griežtas auklėjimas

Didesnė tikimybė gauti demonišką ataką krikščioniui nei bedieviui, nes:

Dievas griežtai auklėja tuos, ką myli.

Samuelio antra knyga 7:14 (LBD)
Aš būsiu jam tėvas, o jis bus man sūnus. Jei jis nedorai pasielgs, bausiu jį žmonių lazdomis ir žmonių smūgiais.

Jobo knyga 5:17-18 (LBD)
Tikėk manimi: laimingas žmogus,
kurį Dievas pataiso!
Neniekink Visagalio pamokos!
Juk jis sužeidžia, bet ir aptvarsto,
jo rankos nuplaka, bet ir pagydo.

Psalmynas 94:12-13 (LBD)
Laimingas žmogus, kurį tu, VIEŠPATIE, drausmini,
kurį mokai savo įsakymų,
norėdamas suteikti jam ramybės varguose,
kol nedorėliui kasama duobė.

Psalmynas 103:13 (LBD)
Kaip tėvas gailisi vaikų,
taip VIEŠPATS gailisi pagarbiai jo bijančiųjų.

Psalmynas 119 (LBD6)
67 Prieš nubaudžiamas nuklysdavau,
bet dabar laikausi tavo įsakų.
<…>
71 Gera man, kad skyrei tokią bausmę ­–
išmokti tavo įstatų.
<…>
75 Žinau, VIEŠPATIE,
kad teisūs tavo sprendimai
ir kad dėl to mane nubaudei, jog esi ištikimas.

Patarlių knyga 3:11-12 (LBD)
Mano vaike, neatmesk VIEŠPATIES drausmės,
nesipiktink, kai jis tave sudraudžia,
nes ką myli, tą VIEŠPATS sudraudžia
kaip tėvas mylimą sūnų.

Patarlių knyga 13:24 (LBD)
Kas gailisi rykštės, tas nekenčia savo vaiko,
o kas jį myli, tas pataiso rykšte.

Patarlių knyga 19:18 (LBD)
Savo vaiką griežtai pamokyk, nes tai teikia viltį,
bet netrokšk jo mirties.

Patarlių knyga 22:15 (LBD)
Jei kvailumas įsigyvena jaunuolio širdyje,
tik pamokymo rykštė jį pašalins.

Patarlių knyga 23:13-14 (LBD)
Nedvejok bausti vaiko,
nes nuo plakimo rykšte jis nemirs.
Iš tikrųjų turi jį plakti rykšte,
kad išgelbėtum jo gyvastį nuo Šeolo.

Patarlių knyga 29:15 (LBD)
Rykštė ir pabarimas duoda išminties,
o vaikas, paliktas sau, yra motinos gėda.

Patarlių knyga 29:17 (LBD)
Drausmink savo vaiką, ir būsi ramus,
o jis tau teiks paguodos.

Laiškas hebrajams (žydams) 12:5-11 (LBD)
Nejaugi būsite užmiršę paguodos žodžius, pasakytus jums kaip sūnums:
Mano sūnau,
nepaniekink Viešpaties auklybos
ir nenusimink jo baramas,
nes Dievas griežtai auklėja, ką myli,
ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia.

Jums reikia pakentėti dėl drausmės. Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. O kurio gi sūnaus tėvas griežtai neauklėja?! Bet jeigu jūs be drausmės, kuri visiems privaloma, vadinasi, jūs ne sūnūs, o pavainikiai. Jau mūsų kūno tėvai mus pabausdavo, ir mes juos gerbėme. Tad argi nebūsime dar klusnesni dvasių Tėvui, kad gyventume?! Juk anie savo nuožiūra mus drausmino nedaugeliui dienų, o šis tai daro mūsų labui, kad taptume jo šventumo dalininkais. Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo ne linksma, o karti, bet vėliau ji atneš taikingų teisumo vaisių auklėtiniams.

Apreiškimas Jonui 3:19 (LBD)
Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu; tad būk uolus ir atsiversk!

Tie, kas žino šeimininko valią, bet nevykdo – yra verti bausmės.

Evangelija pagal Luką 12:47-48 (LBD)
Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nieko neparuošia ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. O kuris nežino [šeimininko valios], kad ir baustinai pasielgęs, bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta, ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota.

Jokūbo laiškas 3:1 (LBD)
Mano broliai, nesistenkite daugelis būti mokytojais. Žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas.


demonus siunčia Dievas
https://dzodis.com/2020/07/28/demonus-siuncia-dievas/


Psalmė 73 verčia manyti, kad Dievas siunčia demonus tiktai kukliesiems, norėdamas juos apsaugoti nuo nuodėmės.