žmogus taikinys

Norint būti tarnautoju yra privalu būti vedamu Dievo, o ne savo paties užgaidų, geismų, jausmų, emocijų, įsivaizdamimų, supratimo, ambicijų, žmonių tradicijos.

Žmogus, kuris savavališkai imasi atstovauti Dievą, rizikuoja būti prakeiktas.

Išėjimo knyga 20:7 (KB/TŽ7)
Netark Viešpaties, savo Dievo, vardo be reikalo, nes Viešpats nepaliks be kaltės to, kuris be reikalo mini Jo vardą.

*Tai vienas iš dešimties įsakymų.

Skaičių knyga 1:51-53 (LBD6)
Kai Padangtė turės leistis į kelionę, levitai ją nuardys; o kai Padangtė turės būti pastatyta, levitai ją statys. Kas iš pašaliečių prie jos artintųsi, bus nubaustas mirtimi. Kiti izraelitai statysis palapines gretomis, kiekvienas savo dalinyje prie savo ženklo. Bet levitai statysis palapines aplink Sandoros Padangtę, kad [Dievo] rūstybė neištiktų izraelitų bendrijos. Levitai eis Sandoros Padangtės sargybą“.

Skaičių knyga 4:17-20 (LBD6)
Tada VIEŠPATS kalbėjo Mozei ir Aaronui, tardamas: „Neleiskite, kad kehatų kilčių šeima būtų išnaikinta tarp levitų. Štai kaip turite elgtis, kad jie išliktų gyvi ir nenumirtų, artindamiesi prie švenčiausių daiktų: Aaronas ir jo sūnūs turi įeiti ir paskirti kiekvienam jo pareigą ir naštą. Patys Kehato žmonės, kad nenumirtų, negali eiti į vidų pasižiūrėti į šventuosius daiktus nė akimirkos.“

Skaičių knyga 16:28-35 (LBD6)
Mozė tarė: „Šitaip jūs sužinosite, kad VIEŠPATS mane siuntė atlikti visus šiuos darbus. Tai nebuvo mano sumanymas. Jei šie vyrai mirs, kaip miršta žmonės, jei jų likimas bus kaip visų žmonių, tai VIEŠPATS nebus manęs siuntęs. Bet jei VIEŠPATS padarys ką nors negirdėta, jei žemė pravers savo burną ir prarys juos su viskuo, kas jiems priklauso, ir jie gyvi nužengs į Šeolą, jūs žinosite, kad šie vyrai neklausė VIEŠPATIES.“ Vos jam ištarus šiuos žodžius, žemė prasivėrė po jų kojomis. Žemė pravėrė savo burną ir prarijo juos drauge su šeimomis –­ visa, kas priklausė Korachui, ir jų nuosavybę. Su viskuo, kas jiems priklausė, jie nugrimzdo gyvi į Šeolą. Žemė apdengė juos, ir jie pražuvo iš bendrijos. Visi izraelitai, stovėję aplink, jiems klykiant, išbėgiojo, nes manė: „Žemė prarys ir mus!“ VIEŠPATIES ugnis prasiveržė ir sunaikino anuos du šimtus penkiasdešimt vyrų, atnašavusių smilkalus.

Skaičių knyga 18:7 (LBD6)
… Bet koks pašalietis, kuris braunasi, turi būti nubaustas mirtimi.“

Pakartoto Įstatymo knyga 18:20 (LBD6)
O pranašas, drįstantis tarti mano vardu pranašavimą, kurio aš jam neįsakiau tarti, ar kalbantis kitų dievų vardu, turi mirti’.

Evangelija pagal Matą 15:10-14 (LBD6)
Paskui, sušaukęs minią, jis kalbėjo: „Klausykite ir supraskite! Ne kas patenka į burną, suteršia žmogų, bet kas išeina iš burnos, tai suteršia žmogų.“ Tuomet priėję mokiniai pranešė: „Ar žinai, kad fariziejai pasipiktino, išgirdę tuos žodžius?“ Jis atsakė: „Kiekvienas augalas, kurio nesodino mano dangiškasis Tėvas, bus išrautas. Palikite juos; jie ­– akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris.“

Apaštalų darbai 19:13-17 (LBD6)
Panašiai ir kai kurie keliaujantys žydų egzorcistai mėgindavo piktųjų dvasių apsėstiesiems prišaukti Viešpaties Jėzaus vardą, sakydami: „Aš jus saikdinu per Jėzų, kurį skelbia Paulius.“ Taip darė vieno žydų vyresniojo kunigo Skėvo septyni sūnūs. Bet piktoji dvasia jiems atšovė: „Pažįstu Jėzų ir žinau Paulių. O jūs kas būsite?“ Ir žmogus, turįs nelabąją dvasią, užpuolė juos, apgalėjo vienus bei kitus ir taip nutąsė, jog jie nuogi ir sužaloti turėjo bėgti iš anų namų. Tatai sužinojo visi žydai ir graikai, gyvenantys Efeze. Visus pagavo baimė, o Jėzaus vardas buvo išaukštintas.

Jokūbo laiškas 3:1-2 (LBD6)
Mano broliai, nesistenkite daugelis būti mokytojais. Žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas. Juk mes visi dažnai nusižengiame. Kas nenusideda kalbėdamas, tas yra tobulas žmogus; jis sugebės pažaboti ir visą kūną.


Jei tavęs niekas nesiuntė, tai tikriausiai neturėtum skelbti.

Laiškas romiečiams 10:15 (LBD6)
O kas gi skelbs nesiųstas? Juk parašyta: Kokios dailios kojos skelbiančių gerąją naujieną!

Laiškas Romiečiams 10:15 (KB/TŽ7)
Ir kaip jie skelbs, jei nebus pasiųsti? Kaip parašyta: „Kokios puikios kojos tų, kurie skelbia ramybės Evangeliją, kurie neša geras žinias!“


Petro pirmas laiškas 4:17 (LBD6)
Mat jau metas prasidėti teismui nuo Dievo namų, bet jeigu jis pirmiausia prasideda nuo mūsų, tai koks galas laukia tų, kurie neklauso Dievo Evangelijos?!

Žmogus, priėmęs krikščionišką tikėjimą, tampa Šėtono ir visų demonų priešu, ypač jei jis dar ir kitus bando atversti į tikėjimą. Todėl betkokia klaida (kompromisas su nuodėme) arba savavališkas elgesys gali brangiai kainuoti. Žmogus turėtų būti vedamas Šventosios Dvasios. Jeigu nėra jėgos, tai neturi būti tarnavimo.


Velnias neturi kūno, todėl jis dažniausiai veikia per žmones, per savo žmones, per nusidėjėlius, per apsėstuosius, jiems to net nesuvokiant.


Бывшая сатанистка и проститутка разоблачает царство тьмы и дьявола (часть 1)
https://youtu.be/S-996GqKZYo?t=5m54s

Бывшая сатанистка и проститутка разоблачает царство тьмы и дьявола (часть 2)
https://youtu.be/uhqm-zcklkY?t=13m15s


Šie pastoriai išvarinėja demonus be patepimo, dirbtinai:

  • Michael W. Smith – Hardcore Christianity
  • David Middleton – jis meldžiasi prieš visas dvasias iš eilės, pagal sąrašą, pats net nežinodamas prieš kokią dvasią turėtų melstis. Jis galvoja, kad klausyti ką kalba demonai tai nuodėmė.
  • Above & Beyond Christian Counseling – tai intelektualūs žmonės, bet be patepimo. Jie savo egzorcizmo knygelėje rekomenduoja skaityti netikrų pranašų Kenneth & Gloria Copeland, Joyce Meyer knygas. Ten rašoma prašyti Dievo atleidimo, kad nutraukei savo narystę kokioje nors bažnyčioje, tokiu būdu neva sulaužydamas sandorą.
  • Nate Thompson
  • Chris LaSala – jis darė egzorcizmus pats būdamas apsėstas stipriu demonu Leviatanu (pats taip sakė); paskui jį užpuolė ligos, demonų atakos, ne kartą buvo arti mirties, jau ruošėsi mirti; stengėsi viską daryti savo paties jėgomis. Jis vis dar neišsilaisvino nuo savo paties demonų.
  • Kelly Nicholson – ThemThatBelieve Deliverance Ministry – dvasios jį vedžioja už nosies apsimesdamos žmonių sielomis: alteriais, raganomis; egzorcizmo metu dvasios kalba apie visokias okultines įdomybes, tokiu būdu skatindamos žmones tuo domėtis.
  • Lloyd Chin – jis mokė ir ragino savo apsėstus mokinius išvarinėti demonus iš kitų žmonių; žmonės, kurie atėjo pas jį pagalbos, gauti išlaisvinimą nuo demonų, gavo dar daugiau demonų atakų. Jo tarnavimas panašus į eksperimentą su žmonėmis.
  • Torben Søndergaard – jis vandens krikšto metu šiek tiek išvarinėja demonus, tiksliau bando tai daryti. Jis ir jo sekėjai daro psichologinį spaudimą naujatikiams kalbėti kitomis kalbomis. Bandė padaryti revoliuciją, net jo judėjimas vadinasi „reformacija“. Galiausiai visa valstybė susimokė prieš jį ir jam teko prašytis prieglobsčio Amerikoje.

Tikriausiai kartais jie išvaro, bet tik tais atvejais kai demonui laikas išeiti dėl žmogaus atgailos ar kitų priežasčių.


Beje, patepimas neapsaugo nuo prakeikimo už nuodėmę.

Evangelija pagal Matą 7:21-23 (LBD6)
Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ –­ įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. Daugelis man sakys, tai dienai atėjus: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!’ Tuomet jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, nedorėliai!’


Prieštaravimas:

Palyginimas su dešimt talentų sako, kad kiekvienam privalu turėti kažkokį tarnavimą (Mt 25:14-30; Mk 13:33-37; Lk 19:12-27).