sausra – išdžiuvo upė

Psalmynas 18:16 (LBD)
Tada pasirodė jūros dugnas
ir pasaulio pamatai atsivėrė,
VIEŠPAČIUI galingai prabilus
savo pykčio viesulu.

Psalmynas 110:5-7 (LBD)
VIEŠPATS yra tavo dešinėje,
jis sutriuškins karalius savo įniršio dieną.
Jis teis tautas
ir pripildys mūšio lauką lavonų,
visoje žemėje nugalės karalius.
Savo žygyje jis atsigers iš upelio
ir pasistiprinęs nugalės.

Izaijo knyga 11:15-16 (LBD)
VIEŠPATS nusausins Egipto jūros liežuvį,
grūmos kumščiu Eufratui,
ir savo deginančiu vėju
padalys jį į septynias vagas.
Jį bus galima pereiti su sandalais.
O mano tautos likučiui,
išlikusiam Asirijoje,
bus vieškelis, kaip buvo Izraeliui,
kai jis atėjo iš Egipto žemės.

Izaijo knyga 19:4-10 (LBD)
Egiptą atiduosiu nuožmiam valdovui į rankas,
žiaurus karalius jiems viešpataus. ­
Tai Viešpaties, Galybių DIEVO, žodis. ­
Jūros vandenys nuseks, išdžius nuslūgęs Nilas.
Dvoks jo kanalai, Egipto upės nuseks ir išdžius.
Nuvys nendrės ir meldai,
liūnsargės Nilo pakrantėse,
pasėliai laukuose palei Nilą;
viskas nudžius, pakils su vėjais ir išnyks.
Dejuos ir aimanuos žvejai;
visi, kas merkia meškeres į Nilą
ir meta tinklus į vandenis,
vilties netekę skųsis.
Ir linų apdirbėjai bus nevilties pagauti,
linų plūkėjos ir audėjai išblykš.
Audėjai bus sužlugdyti,
visi samdiniai prislėgti.

Izaijo knyga 30:25-26 (LBD)
Visur –­ ant aukštų kalnų, ant didelių kalvų ­– sruvens vandens pilni upeliai. Didžiųjų žudynių dieną, kai bokštai grius, mėnulio šviesa bus tokia šviesi kaip saulės, o saulės šviesa bus septyniskart šviesesnė, kaip septynių dienų šviesa. Tą dieną VIEŠPATS aptvarstys savo tautos žaizdą, išgydys mėlynes, padarytas jo smūgių.

Izaijo knyga 42:15 (LBD)
Sunaikinsiu kalnus ir kalvas,
visur nuvytinsiu žolę.
Upes paversiu pelkėmis,
o pelkes išdžiovinsiu.

Izaijo knyga 44:27 (LBD)
Aš ­– tas, kuris sako marių gelmėms: ‘Išdžiūkite!
Aš išsekinsiu jūsų šaltinius!’

Izaijo knyga 50:2 (LBD)
Kodėl nebuvo nė vieno, kai atėjau?
Kodėl niekas neatsiliepė, kai šaukiau?
Nejau mano ranka per trumpa, kad išpirkčiau?
Argi man stinga jėgų, kad išvaduočiau?
Štai vien pagrūmojimu išdžiovinu jūrą,
dykuma paverčiu upes!
Jose žuvys, netekusios vandens,
dvokia ir gaišta nuo troškulio.

Izaijo knyga 51:10 (LBD)
Argi ne tu išdžiovinai jūrą,
didžiosios bedugnės vandenis?
Kas padarė kelią iš jūros dugno,
kad išpirktieji galėtų pereiti?

Jeremijo knyga 14:1-6 (LBD)
VIEŠPATIES žodis Jeremijui apie sausrą.
„Judo karalystė liūdi.
Jos miestų vartai sunykę,
žmonės guli ant žemės iš sielvarto,
o iš Jeruzalės kyla šauksmas.
Jos didžiūnai siunčia tarnus vandens;
tie nueina prie talpyklų, bet vandens neranda
ir sugrįžta tuščiais ąsočiais.
Nusigandę ir sumišę, jie užsidengia galvas.
Sustojo darbas laukuose,
nes krašte nebuvo lietaus.
Artojai nusigandę, jie užsidengia galvas.
Net briedė laukuose pameta atsivestą jauniklį,
nes nėra žolės.
O laukiniai asilai stovi ant plikų kalvų,
dvėsuodami kaip šakalai;
jų akys apsiblaususios, nes trūksta pašaro.“

Jeremijo knyga 14:22 (LBD)
Ar gali kuris iš tautų stabų duoti lietaus?
Ar gali pats dangus siųsti būriais lietų?
Argi tai ne tu vienas, VIEŠPATIE?
Mūsų Dieve, mes dedame viltis į tave,
nes tik tu visa tai padarei!

Ezechielio knyga 30:12 (LBD)
Išdžiovinsiu Nilo šakas,
nedorėliams į rankas atiduosiu kraštą.
Svetimšalių rankomis nuniokosiu jį
ir visa, kas jame, –­ aš, VIEŠPATS, pasakiau.“

Joelio knyga 1:12 (LBD)
Vynmedis vysta,
figmedis svyra.
Granatmedis, palmė ir obelis,
visi laukų medžiai nuvytę.
Ir žmonių džiaugsmas dingsta.

Joelio knyga 1:17-20 (LBD)
Sėklos sudžiūva po grumstais,
sandėliai ištuštinti,
svirnai nugriauti,
nes nebėra grūdų.
Kaip kenčia gyvuliai!
Galvijų bandos klajoja suglumusios,
nes nėra ganyklos;
net avių kaimenės apstulbintos.
VIEŠPATIE, tavęs šaukiuosi,
nes ugnis surijo tyrlaukių ganyklas
ir liepsnos sudegino visus laukų medžius.
Net laukiniai žvėrys žvelgia į tave,
nes išdžiūvo upės,
ir ugnis surijo tyrlaukių ganyklas.

Apreiškimas Jonui 16:8-9 (LBD)
Ketvirtasis išpylė savo dubenį saulėn, ir jai buvo leista svilinti žmones ugnimi. Žmones degino baisi kaitra, o jie keikė vardą Dievo, kuris turi valdžią šitokioms negandoms. Jie neatsivertė ir neteikė jam pagarbos.

Apreiškimas Jonui 16:12 (LBD)
Šeštasis išliejo savo dubenį į didžiąją Eufrato upę, ir jos vanduo išdžiūvo, kad pasidarytų kelias karaliams iš saulėtekio šalies.


2018.11.19
Didžiuliai vandens kiekiai suteka į plyšius vandenyno dugne – kur jis dingsta?
https://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/didziuliai-vandens-kiekiai-suteka-i-plysius-vandenyno-dugne-kur-jis-dingsta.d?id=79608431