Kaskart kai mane apimdavo pakylėta būsena, vidinio džiaugsmo būsena, dieviška būsena, būsena artima užpildymui Šventąja Dvasia, tai tuomet kaskart minučių bėgyje prisistatydavo koks nors trolis (biesnovatas žmogysta), kuris savo pykčiu, savo demonišku žvilgsniu, šlykščiu elgesiu mane išprovokuodavo nusiristi iki jo šūdino lygmens.

Paprastai aš tokius sutinku tuomet kai darau kažką netinkamo, tuomet jie būna atsiunčiami man kaip pranašiškas ženklas, kad darau kažką netinkamo, pvz. kai perku kebabą arba hamburgerį. Ilgą laiką nesupratau kodėl man siunčia itin toksiškus kiauliasnukius tuomet kai esu dieviškos būsenos ir rodos nedarau nieko netinkamo.


23-ioje psalmėje rašoma, kad Dievas patepa galvą aliejumi (duoda Šventąją Dvasią) priešų (biesnovatų kiauliasnukių) akivaizdoje.

Psalmynas 23 (LBD)
(Dovydo psalmė.)
1 VIEŠPATS ­– mano Ganytojas,
man nieko netrūksta.
2 Žaliose pievose jis mane guldo,
prie ramių vandenų gano.
3 Jis atgaivina mano gyvastį
ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui.
4 Nors einu per tamsiausią slėnį,
nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi.
Tavo Ganytojo lazda ir vėzdas
apgins mane.
5 Tu padengi man stalą
mano priešų matomoje vietoje,
patepi dosniai mano galvą aliejumi;
sklidina mano taurė!

6 Tik gerumas ir ištikimoji meilė lydės mane
per visas mano gyvenimo dienas,
ir aš visados gyvensiu VIEŠPATIES Namuose.


Džiaugsmas tai Šventosios Dvasios vaisius.

Laiškas galatams 5:22-24 (LBD)
Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo.


Velniai neturi kūno, tad jie veikia per nusidėjėlius. Velniai negali pakęsti laimingo žmogaus. Džiaugsmas yra priešinga būsena velniams, nes jų karalystėje (pragare) nėra džiaugsmo.

Psalmynas 109 (LBD)
(Choro vadovui. Dovydo psalmė.)
1 Dieve, kurį šlovinu, netylėk!
2 Mane užpuolė nedorėliai
ir meluodami mane persekioja.
3 Neapykantos žodžiais mane apniko
ir be priežasties mane puola.
4 Nors juos myliu, jie mane kaltina
net kai už juos meldžiuosi.
5 Taip jie piktu man atlygina už gera,
neapykanta ­ už mano meilę.
<…>
28 Tegu jie sau keikia, o tu laimink.
Tegul dega iš gėdos mano užpuolėjai,
bet tesidžiaugia tavo tarnas.


Mes turime kovoti ne prieš žmones, o prieš dvasias, kurios valdo tuos žmones kaip marionetes.

Laiškas efeziečiams 6:11-12 (LBD)
Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose.

Šiame straipsnyje yra daug video, kur parodyta, kad velniai atakuoja Dievo žmones:
„tarnavimas be pašaukimo yra labai pavojingas pačiam tarnautojui“
https://dzodis.com/2020/01/29/tarnavimas-be-pasaukimo-yra-labai-pavojingas-paciam-tarnautojui/


Jėzus (į)sakė mylėti savo priešus. Tai yra ne tam, kad tu būtum geruolis. Tai visų pirma tam, kad tavęs niekas negalėtų išmušti iš vėžių, kad negalėtų iš tavęs pavogti džiaugsmo. Mūsų priešas ne žmogus, o velniai.

Dievo Dvasią gali turėti tik tas, kas yra laisvos dvasios, laisvas nuo piktų minčių.

Evangelija pagal Luką 6:27-45 (LBD)
Bet jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gera tiems, kurie jums gera daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausią, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis, ir jūs būsite Aukščiausiojo vaikai: juk jis maloningas ir nedėkingiesiems, ir piktiesiems.
Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista. Duokite, ir jums bus duota; saikas geras, prikimštas, sukratytas ir su kaupu bus atiduotas jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.“
Jis pasakė jiems palyginimą: „Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkristų į duobę?! Mokinys nėra viršesnis už mokytoją: kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas. Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?! Ir kaip gali sakyti broliui: ‘Broli, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies’, –­ pats nematydamas savo akyje rąsto?! Veidmainy, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o tada pažiūrėsi, kaip iš brolio akies išimti krislelį.
Nėra gero medžio, kuris megztų blogus vaisius, nei vėl netikusio, kuris megztų gerus vaisius. Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių. Nuo usnių niekas nerenka figų, o nuo erškėčio neskina vynuogių. Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno ima gera, o blogasis iš blogo lobyno ima bloga. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis.

Laiškas romiečiams 12:14-21 (LBD)
Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Sutarkite tarpusavyje. Nesiveržkite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Nelaikykite savęs išmintingais. Niekam neatmokėkite piktu už pikta, rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akyse. Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei; juk parašyta: Mano kerštas, aš atmokėsiu, –­ sako Viešpats. Verčiau, jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.


Tas faktas, kad aš greitai prarandu dievišką būseną, rodo tai, kad mano namas stovi be pamato.

Evangelija pagal Luką 6:46-49 (LBD)
Kam vadinate mane: ‘Viešpatie, Viešpatie’, o nedarote, ką sakau?!
Kiekvienas, kuris ateina pas mane, klausosi mano žodžių ir juos vykdo; aš jums parodysiu, į ką jis panašus. Jis panašus į namą statantį žmogų, kuris giliai iškasė žemę ir padėjo pamatus ant uolos. Užėjus potvyniui, srovė atsimušė į tą namą, bet neįstengė jo pajudinti, nes buvo gerai pastatytas.
O kas klausosi mano žodžių, bet jų nevykdo, panašus į žmogų, pasistačiusį namą be pamato, tiesiog ant žemės. Vos tik srovė į jį atsimušė, jis bemat sugriuvo, ir to namo griuvimas buvo smarkus.“


Dievas siunčia trolius provokatorius kaip išbandymą.

Evangelija pagal Matą 4:1 (LBD)
Paskui Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas.

Jeigu išbandymas išlaikomas, tada gali eiti į kitą lygį. Kažkada man sapne sakė, kad mažiausias dvasinis lygis pasiekiamas susituokus.


Radijas girdimas tik tuomet kai radio imtuvo dažnis yra nustatomas radio siųstuvo dažniu. Kai šie dažniai sutampa galime girdėti radio stotį. Panašiai yra ir su žmonių būsenomis. Troliai provokuoja nusiristi iki jų dažnio. Tokiu būdu Šėtonas bando su tavimi susikontaktuoti. Jeigu Šėtonui nepavyks susikontaktuoti, tai jis pasišalins.

Evangelija pagal Matą 4:11 (LBD)
Tuomet velnias nuo jo atsitraukė; štai angelai prisiartino ir jam tarnavo.

Jono 14:30 (Burbulio)
Jau nebedaug su jumis kalbėsiu, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis, ir manyje jis neturi nieko.