Kraujo upės

Jėzus, baltas žirgas

Izaijo knyga 63:1-6 (LBD6)
Kas ten ateina iš Edomo,
raudonais drabužiais iš Bocros?
Spindinčiu apdaru,
žengdamas su didinga jėga?
„Tai aš, skelbiantis teisumą,
galingasis gelbėtojas.“
Bet kodėl tavo apdaras toks raudonas,
o tavo drabužiai –­ lyg traiškančio vynuoges spaudykloje
?
„Aš vienas traiškiau vynuoges spaudykloje;
iš tautų nė vienos nebuvo su manimi.
Jas traiškiau pagautas įnirčio,
mindžiojau kupinas pykčio.
Jų trykštantis kraujas aptaškė man drabužius
ir sutepė mano apdarą.

Mat keršto diena buvo mano širdyje,
atpirkimo metai buvo atėję.
Dairiausi aplinkui, bet nebuvo, kas man padėtų,
ir sutrikau, kad nebuvo nė vieno, kas mane paremtų.
Vien mano ranka atnešė pergalę,
mano paties pyktis buvo atspara.
Savo įniršiu sutrypiau tautas,
savo pykčiu jas sutriuškinau,
kraują jų išliejau ant žemės.“

Evangelija pagal Luką 19:11-27 (LBD6)
Jiems klausantis, Jėzus kalbėjo toliau ir pasakė palyginimą. Mat jis buvo netoli Jeruzalės, ir žmonės manė, jog netrukus turinti apsireikšti Dievo karalystė. Tad jis kalbėjo: „Vienas didžiūnas iškeliavo į tolimą šalį gauti karaliaus sosto, o vėliau turėjo sugrįžti atgal. Jis pasišaukė dešimt tarnų, padalijo jiems dešimt minų ir tarė: ‘Verskitės, kol sugrįšiu.’ Piliečiai nekentė jo ir nusiuntė iš paskos pasiuntinius pareikšti: ‘Mes nenorime, kad šitas mus valdytų.’ Gavęs karalystę, jis sugrįžo ir liepė pašaukti tarnus, kuriems buvo davęs pinigų, norėdamas sužinoti, kiek kuris uždirbo. Atėjo pirmasis ir tarė: ‘Valdove, tavo mina man pelnė dešimtį minų.’ Jis atsakė: ‘Gerai, stropusis tarne! Kadangi pasirodei patikimas mažuose dalykuose, tu gauni valdyti dešimt miestų.’ Atėjo antrasis ir pareiškė: ‘Valdove, tavo mina man laimėjo penkias minas.’ Ir šitam jis pasakė: ‘Tu valdyk penkis miestus.’ Atėjo dar vienas ir tarė: ‘Valdove, štai tavo mina, kurią laikiau suvyniotą į skepetą. Aš bijojau tavęs, nes esi žmogus griežtas: imi nepadėjęs ir pjauni nepasėjęs.’ Jis atsiliepė: ‘Netikęs tarne! Aš tave teisiu tavo paties žodžiais. Tu žinojai, kad aš griežtas žmogus: imu, ko nepadėjau, ir pjaunu, ko nesėjau. Tai kodėl neleidai mano pinigų apyvarton, kad sugrįžęs išreikalaučiau su palūkanomis?’ Aplinkiniams jis tarė: ‘Atimkite iš jo miną ir atiduokite tam, kuris turi dešimt minų.’ Tie sakė: ‘Valdove, bet anas jau turi dešimt minų!’ Jis tarė: ‘Aš sakau jums: kiekvienam, kas turi, bus pridėta, o iš neturinčio bus atimta net ir tai, ką turėjo. Mano priešus, nenorėjusius, kad būčiau jų karalius, atveskite čionai ir nugalabykite mano akyse!’“

Apreiškimas Jonui 14:17-20 (LBD6)
Dar kitas angelas išėjo iš dangaus šventyklos, taip pat turintis aštrų pjautuvą. Ir dar vienas angelas išėjo nuo aukuro, turintis valdžią ugniai. Jis didžiu balsu sušuko turinčiajam aštrų pjautuvą: „Paleisk darban savo aštrųjį pjautuvą ir nurink žemės vynmedžio kekes, nes uogos jau prisirpo.“ Tada angelas numetė savo pjautuvą žemėn ir nuskynė žemės vynmedį, ir supylė vynuoges į didįjį Dievo rūstybės spaustuvą. Spaustuvas buvo minamas už miesto, ir išsiveržė iš spaustuvo kraujas, pakildamas arkliams iki žąslų tūkstančio šešių šimtų stadijų atstumu.

*Žąslai – žirgo pakinktų dalis, esanti gyvūno snukyje.
*296 km. atstumu.

Apreiškimas Jonui 19:11-16 (LBD6)
Aš išvydau atvirą dangų, ir štai pasirodė baltas žirgas. Ant jo sėdėjo raitelis, vardu Ištikimasis ir Teisusis; jis teisingai teisia ir kovoja. Jo akys švietė kaip ugnies liepsna, o ant jo galvos daug diademų ir įrašytas vardas, kurio niekas nežino, tik jis pats. Jis apsirengęs krauju permirkusiu drabužiu, ir jo vardas ­– Dievo Žodis. Jį lydėjo dangaus galybių pulkai ant baltų žirgų, apsivilkę tyros baltos drobės drabužiais. Iš raitelio burnos ėjo dviašmenis kalavijas, kuriuo jis ištiks tautas. Ir jis valdys jas geležine lazda. Jis mina Visagalio Dievo įniršio ir rūstybės vyno spaustuvą. Ant jo drabužio ir ant strėnų užrašytas vardas: „Karalių Karalius ir viešpačių Viešpats“.

Aukos šventė paukščiams

paukštis sakalas
sakalas

Ezechielio knyga 39:17-20 (LBD6)
Klausyk, žmogau, taip kalba Viešpats DIEVAS. Šauk kiekvienam skraidančiam paukščiui ir visiems laukiniams žvėrims: ‘Rinkitės ir ateikite! Rinkitės iš visur aplinkui į aukos šventę, kurią jums rengiu, didžią aukos šventę Izraelio kalnuose; jūs rysite mėsą ir gersite kraują. Rysite galiūnų kūnus ir gersite žemės vadų kraują; tai avinai, ėriukai, ožiai, jaučiai, visi Bašano penimi gyvuliai. Rysite riebumo ligi soties ir gersite kraujo ligi pasigėrimo aukos šventėje, kurią jums rengiu. Prie mano stalo pasisotinsite žirgais ir raiteliais, galiūnais ir visokio rango kariais’“, ­– tai Viešpaties DIEVO žodis.

Evangelija pagal Matą 24:26-28 (LBD 6)
Tad jeigu jums sakytų: ‘Štai jis tyruose!’ ­– neikite; – ‘Štai jis namų gilumoje!’ –­ netikėkite. Kaip žaibas tvykstelėja iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir Žmogaus Sūnaus atėjimas. Kur bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai.

*Šios eilutės gali turėti ir kitą prasmę – perkeltinę.

Apreiškimas Jonui 19:17-18 (LBD6)
Aš regėjau angelą, stovintį saulėje. Jis garsiai šaukė, kviesdamas visus paukščius, skrendančius dangaus viduriu: „Skriskite šen, į didįjį Dievo pokylį, ir leskite kūnus karalių, karo vadų, galiūnų, žirgų, raitelių, visų laisvųjų ir vergų, didelių ir mažų!“
<…>
Apreiškimas Jonui 19:21 (LBD6)
Visus kitus išžudė raitelis kalaviju, einančiu iš burnos. Ir visi paukščiai prisilesė jų lavonų.


paukščių migracijos žemėlapis

Taip jau yra, kad per Izraelį kasmet pavasarį ir rudenį migruoja daugybė paukščių. Jie skrenda per Izraelį tikriausiai todėl, kad jiems saugiau skristi virš žemės nei ilgą atstumą virš jūros.

Šio fakto žinojimas, bent jau man, sustiprina tikėjimą, kad VIEŠPATIES diena bus rudenį per žydų rudens šventes. Tuo pačiu labai tikėtina, kad teisiųjų paėmimas į debesis bus rudenį per Trimitų šventę.

P.S. Dabar tiksliai nepamenu, man atrodo aš pats tai kažkada prigalvojau. Ta prasme, kad tai yra mano įžvalga.