Kalbėti prieš Dievo žmones yra pavojinga.

(VIEŠPATS tarė Abromui.)

Pradžios knyga 12:3 (LBD)
Laiminsiu tave laiminančius
ir keiksiu tave keikiančius;
visos žemės gentys ras
tavyje palaiminimą.“

Išėjimo knyga 23:20-22 (LBD)
Štai siunčiu aš angelą pirma tavęs saugoti tave kelyje ir nuvesti į vietą, kurią parengiau. Būk jam atidus ir klausyk jo balso. Nemaištauk prieš jį, nes jis neatleis jūsų nusikaltimo. Jis turi mano vardą. Bet jei paklusi jo balsui ir darysi visa, ką sakau, aš būsiu priešas tavo priešų ir nedraugas tavo nedraugų.

(Pranašo Bileamo pranašystės.)

Skaičių knyga 23:8 (LBD)
Kaip aš galiu prakeikti,
ko Dievas neprakeikė?
Kaip aš galiu pasmerkti tuos,
kurių VIEŠPATS nepasmerkė?

Skaičių knyga 23:21-23 (LBD)
Negresia pavojus Jokūbui,
nematyti nelaimės Izraelyje.
VIEŠPATS, jų Dievas, yra su jais;
su jais jų Karaliaus pergalė.
Dievas, vedantis juos iš Egipto,
jiems tarsi laukinio jaučio ragų galia.
Žiūrėk! Tikrai nėra kerų prieš Jokūbą,
nėra burtų prieš Izraelį.
Nūnai bus sakoma apie Jokūbą ir Izraelį:
‘Žiūrėk, ką padarė Dievas!’

Skaičių knyga 24:9 (LBD)

Palaimintas, kas tave laimina,
prakeiktas, kas tave keikia.“

Pakartoto Įstatymo knyga 17:12 (LBD)
Jei kas įžūliai savimi pasitikėdamas drįstų nepaklusti kunigui, paskirtam ten tarnauti VIEŠPAČIUI, tavo Dievui, ar teisėjui, tas žmogus mirs. Taip pašalinsi pikta iš Izraelio.

Pakartoto Įstatymo knyga 23:4-7 (LBD)
Joks amonitas ar moabitas nebus priimtas į VIEŠPATIES sueigą. Net iki dešimtos kartos nė vienas jų palikuonių nebus priimtas į VIEŠPATIES sueigą dėl to, kad nepasitiko jūsų su duona ir vandeniu kelionėje iš Egipto, ir dėl to, kad samdė prieš tave Beoro sūnų Bileamą iš Peoro Mesopotamijoje tave prakeikti, bet VIEŠPATS, tavo Dievas, atsisakė Bileamo klausyti; VIEŠPATS, tavo Dievas, pavertė tą prakeikimą palaiminimu, nes VIEŠPATS, tavo Dievas, mylėjo tave. Niekada nesirūpinsi jų gerove ar labu, kol tik būsi gyvas.

(Pranašas Eliziejus.)

Karalių antra knyga 2:23-24 (LBD)
Iš ten jis ėjo į Betelį. Jam einant keliu, keletas paauglių išbėgo iš miesto ir ėmė iš jo tyčiotis, šūkaudami: „Plikagalvi, nešdinkis! Plikagalvi, nešdinkis!“ Atsigręžęs jis pasižiūrėjo ir prakeikė juos VIEŠPATIES vardu. Dvi meškos, atėjusios iš miško, sudraskė keturiasdešimt du paauglius.

Metraščių (Kronikų) pirma knyga 16:21-22 (LBD)
Niekam jis neleido jų engti,
dėl jų barė karalius,
tardamas: ‘Nelieskite mano pateptųjų,
neužgaukite mano pranašų!’

Psalmynas 105:14-15 (LBD)
jų engti jis niekam neleido,
ir dėl jų barė karalius:
„Nelieskite mano pateptųjų,
neskriauskite mano pranašų!“

Izaijo knyga 41:8-14 (LBD)
O tave, mano tarne Izraeli,
Jokūbai, mano išsirinktasis,
mano bičiulio Abraomo palikuoni,
iš žemės pakraščių aš pasiėmiau,
iš tolimiausių užkampių pasišaukiau.
Aš tau tariau: „Tu mano tarnas;
išsirinkau tave ir neatmesiu!“
Nebijok, nes aš su tavimi,
nebūgštauk, nes aš tavo Dievas!
Stiprinsiu tave, padėsiu tau,
remsiu tave savo teisumo dešine.
Nešlovę ir gėdą užsitrauks visi,
kas niršta ant tavęs.
Taps nieku ir eis prapultin visi,
kas kovoja su tavimi.
Ieškosi, tačiau neberasi tų,
kurie vaidijosi su tavimi.
Galą gaus ir nieku taps,
kas kėlė karą prieš tave,
nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas,
laikau tavo dešinę.
Aš ­– tas, kuris tau sako:
„Nebijok, aš tau padėsiu!“
Nebijok, kirmine Jokūbai,
kirminėli Izraeli! „Aš tau padėsiu!“ –­ tai VIEŠPATIES žodis.
Tavo atpirkėjas ­– Izraelio Šventasis.

Izaijo knyga 54:15:17 (LBD)
Jei kas nors tave pultų,
jam nepavyks, nes jis tai darys be mano valios;
kas puls tave, tas kris kovoje su tavimi.
Žiūrėk! Aš sukūriau kalvį,
kuris įpučia anglyse ugnį
ir nusikala įrankį, tinkamą darbui.
Aš sukūriau ir niokotoją,
kuriam skirta naikinti.
Joks ginklas, nukaltas tau pulti,
neatneš sėkmės;
liežuvį, kuris bylos prieš tave teisme,
tu nugalėsi.
Toks yra VIEŠPATIES tarnų paveldas,
ir mano rankoje ­– jų pergalė“, –­ tai VIEŠPATIES žodis.

Zacharijo knyga 2:12 (LBD)
Juk taip kalba Galybių VIEŠPATS,
po to, kai jo Šlovė pasiuntė mane,
apie jus apiplėšusias tautas:
‘Kas tik užgauna jus,
tas užgauna mano akies vyzdį.


Dievo žmonės neteisiami.

Evangelija pagal Joną 3:16-18 (LBD)
Dievas taip pamilo pasaulį,
jog atidavė savo viengimį Sūnų,
kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų,
bet turėtų amžinąjį gyvenimą.
Dievas juk nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį,
kad jis pasaulį pasmerktų,
bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas.
Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas,
o kas netiki, jau yra nuteistas už tai,
kad netiki Dievo viengimio Sūnaus.

Jono 3:18 (Burbulio)
Kas Jį tiki, tas neteisiamas, o kas netiki, jau yra pasmerktas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sūnaus vardo.

Laiškas romiečiams 8:1-4 (LBD)
Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Juk gyvybę teikiančios Dvasios įstatymas Kristuje Jėzuje išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. O ko įstatymas nepajėgė, nes buvo kūno nusilpnintas, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo Sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmei įveikti pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo reikalavimai išsipildytų mumyse, gyvenančiuose ne pagal kūną, bet pagal Dvasią.
<…>
Laiškas romiečiams 8:29-30 (LBD)
O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo Sūnaus pavidalą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė, kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino, kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino.
<…>
Laiškas romiečiams 8:33 (LBD)
Kas kaltins Dievo išrinktuosius? Juk Dievas išteisina!


Teismo dieną žmonės bus teisiami pagal jų elgesį su Dievo žmonėmis.

Dievo žmonės tai žydai ir krikščionys.

Joelio knyga 4:1-3 (LBD)
Iš tikrųjų tomis dienomis ir tuo metu, kai sugrąžinsiu Judo ir Jeruzalės belaisvius, surinksiu visas tautas, nuvesiu jas žemyn į Juozapato slėnį ir stosiu su jais į teismą dėl Izraelio, mano paveldo ir tautos, kurią jos išsklaidė tarp tautų. Jos pasidalijo tarpusavyje mano kraštą, traukė burtus dėl mano tautos, mainė berniukus į kekšes, už vyną pardavinėjo mergaites girtauti.
<…>
Joelio knyga 4:12 (LBD)
Tepakyla tautos
ir teateina į Juozapato slėnį,
nes aš ten sėdėsiu
ir teisiu visas aplinkines tautas.

Evangelija pagal Matą 10:40-42 (LBD)
Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys –­ iš tiesų sakau jums, ­– tasai nepraras savo užmokesčio.“

Evangelija pagal Matą 18:5-7 (LBD)
Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima. O kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje. Vargas pasauliui dėl papiktinimų! Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam žmogui, per kurį papiktinimas ateina.

Evangelija pagal Matą 18:10 (LBD)
Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą.

Evangelija pagal Matą 25:31-33 (LBD)
Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius ­– kairėje.
Šiame pamoksle galima išgirsti aiškinimą apie pranašą Bileamą.