Dievas nekenčia tų, kas kursto nesantaiką.

Išėjimo knyga 20:16 (LBD6)
Neliudysi melagingai prieš savo artimą.

Patarlių knyga 6:16-19 (KB)
Viešpats nekenčia šešių dalykų, septyni yra pasibjaurėjimas Jo akyse: išdidus žvilgsnis, meluojantis liežuvis, rankos, praliejančios nekaltą kraują, širdis, planuojanti nedorybę, kojos, greitos bėgti į pikta, neteisingas liudytojas, kalbantis melą ir žmogus, sėjantis nesantaiką tarp brolių.

Patarlių knyga 6:16-19 (LBD6)
Šešių dalykų VIEŠPATS nekenčia, o septyni jam kelia pasibjaurėjimą: išpuikusios akys, melagingas liežuvis, nekaltą kraują liejančios rankos, nedoras pinkles rezganti širdis, pikta daryti skubančios kojos, neteisingai liudijantis melagingas liudytojas ir šeimoje vaidus sėjantis žmogus.

Patarlių knyga 17:4 (LBD6)
Nedorėlis klauso nedorų lūpų, o melagis –­ pikto liežuvio.

Patarlių knyga 18:13 (LBD6)
Duoti atsakymą žmogui, jo neišklausius, ir kvaila, ir užgaulu.

Patarlių knyga 18:17 (LBD6)
Kas pirmas kreipiasi į teismą, tas atrodo teisus, kol neateina ir nebūna apklaustas jo priešininkas.

Patarlių knyga 19:5 (LBD6)
Melagingas liudytojas neliks nepasmerktas, o kas sumeluoja, tas neišsigelbės.

Evangelija pagal Matą 5:21-22 (LBD6)
Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: Nežudyk; o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: ‘Pusgalvi!’ ­– tas turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: ‘Beproti!’ –­ tas smerktinas į pragaro ugnį.

Susidaro įspūdis, kad Rusijoje krikščionybės (tiksliau stačiatikybės) apologetai, tokie kaip profesorius Aleksandras Dvorkinas, profesorius Aleksėjus Osipovas smerkia visus, kurie nėra stačiatikiai. Rusijos stačiatikių bažnyčia ir Rusijos valstybė veikia išvien.


Teisiant saviškį reikia laikytis bažnyčios tvarkos.

Evangelija pagal Matą 18:15-18 (LBD6)
Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk Bažnyčiai. O jei nepaklus nė Bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas. Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje.

Pirmas laiškas korintiečiams 6:1-8 (LBD6)
Kaipgi kai kurie jūsų drįsta bylinėtis vieni su kitais pas neteisiuosius, o ne pas šventuosius? Ar nežinote, kad šventieji teis pasaulį? O jeigu teisite pasaulį, tai nejaugi nesugebėtumėte išspręsti menkučių bylų? Ar nežinote, kad mes teisime angelus, tad juo labiau –­ kasdienius dalykus? Taigi, kai turite bylų kasdieniais reikalais, argi savo teisėjais pasodinsite neturinčius balso bendruomenėje? Aš tai sakau, norėdamas jus sugėdinti. Nejaugi nebeturite išmintingo žmogaus, kuris sugebėtų išspręsti tarp brolių iškilusią bylą? Deja, brolis bylinėjasi su broliu ir, lyg tyčia, pas netikinčiuosius. Ir iš viso jums didelis pažeminimas, kad tarpusavyje bylinėjatės. Kodėl jums verčiau nenukęsti neteisybės? Argi ne verčiau pakęsti nuostolį? Deja, jūs patys darote neteisybę bei skriaudžiate, ir dar brolius!

Pirmas laiškas Timotiejui 5:19 (LBD6)
Skundo prieš vyresnįjį nepriimk, nebent liudytų du ar trys liudytojai.


Prieš imantis teisti dvasinius dalykus, reikia juos išmanyti. Deja tokių žinovų mažai.

Pirmas laiškas korintiečiams 2:13-15 (LBD6)
Apie tai ir kalbame ne žmogiškosios išminties išmokytais žodžiais, bet tais, kurių išmokė Dvasia, dvasiniais žodžiais aiškindami dvasinius dalykus. Deja, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo Dvasios. Jis tai laiko kvailyste ir nepajėgia suprasti, kad apie tuos dalykus reikia spręsti dvasiškai. Dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį.

Jokūbo laiškas 3:1-2 (LBD6)
Mano broliai, nesistenkite daugelis būti mokytojais. Žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas. Juk mes visi dažnai nusižengiame. Kas nenusideda kalbėdamas, tas yra tobulas žmogus; jis sugebės pažaboti ir visą kūną.

Pvz.: nedenominacinis krikščionis Aleksandras Sinickis iš Ukrainos visai neišmano dvasinių dalykų, tai juslinis žmogus. Jis teisdamas netikrus pranašus kartu su jais nuteisė Dereck Prince. Jis netiki, kad krikščionys gali turėti demonų, jis netiki egzorcizmu, jis netiki kalbėjimu kitomis kalbomis, jis netiki žmonių liudijimais apie pomirtinį gyvenimą. Jis į kiekvieną tarnautoją žiūri kaip prokuroras į sukčių.


Beprasmiška kovoti su netikrais pranašais.

Apaštalų darbai 5:34-39 (LBD6)
Tuomet taryboje pakilo vienas fariziejus, vardu Gamalielis, visos tautos gerbiamas Įstatymo mokytojas. Jis įsakė trumpam išvesti tuos vyrus ir prabilo: „Vyrai izraelitai! Gerai pagalvokite, kaip pasielgti su šitais žmonėmis. Juk prieš kiek laiko buvo iškilęs Teudas, kuris laikė save kažkuo nepaprastu. Jis subūrė apie keturis šimtus šalininkų, bet buvo užmuštas, visi jo bičiuliai išsisklaidė ir nuėjo niekais. Po jo, gyventojų surašymo dienomis, atsirado Judas Galilėjietis ir patraukė dalį žmonių paskui save. Jis taip pat žuvo, o visi jo sekėjai buvo išblaškyti. Todėl aš ir dabar jums sakau: palikite šituos žmones ramybėje, paleiskite juos. Jei šis sumanymas ar ši veikla iš žmonių, jie žlugs savaime, o jeigu jie iš Dievo, tai jūs nepajėgsite jų sunaikinti. Sergėkitės, kad netaptumėte Dievo priešininkais!“ Ir taryba paklausė jo patarimo.


Apaštalas Paulius džiaugėsi net ir apsišaukėliais evangelistais.

Laiškas filipiečiams 1:14-18 (LBD6)
Daugumas brolių Viešpatyje, dėl mano pančių įgiję pasitikėjimo Viešpačiu, ryžtingai imasi be baimės skelbti Dievo žodį. Beje, kai kurie skelbia Kristų iš pavydo ir rungtyniaudami, kiti skelbia Kristų gera valia; šitie iš meilės, suprasdami, kad aš pašauktas ginti Evangelijos, o anie skelbia Kristų ne iš gryno nusistatymo, bet iš savanaudiškumo tardamiesi pasunkinsią mano pančius. Tesižinai! Kad visokiais būdais, dėl akių ar iš tiesų, yra skelbiamas Kristus –­ štai kuo džiaugiuosi! Bet aš ir toliau džiaugsiuosi.


Raginimas neteisti.

Evangelija pagal Matą 7:1-2 (LBD6)
Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisiate, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta.

Evangelija pagal Luką 6:36-38 (LBD6)
Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista. Duokite, ir jums bus duota; saikas geras, prikimštas, sukratytas ir su kaupu bus atiduotas jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.“

Pirmas laiškas korintiečiams 4:5 (LBD6)
Tad neteiskite ko nors prieš laiką, iki ateis Viešpats, kuris nušvies, kas tamsoje paslėpta, ir atskleis širdžių sumanymus. Tuomet kiekvienam teks pagyrimas iš Dievo.

Jokūbo laiškas 4:11-12 (LBD6)
Broliai, neapkalbinėkite vieni kitų! Kas apkalbinėja arba teisia savo brolį, tas apkalbinėja ir teisia įstatymą. O jeigu tu teisi įstatymą, vadinasi, esi ne įstatymo vykdytojas, bet teisėjas. Tačiau tėra vienintelis įstatymo leidėjas ir teisėjas, būtent tas, kuris gali išgelbėti ir pražudyti. O kas gi tu toks, kad teistum artimą?!


Krikščionys turėtų būti vieningi.

Evangelija pagal Joną 13:34-35 (LBD6)
Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte; kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus.“

Evangelija pagal Joną 17:21-23 (LBD6)
tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena: aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai.

Pirmas laiškas korintiečiams 1:10-13 (LBD6)
Broliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus, kad visi vienaip sutartumėte ir pas jus nebūtų susiskaldymų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. Mat Chlojės namiškiai pranešė man apie jus, mano broliai, kad tarp jūsų esama kivirčų. Turiu omenyje tai, kad iš jūsų yra tokių, kurie sako: „Aš esu Pauliaus“, „aš –­ Apolo“, „aš ­– Kefo [Aram. Petro vardas.]“, „o aš –­ Kristaus“. Argi Kristus padalytas? Nejaugi Paulius buvo už jus nukryžiuotas? Negi vardan Pauliaus buvote pakrikštyti?