malda

ST

Pradžios knyga 20:6-7 (LBD)
Tuomet sapne Dievas atsakė jam: „Taip, aš žinojau, kad tu tai darai dora širdimi ir nekaltomis rankomis. Be to, aš pats sulaikiau tave, kad nenusidėtum, todėl ir neleidau tau jos paliesti. Dabar sugrąžink vyrui žmoną; jis pranašas, todėl tave užtars, ir liksi gyvas. Bet jei nesugrąžinsi, žinok, kad tikrai mirsi; pražūsi pats ir visa, kas tau priklauso.“
<…>
Pradžios knyga 20:17-18 (LBD)
Tuomet Abraomas užtarė Dievui, ir Dievas išgydė Abimelechą. Jis pagydė ir Abimelecho žmoną bei verges, idant vėl galėtų gimdyti, nes dėl Abraomo žmonos Saros VIEŠPATS buvo padaręs visas Abimelecho namų moteris visiškai nevaisingas.

Skaičių knyga 12:6-8 (KB)
Jis tarė jiems: „Klausykite! Jei kas tarp jūsų yra Viešpaties pranašas, Aš jam apsireiškiu regėjime arba kalbu sapne. Ne taip yra su mano tarnu Moze, kuris yra ištikimas visuose mano namuose. Su juo Aš kalbuosi veidas į veidą, atvirai, o ne neaiškiais žodžiais, ir jis mato mano pavidalą. Kaip judu nebijote kalbėti prieš mano tarną Mozę?“

Samuelio pirma knyga 28:5-7 (LBD)
Pamatęs filistinų stovyklą, Saulius išsigando. Širdis jam drebėjo iš išgąsčio. Saulius teiravosi VIEŠPATIES, bet VIEŠPATS jam neatsakė nei per sapnus, nei per Urimus, nei per pranašus. Tuomet Saulius tarė savo dvariškiams: „Suraskite man moterį, iššaukiančią vėles, pas kurią galėčiau nueiti ir pasiteirauti.“

Metraščių (Kronikų) antra knyga 7:14 (LBD)
jeigu mano tauta, vadinama mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, aš išgirsiu savo dangaus buveinėje, atleisiu nuodėmes ir atgaivinsiu kraštą.

Juditos knyga 8:31 (LBD)
O dabar, kadangi esi dievobaiminga moteris, melskis už mus, kad Viešpats atsiųstų mums liūtį mūsų talpykloms pripildyti. Nuo troškulio tuomet nebealpsime“.

Jobo knyga 22 (LBD)
23 Sugrįžk nusižeminęs pas Visagalį,
pašalink neteisingumą iš savo palapinių,
24 elkis su auksu kaip su dulkėmis
ir su Ofyro auksu kaip su upės vagos akmenėliais.
25 Tebūna Visagalis tavo auksas,
tebūna jis tau brangus sidabras!
26 Tada džiūgausi Visagalyje
ir pakelsi veidą į Dievą.
27 Kai melsiesi jam, jis tave išklausys,
ir savo įžadus įvykdysi.
28 Ką nuspręsi daryti, tai įvyks,
ir tavo takas bus apšviestas.
29 Juk Dievas pažemina išdidžiuosius,
bet išgelbsti kukliuosius.
30 Net kaltąjį jis gelbės;
dėl savo rankų švarumo jis bus išgelbėtas.“

*Jobui tokie patarimai netiko.

Jobo knyga 35 (LBD)
12 Jie šaukiasi, bet jis neatsako,
nes tai išdidūs ir nedori žmonės.
13 Iš tiesų Dievas nesiklauso tuščių žodžių,
Visagalis nekreipia dėmesio į juos.

Jobo knyga 36 (LBD)
6 Nedorėliui gyventi jis neleidžia,
bet kenčiantiems yra teisingas.
7 Nuo teisiųjų jis nenugręžia akių,
į sostą su karaliais juos amžiams sodina
ir išaukština juos.

Psalmynas 4 (LBD6)
4 Žinokite, kad VIEŠPATS atsirenka sau ištikimąjį;
VIEŠPATS išklauso mane, kai jo šaukiuosi.

Psalmynas 34 (LBD)
12 Ateikite, vaikai, klausykitės manęs;
aš mokysiu jus pagarbios VIEŠPATIES baimės.
13 Kas iš jūsų trokšta gyvenimo
ir geidžia daug metų ir laimės?
14 Tad saugok liežuvį nuo pikta
ir lūpas nuo apgaulės.
15 Venk pikta ir daryk gera,
siek taikos iš visos širdies.
16 VIEŠPATIES akys žvelgia į teisiuosius,
jo ausys girdi jų šauksmą.
17 VIEŠPATS priešinasi nedorėliams,
kad išnaikintų žemėje jų atminimą.
18 Šaukiasi teisieji pagalbos, VIEŠPATS klausosi
ir išgelbsti juos iš visų vargų.
19 VIEŠPATS arti tų, kurie sielojasi,
ir gelbsti nevilties apimtuosius.
20 Daugel vargų ištinka teisųjį,
bet VIEŠPATS išgelbsti iš jų visų.

Petro pirmas laiškas 3 (LBD6)
10 Kas trokšta mylėti gyvenimą
ir matyti gerų dienų,
tepažaboja liežuvį nuo pikto
ir lūpas nuo klastingų kalbų.
11 Tegu jis bėga nuo pikto ir daro gera,
teieško ramybės ir tesiveja ją!
12 Mat Viešpaties žvilgsnis lydi teisiuosius,
ir jo ausys išgirs jų maldas,
bet Viešpaties veidas –­ prieš darančius pikta.

Psalmynas 66 (LBD6)
18 Jeigu būčiau turėjęs piktą mintį širdyje,
VIEŠPATS nebūtų klausęsis.
19 Bet Dievas išgirdo,
jis klausėsi mano maldos.
20 Pagarbintas Dievas,
kuris neatstūmė mano maldos
ir neatsakė man savo gerumo.

Psalmynas 91 (LBD6)
14 „Kas mane myli, tą gelbėsiu;
saugosiu jį, nes jis žino mano vardą.
15 Kai jis šauksis manęs, išklausysiu,
būsiu su juo varge,
išgelbėsiu ir pagerbsiu.
16 Pasotinsiu jį ilgu amžiumi,
pagirdysiu savo išganymu“.

*Myli tas, kas laikosi įsakymų (Jn 14).

Psalmynas 109 (LBD6)
7 Tebūna teisme jis pasmerktas,
net jo malda tebūna laikoma nuodėme.

Psalmynas 145 (LBD6)
19 Jis tenkina norus tų, kurie jo pagarbiai bijo,
jis girdi jų šauksmą ir juos gelbsti.

Patarlių knyga 15 (LBD6)
8 Nedorėlių auka VIEŠPATS bjaurisi,
o teisiųjų malda jam patinka.
9 Nedoro žmogaus elgesiu VIEŠPATS bjaurisi,
o žmogų, kuris laikosi teisumo reikalavimų, myli.
<…>
29 VIEŠPATS toli nuo nedorėlių,
o teisiųjų maldas išklauso.

Patarlių knyga 28 (LBD6)
9 Kai žmogus nusisuka nenorėdamas klausyti Įstatymo,
net jo malda tampa pasibjaurėtina.

Izaijo knyga 1 (LBD6)
15 Kai jūs tiesite rankas,
aš nukreipsiu savo akis nuo jūsų.
Net jei ilgai melsitės,
aš jūsų negirdėsiu.
Jūsų rankos kruvinos!
16 Nusiplaukite ir būkite švarūs!
Pašalinkite savo darbų blogį man iš akių,
liaukitės darę pikta,
17 mokykitės daryti gera.
Atsidėkite teisingumui,
padėkite engiamajam,
užstokite našlaitį,
ginkite našlės bylą“.
18 VIEŠPATS sako:
„Eikite šen, ir drauge pasvarstykime.
Esate paraudę nuo nuodėmių, bet aš išbalinsiu jus kaip sniegą.
Jūsų nuodėmės raudonos it kraujas,
bet jos gali tapti baltos it vilna.
19 Jeigu dėsitės į širdį ir paklusite,
tai valgysite krašto gėrybes,
20 bet jeigu atsisakote paklusti,
tai jus sudoros kalavijas“.

Izaijo pranašystė 9:17 (KB/TŽ7)
Todėl Viešpats nesidžiaugs jų jaunimu ir nepagailės nei jų našlaičių, nei našlių. Jie visi yra veidmainiai ir nedorėliai, jie kalba kvailystes. Dėl viso to Jo rūstybė dar neatsileido, Jo ranka dar pakelta.

Izaijo knyga 55 (LBD6)
7 Tepalieka nedorėlis savo kelią
ir nusidėjėlis –­ savo kėslus!
Tegrįžta jis pas VIEŠPATĮ, kad jo pasigailėtų,
pas mūsų Dievą, nes jis labai atlaidus.

Izaijo knyga 58 (LBD)
1 „Visa gerkle šauk, nesitausok!
Teskardi tavo balsas kaip trimitas!
Parodyk mano tautai jos nedorybę,
Jokūbo namams ­– jų nuodėmes.
2 Tiesa, jie ieško manęs diena po dienos,
trokšta pažinti mano kelius,
lyg būtų tauta, įvykdžiusi, kas teisu,
ir nesulaužiusi savo Dievo Įsako.
Jie prašo iš manęs teisumo nuosprendžių
ir trokšta, kad Dievas būtų arti jų.
3 „Kodėl mes pasninkaujame, o tu nematai?
Kodėl mes darome atgailą, o tu nepastebi?“
Štai pasninko dieną jūs ieškote sau malonumo
ir engiate visus savo darbininkus!
4 Jūsų pasninkas baigiasi rietenomis ir muštynėmis,
jūs smogiate kumščiais iš visų jėgų.
O, kad šiandien jūs taip pasninkautumėte,
jog jūsų balsas būtų išgirstas aukštybėse!
5 Argi man prie širdies šitoks pasninkas ­
diena, kai žmogus nusižemina,
nuleidžia galvą kaip nendrė
ir guli apsivilkęs ašutine pelenuose?
Ar tai tu vadini pasninku,
VIEŠPAČIUI malonia diena?
6 Štai pasninkas, kokio aš noriu: nuimti neteisėtai uždėtus pančius,
atrišti jungo valkčius,
duoti laisvę pavergtiesiems,
sulaužyti bet kokį jungą,
7 dalytis su alkstančiu savo duona,
priglausti pastogėn vargšą ir benamį,
aprengti, ką pamačius, nuogą,
neatsukti nugaros saviesiems.
8 Tada tartum aušra užtekės tavo šviesa,
ir tavo žaizda bus greitai užgydyta.
Tavo teisumas žengs pirma tavęs,
o VIEŠPATIES šlovė lydės iš paskos.
9 Tada šauksiesi, ir VIEŠPATS atsilieps,
prašysi pagalbos, ir jis tars: „Aš čia!“
Kai tarp savųjų pašalini priespaudą,
nedarai skriaudos, nekalbi ko blogo,
10 duodi alkstančiam duonos
ir palengvini varguolio gyvenimą,
šviesa tau užtekės tamsoje,
tamsa bus tau šviesi kaip dienovidis.
11 VIEŠPATS visuomet bus tavo vadovas,
ir sausros išdegintoje šalyje tave pasotins.
Jis atnaujins tavo jėgas,
ir tu būsi kaip laistomas sodas,
kaip niekada neišsenkantis šaltinis.
12 Dėl tavęs bus prikelti senieji griuvėsiai,
tu atstatysi praeities amžių mūrus.
‘Spragų taisytoju, nugriautų sodybų atstatytoju’
tu būsi vadinamas.
13 Jei šabo dieną nekelsi kojos iš namų
ir mano šventą dieną neužsiimsi savo reikalais,
jei šabą laikysi žavesio diena,
VIEŠPATIES šventą dieną –­ šlovinga,
jei švęsi ją, neidamas savo keliais,
neieškodamas, kas tau naudinga,
ir neleisdamas laiko tuščioms šnekoms,
14 tai džiaugsiesi VIEŠPATYJE,
ir aš pakelsiu tave virš žemės aukštumų,
pamaitinsiu tave tavo tėvo Jokūbo paveldu“, –­
taip kalbėjo VIEŠPATIES lūpos.

Izaijo knyga 59 (LBD)
1 VIEŠPATIES ranka nėra sutrumpėjusi,
kad negalėtų gelbėti,
nei jo ausis apkurtusi,
kad neišgirstų.

2 Bet jūsų kaltės atskyrė jus nuo jūsų Dievo,
jūsų nuodėmės uždengė jo veidą,
ir jis nebegirdi jūsų.

3 Juk jūsų rankos suteptos krauju,
jūsų pirštai ­– kalte.
Jūsų lūpos kalba melagystes,
jūsų liežuvis šnabžda apgaulę.
4 Nėra, kas keltų balsą už teisų reikalą,
nėra, kas teisingai gintųsi teisme.
Visi remiasi niekybėmis ir meluoja,
vaikšto negandomis nėšti ir gimdo vargą.
5 Jie peri gyvačių kiaušinius
ir audžia voratinklius.
Kas valgo jų kiaušinius, tas mirs,
o iš sudaužyto kiaušinio iššliauš angis.
6 Jų voratinkliai netinka drabužiams,
savo audiniais jie neapsiklos.
Jų darbai ­– nedori darbai;
iš jų rankų ateina smurto darbai.
7 Paskui blogį jie bėga tekini,
greiti pralieti nekaltą kraują.
Jų mintys –­ nedoros mintys,
jų vieškeliuose ­ nuniokojimas ir griuvėsiai.
8 Ramybės kelio jie nepažino,
teisingumo nėra jų takuose.
Jie pasidarė sau kreivas vėžes;
kas jomis eina, tas ramybės nepažįsta.
9 Todėl taip toli nuo mūsų teisingumas,
nepasiekia mūsų teisumas.
Laukiame šviesos, bet tamsu;
laukiame aiškumo, bet vaikštome patamsyje!
10 Kaip akli palei sieną einame apgraibomis,
kaip žmonės be akių, dvejodami dėl kelio.
Pargriūvame vidudienį, lyg būtų prieblanda,
gyvename tamsybėse kaip numirėliai.
11 Visi mes urzgiame lyg meškos,
vaitojame lyg burkuojantys balandžiai;
tikimės teisingumo, bet jo čia nėra,
laukiame išganymo, bet jis toli nuo mūsų.
12 Mūsų nusižengimai jau nebesuskaičiuojami,
ir mūsų nuodėmės liudija prieš mus;
mūsų nusižengimai su mumis
ir mes žinome savo kaltes:
13 maištas, neištikimybė VIEŠPAČIUI,
atsimetimas nuo savo Dievo,
kalbos apie išdavystę ir sukilimą,
širdyje gimusių melagysčių skleidimas.
<…>
20 Į Sioną jis ateis kaip atpirkėjas
„pas tuos Jokūbo vaikus,
kurie nusigręžė nuo nuodėmės“, ­–
tai VIEŠPATIES žodis.

Izaijo knyga 64 (LBD)
6 Nėra kas šauktųsi tavo vardo,
kas stengtųsi tvirtai tavęs laikytis.
Tu paslėpei savo veidą nuo mūsų
ir atidavei mus mūsų blogiesiems darbams į rankas.

Jeremijo knyga 7:1-7 (LBD)
Jeremiją pasiekė VIEŠPATIES žodis: „Atsistok VIEŠPATIES Namų vartuose ir ten paskelbk šį žodį: ‘Visi judėjai, kurie einate pro vartus pagarbinti VIEŠPATIES, išgirskite VIEŠPATIES žodį!’“ Taip kalba Galybių VIEŠPATS, Izraelio Dievas: „Taisykite savo kelius ir darbus, kad galėčiau būti su jumis šioje vietoje. Nepasitikėkite nepagrįsta viltimi, sakydami: ‘Tai VIEŠPATIES Šventykla! Tai VIEŠPATIES Šventykla!’ Tik tuomet, jei jūs visiškai pakeisite savo kelius ir darbus, jei vykdysite teisingumą tarp žmonių, jei neskriausite svetimšalio, našlaičio ir našlės, jei nepraliesite nekalto kraujo šioje vietoje ir nedarysite sau žalos, sekdami paskui svetimus dievus, aš būsiu su jumis šioje vietoje –­ krašte, kurį senovėje amžinai atidaviau tavo tėvams.

Ezechielio knyga 8:16-18 (LBD)
Tuomet jis įvedė mane į VIEŠPATIES Namų vidinį kiemą, ir štai prie angos į VIEŠPATIES šventyklą, tarp prieangio ir aukuro, stovėjo maždaug dvidešimt penki vyrai nugaromis į VIEŠPATIES šventyklą ir veidu atsigręžę į rytų pusę, parpuolę kniūbsti ant žemės prieš rytų pusėje tekančią saulę. Ir jis tarė man: „Žmogau, ar matei? Nejaugi bjaurieji nusikaltimai, kuriuos Judo namai daro čia, tai tik mažmožis? Argi jie turi pripildyti smurto ir kraštą, vis erzinti ir erzinti mane? Žiūrėk, jie laiko šakas prie savo nosių*! Tad elgsiuosi pykčio perimtas, mano akis nepagailės, ir aš neparodysiu užuojautos. Jie rėks man į ausis, bet aš jų negirdėsiu.“

*Arba: „prie mano [t.y. Dievo] nosies“; užuomina apie pagoniškas egiptiečių apeigas.

Ezechielio knyga 14:1-11 (LBD)
Keletas vyrų iš Izraelio seniūnų atėjo pas mane ir atsisėdo priešais. Ir mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: „Žmogau, šie vyrai puoselėjo stabus širdyje ir savo nuodėmės priežastį statėsi tiesiog sau prieš akis. Argi aš privalau atsakyti į jų klausimus? Todėl kalbėk jiems ir sakyk: ‘Taip kalba Viešpats DIEVAS. Kiekvienam žmogui iš Izraelio namų, kuris puoselėja stabus širdyje ir statosi savo nuodėmės priežastį tiesiog sau prieš akis, tačiau ateina pas pranašą, aš, VIEŠPATS, duosiu atsakymą, idant apčiuopčiau Izraelio namus jų širdyje. Dėl visų savo stabų jie visi atsiskyrė nuo manęs!’ Todėl sakyk Izraelio namams: ‘Taip kalba Viešpats DIEVAS. Grįžkite ir gręžkitės nuo savo stabų ir nugręžkite savo veidus nuo visų savo bjauriųjų nusikaltimų. Kiekvienam žmogui iš Izraelio namų ar iš svetimšalių, gyvenančių Izraelyje, kuris atsiskiria nuo manęs, puoselėdamas stabus širdyje ir statydamasis savo nuodėmės priežastį tiesiog sau prieš akis, tačiau ateina pas pranašą per jį manęs paklausti, aš, VIEŠPATS, pats atsakysiu. Tam žmogui aš atgręšiu savo veidą, padarysiu jį ženklu ir priežodžiu, atkirsiu jį nuo savo tautos. Ir jūs žinosite, kad aš esu VIEŠPATS. Jeigu pranašas leisis taip suklaidinamas, kad pranašautų, tai aš, VIEŠPATS, būsiu suklaidinęs tą pranašą; pakelsiu prieš jį savo ranką ir atkirsiu jį nuo savo tautos Izraelio. Abu turės atsakyti už kaltę; tokia pat bausmė ir tam, kuris klausia, ir pranašui, kad Izraelio namai daugiau nebenuklystų nuo manęs ir nebesiterštų visokiais maištavimais. Tuomet jie bus mano tauta, ir aš būsiu jų Dievas’“, –­ tai Viešpaties DIEVO žodis.

Ezechielio knyga 20:31 (LBD)
Atnašaudami savo dovanas ir atiduodami savo vaikus ugniai, jūs ištvirkaujate su savo stabais iki šiandien. Nejau turėčiau duoti atsakymą jums, Izraelio namai?’ Kaip aš gyvas, –­ tai Viešpaties DIEVO žodis, –­ atsakymo jums neduosiu.

Amoso knyga 5 (LBD6)
14 Ieškokite gera, o ne pikta,
kad būtumėte gyvi.
Tuomet, kaip sakėte, bus su jumis
VIEŠPATS, Galybių Dievas.
15 Nekęskite pikta ir mylėkite gera,
įgyvendinkite vartuose teisingumą,
ir galbūt VIEŠPATS, Galybių Dievas,
bus gailestingas Juozapo likučiui.
<…>
21 Nekenčiu, niekinu jūsų šventes,
nerandu jokio malonumo jūsų iškilmėse.
22 Nors jūs atnašaujate man
deginamąsias aukas ir javų atnašas,
aš jų nepriimsiu;
į jūsų penimų galvijų atnašas
nepažvelgsiu.
23 Pasitraukite šalin su savo giesmių triukšmu;
aš neklausau jūsų arfų skambesio!
24 Tevilnija teisingumas lyg upės srovė,
o teisumas ­– lyg nuolat tekanti upė.

Michėjo knyga 6 (LBD6)
6 „Kuo nešinas ateisiu į VIEŠPATIES Artumą
ir nusilenksiu aukštybių Dievui?
Ar ateisiu su deginamosiomis aukomis,
su mituliais veršiais?
7 Argi VIEŠPATS bus patenkintas
tūkstančiais avinų,
begaliniu srautu aliejaus?
Ar atiduosiu savo pirmagimį
už savo nusikaltimą,
savo kūno vaisių
už savo nuodėmę?“
8 Žmogau, jis tau pasakė,
kas gera
ir ko iš tavęs reikalauja VIEŠPATS:
tik daryti, kas teisinga,
mylėti ištikima meile
ir nuolankiai eiti su savo Dievu.

Zacharijo knyga 7:13 (LBD)
„Kaip jie atsisakė klausyti, kai aš šaukiau, taip aš atsisakiau juos išklausyti, kai jie manęs šaukėsi, –­ sako Galybių VIEŠPATS.

Malachijo knyga 1 (LBD)
8 Kai atnašaujate aukai aklus gyvulius,
ar tai nėra bloga?
Kai atnašaujate raišą ar nesveiką gyvulį,
ar tai nėra bloga?
Pamėgink nunešti tai savo valdytojui.
Ar patiksi jam, ar bus jis tau maloningas? ­
sako Galybių VIEŠPATS. ­
9 Dabar jūs pamėginkite maldauti Dievą malonės!
Ar bus jis maloningas?
Tai jūsų kaltė!
Argi jis galėtų būti maloningas kam nors iš jūsų? ­
sako Galybių VIEŠPATS.

Malachijo knyga 2:13-16 (LBD)
Ir jūs tai darote: verkdami ir dūsaudami jūs laistote ašaromis VIEŠPATIES aukurą dėl to, kad jis atsisako pažvelgti į jūsų auką ar maloniai priimti ją iš jūsų rankų. Jūs klausiate: „Dėl ko taip?“ Dėl to, kad VIEŠPATS buvo liudininkas, kai tu tapai neištikimas savo jaunystės žmonai, nors ji tavo draugė ir pagal Sandorą tavo žmona. Argi ne tas pats vienas Dievas ją sukūrė? Jo yra ir kūnas, ir dvasia. Ir ko trokšta tas vienas Dievas? Dievo duotų palikuonių. Taigi pažvelkite į save ir neleiskite nė vienam tapti neištikimam savo jaunystės žmonai. „Aš nekenčiu skyrybų, ­– sako VIEŠPATS, Izraelio Dievas, ­– ir dangstymosi smurtu lyg drabužiu“, ­– sako Galybių VIEŠPATS. Taigi įsidėmėkite ir nebūkite neištikimi.

Malachijo knyga 3 (LBD)
1 „Tikėk manimi! Siunčiu savo pasiuntinį pirma savęs parengti man kelią. Staiga ateis į savo šventyklą Viešpats, kurio jūs ieškote. Sandoros pasiuntinys, kurio jūs trokštate, tikrai jau ateina, ­ sako Galybių VIEŠPATS. 2 Bet kas gali ištverti jo atėjimo dieną ir kas gali išsilaikyti, jam pasirodžius? Juk jis ­– lyg lydytojo ugnis ir lyg skalbėjų šarmas. 3 Jis sėdės kaip sidabro lydytojas bei valytojas ir valys Levio palikuonis bei lydys juos kaip auksą ir sidabrą tol, kol jie neaukos teisumo atnašų VIEŠPAČIUI. 4 Tuomet Judo ir Jeruzalės atnašos bus tokios pat malonios VIEŠPAČIUI, kaip senovės dienomis ir praeities metais.
5 Pasirodysiu pas jus teisti ir tuojau liudysiu prieš raganius, prieš svetimautojus, prieš melagingai prisiekiančius, prieš tuos, kurie apgauna samdinį dėl algos, skriaudžia našlę ir našlaitį, prieš tuos, kurie atstumia ateivį ir manęs nebijo, ­ sako Galybių VIEŠPATS.
6 Aš esu VIEŠPATS, ir aš nesikeičiu. Todėl jūs, Jokūbo vaikai, nepražuvote. 7 Nuo pat savo protėvių dienų jūs atsitraukėte nuo mano įstatų ir nesilaikėte jų. Sugrįžkite pas mane, ir aš pas jus sugrįšiu, ­ sako Galybių VIEŠPATS. ­ Bet jūs sakote: „Kaip mes grįšime?“
<…>
16 Taip bijantieji VIEŠPATIES kalbėjo vienas kitam. VIEŠPATS atkreipė dėmesį ir išgirdo. Jo akivaizdoje užrašyti atminimo knygoje tie, kurie bijojo VIEŠPATIES ir pasitikėjo jo vardu. 17 „Jie bus mano, ­ sako Galybių VIEŠPATS, ­ ypatingas mano paveldas tą dieną, kurią aš veiksiu. Pasigailėsiu jų, kaip pasigaili tėvai vaikų, kurie jiems tarnauja. 18 Tuomet vėl pamatysite skirtumą tarp teisiojo ir nedorėlio, tarp tarnaujančiojo Dievui ir jam netarnaujančiojo.

NT

Evangelija pagal Joną 9:31-33 (LBD)
Žinome: Dievas nusidėjėlio neišklauso, bet jei kas yra pamaldus ir vykdo jo valią, tokį išklauso. Nuo amžių negirdėta, kad kas būtų atvėręs aklo gimusio akis! Jei šitas nebūtų iš Dievo, jis nebūtų galėjęs nieko panašaus padaryti.“

Laiškas hebrajams (žydams) 5:7-10 (LBD)
Savo žemiško gyvenimo dienomis, garsiai šaukdamas ir liedamas ašaras, jis siuntė prašymus bei maldavimus tam, kuris galėjo jį išgelbėti nuo mirties, ir buvo išklausytas dėl savo pagarbios baimės. Būdamas Sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir, pasidaręs tobulas, visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganymo priežastimi, Dievo pavadintas vyriausiuoju kunigu Melchizedeko būdu.

Jokūbo laiškas 5:16 (LBD)
Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda.


2021.12.12 papildymas:

Maldos išklausymas tai ne naujas iPhone po Kalėdų egle.

Maldos išklausymą galime prilyginti gebėjimui padaryti stebuklą, pvz.: pagydyti fizinę ar kitokią ligą, išlaisvinti iš netyrosios dvasios priespaudos (nors tai nėra didelis stebuklas), prikelti mirusį. Tai yra nuodėmių atleidimas.

Jei norime turėti rimtą krikščionišką tarnavimą, tai turime pasiekti tai, kad mūsų maldos būtų išklausomos.

Evangelija pagal Matą 5:13 (LBD6)
„Jūs ­– žemės druska. Jei druska netektų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.


2022.03.27 papildymas:

  • Pradžios knyga 18 – Sodoma ir Gomora
  • Jonos knyga 3 – Ninevė
  • Evangelija pagal Matą 11 – neatgailaujantys miestai