Jahvė

Būtina tikėti, kad Jis yra.

Psalmynas 14:1 (LBD6)
… Kvailys sau sako širdyje: „Dievo nėra!“ …

Laiškas hebrajams (žydams) 11:6 (LBD6)
Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad jis yra ir jo ieškantiems atsilygina.


Išėjimo knyga 3:13-15 (LBD6)
„Betgi, –­ Mozė sakė Dievui, –­ kai nueisiu pas izraelitus ir sakysiu jiems: ‘Jūsų protėvių Dievas atsiuntė mane pas jus’, o jie manęs klaus: ‘Koks jo vardas?’ –­ ką aš jiems pasakysiu?“ Dievas tarė Mozei: „Aš esu, kuris esu.“ Ir tęsė: „Tu taip kalbėsi izraelitams: ‘Aš Esu atsiuntė mane pas jus.’“ Dievas vėl kalbėjo Mozei: „Taip tu kalbėsi izraelitams: ‘VIEŠPATS, jūsų protėvių Dievas ­– Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas –­ atsiuntė mane pas jus.’ Tai bus mano vardas per amžius, šiuo vardu manęs šauksis visos kartos.

Aš esu, kuris esu!: šis Dievo pareiškimas yra asmeniško Dievo vardo Jahveh ištaka. Žodis jahveh yra veiksmažodžio hajah – lietuviškai būti – vienaskaitos trečiasis asmuo: jis yra. Taigi vardas Jahveh – Jahvė reiškia Jis Yra. Kai pats Dievas apie save kalba, jis vartoja pirmąjį vienaskaitos asmenį, t. y. Aš Esu.
(šaltinis)

Hebr. JHVH – Jahvė (hebr. jahveh – „Jis Yra“), asmeninis Dievo vardas, hebrajų garsiai netariamas ir pakeičiamas vardu Adonai, kuris čia rašomas didžiosiomis raidėmis: VIEŠPATS.
(šaltinis)


Jėzus septynis kartus sakė žodžius „aš esu“, lygindamas save su kažkuo, kas sietina su gyvenimu. Skaičius septyni nėra atsitiktinis, jis simbolizuoja tobulumą, užbaigtumą.

Jėzus – aš esu

Jėzus yra sakęs „aš esu“, tokiu būdu save sulygindamas su Dievu.

Evangelija pagal Joną 8:58 (LBD6)
Jėzus tarė:
„Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:
pirmiau, negu gimė Abraomas,
Aš Esu!“


Žodžiai „aš esu pradžia ir pabaiga“ nurodo egzistavimą ir dieviškumą.

Jobo knyga 38:4 (LBD6)
Kur tu buvai, kai dėjau žemės pamatus?
Pasakyk, jei esi toks supratingas!

Izaijo knyga 41:4 (DK2)
Kas tai nuveikė ir padarė, pašaukdamas kartas nuo pradžios? Aš, VIEŠPATS, pirmasis, ir su paskutiniaisiais; aš esu tas.

Izaijo knyga 44:6-8 (LBD6)
Taip kalba VIEŠPATS, Izraelio Karalius ir Atpirkėjas,
Galybių VIEŠPATS:
Aš esu pirmas, aš esu paskutinis,
be manęs kito dievo nėra.

Kas prilygsta man? Tegu pasirodo,
tegu pasako, pareiškia ir paaiškina!
Kas žiloje senovėje sukūrė tautą?
Tai, kas turi įvykti, jie tepasako!
Nenusigąskite, nebijokite:
argi aš jau seniai to nepaskelbiau ir neapreiškiau?
Juk jūs mano liudytojai!
Ar yra gi kitas Dievas be manęs?
Ar yra kokia nors Uola be manęs?“

Izaijo knyga 44:24 (LBD6)
Taip kalba VIEŠPATS, tavo Atpirkėjas,
kuris tave sukūrė motinos įsčiose:
„Aš ­– VIEŠPATS, kuris sukūrė Visatą
ir vienas pats išskleidė dangus.
Kai klojau žemę, kas buvo su manimi?

Izaijo knyga 48:11-13 (LBD6)
Dėl savęs, savo paties dėlei,
kad mano vardas nebūtų paniekintas, dabar tai darau.
Savo šlovės neperleisiu kitam!
Išgirsk mane, Jokūbai,
Izraeli, kurį pavadinau vardu!
Aš esu tas pats,
aš pirmas, aš ir paskutinis!

Mano rankos padėjo žemės pamatus,
mano dešinė išskleidė dangus.
Kai juos pašaukiu, jie tuojau pat ateina.

Apreiškimas Jonui 1:8 (LBD6)
Aš esu Alfa ir Omega“, ­– sako Viešpats Dievas, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis, Visagalis.

Apreiškimas Jonui 21:6 (LBD6)
Ir jis man atsakė: „Įvyko! Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio.

Apreiškimas Jonui 22:13 (LBD6)
Aš esu Alfa ir Omega, Pirmasis ir Paskutinysis, Pradžia ir Pabaiga.

Paaiškinimas anglų kalba ką gali reikšti žodžiai „Alfa ir Omega“:
https://www.facebook.com/armageddonnewsofficial/photos/a.1849311245295574/1457130171180352/