk šabo dieną“, pakeisdama jį savu įsakymu – „švęsk sekmadienį“.

sekmadienis

Taip pat Romos katalikų bažnyčia iš dešimties Dievo įsakymų išbraukė antrąjį įsakymą, kuris draudžia darytis stabus (drožinius, paveikslus, statulas).

Įdomu tai, kad Kunigų knygos 26-ame skyriuje, kur kalbama apie palaiminimus ir prakeikimus už paklusnumą ir nepaklusnumą, yra išskiriami būtent šie du įsakymai – susilaikymas nuo stabų ir šabų šventimas.

Kunigų knyga 26:1-2 (LBD6)
Nedirbsite sau stabų. Nesistatysite statulų ar šventųjų stulpų, nesistatysite savo krašte akmenų su išraižytais [stabais], kad juos garbintumėte, nes aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. Švęskite mano šabus ir laikykite pagarboje mano šventyklą: aš esu VIEŠPATS.

sekmadienio mišios
Sekmadienio mišios katalikų bažnyčioje.

Romos katalikų bažnyčia verčia visus švęsti sekmadienį:

  • verbų sekmadienis
  • Velykos
  • motinos diena (gegužės pirmą sekmadienį)
  • tėvo diena (birželio pirmą sekmadienį)
  • Sekminės
  • Advento pradžia

Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.
2014.01.13
„Pasistenkime, kad kuo mažiau žmonių turėtų sekmadieniais dirbti. Nepamirškime, kad sekmadieniniai apsipirkimai prekybos centruose apsunkina jų darbuotojų šeimas. Europos Sąjungoje jau kilo judėjimas, kuriam priklauso ne tik bažnyčių atstovai, bet ir profsąjungų, sporto ir šeimų bendruomenių nariai. Jie reikalauja, kad sekmadienį nebūtų dirbama. Grąžinkime sekmadienį Dievui ir šeimai.“


Sakyti, kad „švęsk sekmadienį“ yra Dievo įsakymas, tai blogiau už nepaklusnumą.

Kunigų knyga 10:1-2 (LBD6)
O Aarono sūnūs Nadabas ir Abihuvas pasiėmė savo smilkytuvus, įsidėjo žarijų, užbarstė ant jų smilkalų ir atnašavo VIEŠPATIES akivaizdoje nešventintą ugnį, kokios jis nebuvo jiems įsakęs. Ugnis išsiveržė iš VIEŠPATIES Artumo, prarijo juos, ir jie numirė VIEŠPATIES akivaizdoje.

Pakartoto Įstatymo knyga 18:20 (LBD6)
O pranašas, drįstantis tarti mano vardu pranašavimą, kurio aš jam neįsakiau tarti, ar kalbantis kitų dievų vardu, turi mirti.’

Samuelio pirma knyga 15:23 (LBD6)
Juk nepaklusnumas ­– ne mažesnė nuodėmė už būrimą, o pasikliovimas savimi ­– tarsi stabmeldystės blogis. Už tai, kad atmetei VIEŠPATIES žodį, jis atmetė tave nuo karaliavimo.“


Dauguma mano, kad žvėries ženklas tai kažkas, kas dar bus ateityje (pvz. mikročipas), nes pasakyta, kad be jo nebus galima pirkti.

Apreiškimas Jonui 13:16-17 (LBD6)
Jis verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo –­ žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus.

Bet juk žodis pirkimas tai simbolis, kuris reiškia Dievo žodžio priėmimą.

Izaijo knyga 55:1-3 (LBD6)
Nagi visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens! Net jei neturite pinigų, ateikite, pirkite duonos ir valgykite! Ateikite, pirkite vyno ir pieno be pinigų ir be kainos! Kodėl mokate pinigus už tai, kas nėra duona, ir atiduodate uždarbį už tai, kas nepasotina? Paklausykite manęs, ir valgysite tai, kas gera, gardžiuositės skanėstais. Ateikite pas mane ir rūpestingai klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą. Aš sudarysiu su jumis amžinąją Sandorą, remdamasis savo ištikimąja meile Dovydui.

Tokiu būdu žodžiai „kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo“ gali reikšti tai, kad ilgą laiką vienintelis būdas prisiliesti prie Evangelijos buvo tik per Romos katalikų bažnyčią.

Šiuo metu mes gyvename tokiame laikotarpyje kai kiekvienas galime laisvai klausyti ir net skaityti Dievo žodį, būdami nepriklausomi nuo Romos katalikų bažnyčios.

Apreiškimas Jonui 14:6-7 (LBD6)
Ir aš pamačiau kitą angelą, lekiantį dangaus viduriu, turintį paskelbti žemės gyventojams, visoms tautoms, gentims, kalboms ir žmonėms amžinąją Evangeliją. Jis šaukė galingu balsu: „Bijokite Dievo ir atiduokite jam pagarbą, nes atėjo jo teismo valanda; nuolankiai pašlovinkite dangaus ir žemės, jūros ir vandens šaltinių Sutvėrėją!“

Dėl Dievo žodžio laisvo prieinamumo Romos katalikų bažnyčia tampa nebereikalinga.

Apreiškimas Jonui 14:8 (LBD6)
Paskui jį skrido antras angelas, kuris šaukė: „Krito, krito didžioji Babelė [T. y. Babilonas.], kuri savo paleistuvingo įniršio vynu apgirdė visas tautas!“

Tokiomis aplinkybėmis, nelieka pasiteisinimo dėl priklausymo Romos katalikų bažnyčiai.

Apreiškimas Jonui 14:9-12 (LBD6)
Ir dar trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas skardžiu balsu: „Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir Avinėlio akyse. Jų kentėjimų dūmai rūks per amžių amžius, ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį ­– tie, kurie garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą.“ Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo!