Danieliaus knyga 3

Tikėjimo kelyje, priešingai nei tarkim sporte, sunku pamatuoti savo progresą apčiuopiamais pasiekimais. Kai kas geidžia stebuklų… Nematant rezultatų gali apimti apatija, neviltis.


Parašyta, kad teisusis turi gyventi tikėjimu.

Habakuko knyga 2 (LBD)
1 Stovėsiu savo sargybos vietoje,
liksiu ant pylimo,
lauksiu, ką jis man sakys,
koks bus jo atsakymas į mano skundą.
2 Tuomet VIEŠPATS man atsakė ir tarė:
„Užrašyk regėjimą,
įrašyk taip aiškiai į lenteles,
kad ir bėgikas jį perskaitytų.
3 Nustatytu laiku regėjimas išsipildys,
o dabar jis skuba į tikslą ir nemeluoja.
Jei atrodo, kad jis gaišuoja, palauk;
jis tikrai išsipildys ir nesuvėluos.“
4 Pasižiūrėk į puikuolį!
Jo dvasia nėra dora;
o teisus žmogus gyvena savo tikėjimu.

Laiškas hebrajams (žydams) 11:6 (LBD)
Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atsilygina.


Būk stiprus ir ryžtingas.

Pakartoto Įstatymo knyga 31:1-6 (LBD)
Mozė nuėjo ir kalbėjo visus šiuos žodžius visam Izraeliui. Jis sakė: „Šiandien man jau šimtas dvidešimt metų. Nebegaliu be vargo kilnotis iš vietos į vietą. Be to, VIEŠPATS man yra pasakęs: ‘Per šį Jordaną tu nepereisi.’ Pats VIEŠPATS, tavo Dievas, pereis pirma tavęs. Jis pats nušluos visas anas tautas tau nuo kelio, kad galėtumei užimti jų vietą. Pirma tavęs pereis ir Jozuė, kaip VIEŠPATS pažadėjo. VIEŠPATS pasielgs su jomis, kaip pasielgė su amoritų karaliais Sihonu ir Ogu bei jų kraštu, kai juos sunaikino. VIEŠPATS atiduos jas jums, o jūs pasielgsite su jomis, kaip esu jums įsakęs. Būkite stiprūs ir ryžtingi! Nebijokite jų ir neišsigąskite, nes pats VIEŠPATS, tavo Dievas, eina su tavimi; jis nepaliks tavęs vieno ir nepasitrauks nuo tavęs.“

Pakartoto Įstatymo knyga 31:7-8 (LBD)
Tada Mozė pasišaukė Jozuę ir viso Izraelio akyse tarė jam: „Būk stiprus ir ryžtingas, nes eisi su šia tauta į kraštą, kurį jiems duoti VIEŠPATS yra prisiekęs jų tėvams. Tu turėsi jiems jį padalyti. Pats VIEŠPATS eina pirma tavęs. Jis bus su tavimi, nepaliks tavęs vieno ir neapleis. Nebijok ir neišsigąsk!“

Pakartoto Įstatymo knyga 31:23 (LBD)
Tada VIEŠPATS įpareigojo Nūno sūnų Jozuę ir tarė: „Būk stiprus ir ryžtingas, nes tu įvesi izraelitus į kraštą, kurį aš jiems pažadėjau. Aš būsiu su tavimi.“

VIEŠPATS kalbėjo Mozės patarnautojui Jozuei, sakydamas:

Jozuės knyga 1:6-9 (LBD)
Būk stiprus ir ryžtingas, nes tu padalysi šiems žmonėms kraštą, kurį jiems duoti esu prisiekęs jų protėviams. Tik būk stiprus ir labai ryžtingas, ištikimai elgdamasis pagal visą Įstatymą, kurį mano tarnas Mozė tau davė. Nenutolk nuo jo nei į dešinę, nei į kairę, idant tau sektųsi, kad ir kur eitumei! Neleisi šiai Įstatymo knygai pasitraukti tau nuo lūpų, bet kartosi ją dieną naktį, kad ištikimai laikytumeisi visko, kas joje parašyta. Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą, tik tada tau seksis. Argi tau neįsakiau: ‘Būk stiprus ir ryžtingas’? Taigi nesibaimink ir nenuogąstauk, nes VIEŠPATS, tavo Dievas, su tavimi, kad ir kur eitumei!“

Jozuės 1:6-9 (Burbulio)
Būk stiprus ir drąsus; tu padalinsi žemę tautai, kurią duoti pažadėjau jų tėvams. Tik būk stiprus ir labai drąsus, kad galėtum išpildyti įstatymą, kurį tau Mozė, mano tarnas, įsakė. Nenukrypk nuo jo nei į kairę, nei į dešinę, ir tau visuomet seksis, kur tik eisi. Šita įstatymo knyga teneatsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje parašyta; tada visa, ką bedarytum, klestės ir visur tau seksis. Atsimink, ką įsakiau, – būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok! Aš, Viešpats, tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi“.

Angliškuose vertimuose dažniausiai rašoma: „be strong and courageous“ (būk stiprus ir drąsus).
https://biblehub.com/joshua/1-6.htm
Žodis courageous, priešingai nei žodis brave reiškia tai, kad tu priimi sprendimą kažką daryti nepaisant to, kad tave kankina baimė, skausmas, pavojus, abejonės. Tai panašu į ryžtingumą.

Rusiškame vertime parašyta: „будь тверд и мужествен“ (būk tvirtas ir vyriškas).
https://old.bibleonline.ru/bible/rus/06/01/

Jozuės knyga 23:6 (LBD)
Bet būkite labai ryžtingi ir ištikimai laikykitės visko, kas parašyta Mozės Įstatymo knygoje, niekada nenutoldami nei į dešinę, nei į kairę

Teisėjų knyga 5:12 (LBD)
Pabusk, pabusk, Debora!
Pabusk, pabusk, pradėk giesmę!
Drąsos! Pakilk, Barakai,
veskis savo belaisvius, Abinoamo sūnau!

Dovydas kalbėjo savo sūnui Saliamonui:

Metraščių (Kronikų) pirma knyga 22:13 (LBD)
Tik tuomet tave lydės sėkmė, jei rūpestingai vykdysi įstatus ir įsakus, kuriuos VIEŠPATS davė Izraeliui per Mozę. Būk stiprus ir ryžtingas! Nebijok ir nenusimink!

Metraščių (Kronikų) pirma knyga 28:20 (LBD)
Dovydas dar kalbėjo savo sūnui Saliamonui: „Būk stiprus ir ryžtingas! Imkis darbo! Nebijok ir nenusimink, nes VIEŠPATS Dievas, mano Dievas, yra su tavimi. Jis neatmes ir nepaliks tavęs, kol nebus užbaigti visi darbai VIEŠPATIES Namų tarnybai.

Agėjo knyga 2:4 (LBD)
Tačiau dabar drąsos, Zerubabeli, ­
tai VIEŠPATIES žodis, ­
drąsos, vyriausiasis kunige,
Jehocadako sūnau Jozue,
drąsos, visi krašto žmonės, ­
tai VIEŠPATIES žodis. ­
Imkitės darbo! Juk aš su jumis, ­
tai Galybių VIEŠPATIES žodis! ­

Evangelija pagal Matą 28:18-20 (LBD)
Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“


Tarnausime VIEŠPAČIUI.

Išėjimo knyga 24:3-8 (LBD)
Mozė atėjo ir pakartojo žmonėms visus VIEŠPATIES žodžius ir įsakus. Visi žmonės vienu balsu atsakė, tardami: „Vykdysime visa, ką VIEŠPATS pasakė.“ Tada Mozė surašė visus VIEŠPATIES žodžius. Atsikėlęs anksti kitą rytą, jis pastatė kalno papėdėje aukurą su dvylika akmeninių stulpų dvylikai Izraelio giminių. Jis paskyrė keletą jaunų vyrų iš Izraelio vaikų atnašauti deginamąsias aukas ir aukoti jaučius kaip bendravimo aukas VIEŠPAČIUI. Pusę kraujo Mozė pasėmė ir supylė į dubenis, o kitą pusę kraujo išliejo ant aukuro. Tada, paėmęs Sandoros knygą, Mozė garsiai ją perskaitė žmonėms. O žmonės sakė: „Visa, ką VIEŠPATS pasakė, vykdysime ir būsime klusnūs.“ Mozė paėmė kraujo ir pašlakstė juo žmones, tardamas: „Tai kraujas Sandoros, kurią VIEŠPATS sudarė su jumis pagal visus šiuos žodžius.“

Pakartoto Įstatymo knyga 6:24-25 (LBD)
Tada VIEŠPATS mums įsakė vykdyti visus šiuos įstatus, bijoti VIEŠPATIES amžinam mūsų labui, idant išliktumėme gyvi, kaip šiandien ir yra. Jei stengsimės ištikimai vykdyti visą šį įsakymą VIEŠPATIES, mūsų Dievo, akivaizdoje, kaip jis mums yra įsakęs, būsime teisūs.’

Jozuės knyga 24:14-15 (LBD)
Tad dabar bijokite VIEŠPATIES, tarnaukite jam nuoširdžiai ir ištikimai. Atsikratykite dievų, kuriems jūsų protėviai tarnavo anapus Upės bei Egipte, ir tarnaukite VIEŠPAČIUI. Arba, jei jums nepatinka tarnauti VIEŠPAČIUI, rinkitės šiandien, kam tarnausite: dievams, kuriems jūsų protėviai tarnavo, būdami Užupyje, ar dievams amoritų, kurių krašte gyvenate; bet aš ir mano šeima tarnausime VIEŠPAČIUI.

Danieliaus knyga 3:28-30 (LBD)
Nebukadnecaras pareiškė: „Tebūna pašlovintas Šadracho, Mešacho ir Abed Nego Dievas! Jis atsiuntė savo angelą ir išgelbėjo savo tarnus, kurie juo pasitikėjo! Jie nepakluso karaliaus įsakui ir sutiko verčiau atiduoti savo kūnus, negu kokiam kitam dievui tarnauti ir jį garbinti, išskyrus jų pačių Dievą. Todėl įsakau visų kalbų tautoms ir gentims: kas tik nepagarbiai kalbės apie Šadracho, Mešacho ir Abed Nego Dievą, tas bus sudraskytas į gabalėlius ir jo namai bus išgriauti, nes nėra jokio kito Dievo, kuris galėtų taip išgelbėti.“ Tada karalius paaukštino Šadrachą, Mešachą ir Abed Negą Babilono srityje.

Jokūbo laiškas 1:22-27 (LBD)
Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. Jei kas tėra žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris stebi savo gimtąjį veidą veidrodyje. Pasižiūrėjo ir nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo. Bet kas geriau įsižiūri į tobuląjį laisvės įstatymą ir jo laikosi, kas tampa nebe užuomarša klausytojas, o darbo vykdytojas, tas bus palaimintas už savo darbą. Jei kas mano esąs pamaldus ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to pamaldumas tuščias. Tyras ir nesuteptas pamaldumas Dievo, mūsų Tėvo, akyse yra rūpintis našlaičiais ir našlėmis jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pasauliu.


Netyroji dvasia kalba apie pragarą [RU]
https://www.dropbox.com/s/yiepog8ddpzw0qg/unclean_spirit_talks_about_hell-RU.mp4?dl=0

Netyroji dvasia kalba apie tarvimą Dievui [RU]
https://www.dropbox.com/s/aiib1q9udb7iv5x/unclean_spirit_talks_about_serving_to_God-RU.mp4?dl=0

Netyroji dvasia kalba apie pomirtinį gyvenimą [RU]
https://www.dropbox.com/s/2x9f44zi3hxe4zn/unclean_spirit_talks_about_afterlife-RU.mp4?dl=0