Dievo vedimas

Info:
Eilutės į temą yra papiruso spalvos fone, o tos kurios galimai ne visai į temą – pilkame fone.

Išėjimo knyga 13:21-22 (LBD)
Dieną VIEŠPATS, rodydamas kelią, ėjo pirma jų debesies stulpu, o naktį –­ ugnies stulpu, teikdamas šviesos, kad jie galėtų keliauti dieną ir naktį. Debesies stulpas dieną ir ugnies stulpas naktį nepasitraukė iš savo vietos žmonių priešakyje.

Išėjimo knyga 14:19-20 (LBD)
Dievo angelas, ėjęs izraelitų gretų priešakyje, dabar pakilo ir nuėjo už jų; debesies stulpas pakilo iš jų priekio ir užėmė vietą už jų. Jis atsirado tarp egiptiečių stovyklos ir Izraelio stovyklos. Debesis tapo tamsus, todėl naktis praėjo taip, kad vieni prie kitų negalėjo prisiartinti per visą naktį.

Išėjimo knyga 15:26 (LBD)
„Jeigu iš tikrųjų klausysite VIEŠPATIES, savo Dievo, balso, ­– sakė jis, –­ ir darysite, kas dora jo akyse, paisydami jo įsakymų ir laikydamiesi visų jo nuostatų, nevarginsiu jūsų jokia liga, kuriomis varginau egiptiečius, nes esu jus gydantis VIEŠPATS.“

Išėjimo knyga 23:20-22 (LBD)
Štai siunčiu aš angelą pirma tavęs saugoti tave kelyje ir nuvesti į vietą, kurią parengiau. Būk jam atidus ir klausyk jo balso. Nemaištauk prieš jį, nes jis neatleis jūsų nusikaltimo. Jis turi mano vardą. Bet jei paklusi jo balsui ir darysi visa, ką sakau, aš būsiu priešas tavo priešų ir nedraugas tavo nedraugų.

Išėjimo knyga 33:12-16 (LBD)
Mozė tarė VIEŠPAČIUI: „Štai tu man liepei: ‘Vesk į priekį šią tautą’, bet nepasakei, ką pasiųsi su manimi. Be to, tu sakei: ‘Aš pažįstu tave vardu, tu iš tikrųjų radai malonę mano akyse.’ Jei aš tikrai radau malonę tavo akyse, prašyčiau parodyti man savo kelią, kad galėčiau pažinti tave ir nuolat rasti malonę tavo akyse. Juk štai šie žmonės yra tavo tauta.“ Jis atsakė: „Palengvindamas tau naštą, aš pats eisiu su tavimi.“ O Mozė jam atsakė: „Jei tu pats neitum kartu, neversk mūsų keltis iš šios vietos. Juk kaip kitaip būtų žinoma, kad radome malonę tavo akyse –­ aš ir tavo tauta, ­– jeigu neitum kartu su mumis? Argi ne tuo mes –­ tavo tauta ir aš ­– būsime paženklinti tarp visų tautų, esančių žemėje?“

Skaičių knyga 14:8-9 (LBD)
Jei VIEŠPATS bus mums malonus, jis mus nuves į tą kraštą ir duos mums žemę, tekančią pienu ir medumi. Tik nemaištaukite prieš VIEŠPATĮ! Nebijokite to krašto žmonių, nes jie mums yra tik duona! Jų apsauga paliko juos, o VIEŠPATS yra su mumis. Nebijokite jų!“

Pakartoto Įstatymo knyga 28:1-2 (LBD)
Bet jei ištikimai klausysi VIEŠPATIES, savo Dievo, balso, uoliai vykdydamas visus jo įsakymus, kuriuos šiandien tau duodu, VIEŠPATS, tavo Dievas, išaukštins tave virš visų žemės tautų. Jei klausysi VIEŠPATIES, savo Dievo, balso, tave pasieks ir užlies visi šie palaiminimai:

Pakartoto Įstatymo knyga 28:15 (LBD)
„Bet jei neklausysi VIEŠPATIES, savo Dievo, balso ir ištikimai nevykdysi visų jo įsakymų ir įstatų, kuriuos tau šiandien duodu, tave pasieks ir užlies visi šie prakeikimai:

Metraščių (Kronikų) antra knyga 6:26-27 (LBD)
Jeigu dangus būtų uždarytas ir nebūtų lietaus dėl to, kad jie tau nusidėjo, bet vis dėlto jie melstųsi šioje vietoje, išpažintų tavo vardą, gręžtųsi nuo savo nuodėmės, nes tu juos vargini, išklausyk danguje ir atleisk savo tarnų, savo Izraelio tautos, nuodėmę, pamokydamas tikrojo kelio, kuriuo jie turėtų eiti. Suteik lietaus savo kraštui, kurį esi davęs savo tautai kaip paveldą.

Nehemijo knyga 9:19 (LBD)
tu, būdamas didžiai gailestingas,
nepalikai jų dykumoje.
Debesies stulpas, vedęs juos kelionėje,
nepasitraukė nuo jų dieną,
nei ugnies stulpas, švietęs naktį jiems kelią,
kuriuo turėjo eiti.

Jobo knyga 33:14-20 (LBD)
Juk Dievas kalba daug kartų, nors žmonės to ir nesupranta, sapne, nakties regėjime, žmonėms giliai įmigus ir gulint lovose. Tada jis atveria žmonėms ausis ir, juos įspėdamas, sukelia baimę, kad užkirstų kelią žmogui pikta daryti, kad apsaugotų jį nuo puikybės, kad išgelbėtų jo gyvastį nuo kapo, o gyvybę ­– nuo kalavijo. Žmogų pamoko ir skausmai lovoje, ir nesiliaujanti kaulų gėla. Sergančiam žmogui koktu pasižiūrėti į maistą, net skanėstų jis negali pakęsti.

Psalmynas 5:9 (LBD)
Vesk mane, VIEŠPATIE, savo išganingu teisumu,
nepaisydamas budrių mano priešų!
Ištiesink man kelią!

Psalmynas 16:7-8 (LBD)
Kadangi VIEŠPATS mane moko, aš jį šlovinsiu;
net naktį man širdis tai primena.
Nuolatos menu VIEŠPATIES Artumą;
jam esant mano dešinėje, niekada nedrebėsiu.

Psalmynas 19:9 (LBD)
VIEŠPATIES įstatai teisūs;
jie džiugina širdį;
VIEŠPATIES įsakymas aiškus;
jis teikia akims šviesos.

Psalmynas 24:5-6 (LBD)
Jis gaus VIEŠPATIES palaiminimą,
teisų atlygį Dievo, savo Gelbėtojo.
Tokia yra karta tų, kurie į jį kreipiasi
ir ieško Jokūbo Dievo veido. Sela.

Psalmynas 25:8-9 (LBD)
VIEŠPATS teisus ir geras,
todėl jis klystančius moko kelio.
Jis veda kukliuosius teisingu taku
ir moko juos savo kelio.

Psalmynas 27:11 (LBD)
Mokyk, VIEŠPATIE, mane savo kelio,
dėl mano budrių priešų vesk mane lygiu taku.

Psalmynas 31:4 (LBD)
Juk esi man ir Uola, ir tvirtovė,
vesi ir saugosi mane dėl savo vardo.

Psalmynas 32:8-9 (LBD)
VIEŠPATS sako: „Mokysiu tave
ir rodysiu tau kelią, kuriuo turi eiti;
patarsiu tau, lydėdamas tave akimis.

Nebūk kaip arklys ar mulas, neturintis proto,
kurio narsas tramdomas žąslais ir kamanomis,
nes kitaip jis tau nepaklūsta.“

Psalmynas 43:4 (LBD)
Siųsk savo šviesą ir tiesą,
ir teveda jos mane,
teparveda mane prie tavo šventojo kalno
į tavo buveinę!

Psalmių knyga 73:23-24 (KB)
Tačiau aš nuolat esu su Tavimi, Tu laikai nutvėręs mano dešinę ranką. Tu vesi mane savo patarimu ir galiausiai paimsi į šlovę.

Psalmynas 86:11 (LBD)
Mokyk mane savo kelio, VIEŠPATIE,
ir aš ištikimai juo pas tave eisiu;
mokyk mano širdį pagarbiai bijoti tavo vardo.

Psalmių knyga 107:10-12 (KB)
Kurie sėdėjo tamsoje ir mirties šešėlyje, geležimi ir skurdu sukaustyti, – nes buvo sukilę prieš Dievo žodžius ir paniekinę Aukščiausiojo patarimą, todėl Jis pažemino vargu jų širdis, – krito, ir niekas jiems nepadėjo.

Psalmynas 119:35 (LBD)
Vesk mane savo įsakymų taku,
nes tai man labai rūpi.

Psalmynas 119:105 (LBD)
Tavo žodis –­ žibintas mano žingsniams
ir šviesa mano takui.

Psalmynas 139:24 (LBD)
Pažiūrėk, ar neinu klystkeliu,
ir vesk mane amžinuoju keliu.

Psalmynas 143:8 (LBD)
Su aušra atskleisk man savo ištikimąją meilę,
nes tavimi pasitikiu.
Parodyk man kelią, kuriuo turiu eiti,
nes į tave keliu savo širdį.

Psalmynas 143:10 (LBD)
Mokyk mane vykdyti tavo valią,
nes tu mano Dievas.
Teveda mane lygiu taku
tavo maloningoji Dvasia!

Patarlių knyga 3:5-7 (LBD)
Visa širdimi pasitikėk VIEŠPAČIU
ir nesiremk vien savo įžvalga.
Pripažink jį visur, kad ir ką darytum,
ir jis ištiesins tavo kelius.

Nebūk išmintingas tik savo paties akyse;
pagarbiai bijok VIEŠPATIES ir venk pikta.

Patarlių knyga 14:12 (LBD)
Žmogui jo kelias gali atrodyti teisingas,
bet galų gale jis nuveda į mirtį.

Patarlių knyga 14:15 (LBD)
Kvailo žmogaus kelias jam pačiam atrodo teisingas,
o išmintingas žmogus klauso patarimo.

Patarlių knyga 16:3 (LBD)
Pavesk savo darbą VIEŠPAČIUI,
ir tavo užmojai bus sėkmingi.

Patarlių knyga 16:25 (LBD)
Žmogui jo kelias gali atrodyti teisingas,
bet galų gale jis nuveda į mirtį.

Patarlių knyga 28:26 (LBD)
Kas pasitiki savo protu, tas kvailys,
o kas gyvena pagal išmintį, tas saugus.

Patarlių knyga 29:18 (KB)
Be apreiškimo žūsta tauta. Palaimintas, kas laikosi įstatymo.

Išminties knyga 12:1-2 (LBD6)
Tavo nemari dvasia yra visur!
Todėl tu pamažėle pataisai nusižengiančius,
įspėji ir primeni jiems dalykus, kuriais nusideda,
kad jie paliktų savo nedorumą
ir dėtų viltis į tave, Viešpatie!

Izaijo knyga 11:1-2 (LBD)
Iš Jesės kelmo išaugs atžala,
iš jo šaknies pražys pumpuras.
Ant jo ilsėsis VIEŠPATIES dvasia:
išminties ir įžvalgos dvasia,
patarimo ir narsumo dvasia,
pažinimo ir VIEŠPATIES baimės dvasia;

Izaijo knyga 30:21 (LBD)
Jeigu nuklysi nuo kelio į dešinę ar į kairę, girdėsi jo balsą už nugaros tau sakantį: „Štai tikrasis kelias! Juo eikite!“

Izaijo knyga 48:17-18 (LBD)
Taip kalba VIEŠPATS, tavo Atpirkėjas,
Izraelio Šventasis:
„Aš, VIEŠPATS, tavo Dievas,
mokau tave, kas tau naudinga,
ir vedu tave keliu,
kuriuo tau dera eiti.
O, kad klausytum mano Įsakymų!
Tavo gerovė būtų kaip upė,
o tavo teisumas –­ kaip marių bangos.

Izaijo knyga 57:15 (LBD)
Juk aukščiausiasis, prakilnusis, amžinasis,
kurio vardas –­ Šventasis, sako taip:
„Šventose aukštybėse gyvenu
ir su sugniuždytaisiais bei prislėgtaisiais būnu,
kad pakelčiau prislėgtųjų dvasią
ir atgaivinčiau sugniuždytųjų drąsą.

Jeremijo knyga 7:22-23 (LBD)
Kalbėdamas jūsų tėvams tą dieną, kai išvedžiau juos iš Egipto žemės, nieko jiems neįsakiau dėl deginamųjų ar skerstinių aukų. Bet daviau jiems vieną įsakymą: ‘Klausykite mano balso! Tada aš būsiu jūsų Dievas, o jūs būsite mano tauta. Eikite visur tik tuo keliu, kuriuo jums įsakau, idant jums sektųsi.’

Jeremijo pranašystė 11:1-8 (KB)
Viešpats kalbėjo Jeremijui: „Klausyk sandoros žodžių ir kalbėk Judo žmonėms bei Jeruzalės gyventojams. Sakyk jiems: ‘Taip sako Viešpats: ‘Prakeiktas žmogus, kuris nepaklūsta šitos sandoros žodžiams, kuriuos Aš įsakiau jūsų tėvams, kai juos išvedžiau iš Egipto šalies, iš geležinės krosnies. Pakluskite mano balsui ir elkitės taip, kaip jums įsakiau, tai būsite mano tauta, o Aš būsiu jūsų Dievas, kad ištesėčiau priesaiką, kurią daviau jūsų tėvams paveldėti šalį, tekančią pienu ir medumi’ “. Tada aš atsiliepiau: „Tebūna taip, Viešpatie!“ Paskui Viešpats man tarė: „Skelbk visus šiuos žodžius Judo miestuose ir Jeruzalės gatvėse, sakydamas: ‘Klausykite šitos sandoros žodžių ir juos vykdykite! Aš įsakmiai raginau jūsų tėvus, kai juos vedžiau iš Egipto, ir iki šios dienos, sakydamas: ‘Pakluskite mano balsui’. Tačiau jie neklausė, bet sekė savo piktų širdžių užgaidas. Todėl Aš užvesiu jiems visus sandoros žodžius, kuriuos buvau jiems įsakęs, bet jie nesilaikė’ “.

Jeremijo knyga 31:33-34 (LBD)
Štai kokią Sandorą sudarysiu su Izraelio namais, atėjus toms dienoms, –­ tai VIEŠPATIES žodis. –­ Įdiegsiu jiems savo Įstatymą, įrašysiu jį jiems į širdį. Tada aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Tada nebereikės bičiuliui raginti savo bičiulį ar broliui savo brolį: ‘Pažinkite VIEŠPATĮ!’ Visi, maži ir dideli, pažins mane, –­ tai VIEŠPATIES žodis, ­– nes jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmės daugiau nebeatminsiu.“

Joelio knyga 3:1-2 (LBD)
Paskui išliesiu savo Dvasią ant visos žmonijos;
jūsų sūnūs ir dukterys pranašaus,
jūsų seneliai sapnuos sapnus,
o jūsų jaunuoliai turės regėjimų.
Net ant vergų ­– vyrų ir moterų ­
tomis dienomis išliesiu savo Dvasią.

Evangelija pagal Matą 2:19-20 (LBD)
Erodui mirus, štai Viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte ir sako: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės.“

Evangelija pagal Matą 26:39 (LBD)
Kiek toliau paėjęs, parpuolė kniūbsčias ir meldėsi: „Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu!“

Evangelija pagal Luką 12:11-12 (LBD)
Kai jie ves jus į sinagogas pas viršininkus ar vyresnybes, nesirūpinkite, kaip ginsitės ar ką atsakinėsite, nes Šventoji Dvasia tą pačią valandą jus pamokys, ką kalbėti.“

Evangelija pagal Joną 10:1-5 (LBD)
Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių, gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina priešakyje, o avys paskui jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso.“

Evangelija pagal Joną 10:16 (LBD)
Ir kitų avių dar turiu,
kurios ne iš šios avidės;
ir jas man reikia atvesti;
jos klausys mano balso,
ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas.

Evangelija pagal Joną 10:27 (LBD)
Manosios avys klauso mano balso;
aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane.

Evangelija pagal Joną 16:13 (LBD)
Kai ateis toji Tiesos Dvasia,
ji ves jus į tiesos pilnatvę.
Ji nekalbės iš savęs,
bet skelbs, ką bus išgirdusi,
ir praneš, kas turi įvykti.

Apaštalų darbai 5:19-20 (LBD)
Viešpaties angelas naktį atidarė kalėjimo vartus, išvedė juos ir tarė: „Eikite ir, atsistoję šventykloje, skelbkite žmonėms visus šio Gyvenimo žodžius.“

Apaštalų darbai 8:26 (LBD)
Viešpaties angelas prabilo į Pilypą ir pasakė: „Kelkis ir nueik vidurdienį prie vieškelio, kuris eina iš Jeruzalės į Gazą. Jis visiškai tuščias.“

Apaštalų darbai 9:10-11 (LBD)
Damaske gyveno mokinys, vardu Ananijas. Jam apsireiškęs Viešpats prabilo: „Ananijau!“ Šis atsakė: „Štai aš, Viešpatie.“ Viešpats tęsė: „Nueik į gatvę, vadinamą Tiesiąja, ir Judo namuose teiraukis tarsiečio, vardu Sauliaus. …

Apaštalų darbai 10:3-6 (LBD)
Kartą, apie devintą valandą, regėjime jis aiškiai išvydo ateinantį angelą; šis tarė: „Kornelijau!“ Išsigandęs pažvelgė į jį ir paklausė: „Kas yra, viešpatie?“ Šis jam atsakė: „Tavo maldos ir išmaldos pakilo Dievo akivaizdon, ir jis tave prisiminė. Taigi siųsk vyrus į Jopę ir išsikviesk tokį Simoną, vadinamą Petru. Jis svečiuojasi pas tokį odininką Simoną, kurio namai stovi prie jūros.“

Apaštalų darbai 10:19-20 (LBD)
Petrui, tebemąstančiam apie regėjimą, Dvasia tarė: „Štai trys vyrai ieško tavęs. Greičiau kelkis, lipk žemyn ir nedvejodamas keliauk su jais, nes aš juos atsiunčiau.“

Apaštalų darbai 11:5-7 (LBD)
„Aš kartą meldžiausi Jopės mieste ir dvasios pagavoje turėjau regėjimą: prie pat manęs nusileido kažkoks rykas, it didžiulė marška už keturių kampų nuleidžiamas iš dangaus. Atidžiai įsižiūrėjęs, pamačiau jame keturkojų žemės gyvūnų, laukinių žvėrių, roplių ir padangės sparnuočių. Dar išgirdau balsą, man sakantį: ‘Kelkis, Petrai, pjauk ir valgyk!’

Apaštalų darbai 13:2 (LBD)
Kartą, kai jie laikė pamaldas Viešpaties garbei ir pasninkavo, Šventoji Dvasia pasakė: „Išskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam aš juos pašaukiau.“

Apaštalų darbai 16:6-7 (LBD)
Jie perėjo Frygiją ir Galatijos šalį, nes Šventoji Dvasia draudė jiems skelbti žodį Azijoje. Atvykę netoli Myzijos, jie mėgino pasukti į Bitiniją, tačiau Jėzaus Dvasia jų neleido.

Apaštalų darbai 17:11 (LBD)
Tenykščiai pasirodė esą kilnesni už tesalonikiečius. Jie labai noriai priėmė žodį ir kasdien tyrinėjo Raštus, ar taip esą iš tikrųjų.

Laiškas romiečiams 12:1-2 (LBD)
Dėl Dievo gailestingumo raginu jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią –­ kas gera, tinkama ir tobula.

Laiškas galatams 5:18 (LBD)
Bet jei leidžiatės Dvasios vadovaujami, jūs nebesate įstatymo valdžioje.

Jokūbo laiškas 1:5 (LBD)
Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta.

Petro antras laiškas 1:19 (LBD)
Mes turime tvirčiausią pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė.

Jono pirmas laiškas 2:26-27 (LBD)
Aš tai parašiau apie tuos,
kurie norėtų jus suklaidinti.
Dėl jūsų
patepimas, kurį iš jo esate gavę, lieka jumyse,
ir nereikia, kad jus kas nors mokytų,
nes pats jo patepimas moko jus visko,

ir jis yra tiesa, o ne melas.
Ir kaip jis jus pamokė, taip jame ir laikykitės.


Užsispyrėlis lipa ant to paties grėblio vėl ir vėl.

Ženklai gali rodyti, kad reikia pakeisti sumanymus, todėl negalima būti užsispyrusiu. Išankstinis nusistatymas irgi gali būti kliuviniu.


Gyvenime Dievo vedimas yra panašus į šio filmo sceną. Čia liudininkas teisme pakeitė parodymus, nes į salę netikėtai atėjo jo brolis ir atsisėdo su tais prieš ką jis ketino liudyti. Tai jam buvo tarytum pranašiškas ženklas, kuris jį privertė pakeisti savo planus.


Šio serialo scenoje žmogus įšventinimo į mafiją metu matė varną. Tai nekošerinis paukštis. Tai jam buvo blogas ženklas.