laiminimas

Trumpoje Rūtos knygoje galime pamatyti daug laiminimo Dievo vardu pavyzdžių (Rūt 1:8-9, 2:4, 2:20, 3:10, 4:11-12, 4:14-15). Tai ne vien laiminimas žodžiais, bet ir geranoriškumas, pozityvus nusiteikimas.

Jėzus Kristus sakė laiminti net ir priešus. Jėzus aiškiai nepaaiškino kam to reikia. Sako to reikia tam, kad būtumei panašus į Tėvą.

(Tai Jėzaus Kristaus žodžiai.)

Evangelija pagal Matą 5:38-48 (LBD6)
Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau: nesipriešink piktam [žmogui], bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.
Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Mylėk savo artimą ir nekęsk priešo. O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus*, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai?! Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, tai kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonys?! Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas.

*Kai kuriuose rankr.: „Mylėkite savo priešus, gera darykite tiems, kurie jūsų nekenčia, melskitės už savo persekiotojus ir šmeižėjus“.

(Tai Jėzaus Kristaus žodžiai.)

Evangelija pagal Luką 6:27-38 (LBD6)
Bet jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gera tiems, kurie jums gera daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausią, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite, nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis, ir jūs būsite Aukščiausiojo vaikai: juk jis maloningas ir nedėkingiesiems, ir piktiesiems.
Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista. Duokite, ir jums bus duota; saikas geras, prikimštas, sukratytas ir su kaupu bus atiduotas jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“.

(Tai apaštalo Pauliaus žodžiai.)

Laiškas romiečiams 12:14-21 (LBD6)
Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Sutarkite tarpusavyje. Nesiveržkite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Nelaikykite savęs išmintingais. Niekam neatmokėkite piktu už pikta, rūpinkitės tuo, kas gera visų žmonių akyse. Kiek galima ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikoje su visais žmonėmis. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei; juk parašyta: Mano kerštas, aš atmokėsiu, ­– sako Viešpats. Verčiau, jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas, tu krausi žarijas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk pikta gerumu.

Petro pirmas laiškas 3:9 (LBD6)
Neatsilyginkite piktu už pikta ar keiksmu už keiksmą, bet, priešingai, laiminkite, nes ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo.

Tikroji priežastis kodėl reikia laiminti priešus tikriausiai yra ta, kad pyktis mūsų širdyje neleidžia Dievo Dvasiai mumyse laisvai jaustis (Ef 4:30). Tokiu būdu mes esame Dievo Dvasiai nepatrauklūs indai, per juos negali laisvai tekėti palaiminimai (Dievo jėga). Širdis vienu metu gali būti užpildyta tiktai kažkuo vienu (arba meile arba pykčiu, bet ne tuo ir tuo).

(Tai Dovydo žodžiai karaliui Sauliui.)

Samuelio pirma knyga 24:13-14 (LBD6)
Tebūna VIEŠPATS mūsų teisėjas! Tegu jis pats tau atkeršija už mane, bet mano ranka nebus pakelta prieš tave! Kaip sako sena patarlė: ‘Nedori darbai ateina iš nedorėlių!’ Mano ranka nebus pakelta prieš tave.

Psalmynas 34:13-18 (LBD6)
Kas iš jūsų trokšta gyvenimo
ir geidžia daug metų ir laimės?
Tad saugok liežuvį nuo pikta
ir lūpas nuo apgaulės.
Venk pikta ir daryk gera,
siek taikos iš visos širdies.
VIEŠPATIES akys žvelgia į teisiuosius,
jo ausys girdi jų šauksmą.
VIEŠPATS priešinasi nedorėliams,
kad išnaikintų žemėje jų atminimą.
Šaukiasi teisieji pagalbos, VIEŠPATS klausosi
ir išgelbsti juos iš visų vargų.

Petro pirmas laiškas 3:10-12 (LBD6)
Kas trokšta mylėti gyvenimą
ir matyti gerų dienų,
tepažaboja liežuvį nuo pikto
ir lūpas nuo klastingų kalbų.
Tegu jis bėga nuo pikto ir daro gera,
teieško ramybės ir tesiveja ją!
Mat Viešpaties žvilgsnis lydi teisiuosius,
ir jo ausys išgirs jų maldas,
bet Viešpaties veidas ­– prieš darančius pikta.

Psalmynas 109:17-19 (LBD6)
Prakeikti jis mėgo, tad tebūna pats prakeiktas!
Palaimos linkėti nemėgo, tad niekas jo tenelaimina!
Prakeikimu apsivilko kaip apsiaustu,
tad tepersisunkia prakeikimas į jo kūną lyg vanduo,
į jo kaulus lyg aliejus.
Tebūna kaip drabužis, kuriuo jis apsidengia,
kaip juosta, kurią kasdien nešioja!

*Anglų kalboje yra posakis: „what goes around comes around“.

Patarlių knyga 18:21 (LBD6)
Mirtis ir gyvenimas ­– liežuvio galioje,
ir kas su juo sutaria, tas valgys jo vaisius.

Izaijo knyga 1:15-17 (LBD6)
Kai jūs tiesite rankas,
aš nukreipsiu savo akis nuo jūsų.
Net jei ilgai melsitės,
aš jūsų negirdėsiu.
Jūsų rankos kruvinos!
Nusiplaukite ir būkite švarūs!
Pašalinkite savo darbų blogį man iš akių,
liaukitės darę pikta,
mokykitės daryti gera.
Atsidėkite teisingumui,
padėkite engiamajam,
užstokite našlaitį,
ginkite našlės bylą“.

*ST laikais akcentas buvo darbai, o NT laikais tai daugiau susiję su širdimi.

Izaijo pranašystė 58:6-12 (DK2)
Argi ne tai yra pasninkas, kurį pasirinkau: atrišti nedorybės pančius, panaikinti sunkias naštas, paleisti į laisvę engiamuosius ir kad sulaužytumėte kiekvieną jungą? Argi ne išdalinti savo duoną alkaniems ir kad atsivestum į namus išvarytus beturčius? Kad pamatęs nuogą jį pridengtum ir kad nesislėptum nuo savo paties kūno? Tada tavo šviesa prašvis kaip aušra ir tavo sveikata skubiai išaugs; ir tavo teisumas eis pirma tavęs; VIEŠPATIES šlovė bus tavo užnugaris. Tada tu šauksiesi, ir VIEŠPATS atsakys; tu šauksi, ir jis tars: ‘Štai aš’. Jei pašalinsi iš savo tarpo jungą, rodymą pirštu ir tuštybių kalbėjimą; jei ištrauksi savo sielą alkstančiam ir patenkinsi vargstančią sielą; tada tavo šviesa patekės tamsoje, ir tavo tamsa bus kaip vidudienis; ir VIEŠPATS nuolat tave vedžios ir patenkins tavo sielą sausroje, ir tavo kaulus nupenės; ir tu būsi kaip palaistytas sodas ir kaip vandens šaltinis, kurio vandenys neišsenka. Ir tavieji atstatys senas dykvietes; tu iškelsi daugelio kartų pamatus; ir tave vadins spragų užtaisytoju, takų atstatytoju, kad juose būtų gyvenama.

*Žodelis tada parodo, kad yra sąlyga. Pirma pats pasikeiti, o tik paskui gali kažko tikėtis.

Laiškas efeziečiams 4:29-32 (LBD6)
Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; kalbėkite vien kas gera, kas prireikus ugdo ir duoda malonę klausytojams. Ir neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate paženklinti atpirkimo dienai. Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis. Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus.

Jokūbo laiškas 3:10-12 (LBD6)
Iš tų pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip, mano broliai, neturi būti! Nejaugi šaltinis iš tos pačios versmės lieja saldų ir kartų vandenį? Argi gali, broliai, figmedis išauginti alyvas, o vynmedis figas? Taip pat ir sūrus vanduo negali duoti saldaus.


Beje tokie žodžiai kaip „labas“, „sveikas“, „laba diena“ – tai kažkuria prasme laiminimas, bet mes nepastebime jų kaip laiminimo dėl to, kad jie nuolat kartojami. Nepaisant to, viskas vyksta pasąmoningai (automatiškai) – jeigu žmogus su mumis nesisveikina, tai mes automatiškai įtariame, kad jis mums linki bloga.


Panašūs straipsniai:

saugok savo širdį
https://dzodis.com/2019/09/23/saugok-savo-sirdi/

nuoskaudos sulaiko palaiminimus
https://dzodis.com/2020/03/14/nuoskaudos-sulaiko-palaiminimus/

Dievas išklauso teisiuosius
https://dzodis.com/2020/07/03/dievas-isklauso-teisiuosius/

mes pašaukti į poilsį
https://dzodis.com/2021/06/22/mes-pasaukti-i-poilsi/

mokomės gyventi ramybėje
https://dzodis.com/2022/06/02/mokomes-gyventi-ramybeje/


Kažkada klausiau TB Joshua pamokslus. Jis sako, kad jo patepimo jėgos paslaptis yra nuolatinė meditacinė kartotinė malda, kuria jis meldžiasi naudodamas apyrankę su karoliukais. Tad kažkada sugalvojau nusipirkti apyrankę. Pirkau du kartus skirtingu laiku ir skirtingose vietose. Abu kartus pirkimo metu sutikau savo priešus. Tada nesupratau ką tai reiškia, pagalvojau, kad galbūt apyrankė ne man, tuo labiau kad gavau sapnų ir ženklų kurie man sakė, kad tai purvas, galbūt todėl, kad Jėzus sakė nesimelsti su pakartojimais (Mt 6:7-8). Dabar galvoju, kad galbūt man buvo parodyti priešai tam, kad žinočiau, kad mano patepimą sulaiko mano pyktis priešams. Tie karoliai ar meditacinė malda tėra įrankis, kuris galbūt man net nereikalingas. Tikroji priežastis tai pyktis priešams. Tas pats TB Joshua nuolat akcentuoja, kad nuo mūsų Šventąją Dvasią atstumia mūsų nuoskaudos, tai reiškia pyktis kitiems žmonėms.

Kitas ne kartą pasitaikęs bajeris buvo tai, kad kaskart kai būdavau pakylėtos būsenos, būsenos artimos užsipildymui Dievo Dvasia, minučių bėgyje prie manęs prisitatydavo priešas arba provokatorius trolis. Apie tai jau esu rašęs ČIA, bet dabar galvoju, kad tam yra ir kitas, geresnis paaiškinimas. Galbūt tie priešai pasirodydavo ne dėl mano pakylėtos būsenos, o pakylėtą būseną man duodavo Dievas dėl tuoj pasirodysiančių priešų, tokiu būdu parodant, kad aš turiu juos laiminti. Pasižiūrėjus į jų snukius man džiaugsmas po kurio laiko pradingdavo. Tai gali reikšti tai, kad mane nuo patepimo (Dievo jėgos) sulaiko mano pyktis priešams.

Tai ne pirmas kartas kai man duoda apreiškimą su tiksliu atsakymu į problemą. Kažkada prieš tai, kai mąsčiau kreiptis į egzorcistą, man vizijoje buvo parodyta mano pagrindinė nuodėmė. Kitąsyk, kai padariau savo nuodėmių sąrašą, man vėl sapne su demoniška ataka buvo parodyta mano pagrindinė nuodėmė.

Apreiškimus gaunu kasdien. Dabar jau netgi moku juos suprasti. Bet viskas susiveda į paklusnumą. Tu arba darai tai kas tau norisi arba tai ką reikia daryti. Norint vykdyti nebe savo valią, reikia mirti sau, o tai nėra malonu.


2020.08.04 Prieš miegą, gulint lovoje šovė mintis, kad reikia atsikratyti keiksmažodžių ir kritikos, reikia pradėti laiminti, tuomet aš tapsiu palaiminimu, per mane galės eiti palaiminimai.

Paskui užmigęs gavau stiprų sapną.

Sapne atvežiau savo (praeities) svajonių merginą į kaimą. Mes užeiname į vietą kur kažkada buvo tvartas, kiauliukų gardas. Ten kažkur stovi dėdė alkoholikas, mama. Paskui aš pasiūlau mamai paeiti į kiemą, išeiti iš tvarto teritorijos, nes nenorėjau kad toks reikšmingas įvykis būtų prisimenamas įvykęs tvarto teritorijoje. Tada aš mamai pristatau savo merginą, sakau tai mano draugė, o mama labai susijaudino, ji suprato kad tai mano būsima žmona.

Man nesinori čia visko pasakoti, nes sapnai yra asmeninis dalykas, suprantamas tiktai tam asmeniui, kuriam jie duoti. Esmė čia tame, kad tvartas tai purvas. Vadinasi keiksmažodžiai (pikti žodžiai), kritika tai purvas, kuris trukdo.

Stebuklas tai, kad pabudau trys ar dvi minutės prieš suskambant žadintuvui. Tai buvo viso labo trečia diena kai aš keliuosi tuo laiku, man labai neįprastu laiku, tad keista, kad aš pabudau tuo laiku be žadintuvo.

Parašyti šį staipsnį paskatino šis sapnas.


Tai parodija. Vaizdas – Rusijos bepiločiai atakuoja ISIS. Šūksniai tikriausiai prorusiškų separatistų iš karo su Ukraina. Giesmė stačiatikių bažnyčios. Žodis našydas reiškia musulmoniška daina. Šis video sutapatina stačiatikius su musulmonais, arba Rusijos stačiatikių bažnyčią su islamu, arba Rusiją su ISIS.

Tai ironija ar sarkazmas.

Liudijimas anglų kalba.