Gundyti Dievą reiškia prašyti stebuklo.

Išėjimo knyga 17:1-7 (LBD)
Iš Sino dykumos visa izraelitų bendrija keliavo sustodami, kaip VIEŠPATS vedė. Jie apsistojo Refidimuose, bet čia nebuvo vandens žmonėms atsigerti. Žmonės barėsi ant Mozės ir sakė: „Duok mums vandens atsigerti!“ Mozė atsakė jiems: „Ko mane barate? Kam gi mėginate VIEŠPATĮ?“ Bet čia žmonės troško be vandens ir murmėjo prieš Mozę, sakydami: „Nejau išvedei iš Egipto troškuliu nužudyti mus ir mūsų vaikus, ir mūsų galvijus?“ Mozė šaukėsi VIEŠPATIES ir sakė: „Ką turiu daryti su šia tauta? Dar truputį, ir jie ims mane akmenimis mušti.“ O VIEŠPATS tarė Mozei: „Eik ir atsistok prieš žmones. Pasiimk su savimi keletą Izraelio seniūnų, laikyk rankoje lazdą, kuria sudavei į Nilą, ir eik. Sakau tau, aš stovėsiu ten priešais tave ant uolos prie Horebo. Suduok į uolą, ir ištekės iš jos vandens žmonėms atsigerti.“ Mozė Izraelio seniūnų akivaizdoje taip ir padarė. Jis pavadino tą vietą Masa ir Meriba dėl to, kad izraelitai barėsi ir mėgino VIEŠPATĮ, sakydami: „Ar yra VIEŠPATS tarp mūsų, ar ne?“

Juditos knyga 8:9-17 (LBD)
Išgirdusi apie šiurkščius žodžius, kuriais žmonės karčiai skundėsi savo teisėjui alpstą neturėdami vandens, bei apie visa, ką jiems atsakė Uzijas ir kaip jis prisiekė jiems atiduoti miestą asirams po penkių dienų, Judita tuojau pat nusiuntė savo tarnaitę, savo turto prižiūrėtoją, pašaukti miesto seniūnus – Uziją, Chabrį ir Karmį. Jiems atvykus, ji tarė: „Prašau išklausyti manęs, Betulijos žmonių teisėjai! Ką jūs patarėte šiandien žmonėms, nėra teisu. Jūs net prisiekėte ir ištarėte aną priesaiką tarp Dievo ir savęs, pažadėdami atiduoti miestą priešams, jei Viešpats neateis į pagalbą už tiek ir tiek dienų. Kas jūs per vieni, kad drįstate bandyti šiandien Dievą ir mirtingųjų reikaluose statyti save aukščiau už Dievą? Viešpatį Visagalį jūs bandote! Nejau to niekada nesuprasite? Jūs nepajėgiate ištirti žmogaus širdies gelmių ar suprasti jo proto minčių, tad kaip galite ištirti Dievą, kuris visa tai padarė, pažinti jo mintį, suprasti jo užmojį? Ne, mano broliai, nepykdykite Viešpaties, mūsų Dievo. Juk jeigu ir nepanorės ateiti mums į pagalbą per tas penkias dienas, jis gali, kada jam patinka, mus apsaugoti ar net sunaikinti mūsų priešų akivaizdoje. Bet jūs nebandykite sąlygoti Viešpaties, mūsų Dievo, užmojo, nes Dievas nėra kaip žmogus, kuriam galima grasinti, ar kaip paprastas mirtingasis, kuriam reikia meilikauti. Tad kantriai laukdami jo išgelbėjimo šaukimės jo pagalbos. Jis išgirs mūsų balsą, jei šitai jam patiks.

Izaijo knyga 7:10-12 (LBD)
VIEŠPATS kalbėjo Ahazui: „Prašyk VIEŠPATĮ, savo Dievą, ženklo; tebūna jis ar iš Šeolo gelmių, ar iš padangės aukštybių.“ Ahazas atsakė: „Ne! Neprašysiu ir negundysiu VIEŠPATIES!“

Evangelija pagal Matą 4:5-7 (LBD)
Tada velnias jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako: „Jei tu Dievo Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta:
Jis lieps savo angelams globoti tave,
ir jie nešios tave ant rankų,
kad neužsigautum kojos į akmenį.

Jėzus jam atsako: „Taip pat parašyta:
Negundyk Viešpaties, savo Dievo.

Evangelija pagal Matą 16:1-4 (LBD)
Čia pas jį atėjo fariziejų ir sadukiejų jo mėginti. Jie prašė parodyti jiems ženklą iš dangaus. Jis atsakė: „Atėjus vakarui, jūs sakote: ‘Bus giedra, nes dangus raudonas’ ­– ir rytmetį: ‘Šiandien bus lietaus, nes rausta apniukęs dangus.’ Taigi jūs mokate aiškinti dangaus veidą, o laiko ženklų ­– ne. Pikta ir neištikima giminė reikalauja ženklo, tačiau jai nebus duota kitokio ženklo, kaip tik Jonos ženklas.“ Ir, palikęs juos, nuėjo šalin.

Jeigu būdamas nusidėjėlis geisi stebuklo, tai gausi netikrą stebuklą.

Karalių pirma knyga 22:19-23 (LBD)
Michėjas tęsė: „Todėl klausykis VIEŠPATIES žodžio! Aš mačiau VIEŠPATĮ, sėdintį savo soste, visai dangaus galybei stovint šalia jo dešinėje ir kairėje. VIEŠPATS paklausė: ‘Kas sugundys Ahabą žygiuoti ir žūti prie Ramot Gileado?’ Tada vienas kalbėjo vienaip, kitas kitaip, kol nepriėjo viena dvasia ir, atsistojusi prieš VIEŠPATĮ, tarė: ‘Aš jį sugundysiu.’ ­– ‘Kaip?’ –­ paklausė VIEŠPATS. Ji atsakė: ‘Išeisiu ir būsiu melagė dvasia visų jo pranašų lūpose.’ Tada VIEŠPATS tarė: ‘Tu suviliosi jį, ir tau pasiseks. Eik ir padaryk!’ Taigi štai VIEŠPATS įdėjo melagę dvasią į visų tavo pranašų lūpas, nes iš tikrųjų VIEŠPATS kalbėjo tau apie nelaimę.“

Evangelija pagal Matą 24:24 (LBD)
Atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius.

Antras laiškas tesalonikiečiams 2:9-12 (LBD)
Ano Nedorėlio atėjimą dėl šėtono įtakos lydės įvairūs galingi darbai, ženklai ir netikri stebuklai ir visokios nedoros apgaulės einantiems į pražūtį už tai, kad atsisakė mylėti tiesą, kuri būtų juos išganiusi. Todėl Dievas jiems siunčia galingą paklydimą, idant tikėtų melu; taip bus nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisybę.

Daug žmonių gyvena saviapgaulėje.

Evangelija pagal Matą 7:21-23 (LBD)
Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ ­– įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. Daugelis man sakys, tai dienai atėjus: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!’ Tuomet jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, nedorėliai!’


Romos katalikų bažnyčios charizmatai mano, kad jie turi Šventąją Dvasią.

2017.05.25
Susitikimas su Marcin Zielinski
https://youtu.be/UMpbi021mxg?t=9360
Žmonės stovi susikibę rankomis. Taip daroma spiritizmo seansuose tam, kad netyroji dvasia galėtų judėti per kūnus.
Žmonės savęs visiškai nekontroliuoja, negali nesijuokti. Juokiasi pagrinde merginos. Mergina Marija stovi šalia gulinčio dieduko.

2020.05.13
Mergina Marija sako, kad ji pradėjo (tiesiogine prasme, galvoje) girdėti Dievo balsą.

Šiame kadre galima įžvelgti feniksą.