rąstas akyje

Patarlių knyga 18:13 (LBD)
Duoti atsakymą žmogui, jo neišklausius, ir kvaila, ir užgaulu.

Patarlių knyga 18:17 (LBD)
Kas pirmas kreipiasi į teismą, tas atrodo teisus, kol neateina ir nebūna apklaustas jo priešininkas.

Patarlių knyga 25:8-10 (KB)
Neik skubotai į teismą, nes nežinosi, ką daryti, kai tavo artimas sugėdins tave. Išspręskite savo ginčą su artimu tarpusavyje ir neatskleiskite paslapčių svetimiesiems, kad kas išgirdęs nesugėdintų tavęs ir tavo garbė nenukentėtų.

Ekleziasto 7:15-18 (KB)
Per savo beprasmes dienas mačiau, kaip teisusis žūva savo teisume, o nedorėlis ilgai gyvena, darydamas pikta. Nebūk per daug teisus nė per daug išmintingas; nepakenk pats sau. Nebūk per daug nedoras nė kvailas, kad nemirtum prieš laiką. Gera laikytis vieno ir nepaleisti kito, nes bijantis Dievo išvengs viso to.


Evangelija pagal Matą 7:1-5 (LBD)
Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisiate, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?! Arba kaip gali sakyti broliui: ‘Leisk, išimsiu krislą iš tavo akies’, ­– kai tavo akyje rąstas?! Veidmainy, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš brolio akies.

Laiškas romiečiams 14:1-13 (LBD)
Silpno tikėjimo žmogų priimkite, tik venkite ginčų dėl skirtingų nuomonių. Vienas įsitikinęs, kad jam valia viską valgyti, o silpnasis valgo tiktai daržoves. Kuris valgo, tegul neniekina nevalgančio, o kuris nevalgo, tegul neteisia valgančio, nes ir jį priėmė Dievas. Kas tu toks, kad drįsti teisti svetimą tarną?! Juk ar jis stovi, ar puola ­– tai savajam Viešpačiui. Bet jis stovės, nes Viešpats turi galią jį palaikyti. Vėlgi vienas mato skirtumą tarp vienos ir kitos dienos, o kitam jos visos vienodos. Kiekvienas tegul elgiasi pagal savo įsitikinimą. Kas daro skirtumą tarp dienų, daro tai Viešpačiui; kas valgo, valgo Viešpačiui, nes dėkoja Dievui; o kas nevalgo, nevalgo Viešpačiui ir taip pat dėkoja Dievui. Nė vienas iš mūsų negyvena sau, nė vienas sau nemiršta. Ar gyvename, Viešpačiui gyvename, ar mirštame, Viešpačiui mirštame. Taigi ar gyvename, ar mirštame, esame Viešpaties. Juk Kristus numirė ir atgijo, idant būtų ir gyvųjų, ir mirusiųjų Viešpats. Tai kaipgi tu smerki savo brolį?! Arba kodėl niekini savo brolį? Juk visi turėsime stoti prieš Dievo teismą. Parašyta: Kaip aš gyvas, sako Viešpats, prieš mane suklups kiekvienas kelis, ir visų lūpos šlovins Dievą. Taigi kiekvienas iš mūsų duos Dievui apyskaitą už save. Tad liaukimės teisti vieni kitus. Verčiau pasiryžkite nebeduoti broliui akstino nupulti ir pasipiktinti.

Pirmas laiškas korintiečiams 16:14 (LBD)
Viską darykite su meile.

Laiškas galatams 6:1-2 (LBD)
Broliai, jei kuris žmogus būtų pagautas nusikaltęs, jūs, dvasios žmonės, pamokykite tokį romiai. Bet žiūrėk, kad ir pats neįpultum į pagundą! Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą.

Laiškas efeziečiams 4:15 (LBD)
Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, ­– Kristuje.

Jokūbo laiškas 4:11-12 (LBD)
Broliai, neapkalbinėkite vieni kitų! Kas apkalbinėja arba teisia savo brolį, tas apkalbinėja ir teisia įstatymą. O jeigu tu teisi įstatymą, vadinasi, esi ne įstatymo vykdytojas, bet teisėjas. Tačiau tėra vienintelis įstatymo leidėjas ir teisėjas, būtent tas, kuris gali išgelbėti ir pražudyti. O kas gi tu toks, kad teistum artimą?!

Jokūbo laiškas 5:19-20 (LBD)
Mano broliai, jeigu kas iš jūsų nuklystų nuo tiesos ir kas nors jį atverstų, težino, kad, sugrąžindamas nusidėjėlį iš klystkelio, išgelbės jo sielą nuo mirties ir uždengs daugybę nuodėmių.

Jono pirmas laiškas 4:20-21 (LBD)
Jei kas sakytų: „Aš myliu Dievą“,
o savo brolio nekęstų,
tasai melagis.
Kas nemyli savo brolio, kurį mato,
negali mylėti Dievo, kurio nemato.
Mes turime tokį jo įsakymą,
kad, kas myli Dievą, mylėtų ir savo brolį.