nustebęs

Pradžios knyga 12:17 (LBD)
Bet už Abromo žmoną Sarają VIEŠPATS baudė faraoną ir jo šeimyną didelėmis nelaimėmis.

Išėjimo knyga 4:24 (LBD)
Atsitiko taip, kad kelionės metu nakvojant vienoje užeigoje, VIEŠPATS pasitiko Mozę ir bandė jį užmušti.

Išėjimo knyga 11:4-6 (LBD)
Mozė tarė: „Taip kalbėjo VIEŠPATS: ‘Maždaug apie vidurnaktį aš pereisiu Egiptą. Egipto krašte mirs visi pirmagimiai, nuo faraono, sėdinčio savo soste, pirmagimio ligi vergės, esančios prie girnų, pirmagimio, ir visi galvijų pirmagimiai. Tada visame Egipte kils toks didelis klyksmas, kokio niekada nėra nei buvę, nei kada nors bus.

Išėjimo knyga 12:23 (LBD)
Juk praeis VIEŠPATS, užmušdamas egiptiečius! Pamatęs ant durų sąramos ir staktų kraują, tas duris VIEŠPATS apeis ir neleis naikintojui įeiti į jūsų namus jūsų užmušti.

Pakartoto Įstatymo knyga 28:15 (LBD)
„Bet jei neklausysi VIEŠPATIES, savo Dievo, balso ir ištikimai nevykdysi visų jo įsakymų ir įstatų, kuriuos tau šiandien duodu, tave pasieks ir užlies visi šie prakeikimai:

Pakartoto Įstatymo knyga 30:15-20 (LBD)
Žiūrėk! Šiandien padėjau prieš tave gyvenimą ir gerovę, mirtį ir pražūtį. Jei laikysiesi VIEŠPATIES, savo Dievo, įsakymų, kuriuos šiandien tau duodu, mylėsi VIEŠPATĮ, savo Dievą, eisi jo keliais, laikysiesi jo įsakymų, įstatų ir įsakų, klestėsi ir tapsi gausus, o VIEŠPATS, tavo Dievas, laimins tave krašte, kurio eini paveldėti. Tačiau jei tavo širdis nusigręš, jei neklausysi ir būsi išvestas iš kelio garbinti svetimų dievų ir jiems tarnauti, šiandien tau persakau, kad tikrai žūsite. Ilgai neišliksite žemėje, kurios, pereidami Jordaną, einate paveldėti. Šiandien šaukiu dangų ir žemę liudyti prieš tave: padėjau prieš tave gyvenimą ir mirtį, palaiminimus ir prakeikimus. Rinkis gyvenimą, kad tu ir tavo palikuonys būtumėte gyvi, mylėdami VIEŠPATĮ, savo Dievą, jo balso klausydami ir jam atsiduodami. Tai reiškia tau gyvenimą ­– ilgą gyvenimą žemėje, kurią VIEŠPATS prisiekė duoti tavo protėviams –­ Abraomui, Izaokui ir Jokūbui.“

Samuelio pirma knyga 16:14-15, 23 (LBD)
VIEŠPATIES dvasia buvo palikusi Saulių, ir pikta dvasia iš VIEŠPATIES pradėjo jį kankinti. Sauliaus dvariškiai kalbėjo jam: „Žiūrėk, tave kankina pikta dvasia iš Dievo.
<..>
Kai tik pikta dvasia iš Dievo apimdavo Saulių, Dovydas imdavo į rankas lyrą ir grodavo. Sauliui būdavo lengviau, ir jis imdavo geriau jaustis, o piktoji dvasia nuo jo atsitraukdavo.

Samuelio pirma knyga 18:10-11 (LBD)
Kitą dieną pikta dvasia iš Dievo apėmė Saulių, ir jis pradėjo siausti namuose. Dovydas grojo lyra, kaip kasdien darydavo, tuo tarpu Saulius laikė rankoje ietį. Saulius sviedė ietį, sakydamas sau: „Prismeigsiu Dovydą prie sienos.“ Bet Dovydas du sykius nuo jo išsigelbėjo.

Samuelio pirma knyga 19:8-10 (LBD)
Vėl kilus karui, Dovydas išžygiavo kovoti su filistinais. Jis taip smarkiai juos puolė, kad jie bėgo nuo jo. Todėl pikta dvasia iš VIEŠPATIES apėmė Saulių. Tuo metu jis sėdėjo savo namuose su ietimi rankoje, o Dovydas grojo lyra. Saulius bandė prismeigti ietimi Dovydą prie sienos, bet Dovydas išvengė Sauliaus smūgio, ir ietis įsmigo į sieną. Dovydas ištrūko ir tą naktį išsigelbėjo.

Samuelio antra knyga 12:9-12 (LBD)
Tad kodėl paniekinai VIEŠPATIES žodį ir darei, kas nedora jo akyse? Tu užmušei Ūriją Hetitą kalaviju ir paėmei jo žmoną sau žmona. Amonitų kalaviju jį užmušei. Užtat kalavijas niekada nepaliks tavo namų, nes mane paniekinai ir paėmei Ūrijos Hetito žmoną sau žmona.’ Taip kalbėjo VIEŠPATS: ‘Tikėk manimi, aš sukelsiu prieš tave pikta tavo namuose. Paimsiu tavo žmonas tavo akyse, duosiu jas tavo artimui, ir jis miegos su tavo žmonomis šios saulės akivaizdoje. Tu tai padarei slapta, o aš tai įvykdysiu viso Izraelio akyse ir viešai dienos šviesoje.’“

Karalių pirma knyga 22:19-23 (LBD)
Michėjas tęsė: „Todėl klausykis VIEŠPATIES žodžio! Aš mačiau VIEŠPATĮ, sėdintį savo soste, visai dangaus galybei stovint šalia jo dešinėje ir kairėje. VIEŠPATS paklausė: ‘Kas sugundys Ahabą žygiuoti ir žūti prie Ramot Gileado?’ Tada vienas kalbėjo vienaip, kitas kitaip, kol nepriėjo viena dvasia ir, atsistojusi prieš VIEŠPATĮ, tarė: ‘Aš jį sugundysiu.’ ­– ‘Kaip?’ –­ paklausė VIEŠPATS. Ji atsakė: ‘Išeisiu ir būsiu melagė dvasia visų jo pranašų lūpose.’ Tada VIEŠPATS tarė: ‘Tu suviliosi jį, ir tau pasiseks. Eik ir padaryk!’ Taigi štai VIEŠPATS įdėjo melagę dvasią į visų tavo pranašų lūpas, nes iš tikrųjų VIEŠPATS kalbėjo tau apie nelaimę.“

Karalių antra knyga 19:35 (LBD)
Tą pačią naktį VIEŠPATIES angelas, atėjęs į asirų stovyklą, užmušė šimtą aštuoniasdešimt penkis tūkstančius vyrų. Išaušus rytui, visur gulėjo lavonai.

Izaijo knyga 37:36 (LBD)
VIEŠPATIES angelas atėjo į asirų stovyklą ir užmušė šimtą aštuoniasdešimt penkis tūkstančius. Išaušus rytui, visur gulėjo lavonai.

Jobo knyga 1:12 (LBD)
VIEŠPATS tarė Šėtonui: „Štai visa, ką jis turi, ­– tavo rankose. Tik prieš jį patį rankos nepakelk!“ Tada Šėtonas pasišalino iš VIEŠPATIES akivaizdos.

Jobo knyga 33:14-20 (LBD)
Juk Dievas kalba daug kartų,
nors žmonės to ir nesupranta,
sapne, nakties regėjime,
žmonėms giliai įmigus ir gulint lovose.
Tada jis atveria žmonėms ausis
ir, juos įspėdamas, sukelia baimę,
kad užkirstų kelią žmogui pikta daryti,
kad apsaugotų jį nuo puikybės,
kad išgelbėtų jo gyvastį nuo kapo,
o gyvybę ­ nuo kalavijo.

Žmogų pamoko ir skausmai lovoje,
ir nesiliaujanti kaulų gėla.
Sergančiam žmogui koktu pasižiūrėti į maistą,
net skanėstų jis negali pakęsti.

Psalmė 78:49 (Kundroto 2)
Jis metė ant jų savo nuožmų pyktį, rūstybę, pasipiktinimą ir bėdą, siųsdamas piktus angelus tarp jų.

Izaijo knyga 54:16 (LBD)
Žiūrėk! Aš sukūriau kalvį,
kuris įpučia anglyse ugnį
ir nusikala įrankį, tinkamą darbui.
Aš sukūriau ir niokotoją,
kuriam skirta naikinti.


Svarbu žinoti, kad demonus siunčia Dievas, o ne Šėtonas tam, kad gavęs košmarą ar demonišką ataką negalvotum apie save pernelyg gerai, nes demoniškos atakos duodamos už nuodėmę. Pvz.:
https://dzodis.com/2020/07/05/kalbejimas-pries-baznycias-tai-didele-nuodeme/

Dievas griežtai auklėja tuos, ką myli
https://dzodis.com/2020/07/28/dievas-grieztai-aukleja-tuos-ka-myli/

Dievas viską valdo ir kontroliuoja.
https://dzodis.com/2020/07/25/dievas-viska-kontroliuoja/

Antikristą atsiųs Dievas
https://dzodis.com/2020/07/28/antikrista-atsius-dievas/

Kvaila kreiptis pagalbos į žmones, pvz.: psichologus.
https://dzodis.com/2020/04/05/pagalbos-linija/