pasitenkinimas

Žmogų gali užpildyti tiktai Šventoji Dvasia, o ne kūniški malonumai.

Psalmynas 17:15 (LBD)
O aš, būdamas doras, matysiu tavo veidą
ir pabudęs būsiu laimingas dėl tavo Artumo.

Izaijo pranašystė 55:1-3 (KB)
„Visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens, visi, kurie neturite pinigų! Pirkite ir valgykite; pirkite vyno ir pieno be pinigų, veltui. Kodėl jūs leidžiate pinigus už tai, kas nėra maistas, ir dirbate už tai, kas jūsų nepatenkina? Klausykite manęs atidžiai ir valgykite tai, kas jūsų sielą atgaivins ir sustiprins. Palenkite savo ausį ir ateikite pas mane, klausykite, ir jūsų siela bus gyva! Aš padarysiu amžiną sandorą su jumis, kaip suteikiau amžiną malonę Dovydui.

Jeremijo knyga 2 (LBD6)
11 Ar pakeitė kuri nors tauta savo dievus?
Nors iš tikrųjų jie nėra jokie dievai!
O mano tauta išmainė mano Šlovę
į bejėgius stabus!
12 Išsigąskite dėl to, dangūs,
drebėkite iš siaubo, ­– tai VIEŠPATIES žodis! ­–
13 Juk mano tauta nusikalto dvigubai:
mane, gyvojo vandens šaltinį, jie paliko
ir išsikasė vandens talpyklas,
kiauras talpyklas, nelaikančias vandens.
<…>
18 O dabar kas tau iš to, jei bėgtum į Egiptą
ir gertum Šihoro vandenį?
Kas tau iš to, jei eitum į Asiriją
ir gertum Upės vandenį?
<…>
25 Tausok savo kojas, jos kone basos,
o savo gerklę gelbėk nuo troškulio!
Bet tu sakai: ‘Ne! Nė nesivilk!
Aš myliu svetimus dievus ir paskui juos seksiu’.

Evangelija pagal Joną 4:13-14 (KB)
Jėzus atsakė: „Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį Aš jam duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“.

Evangelija pagal Joną 6:27 (LBD6)
Plušėkite ne dėl žūvančio maisto,
bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui!
Jo duos jums Žmogaus Sūnus,
kurį Tėvas –­ Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs.“

Evangelija pagal Joną 6:32-35 (KB)
Tuomet Jėzus jiems tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: ne Mozė davė jums duonos iš dangaus, bet mano Tėvas duoda jums iš dangaus tikrosios duonos. Nes Dievo duona yra Tas, kuris nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę“. Tada jie tarė Jam: „Viešpatie, duok visuomet mums tos duonos!“ Jėzus atsakė: „Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.

Evangelija pagal Joną 14:27 (KB)
Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne kaip pasaulis duoda, Aš jums duodu. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneišsigąsta.

Apreiškimas Jonui 21:6 (LBD)
Ir jis man pasakė: „Įvyko! Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio.

Jėzus pažadėjo atsiųsti Šventąją Dvasią.

Evangelija pagal Joną 14:15-17 (KB)
Jei mylite mane, laikykitės mano įsakymų. Ir Aš paprašysiu Tėvą, ir Jis duos jums kitą Guodėją, kad Jis liktų su jumis per amžius. Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes Jos nemato ir nepažįsta. O jūs Ją pažįstate, nes Ji yra su jumis ir bus jumyse.

Žmogus užpildytas Šventąja Dvasia kaikam gali atrodyti panašus į apgirtusį.

Apaštalų darbai 2:12-18 (KB)
Visi labai stebėjosi ir, nieko nesuprasdami, klausinėjo: „Ką tai reiškia?“ O kiti šaipydamiesi kalbėjo: „Jie prisigėrė jauno vyno“. Tada stojo Petras su vienuolika ir, pakėlęs balsą, prabilo į juos: „Jūs, vyrai judėjiečiai bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, – įsidėmėkite mano žodžius! Šitie nėra, kaip jūs manote, prisigėrę, – juk dabar vos trečia dienos valanda, – bet čia išsipildė, kas buvo pasakyta per pranašą Joelį: ‘Paskutinėmis dienomis, – sako Dievas, – Aš išliesiu savo Dvasios kiekvienam kūnui, ir jūsų sūnūs bei dukterys pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o senieji sapnuos sapnus. Ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis Aš išliesiu savo Dvasios, ir jie pranašaus.

Šventosios Dvasios vaisiai (efektas):

Laiškas Galatams 5:22-24 (KB)
Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su aistromis ir geismais.

*čia žodis malonumas turi reikšmę tokią kaip žodis meilumas, o ne kaip žodis kaifas

Visi žmonės siekia džiaugsmo, malonumo, užsipildymo. Dieviškas džiaugsmas gali būti pasiekiamas tiktai tiems, kurie turi sandorą su Dievu per Jėzų Kristų, o iš jų tiktai tiems, kurie nukryžiavo savo kūną.


Kiti žmonės bando ieškoti užsipildymo kūniškuose malonumuose.

Antrasis Petro laiškas 2:14 (KB)
Jų akys kupinos svetimavimo, nepasotinamos nuodėmės. Jie suvedžioja svyruojančias sielas. Jų širdis išlavinta godumo. Jie prakeikimo vaikai.