Biblijos skaitymas

Esu raginamas kasdien rytais skaityti Dievo žodį.

Rytais reiškia dar prieš aušrą (tarkim apie trečią ryto).

Raginamas reiškia tai, kad man neleidžia normaliai miegoti – pabundu naktį. Jei lieku miegoti, tuomet sapnuojasi blogi sapnai. Tuose bloguose sapnuose esu netiesiogiai prilyginamas tinginiui, vagiui, purve miegančioms kiaulėms, ligoniui, pijokui. Ilgiau pagulėjus lovoje pradeda varginti nugaros skausmas.

Kaskart kai ketindavau susiimti ir pradėti kasdien skaityti – gaudavau labai gerus sapnus.

Esu griežtai auklėjamas dėl to, kad meldžiau jėgos. Plius Dievo Dvasia man pažadėjo jėgą apreiškime.

Dievas neduos patepimo nemokamai. Mums reikia ir patiems šį tą dirbti. Kasdienis Rašto skaitymas tai būtinybė.


Dievo žodis ir Jėzus tai viena.

Evangelija pagal Matą 13:3-9 (LBD)
Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė: „Štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių: vieni ­– šimteriopą grūdą, kiti –­ šešiasdešimteriopą, dar kiti –­ trisdešimteriopą. Kas turi ausis, teklauso!“
<…>
Evangelija pagal Matą 13:18-23 (LBD)
O jūs dabar pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. Pasėlys ant uolų ­– tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų, nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta. Pasėlys tarp erškėčių –­ tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas. Pasėlys geroje žemėje ­– tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą.

Evangelija pagal Joną 1 (LBD)
1 Pradžioje buvo Žodis.
Tas Žodis buvo pas Dievą,
ir Žodis buvo Dievas.

<…>
14 Tas Žodis tapo kūnu
ir gyveno tarp mūsų;
mes regėjome jo šlovę ­
šlovę Tėvo viengimio Sūnaus,
pilno malonės ir tiesos.


* Taip išeina, kad Dievo žodis ir Jėzus tai viena.

Evangelija pagal Joną 15:1-8 (LBD)
Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas ­– vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.

Apreiškimas Jonui 19:13 (LBD6)
Jis apsirengęs krauju permirkusiu drabužiu, ir jo vardas ­– Dievo Žodis.

Be Dievo žodžio nebus artumo su Jėzumi.

Amoso knyga 8:11-13 (LBD)
Tikrai ateina dienos, ­
tai Viešpaties DIEVO žodis, ­
kai siųsiu badą į kraštą.
Ne duonos badą ar vandens troškimą,
bet Dievo žodžių badą.
Tuomet žmonės keliaus nuo jūros ligi jūros,
nuo šiaurės ligi rytų, skubės šen ir ten,
ieškodami VIEŠPATIES žodžio,
bet jo neras.
Tą dieną alps nuo troškulio
gražios merginos ir vaikinai.

Evangelija pagal Matą 22:11-12 (LBD)
Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusį vestuvių drabužiu. Jis tarė jam: ‘Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio?’ Tasai tylėjo.

Evangelija pagal Matą 25:8 (KB)
Kvailosios prašė protingųjų: ‘Duokite mums savo aliejaus, nes mūsų žibintai gęsta!’


Ši mergina sako, kad norint turėti asmeninį santykį su Jėzumi, būtina kasdien skaityti Dievo žodį ir skirti laiko maldai. Taip pat ji daug kalba apie tai kaip to dėka nugalima nuodėmė.

Amoso pranašystė 3:3 (KB)
Argi gali dviese eiti kartu, jei nėra susitarę?

Evangelija pagal Luką 9:23 (KB)
O visiems Jis kalbėjo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša kasdien savo kryžių ir teseka manimi.

Evangelija pagal Matą 22:14 (LBD)
Mat daug pašauktų, bet maža išrinktų.“