Христос воскрес

Per Velykas yra įprasta sakyti „Kristus prisikėlė!“. Šis posakis ypač populiarus tarp stačiatikių. Dėka to paskui liaudis tikriausiai galvoja, kad Jėzus pats save prikėlė, nes jis neva Dievas Tėvas.

Koks liaudies supratimas apie Jėzaus prisikėlimą galima pamatyti paguglinus žodžius „Христос воскрес“ ir pasižiūrėjus į paveiksliukus.

Rusijos stačiatikiai Mariją vadina „Bogaroditsa“ (Dievo gimdytoja), o jų šventikai labai pyksta kai kas nors Mariją pavadina „Christaroditsa“ (Kristaus gimdytoja).


Dievas prikėlė, o ne pats prisikėlė.

Apaštalų darbai 2:22-24 (Burbulio)
Izraelio vyrai! Klausykite šitų žodžių: Jėzų iš Nazareto – vyrą, Dievo jums patvirtintą galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per Jį nuveikė Dievas tarp jūsų, – kaip ir patys žinote, – Jį, išankstiniu Dievo sprendimu bei numatymu atiduotą, jūs piktadarių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas Jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties skausmų, nes buvo neįmanoma, kad Jis liktų jos galioje.

Apaštalų darbai 3:13-15 (Burbulio)
Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, mūsų tėvų Dievas, pašlovino savo tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio išsižadėjote Piloto akivaizdoje, kai tas buvo nusprendęs Jį paleisti. Jūs išsižadėjote Šventojo ir Teisiojo, o pareikalavote atiduoti jums žmogžudį. Jūs nužudėte gyvybės Kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš numirusių, ir mes esame to liudytojai.

Apaštalų darbai 4:10 (Burbulio)
tai tebūnie jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma: vardu Jėzaus Kristaus iš Nazareto, kurį jūs nukryžiavote ir kurį Dievas prikėlė iš numirusių! Jo dėka šis vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas.

Apaštalų darbai 5:30 (Burbulio)
Mūsų tėvų Dievas prikėlė Jėzų, kurį jūs nužudėte, pakabindami ant medžio.

Apaštalų darbai 10:40 (Burbulio)
Tačiau trečią dieną Dievas Jį prikėlė ir leido Jam pasirodyti,

Apaštalų darbai 13:30 (Burbulio)
Bet Dievas Jį prikėlė iš numirusių.

Apaštalų darbai 13:34 (Burbulio)
O kad Jį prikėlė iš numirusių ir kad Jis neturėjo supūti, Dievas buvo taip nusakęs: ‘Aš ištesėsiu šventus bei tikrus pažadus Dovydui’.

Apaštalų darbai 13:37 (Burbulio)
O Tas, kurį Dievas prikėlė, nesupuvo.

Romiečiams 4:24 (Burbulio)
bet ir apie mus, – nes turės būti įskaityta ir mums, jei tikime Tą, kuris prikėlė iš numirusių Jėzų, mūsų Viešpatį,

Romiečiams 8:11 (Burbulio)
Jei jumyse gyvena Dvasia To, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai Jis – prikėlęs iš numirusių Kristų – atgaivins ir jūsų mirtingus kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse.

Romiečiams 10:9 (Burbulio)
Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas.

I korintiečiams 6:14 (Burbulio)
Kaip Dievas prikėlė Viešpatį – prikels ir mus savo jėga.

I korintiečiams 15:15 (Burbulio)
Ir mes tada liekame melagingi Dievo liudytojai, nes liudijome apie Dievą, kad Jis prikėlė Kristų, kurio Jis nėra prikėlęs, jeigu mirusieji neprisikelia.

II korintiečiams 4:14 (Burbulio)
žinodami, kad Tas, kuris prikėlė Viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels per Jėzų ir pastatys kartu su jumis.

Galatams 1:1-5 (Burbulio)
Paulius, apaštalas ne iš žmonių ir ne per žmogų, bet per Jėzų Kristų ir Jį prikėlusį iš numirusių Dievą Tėvą, ir kartu su manimi esantys broliai – Galatijos bažnyčioms. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris atidavė save už mūsų nuodėmes, kad išgelbėtų mus nuo dabartinio blogo amžiaus pagal mūsų Dievo ir Tėvo valią, kuriam šlovė per amžių amžius! Amen.

Efeziečiams 2:4-9 (Burbulio)
Bet Dievas, apstus gailestingumo, iš savo didžios meilės, kuria mus pamilo, mus, mirusius nusikaltimais, atgaivino kartu su Kristumi, – malone jūs esate išgelbėti, – kartu prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais savo gerumu parodytų mums beribius savo malonės turtus Kristuje Jėzuje. Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų – tai Dievo dovana, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų.

I tesalonikiečiams 1:9-10 (Burbulio)
Jie patys pasakoja apie mūsų atvykimą pas jus, ir kaip jūs nuo stabų atsivertėte prie Dievo tarnauti gyvajam bei tikrajam Dievui ir laukti iš dangaus Jo Sūnaus, kurį Jis prikėlė iš numirusių, – Jėzaus, gelbstinčio mus nuo ateinančios rūstybės.

I Petro 1:20-21 (Burbulio)
Jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą, o apreikštas šiais paskutiniais laikais jums, per Jį įtikėjusiems Dievą, kuris prikėlė Jį iš numirusių ir suteikė Jam šlovę, kad jūs tikėtumėte ir viltumėtės Dievu.