gyvenimo kelias, likimas

Tobito knyga 6:18 (LBD6)
Tada, prieš sueidami, pirma abu atsistokite ir pasimelskite. Prašykite Dangaus Viešpatį suteikti judviems gailestingumą ir išgelbėjimą. Nebijok, nes ji paskirta tau prieš pasaulio sukūrimą. Tu išgelbėsi ją, ir ji keliaus su tavimi. Aš numanau, kad ji pagimdys tau vaikų, ir jie bus tau kaip broliai. Tad nesirūpink!“
Išgirdęs Rapolo žodžius ir sužinojęs, kad ji jo giminaitė, iš jo tėvo palikuonių namų, Tobijas labai ją įsimylėjo. Jis atidavė jai savo širdį.

Tobito knyga 7:11 (LBD6)
Buvau išleidęs ją už septynių vyrų iš mūsų giminaičių, ir jie visi mirė tą naktį, kai pas ją nuėjo. O dabar, mano vaikeli, valgyk ir gerk! Esu tikras, kad Viešpats pasirūpins jumis“. Bet Tobijas atsakė: „Nieko nevalgysiu ir negersiu, kol neduosi, kas man priklauso“. Raguelis atsakė: „Padarysiu tai. Ji tavo pagal Mozės knygos įsaką. Tavo vedybos su ja nuspręstos danguje! Imk savo giminaitę, nuo dabar esi jos meilė, o ji – tavo mylimoji. Ji duota tau nuo šiandien ir amžinai. Mano vaikeli, tegloboja Dangaus Viešpats judu abu šią naktį ir tesuteikia judviem gailestingumą ir ramybę“.

Psalmynas 139:13-16 (LBD6)
Juk tu sukūrei mano širdį,
numezgei mane motinos įsčiose.
Šlovinu tave,
nes esu nuostabiai padarytas.
Tavo visi darbai nuostabūs, ­–
aš tai gerai žinau.
Mano išvaizda tau buvo žinoma,
kai buvau slapta kuriamas,
rūpestingai sudėtas žemės gelmėse;
tavo akys matė mane dar negimusį.
Į tavo knygą buvo įrašytos
visos man skirtos dienos,
kai nė viena jų dar nebuvo prasidėjusi.

Izaijo 14:24 (DK2)
Kariuomenių VIEŠPATS prisiekė, sakydamas: „Iš tiesų, kaip sumaniau, taip ir įvyks; ir kaip nutariau, taip ir išsilaikys:

Izaijo 14:27 (DK2)
Nes kariuomenių VIEŠPATS nutarė, kas tai panaikins? Ir jo ranka ištiesta, kas ją nukreips atgal?

Izaijo knyga 25:1 (LBD)
VIEŠPATIE, tu ­– mano Dievas;
garbinsiu tave, šlovinsiu tavo vardą,
nes tu įvykdei nuostabius užmojus;
visokeriopai ir ištikimai įvykdei tai,
ką prieš amžius nutarei.

Izaijo knyga 41:4 (LBD6)
Kas tai nuveikė ir padarė?
Kas pašaukė kartas nuo pat pradžios?
Tai aš, VIEŠPATS,
kuris esu pirmas
ir su paskutine jų toks būsiu.

Izaijo knyga 41:21-23 (LBD6)
„Pateikite savo bylą, ­– sako VIEŠPATS, ­–
dėstykite savo įrodymus“, ­– sako Jokūbo Karalius.
Teprieina ir tepranašauja jie mums, kas įvyks!
Pasakykite, kas įvyko žiloje senovėje,
kad įsidėmėtume
ir suvoktume, kuo tai baigsis,
arba apreikškite, kas dar turi įvykti!
Pranašaukite, kas bus ateityje,
kad žinotume, jog esate dievai!
Padarykite ką nors, gera ar pikta,
kad būtume nustebinti ir įbauginti.

Izaijo knyga 42:9 (LBD)
Kas buvo pranašauta, štai jau įvyko;
dabar skelbiu naujus dalykus;
pirmiau, negu tai atsitiks, skelbiu juos tau.

Izaijo knyga 46:10 (LBD)
Atminkite, kas buvo anksčiau,
senų senais laikais:
aš esu Dievas,
ir nėra kito;
aš ­– Dievas,
ir nėra tokio kaip aš.
Apreiškiu pabaigą nuo pat pradžios,
iš anksto paskelbiu,
kas dar įvyks.

Tariu: „Mano užmojis bus įvykdytas!“
Aš įvykdysiu visa,
kas sumanyta.

Jeremijo knyga 1:4-5 (LBD)
Mane pasiekė VIEŠPATIES žodis:
„Dar prieš sukurdamas įsčiose, aš tave pažinau,
dar prieš tau gimstant, tave pašventinau,
pranašu tautoms tave paskyriau.“

Jeremijo knyga 15:2 (LBD6)
Jeigu jie klaustų: ‘Kur mes eisime?’ –­ atsakyk jiems: ‘Taip kalba VIEŠPATS. Kas paženklintas marui, tas mirs maru; kas paženklintas kalavijui, tas žus nuo kalavijo; kas paženklintas badui, tas mirs nuo bado; kas paženklintas nelaisvei, tas išeis į nelaisvę!

Jeremijo knyga 23:28 (LBD6)
Pranašas, kuris sapnavo sapną, tepasakoja savo sapną! O tas, kuris turi mano žodį, ištikimai jį teskelbia! …

Ezechielio knyga 33:33 (LBD6)
Bet kai tai įvyks –­ tikėk manimi, tai įvyks! ­– jie žinos, kad tarp jų buvo pranašas.“

Amoso knyga 3:6-8 (LBD)
Kai pasigirsta rago gausmas mieste,
argi žmonės neišsigąsta?
Kai ištinka miestą nelaimė,
argi ne VIEŠPATS tai padarė?
Tikrai Viešpats DIEVAS nedaro nieko,
pirma neapreiškęs savo užmojo
savo tarnams pranašams.

Liūtas suriaumojo,
ir kas neišsigąs?
Viešpats DIEVAS prabilo,
ir kas atsisakys pranašauti?

Evangelija pagal Matą 10:27 (LBD)
Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidury dienos, ir ką šnibždu į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų.

Evangelija pagal Matą 10:29-30 (LBD)
Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė vienas jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti.

Apaštalų darbai 4:28 (LBD)
kad įvykdytų, ką tavo galia ir valia buvo iš anksto nusprendusi.

Petro pirmas laiškas 1:1-2 (LBD)
Petras, Jėzaus Kristaus apaštalas, pakeleiviams, pasklidusiems Ponte, Galatijoje, Kapadokijoje, Azijoje ir Bitinijoje, išrinktiems išankstiniu Dievo Tėvo numatymu, Dvasios pašventinimu, kad būtų klusnūs ir pašlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Tegausėja jums malonė ir ramybė!


Dar papildysiu…