apkalbos

Religijos tarnai yra manipuliuojami saugumiečių. Pas bažnyčių vadovus ateina saugumiečiai tikriausiai prisistadydami gelbėtojais (tarytum šviesos angelais), bet atneša tiktai apkalbas, šmeižtą, pasėja nepasitikėjimą, baimę, priešiškumą, susipriešinimą.

Apie saugumiečių veikimo metodus rašoma čia:

Socialinio ir psichologinio spaudimo priemonės: profilaktika ir kompromitavimas ir kt.
http://www.kgbveikla.lt/lt/socialinio-ir-psichologinio-spaudimo-priemones-profilaktika-ir-kompromitavimas-ir-kt

Žmonių persekiojimas ir represavimas
http://www.kgbveikla.lt/lt/zmoniu-persekiojimas-ir-represavimas

Štai kaip saugumiečių veikimo metodus įvardijo Baltarusijos prezidentas:
„Siekiama sukiršinti žmones, apgauti, įbauginti, sukelti sąmyšį ir galiausiai pastūmėti padaryti nusikalstamą veiką“, – sakydamas parlamente metinę kalbą pareiškė A. Lukašenka.
https://www.delfi.lt/news/daily/world/is-rusijos-grasinimas-baltarusijai-pasekmes-gali-buti-liudnos.d?id=84933705

Saugumiečiai veikia paslapčia, už nugaros. Jie mėgsta veikti kitų rankomis, todėl instruktuoja įbaugintus žmogelius kaip reikia kalbėti. Jų tikslas supriešinti tam, kad izoliuoti. Jie džiaugtųsi jei įvyktų konfliktas. Tai ką jie daro oficialiai vadinama žodžiu užkardymas, bet tai taipogi galima vadinti žodžiais psichologinis terorizmas arba tiesiog persekiojimas.

Saugumiečiai tai žmonės davę priesaiką stabui. Jų veikimo metodai nesiskiria nuo demonų, tiek vieni tiek kiti yra nematomi. Šiuo atveju net ir tikslai sutampa. Todėl nepavydžiu jiems. Jie susitapatino su Šėtonu.

Nėra ko pykti ant saugumiečių, nes tai pagonys, tai tik įrankis Dievo rankoje, bet apima didelis liūdesys matant reakcijas bažnyčių vadovų. Biblijoje yra pašiepiami tie, kas gyvena regėjimu (tuo ką mato jų akys), o ne tikėjimu (apreiškimais). Šie bažnyčių tarnautojai yra žemesniame lygyje už regėjimą, nes jie tiki apkalbomis (tuo ką girdi jų ausys). Visi religijos tarnai yra tokie. Tai religiniai bydlos (galvijai). Tai akli aklųjų vadovai. Jie netgi imasi veidmainiauti, meluoti. Kai kas apsivogė.

Yra įprasta manyti, kad religijoznikai tai tik katalikai, stačiatikiai, liuteronai ir panašūs į juos. Iš tikrųjų religijoznikai yra visi kas negauna apreiškimų, visi kas nėra aiškiai vedami Dievo. Jausmai ir emocijos su apreiškimais ir tikėjimu neturi nieko bendro. Tokie akli mokytojai imasi mokytojauti kaip reikia vaikščioti su Dievu, nors patys su Juo niekaip nesusiję (2 Pt 2:19). Jie priekaištauja ko tu pas juos neateini būti jų mokiniu (dūchu), tuo pat metu spjaudydami ant tavęs. Kai lankai bažnyčią jie tave iš jos varo savo šlykščiu elgesiu, o kai nelankai priekaištauja dėl bažnyčios nelankymo. Tai yra gnydinimas vardan gnydinimo (Mt 11:16-19).

Suspaudimuose atsiskleidžia žmogaus vidus. Kai kas reaguoja dideliu pykčiu. Kai kas klasta, veidmainyste. Kai kas bando išgauti sau naudą, pasipelnyti. Šį procesą galima laikyti ištyrimu, egzaminu. Taip žmonės yra išbandomi. Tas yra gerai, nors ir nemalonu.

Religijos tarnų pasitikėjimas mentais saugumiečiais (melagiais, šmeižikais, pagonimis davusiais priesaiką stabui), dvasiniame pasaulyje atrodo kaip pasityčiojimas iš savęs, nes jie turėtų pasitikėti Dievu per apreiškimus, o jie apie tai net nesusimąsto. Koloboravimas su saugumiečiais jiems atnešė tiktai nerimą, tiktai nuostolį. Jeigu jie eina prieš Dievo žmogų, jie rizikuoja gauti prakeikimą (nelaimę), nes Dievo žmonės neteisiami. Teismo dieną jie gaus papeikimą (Mt 25:31-46).


Kuo žmogus kūniškesnis, tuo labiau jis mėgaujasi informacija apie kito žmogaus asmeninį gyvenimą, kurią jam pavogė ir pateikė saugumiečiai. Lietuvoje to simboliu galima būtų laikyti tokį rašeivą Rimvydą Valkatą (tikroji pavardė redakcijai žinoma, kaip sakant), tikriausiai netoli nuo jo randasi ir jo draugelis Mindaugas iš liuteronų bažnyčios. Tokie žmonės negali tikėtis gauti apreiškimų iš Dievo (pvz. tokių kaip „išminties žodis“ – 1 Kor 12:8), nes jie tai panaudotų prieš kitus.

Elitas turi pranašumą prieš kitus žmones pažeidinėdamas jų privatumą. Jie gali vogti verslo įdėjas. Dabar karininkams oficialiai leista be teismo leidimo legaliai knaisiotis po visų žmonių asmeninius internetinius profilius.


Šmeižimas.

Išėjimo knyga 20:16 (LBD)
Neliudysi melagingai prieš savo artimą.

*Tai vienas iš dešimties įsakymų. Tai pažeidžia teisingumą, o Dievas yra teisingumo Dievas, todėl jis atkeršys už neteisybę.

Patarlių knyga 6:16-19 (KB)
Viešpats nekenčia šešių dalykų, septyni yra pasibjaurėjimas Jo akyse: išdidus žvilgsnis, meluojantis liežuvis, rankos, praliejančios nekaltą kraują, širdis, planuojanti nedorybę, kojos, greitos bėgti į pikta, neteisingas liudytojas, kalbantis melą ir žmogus, sėjantis nesantaiką tarp brolių.

Evangelija pagal Matą 5:11-12 (LBD)
Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami bei meluojant visaip šmeižiami. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise buvo persekiojami ir pranašai.

*Kai tave niekina, persekioja, šmeižia bažnyčių vadovams už tai, kad ateini į bažnyčią arba žiūri tų bažnyčių transliacijas per youtube, tai tikriausiai tai galima laikyti persekiojimu už tikėjimą Jėzumi. Skaudžiausia kai persekioja savi, tiksliau tie, kurie turėtų būti savi.

Informacijos nuslėpimas.

Patarlių knyga 28:13 (LBD)
Kas slepia savo kaltes, tam nesiseks,
o kas jas išpažįsta ir nebenusikalsta, tas susilauks gailestingumo.

Informacijos nuslėpimas veda prie veidmainystės.

Evangelija pagal Matą 24:51 (LBD)
Jis žiauriai nubaus jį ir paskirs jam dalį su veidmainiais. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.

Teisimas neišklausius.

Patarlių knyga 17:4 (LBD)
Nedorėlis klauso nedorų lūpų,
o melagis ­– pikto liežuvio.

Patarlių knyga 18:13 (LBD)
Duoti atsakymą žmogui, jo neišklausius,
ir kvaila, ir užgaulu.

Patarlių knyga 18:17 (LBD)
Kas pirmas kreipiasi į teismą, tas atrodo teisus,
kol neateina ir nebūna apklaustas jo priešininkas.

Evangelija pagal Matą 23:13 (LBD)
Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs užrakinate žmonėms dangaus karalystę ir nei patys neinate, nei trokštančių į ją patekti neleidžiate.

Neteisumas prieš tikintįjį Jėzumi tai nuodėmė prieš patį Jėzų.

Evangelija pagal Matą 18:5-7 (LBD)
Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima. O kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje. Vargas pasauliui dėl papiktinimų! Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam žmogui, per kurį papiktinimas ateina.

Evangelija pagal Matą 25:31-46 (LBD)
Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius ­– kairėje.
Ir tars karalius stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę!
Juk aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote,
buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte,
buvau keleivis, ir mane priglaudėte,
buvau nuogas ­– mane aprengėte,
ligonis –­ mane aplankėte,
kalinys ­– atėjote pas mane.’
Tuomet teisieji klaus: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?’ Ir atsakys jiems karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.’
Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: ‘Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams!
Juk aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote,
buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte,
buvau keleivis, ir manęs nepriglaudėte,
nuogas –­ neaprengėte,
ligonis ir kalinys –­ ir jūs manęs neaplankėte.’
Tuomet jie atsakys: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome?’ Tuomet jis pasakys jiems: ‘Iš tiesų sakau jums: kaskart, kai taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man nepadarėte.’ Ir eis šitie į amžinąjį nubaudimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą.“

Tikinčiajam viskas išeina į gerą.

Laiškas romiečiams 8:28 (LBD)
Be to, žinome, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą, būtent jo valia pašauktiesiems.

Ta priešiška reakcija iš apdolbintų religijoznikų yra palaiminimas, nes tai apsaugo nuo draugystės su jais. Tai neleis susitepti jų veidmainystėmis, jų gaidišku tarnavimu, jų paklydimais.

jeigu nėra jėgos, tai neturi būti tarnavimo
https://dzodis.com/2019/09/29/jeigu-nera-jegos-tai-neturi-buti-tarnavimo/

Evangelija pagal Matą 23:15 (LBD)
Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs keliaujate per jūrą ir sausumą, kad laimėtumėte vieną naujatikį, o kai toks atsiranda, jūs padarote iš jo pragaro vaiką, dvigubai blogesnį už jus pačius.

Kerštas, teismas, teisingumo įvykdymas.

Pakartoto Įstatymo knyga 32:35 (LBD)
Man priklauso kerštas;
atlyginsiu tą dieną, kai jų koja paslys.
Jų nelaimės diena arti,
atskuba jų pražūtis.

Patarlių knyga 19:5 (LBD)
Melagingas liudytojas neliks nepasmerktas,
o kas sumeluoja, tas neišsigelbės.