palaikymas

Evangelija pagal Matą 10:40-42 (LBD)
Kas jus priima, tas mane priima. O kas priima mane, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas priima pranašą dėl to, kad jis pranašas, gaus pranašo užmokestį. Kas priima teisųjį dėl to, kad jis teisusis, gaus teisiojo užmokestį. Ir kas paduos bent taurę šalto vandens atsigerti vienam šitų žmonelių dėl to, kad jis yra mokinys ­– iš tiesų sakau jums, ­– tasai nepraras savo užmokesčio.“

Evangelija pagal Matą 18:5-7 (LBD)
Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima. O kas papiktintų vieną iš šitų mažutėlių, kurie mane tiki, tam būtų geriau, kad asilo sukamų girnų akmuo būtų užkabintas jam ant kaklo ir jis būtų paskandintas jūros gelmėje. Vargas pasauliui dėl papiktinimų! Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam žmogui, per kurį papiktinimas ateina.

Evangelija pagal Morkų 9:42 (LBD)
Kas papiktintų vieną iš šitų tikinčių mažutėlių, tam būtų daug geriau, jeigu jam užkabintų ant kaklo asilo sukamų girnų akmenį ir įmestų į jūrą.

Evangelija pagal Luką 17:1-2 (LBD)
Jėzus kalbėjo savo moki niams: „Papiktinimai neišvengiami, bet vargas žmogui, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną šitų mažutėlių.

*Papiktinti reiškia pastūmėti į nuodėmę.
https://biblehub.com/mark/9-42.htm

Evangelija pagal Matą 25:31-46 (LBD)
Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius ­– kairėje.
Ir tars karalius stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę!
Juk aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote,
buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte,
buvau keleivis, ir mane priglaudėte,
buvau nuogas ­– mane aprengėte,
ligonis –­ mane aplankėte,
kalinys ­– atėjote pas mane.’
Tuomet teisieji klaus: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?’ Ir atsakys jiems karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte.’
Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: ‘Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams!
Juk aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote,
buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte,
buvau keleivis, ir manęs nepriglaudėte,
nuogas –­ neaprengėte,
ligonis ir kalinys –­ ir jūs manęs neaplankėte.’
Tuomet jie atsakys: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome?’ Tuomet jis pasakys jiems: ‘Iš tiesų sakau jums: kaskart, kai taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man nepadarėte.’ Ir eis šitie į amžinąjį nubaudimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą.“

Laiškas galatams 6:10 (LBD)
Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams.

Laiškas hebrajams (žydams) 13:1-3 (LBD)
Teišsilaiko brolių meilė. Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie, patys to nežinodami, buvo priėmę viešnagėn angelus. Prisiminkite kalinius, tarsi patys būtumėte kartu įkalinti, prisiminkite skriaudžiamuosius, nes patys tebesate kūne.


Pas žydus yra toks žodis arvut (hebr.), o jo reikšmė: Guarantorship (angl.), Mutual Guarantee (angl.), The Bond (angl.), поручительство (rus.), laidavimas (liet.). Tai reiškia palaikymą.


Rašydamas šį blogą per metus laiko nesulaukiau palaikymo iš kitų krikščionių. Man niekas nieko gero neparašė. Kolkas geriausias komentaras buvo „Amen“, iš naujatikės, o štai taip atrodė pirmas komentaras:

Žinau, kad mano blogą skaito pastoriai ir pamokslininkai, jie čia semiasi pažinimo bei įkvėpimo savo pamokslams, o paskui pamokslaudami pagal mano straipsnius surinkinėja aukas. Man jie mainais nieko gero nėra pasakę. Sulaukiau tiktai kritikos. Tai panašu į vagystę.

Kartais man paprasčiausiai nėra jokio noro jums ką nors rašyti, nes vietoje dėkingumo sulaukiu tiktai kritikos.

Užtad ne kartą sulaukiau palaikymo per sapnus. Jau buvau bebaigiąs rašyti straipsnį su tais sapnais, bet pagalvojau kam čia bus įdomūs svetimi sapnai… Šventoji Dvasia yra guodėjas. Aš nesu vienas.