stebuklas

Pradžios knyga 15:17 (LBD)
Saulei nusileidus ir tamsai įsiviešpatavus, rūkstantis žarijų indas ir liepsnojantis deglas perėjo tarp anų skerdienos pusių.

Pradžios knyga 24:12-14 (LBD)
Jis meldėsi: „VIEŠPATIE, mano šeimininko Abraomo Dieve, suteik sėkmę man šiandien ir parodyk ištikimą meilę mano šeimininkui Abraomui. Aš stoviu čia, prie šulinio, o miestiečių dukterys antai ateina vandens semtis. Jei mergaitė, kurios paprašysiu: ‘Prašyčiau palenkti savo ąsotį ir duoti man atsigerti’, atsakytų: ‘Gerk, aš ir tavo kupranugarius pagirdysiu’, tebūna ji ta, kurią tu paskyrei savo tarnui Izaokui. Taip aš žinosiu, kad tu parodei ištikimą meilę mano šeimininkui.“

Skaičių knyga 22:22-35 (LBD)
Bet jo kelionė sukėlė Dievo pyktį, ir VIEŠPATIES angelas atsistojo ant kelio jam sutrukdyti. O jis, dviejų tarnų lydimas, jojo ant asilės. Pamačiusi ant kelio stovintį angelą su ištrauktu iš makšties kalaviju rankoje, asilė pasuko iš kelio ir nuėjo į laukus. Bileamas turėjo ją mušti, kad ji grįžtų į kelią. Tada VIEŠPATIES angelas atsistojo skersai siauro tako tarp vynuogynų su sienomis iš abiejų pusių. Pamačiusi VIEŠPATIES angelą, asilė šliejosi prie sienos ir nudrėskė į sieną Bileamui koją. O šis vėl ją mušė. Tada VIEŠPATIES angelas paėjėjo pirmyn ir atsistojo tokioje siauroje vietoje, kur nebebuvo įmanoma pasukti nei į dešinę, nei į kairę. Pamačiusi VIEŠPATIES angelą, asilė susmuko po Bileamu. Bileamas įniršo ir mušė asilę lazda. Tada VIEŠPATS atvėrė asilės burną, ir ji tarė Bileamui: „Ką tau padariau, kad mane mušei tuos tris kartus?“ Bileamas atsakė asilei: „Kad tu mane pajuokei! O kad turėčiau rankoje kalaviją! Tuojau pat tave užmuščiau!“ Tačiau asilė tarė Bileamui: „Bet ar aš nesu tavo asilė, ant kurios jodinėjai visą savo gyvenimą ligi šios dienos? Argi esu taip pasielgusi su tavimi kada nors anksčiau?“­ „Ne“, ­– atsakė jis. Tada VIEŠPATS atvėrė Bileamui akis. Ir jis pamatė VIEŠPATIES angelą, stovintį ant kelio su ištrauktu iš makšties kalaviju rankoje. Jis nusilenkė ir parpuolė kniūbsčias. VIEŠPATIES angelas tarė jam: „Kodėl mušei savo asilę tuos tris kartus? Štai aš atėjau sutrukdyti, nes tavo kelionė man nepatinka. Asilė, mane matydama, metėsi į šalį nuo manęs tuos tris kartus. Jei ji nebūtų metusis į šalį, tave būčiau užmušęs, o ją gyvą palikęs.“ Tada Bileamas tarė VIEŠPATIES angelui: „Nusidėjau, nes nežinojau, kad stovėjai ant kelio man pasipriešinti. Todėl dabar, jei tau tai nepatinka, grįšiu namo.“ VIEŠPATIES angelas tarė Bileamui: „Eik su tais vyrais. Bet kalbėk tik tai, ką sakysiu kalbėti.“ Bileamas tada keliavo toliau su Balako didžiūnais.

Skaičių knyga 27:21 (LBD)
Jis remsis kunigu Eleazaru, kuris Urimais ieškos nuosprendžio jo labui VIEŠPATIES akivaizdoje. Jo įsakymu jie išeis ir jo įsakymu įeis, jis ir drauge su juo visi izraelitai –­ visa bendrija.“

Pakartoto Įstatymo knyga 6:22 (LBD)
Mūsų akyse VIEŠPATS padarė ženklų ir nuostabių bei baisių darbų prieš faraoną ir jo dvarą Egipte.

Teisėjų knyga 6:36-40 (LBD)
Gideonas kreipėsi į Dievą: „Jei iš tikrųjų ketini išgelbėti Izraelį mano ranka, kaip esi pasakęs, tai žiūrėk: aš padedu nukirptą vilną klojime ant aslos. Jei rasa bus tik ant vilnų, o visa žemė aplinkui liks sausa, žinosiu, kad tu išgelbėsi Izraelį mano ranka, kaip esi pasakęs.“ Taip ir įvyko. Pakilęs anksti kitą rytą, jis išgręžė vilnas ir išspaudė iš vilnų tiek rasos, kad galėjo pripilti puoduką vandens. Tada Gideonas tarė Dievui: „Teneužsidega tavo pyktis ant manęs, jei dar sykį kalbėsiu. Prašau leisti man dar vieną sykį bandyti su vilnomis: tebūna sausos tik vilnos, o visur ant žemės tebūna rasa.“ Tą naktį Dievas taip ir padarė. Vien vilnos buvo sausos, o visur ant žemės buvo rasa.

Karalių pirma knyga 13:0-6 (LBD)
Jeroboamui stovint prie aukuro atnašauti smilkalų, į Betelį iš Judo, VIEŠPATIES liepiamas, atėjo vienas Dievo vyras. VIEŠPATIES įsakymu jis pasmerkė aukurą, tardamas: „Aukure, aukure! Taip kalbėjo VIEŠPATS: ‘Dovydo namams gims sūnus, vardu Jošijas. Jis atnašaus ant tavęs aukštumų alkų kunigus, deginančius ant tavęs smilkalus. Ant tavęs bus deginami žmonių kaulai.’“ Tą pačią dieną jis davė ženklą, tardamas: „Štai ženklas, kad VIEŠPATS kalbėjo: ‘Šis aukuras bus sugriautas ir ant jo esantys pelenai išžarstyti.’“ Išgirdęs, kaip Dievo vyras pasmerkė Betelio aukurą, karalius Jeroboamas ištiesė ranką nuo aukuro, tardamas: „Suimkite jį!“ Bet ištiesta į Dievo vyrą ranka sustingo, ir Jeroboamas nebegalėjo jos sulenkti. Be to, ir aukuras sugriuvo, ir pelenai buvo išžarstyti pagal ženklą, kurį VIEŠPATIES įsakymu buvo davęs Dievo vyras. „Prašau maldauti VIEŠPATIES, savo Dievo, malonės, –­ tarė karalius Dievo vyrui, ­– ir melstis už mane, kad ranka man būtų sugrąžinta.“ Dievo vyras maldavo VIEŠPATĮ, ir karalius vėl galėjo sulenkti ranką. Ji tapo tokia, kokia buvo pirma.

Karalių pirma knyga 18:36:40 (LBD)
Atėjus metui atnašauti auką, pranašas Elijas priėjo ir tarė: „VIEŠPATIE, Abraomo, Izaoko ir Izraelio Dieve, šią dieną tebūna žinoma, kad tu esi Izraelio Dievas, kad aš esu tavo tarnas ir kad visus tuos dalykus padariau tavo įsakymu. Atsiliepk man, VIEŠPATIE! Atsiliepk man, kad ši tauta žinotų, jog tu, VIEŠPATIE, esi Dievas, jog tu vėl susigrąžini jų širdis.“ Tada nužengė VIEŠPATIES ugnis ir sudegino deginamąją auką, malkas, akmenis ir žemes. Ji sugėrė ir griovyje buvusį vandenį. Tai matydami, visi žmonės puolė kniūbsti, šaukdami: „VIEŠPATS yra Dievas! Tik VIEŠPATS yra Dievas!“ Elijas tarė jiems: „Čiupkite Baalo pranašus! Nė vienam neleiskite pabėgti!“ Jie buvo suimti. Nuvaręs žemyn prie Kišono upelio, Elijas ten juos nužudė.

Jobo knyga 12 (LBD)
7 Tačiau paklausk gyvulių, ir jie tave pamokys,
padangių paukščių, ir jie tau pasakys.
8 Paklausk žemės augalų, ir jie tave pamokys,
jūros žuvų, ir jos tau paaiškins.
9 Kas iš jų visų nežino,
kad VIEŠPATIES ranka tai padarė?
10 Jo rankoje visų gyvūnų gyvastis
ir kiekvieno žmogaus gyvybės alsavimas.

Psalmynas 65:6-9 (LBD)
6 Atsakai mums Dieve, mūsų Gelbėtojau,
pagarbią baimę keliančių darbų pergale.
Į tave viltis deda visi žemės pakraščiai
ir tolimosios jūros!
7 Pastatei kalnus į vietą savo jėga
tu, kuris esi apsisiautęs galybe.
8 Tu nutildai jūrų šėlimą,
audringas bangas ir sąmyšį tautų.
9 Tavo nuostabūs ženklai kelia
žemės pakraščių gyventojams pagarbią baimę;
tavo darbai neša
saulėtekio ir saulėlydžio šalims džiaugsmo šūksnius.

Psalmynas 74:9 (LBD)
9 Savo ženklų nebematome,
nėra daugiau jokio pranašo,
ir niekas iš mūsų nežino, kiek ilgai.

Psalmynas 78 (LBD)
10 Jie nesilaikė Dievo Sandoros
ir atsisakė gyventi pagal jo Įstatymą.
11 Jie užmiršo, ką jis buvo padaręs,
jiems apreikštus nuostabius darbus.
12 Jų protėvių akyse Dievas darė stebuklus
Egipto žemėje, Coano lygumoje.
13 Jis padarė taką per jūrą ir vedė juos,
sutelkęs tako vandenis tarsi į pylimą.
14 Dieną vedė juos debesimi,
o kiekvieną naktį ­– ugnies šviesa.
15 Jis perskėlė uolą dykumoje
ir davė jiems apsčiai vandens tarsi iš bedugnės.
16 Jis paliepė upeliams trykšti iš uolos
ir leido lietis vandeniui srautais.

Psalmynas 86 (LBD)
17 Parodyk man savo gerumo ženklą,
kad mano priešai matytų ir gėdytųsi,
nes tu, VIEŠPATIE, mano pagalba ir paguoda.

Psalmės 86:17 (Burbulio)
Parodyk ženklą, kad mane globoji, kad matytų tie, kurie manęs nekenčia, ir susigėstų, nes Tu, Viešpatie, esi mano gelbėtojas ir guodėjas!

Psalmynas 105 (LBD)
26 Jis pasiuntė savo tarną Mozę
ir Aaroną, kurį buvo išsirinkęs.
27 Jiedu padarė VIEŠPATIES ženklų
ir stebuklų Chamo žemėje.
28 Jis užleido tamsą, ir aptemo žemė,
bet egiptiečiai priešinosi jo žodžiams.
29 Jis pavertė jų vandenis krauju,
ir nutroško jų žuvys.
30 Jų žemėje knibždėte knibždėjo varlių,
jos užplūdo net jų karaliaus kambarius.
31 Jis tarė, ir apniko musių spiečiai
bei aibės uodų visą jų žemę.
32 Jis davė jiems krušą vietoj lietaus,
žaibais plieskė jų žemę.
33 Jis sunaikino jų vynmedžius bei figmedžius
ir išvertė iš žemės medžius.
34 Jis tarė, ir užplūdo skėriai
bei nesuskaičiuojami žiogai.
35 Visus augalus jie surijo jų žemėje
ir suėdė jų laukų derlių.
36 Jis sunaikino visus pirmagimius jų žemėje,
visas jų jaunystės pirmienas.
37 Tada jis išvedė izraelitus,
nešinus sidabru ir auksu,
ir dvylikoje giminių nebuvo silpnuolio.
38 Egiptiečiai džiūgavo, jiems išeinant,
nes izraelitai buvo juos įbaiminę.
39 Jis supūtė debesį kaip dangą
ir ugnimi švietė naktį.
40 Jiems prašant, jis siuntė putpelių
ir dangaus duona juos sočiai maitino.
41 Jis atvėrė uolą, ir ištryško vanduo
ir lyg upė tekėjo per dykumą.

Patarlių knyga 3 (LBD)
6 Pripažink jį visur, kad ir ką darytum,
ir jis ištiesins tavo kelius.

Patarlės 3:6 (Burbulio)
Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus.

Danieliaus knyga 3 (LBD)
33 Kokie didingi jo ženklai,
kokie galingi jo nuostabūs darbai!
Jo karalystė yra amžina karalystė,
ir jo viešpatavimas tveria per kartų kartas!

Evangelija pagal Matą 11:20-24 (LBD)
Tada Jėzus ėmė priekaištauti miestams, kuriuose buvo padaryta daugumas jo stebuklų, kad jie neatsivertė: „Vargas tau, Chorazine! Vargas tau, Betsaida! Jeigu Tyre ar Sidone būtų įvykę tokių stebuklų, kokie padaryti pas jus, jie seniai būtų atsivertę ir atgailoję su ašutine bei pelenuose. Todėl sakau jums: Tyrui ir Sidonui bus lengviau teismo dieną negu jums! Ir tu, Kafarnaume, negi būsi išaukštintas iki dangaus? Tu nugarmėsi iki mirusiųjų pasaulio! Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokių stebuklų, kokių įvyko tavyje, ji stovėtų dar ir šiandien. Todėl sakau jums: Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną negu tau.“

Evangelija pagal Matą 12:38-42 (LBD)
Tuomet kai kurie Rašto aiškintojai ir fariziejai ėmė reikalauti: „Mokytojau, mes norime, kad parodytum ženklą.“ Jis atsakė: „Pikta ir neištikima karta reikalauja ženklo, bet nebus jai duota kito ženklo, tik pranašo Jonos ženklas. Kaip Jona išbuvo tris dienas ir tris naktis jūrų pabaisos pilve, taip ir Žmogaus Sūnus išbus tris dienas ir tris naktis žemės širdyje. Ninevės gyventojai teismo dieną kelsis drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes jie atsivertė, išgirdę Jonos pamokslus, o štai čia daugiau negu Jona. Pietų šalies karalienė teismo dieną prisikels drauge su šia karta ir ją pasmerks, nes ji atkeliavo nuo žemės pakraščių klausytis Saliamono išminties, o štai čia daugiau negu Saliamonas.

Evangelija pagal Matą 16:1-4 (LBD)
Čia pas jį atėjo fariziejų ir sadukiejų jo mėginti. Jie prašė parodyti jiems ženklą iš dangaus. Jis atsakė: „Atėjus vakarui, jūs sakote: ‘Bus giedra, nes dangus raudonas’ –­ ir rytmetį: ‘Šiandien bus lietaus, nes rausta apniukęs dangus.’ Taigi jūs mokate aiškinti dangaus veidą, o laiko ženklų ­– ne. Pikta ir neištikima giminė reikalauja ženklo, tačiau jai nebus duota kitokio ženklo, kaip tik Jonos ženklas.“ Ir, palikęs juos, nuėjo šalin.

Evangelija pagal Matą 27:50-54 (LBD)
Tuomet Jėzus, dar kartą sušukęs skardžiu balsu, atidavė dvasią. Ir štai šventovės uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačios, ir žemė sudrebėjo, ir uolos ėmė skeldėti. Atsivėrė kapų rūsiai, ir daug užmigusių šventųjų kūnų prisikėlė iš numirusių. Išėję iš kapų po Jėzaus prisikėlimo, jie atėjo į šventąjį miestą ir daug kam pasirodė. Šimtininkas ir kiti su juo sergintys Jėzų, pamatę žemės drebėjimą ir visa, kas dėjosi, labai išsigando ir sakė: „Tikrai šitas buvo Dievo Sūnus!“

Evangelija pagal Joną 14 (LBD)
10 Nejau tu netiki,
kad aš esu Tėve ir Tėvas yra manyje?!
Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu.
Manyje esantis Tėvas daro savuosius darbus.
11 Tikėkite manimi,
kad aš esu Tėve ir Tėvas manyje.
Tikėkite bent dėl pačių darbų!
12 Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:
kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau,
ir dar už juos didesnių,
nes aš keliauju pas Tėvą.
13 Ir ko tik prašysite mano vardu,
aš padarysiu,
kad Tėvas būtų pašlovintas Sūnuje.
14 Jei ko prašysite manęs mano vardu,
aš padarysiu.

Evangelija pagal Joną 15 (LBD)
24 Jeigu nebūčiau tarp jų daręs darbų,
kurių niekas kitas nėra daręs,
jiems kaltės nebūtų.
O dabar jie matė
ir vis tiek nekenčia ir manęs, ir mano Tėvo.

Evangelija pagal Joną 19:19-22 (LBD)
Pilotas padarė užrašą ir liepė prisegti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta: „Jėzus Nazarietis, žydų karalius.“ Šį užrašą skaitė daugybė žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto, o parašyta buvo hebrajiškai, lotyniškai ir graikiškai. Aukštieji kunigai sakė Pilotui: „Nerašyk: ‘Žydų karalius’, bet: ‘Šitas skelbėsi: aš esu žydų karalius.’“ Pilotas atkirto: „Ką parašiau, parašiau!“

*Hebrajiškai gavosi taip, kad pirmosios raidės sako, kad Jėzus yra JHVH.

Pirmas laiškas korintiečiams 1:22-23 (LBD)
Žydai reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties, o mes skelbiame Kristų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims ­– kvailystė.

I korintiečiams 1:22-23 (Burbulio)
Žydai reikalauja ženklų, graikai ieško išminties, bet mes skelbiame Kristų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, o pagonims – kvailystė.

Petro antras laiškas 2:15-16 (LBD)
Palikę tiesos kelią, jie nuklydo ir pasuko keliu Bosoro sūnaus Balaamo, kuris pamilo nedorybės atpildą, tačiau buvo subartas dėl savo nusižengimo; darbinis, nebylys gyvulys prabilo žmogaus balsu ir sutrukdė pranašo beprotystę.