Paschos vakarienė

Įspėjimas silpno tikėjimo žmonėms. Neskaitykite šio straipsnio!
Tai gali padaryti žalos jūsų pasitikėjimui Biblija.

Biblijoje, o tiksliau Naujajame Testamente yra prieštaravimų.


Visados pirma būna Pascha, o po jos seka Neraugintos duonos šventė.

Skaičių knyga 28:16-17 (LBD)
Pirmo mėnesio keturioliktą dieną bus Pascha VIEŠPAČIUI, o to mėnesio penkioliktą dieną ­– iškilmės. Septynias dienas bus valgoma nerauginta duona.

Mato 26:17 eilutėje parašyta, kad jau neva buvo prasidėjusi Neraugintos duonos šventė. Taip verčia visi lietuviški ir netgi visi angliški vertimai. Tai reikštų, kad mokiniai neva pavėlavo laiku švęsti Paschą ir ketina ją švęsti per Neraugintosios duonos šventę.

Katalikų bažnyčios ir „Lietuvos Biblijos draugija“ vertimai žydų Paschą vadina pagonišku žodžiu Velykos. Iš Amerikos atvažiavęs lietuvis sugalvojo naujadarą Apėjimas, nuo angliško žodžio Passover.

Evangelija pagal Matą 26:17 (LVK)
Pirmąją Neraugintos duonos dieną mokiniai atėjo pas Jėzų ir paklausė: „Sakyk, kur paruošti tau Velykų vakarienę?“

Evangelija pagal Matą 26:17 (LBD)
Pirmąją Neraugintosios duonos dieną mokiniai atėjo pas Jėzų ir paklausė: „Sakyk, kur paruošti tau Velykų vakarienę?“

Mato 26:17 (Burbulio)
Pirmąją Neraugintos duonos dieną mokiniai priėjo prie Jėzaus ir paklausė: „Kur nori, kad Tau paruoštume valgyti Paschą?“

Mato 26:17 (Kundroto 2)
Na, o pirmąją neraugintos duonos šventės dieną mokiniai atėjo pas Jėzų, sakydami jam: „Kur tu nori, kad tau paruoštume valgyti Apėjimą?“

https://biblehub.com/matthew/26-17.htm

Mato 26:17 eilutėje tikriausiai yra vertimo klaida. Versti galima būtų taip:

Mato 26:17
Prieš Neraugintos duonos dieną mokiniai priėjo prie Jėzaus ir paklausė: „Kur nori, kad Tau paruoštume valgyti Paschą?“


Įstatymas draudžia per Neraugintos duonos šventę valgyti raugintą duoną.

Išėjimo knyga 12:14-20 (LBD)
Ši diena bus jums priminimo diena: švęsite ją kaip iškilmę VIEŠPAČIUI per kartų kartas, švęsite ją kaip amžiną įsaką. Septynias dienas valgysite neraugintą duoną; jau pirmą dieną pašalinsite raugą iš savo namų, nes kas valgys raugintą duoną nuo pirmos iki septintos dienos, bus atkirstas nuo Izraelio. Pirmąją dieną švęsite iškilmingą sueigą ir septintąją dieną švęsite iškilmingą sueigą. Tomis dienomis negalima dirbti jokio darbo, išskyrus paruošimą maisto, kurio kiekvienam reikia pavalgyti. Švęskite Neraugintosios duonos šventę, nes tą dieną išvedžiau jūsų gretas iš Egipto žemės; švęskite tą dieną per kartų kartas kaip amžiną įsaką. Pirmą mėnesį nuo keturioliktos dienos vakaro iki dvidešimt pirmos dienos vakaro valgysite neraugintą duoną. Septynias dienas jokio raugo neturi būti jūsų namuose, nes kas valgys raugintą duoną, ar jis būtų ateivis ar krašto gyventojas, bus atkirstas nuo Izraelio bendrijos. Jūs nevalgysite nieko rauginto; visose gyvenvietėse valgysite tik neraugintą duoną.“

Šioje vietoje vertime nedetalizuojama kokia tai buvo duona, ar tai buvo rauginta duona ar nerauginta duona. Pažiūrėję į originalą graikų kalba galime manyti, kad tai galėjo būti rauginta duona. Originale parašyta „artos“, o žodis artos reiškia duona, jeigu tai būtų nerauginta duona, tuomet būtų žodis „azumos“. Net ir per Paschą negalima valgyti raugintos duonos.

Evangelija pagal Matą 26:26 (LBD)
Vakarieniaujant Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė mokiniams, tardamas: „Imkite ir valgykite: tai yra mano kūnas.“

Tas pat įstatymas sako, kad pirmąją dieną po Paschos yra visiško poilsio diena. Kaip galėjo būti taip, kad Jėzus buvo teisiamas aukščiausiųjų kunigų per poilsio dieną? Kodėl Jėzus buvo priduotas nukryžiuoti per poilsio dieną? Įstatymas taip pat draudžia per poilsio dieną vaikščioti toli nuo namų. Kaip visi tie kaltintojai galėjo ateiti prie Piloto ar Golgotos kalno per poilsio dieną?


Jėzus kalbėjo apie Paschą.

Evangelija pagal Matą 26:18-19 (LBD)
Jis atsakė: „Eikite į miestą pas tokį žmogų ir sakykite jam: ‘Mokytojas sako: Mano metas jau atėjo. Pas tave valgysiu Velykų vakarienę su savo mokiniais.’“ Mokiniai padarė, kaip buvo Jėzaus įsakyta, ir paruošė Velykų stalą.

Mato 26:18-19 (Burbulio)
Jis atsakė: „Eikite į miestą pas tokį žmogų ir sakykite jam: ‘Mokytojas sako: Mano metas arti. Pas tave švęsiu Paschą su savo mokiniais’ „. Mokiniai padarė, kaip Jėzus nurodė, ir paruošė Paschą.

Evangelijoje pagal Luką parašyta, kad jie valgė Paschą dar prieš nukryžiavimą.

Evangelija pagal Luką 22:13-16 (LBD)
Nuėję jie rado viską, kaip Jėzus buvo sakęs, ir parengė Velykų stalą. Atėjus metui, Jėzus sėdo su apaštalais prie stalo. Ir tarė jiems: „Trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kolei ji išsipildys Dievo karalystėje.“

Pascha yra Sandoros vakarienė.

Evangelija pagal Matą 26:26-28 (LBD)
Vakarieniaujant Jėzus paėmė duoną, palaimino, laužė ir davė mokiniams, tardamas: „Imkite ir valgykite: tai yra mano kūnas.“ Paskui, paėmęs taurę, padėkojo ir davė jiems, tardamas: „Gerkite iš jos visi, nes tai yra mano kraujas, Sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti.

Evangelijoje pagal Matą, Morkų, Luką rašoma, kad Jėzus su mokiniais valgė paskutiniąją vakarienę per Paschą.

Evangelijoje pagal Joną yra rašoma kitaip.

Evangelija pagal Joną 13:1 (LBD)
Tai buvo prieš Velykų šventes. Jėzus, žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio keliauti pas Tėvą, ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo.

Evangelija pagal Joną 19:14-16 (LBD)
Buvo Velykų išvakarės, apie šeštą valandą. Jis tarė žydams: „Štai jūsų karalius!“ Tie ėmė šaukti: „Šalin, šalin! Ant kryžiaus jį!“ Pilotas paklausė: „Nejaugi turiu nukryžiuoti jūsų karalių?“ Aukštieji kunigai atsakė: „Mes neturime karaliaus, tiktai ciesorių.“ Tuomet Pilotas atidavė jiems jį nukryžiuoti.

Jono 19:14-16 (Burbulio)
Buvo diena prieš Paschą, apie šeštą valandą. Jis tarė žydams: „Štai jūsų karalius!“ Bet tie šaukė: „Šalin, šalin! Nukryžiuok Jį!“ Pilotas paklausė: „Nejaugi turiu nukryžiuoti jūsų karalių?“ Aukštieji kunigai atsakė: „Mes neturime karaliaus, tiktai ciesorių“. Tada Pilotas atidavė jiems Jį nukryžiuoti. Jie pasiėmė Jėzų ir išsivedė.

Gaunasi prieštaravimas. Bet galbūt tam yra paaiškinimas…
https://www.apologeticspress.org/apcontent.aspx?category=11&article=1196