Pitono dvasia tai blogų mokytojų ir netikrų pranašų dvasia.

pitonas

Pradžios knyga 3:1-7 (KB)
Gyvatė buvo gudresnė už visus žemės gyvūnus, kuriuos Viešpats Dievas sutvėrė. Ji tarė moteriai: „Ar tikrai Dievas pasakė: ‘Nevalgykite nuo visų sodo medžių’?“ Moteris atsakė gyvatei: „Mums leista valgyti sodo medžių vaisius, išskyrus vaisius medžio, kuris yra sodo viduryje. Dievas įsakė: ‘Nevalgykite nuo jo ir nelieskite jo, kad nemirtumėte’ “. Gyvatė atsakė: „Nemirsite! Dievas žino, kad tą dieną, kurią valgysite nuo jo, atsivers jūsų akys ir jūs tapsite kaip dievai, pažindami gera ir bloga“. Kai moteris pamatė, kad medžio vaisiai yra tinkami maistui, patrauklūs akims ir, vieną suvalgius, galima įsigyti išminties, ji paėmė jo vaisių, pati valgė ir davė savo vyrui, ir jis valgė. Tada atsivėrė abiejų akys ir jie suprato esą nuogi; juodu supynė figmedžio lapus ir pasidarė prijuostes.

Evangelija pagal Matą 3:7 (KB)
Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių pas jį krikštytis, jis jiems sakė: „Angių išperos, kas perspėjo jus bėgti nuo ateinančios rūstybės?

Evangelija pagal Matą 12:23-24, 34 (KB)
Ištisos minios netvėrė iš nuostabos ir klausinėjo: „Ar nebus šitas Dovydo Sūnus?!“ Tai išgirdę, fariziejai sakė: „Jis išvaro demonus ne kitaip, kaip tik demonų valdovo Belzebulo jėga“. <…> Angių išperos, kaip jūs galite kalbėti gera, būdami blogi?! Juk lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis.

Evangelija pagal Matą 23:29, 33 (KB)
Vargas jums, veidmainiai Rašto žinovai ir fariziejai! <…> Gyvatės! Angių išperos! Kaip jūs ištrūksite nuo pasmerkimo į pragarą?!

Apaštalų darbai 16:16-18 (KB)
Kartą, einančius į maldos vietą, mus pasitiko viena tarnaitė, turinti spėjimo dvasią. Spėdama ji daug uždirbdavo savo šeimininkams. Ji ėmė sekti paskui Paulių bei mus, šaukdama: „Šitie vyrai yra aukščiausiojo Dievo tarnai ir skelbia mums išgelbėjimo kelią“. Taip ji darė daugelį dienų. Nebeapsikęsdamas Paulius atsigręžė ir paliepė dvasiai: „Jėzaus Kristaus vardu įsakau tau iš jos išeiti!“ Ir dvasia tučtuojau išėjo.

Originale parašyta „pitono dvasią“.
https://www.blueletterbible.org/kjv/act/16/16/t_conc_1034016

Kaikuriuose angliškuose vertimuose taipogi parašyta „pitono dvasią“.
https://biblehub.com/acts/16-16.htm

Apreiškimas Jonui 12:9 (KB)
Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžioja visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn, ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai.

Apreiškimas Jonui 20:2 (KB)
Jis nutvėrė slibiną – senąją gyvatę, kuri yra Velnias ir Šėtonas, – surišo jį tūkstančiui metų


Egzorcistas Derek Prince kalba apie pitono dvasią.
rusų kalba: https://youtu.be/K8JXn6GE_RA?t=2119
anglų kalba: https://youtu.be/C23uxjUZLHA?t=2160

Egzorcistas Lloyd Chin rašo apie pitono dvasią.
Jis padarė sąrašą netyrųjų dvasių, su kuriomis pats susidūrė maldų metu.
http://www.testofbelievers.com/list-of-spirits/
Python – religious snake spirit – see snake spirits
Snakes – false teachers, if a teacher doesn’t cast out demons avoid them/ False doctrines, including; giving seed money for blessings/ once saved always saved/ women teachers/ little gods doctrine/ word of faith movement/ prosperity or abundant life teaching/ gold dust and precious stones/ there is no hell /sacrament of penance, purgatory and immaculate conception of Mary – causes stomach bloating, feeling of things moving in belly and dreams of snakes. Renounce teachings from: Joel Osteen, Benny Hinn, Kenneth Copeland, TD Jakes, Creflo Dollar, Bill Johnson, Todd Bentley, Joseph Prince, John Bevere, Carl Lentz, Rick Warren, John Hagee, Moutain Fire Ministries, Prophet Bushiri, Catholic Church, Joyce Meyer, Paula Cain and all women teachers.  Listen to the teachings of Derek Prince and Torben Sondergaard instead.


Netikras pranašas, apsėstas Kundalini dvasia, Kenneth E. Hagin kaip gyvatė judina liežuvį ir šnypščia.

Juo žavisi bažnyčiose „Ekklesia“, „Prabudimas“.


Netikras pranašas Kenneth Copeland kalbėdamas rodo liežuvį.

Tony Palmer tarpininkavo Kenneth Copeland bažnyčios susijungimui su popiežiumi. Netrukus po susitikimo jis žuvo autoavarijoje.


Popiežiaus auditorijos salė Vatikane, pastatyta 1971-ais metais.

Pasak Vatikano, ši statula vaizduoja Jėzų, prisikeliantį iš atominės apokalipsės.


Vatikano vėliava
geltona gyvatė
Albino Burmese python
Sekmininkų evangelizacinė palapinė.