Biblijos skaitymas

Esu kasdien raginamas rytais skaityti Dievo žodį.

Rytais reiškia dar prieš aušrą. Keltis reikia ne vėliau nei antrą valandą ryto.

Raginamas reiškia tai, kad man neleidžia normaliai miegoti, pabundu naktį. Jei lieku miegoti, tuomet sapnuojasi blogi sapnai. Tuose bloguose sapnuose esu netiesiogiai prilyginamas tinginiui, vagiui, purve miegančioms kiaulėms, ligoniui, pijokui, atsilikėliui, dvejetukininkui, darbo vengėjui. Ilgiau pagulėjus lovoje, pradeda varginti nugaros skausmas.

Kaskart kai ketindavau susiimti ir pradėti kasdien skaityti, gaudavau labai gerus sapnus, sapnuodavau savo pirmąją meilę. Pirmoji meilė simbolizuoja Jėzų (Apr 2:4).

Esu griežtai auklėjamas galbūt dėl to, kad meldžiau jėgos. Tai netgi buvo pažadėta.

Manau Dievas neduos patepimo jėgos nemokamai, reikia mokėti kainą. Mums reikia ir patiems šį tą dirbti. Kasdienis Šventojo Rašto skaitymas tai būtinybė. Mano sapnuose rytinis skaitymas prilyginamas darbui.

Pilnai neišsimiegojusiam išlipti iš šiltos lovos į (kartais) šaltą kambarį nėra vienintelis iššūkis. Didesnis iššūkis bus sukoncentruoti savo mintis. Būtent anksti ryte tam palankiausias metas. Mobilusis turi būti išjungtas, internetas taipogi, nes tai blaško ir tai nepagarba Aukščiausiajam. Tuo metu draudžiama galvoti apie užkandžius. Tai laikas tiktai Dievui.

Išėjimo knyga 20:5 (LBD6)
… aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydulingas Dievas, …

Raštą skaitau labai lėtai, apmąstydamas tai, ką perskaitau.

Skaitymą tikriausiai galima derinti su malda.

Evangelija pagal Matą 6:6 (LBD6)
Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.

Dar privalau pasakyti tai, kad transliacijų ir pamokslų žiūrėjimas per youtube yra visiškai skirtingas dalykas nei skaitymas. Skaitymas yra kaip asmeninio santykio su Dievu kūrimas. Transliacijos dažnu atveju yra kaip „Comedy Club“, tai pramogavimas, tai kaip filmas, kaip kito žmogaus gyvenimo pergyvenimas. Žiūrint kažkieno pamokslus kartais galima sužinoti kažką naudingo, bet tai nėra asmeninio ryšio su Dievu kūrimas. Tokiu atveju tu žinosi kažką apie Dievą, bet nepažinosi paties Dievo. Tai gali būti pavojinga.


Dievo žodis ir Jėzus tai viena.

Evangelija pagal Matą 13:3-9, 18-23 (LBD6)
Ir jis daug jiems kalbėjo palyginimais. Jis sakė: „Štai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant, vieni grūdai nukrito prie kelio, ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti nukrito ant uolų, kur buvo nedaug žemės. Jie greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Saulei patekėjus, daigai nuvyto ir, neturėdami šaknų, sudžiūvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos. Dar kiti nukrito į gerą žemę ir davė derlių: vieni ­– šimteriopą grūdą, kiti –­ šešiasdešimteriopą, dar kiti –­ trisdešimteriopą. Kas turi ausis, teklauso!“
<…>
O jūs dabar pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi žodį apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. Pasėlys ant uolų ­– tai tasai, kuris, girdėdamas žodį, tuojau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų, nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis greit atkrinta. Pasėlys tarp erškėčių –­ tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas. Pasėlys geroje žemėje ­– tasai, kuris girdi ir supranta žodį; tas ir duoda derlių: kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą“.

Evangelija pagal Joną 1 (LBD6)
1 Pradžioje buvo Žodis.
Tas Žodis buvo pas Dievą,
ir Žodis buvo Dievas.

<…>
14 Tas Žodis tapo kūnu
ir gyveno tarp mūsų;
mes regėjome jo šlovę ­–
šlovę Tėvo viengimio Sūnaus,
pilno malonės ir tiesos.


* Taip išeina, kad Dievo žodis ir Jėzus tai viena.

Evangelija pagal Joną 15:1-8 (LBD6)
Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas ­– vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai.

Apreiškimas Jonui 19:13 (LBD6)
Jis apsirengęs krauju permirkusiu drabužiu, ir jo vardas ­– Dievo Žodis.


(2022.06.19 šis straipsnis buvo labai stipriai atnaujintas, nuo pradžios iki galo.)

Rašydamas šia tema nesakau, kad aš tai visados vykdau ar įvykdau ir dabar visi darykit kaip Petriukas daro. Tiesiog dalinuosi man duotu apreiškimu, kuris kartojasi kasdien jau kažkelinti metai iš eilės. Šį apreiškimą (gal tiksliau vedimą) gaunu kasdien, kai to nepadarau. Dėl to, ir ne tik dėl to, man kvailai atrodo tie tikintieji (tiksliau bažnyčių lankytojai), kurie akcentuoja malonę, o darbus menkina.

Yra daug pastorių, kurie svarbiausiu dalyku įvardina bažnyčios lankymą ir man prikaišioja dėl nelankymo, bet aš dar (tikriausiai) nesu nė karto gavęs jokio apreiškimo ar vedimo lankyti bažnyčią, nebent vedimu laikytume tuos aklus vedlius, kurie kviečia į savo pačių organizacijas. Priešingai, ne kartą buvau vedamas išeiti iš bažnyčių. Na bet tai galbūt tik man tinkamas pasirinkimas, o kitiems galbūt naudingiau eiti, nes jie nesugeba skaityti savarankiškai.

Galite net nebandyti keltis su žadintuvo pagalba, nes tai neveikia. Verčiau prieš einant miegoti turėkite nusiteikimą atsikelti. Jeigu Dievas norės, jus pažadins, o tam, kad žinotumėte, kad tai Jis jus pažadino, pažadins lygiai tą valandą, kurią norėjote pabusti. Jei nepažadins, tai galbūt jūs dar tam nesubrendę.

Pažymėtina tai, kad joks pastorius ar pamokslininkas man to (kad reikia taip anksti keltis) neapreiškė. Tai sužinojau iš asmeninio vedimo, bet man prireikė labai daug laiko tai suprasti. Pradžioje galvojau, kad aš apsėstas, todėl neturiu normalaus miego. Dabar žinau, kad Dievas nori mano dėmesio.

Dar kai kas yra sekančiame puslapyje.