kruvinos rankos

Patarlių knyga 6:23 (LBD)
Juk įsakymas yra žiburys,
mokymas ­– šviesa,
o drausmės pamokymai –­ gyvenimo kelias;

Patarlių knyga 13:14 (LBD)
Išminčiaus mokymas ­– gyvenimo šaltinis,
įgalinantis išvengti mirtinų pinklių.

Mes esame įpareigoti įspėti kitus apie nuodėmės žalą, nes priešingu atveju dėl jų klaidų būsime kalti patys.

Ezechielio knyga 3:18-21 (LBD)
Jei sakysiu nedorėliui: ‘Tu tikrai mirsi!’ ­– bet tu jo neperspėsi, nekalbėsi, idant įspėtum nedorėlį gręžtis nuo savo nedoro kelio, kad liktų gyvas, tai jis, nedorėlis, mirs dėl savo kaltės, ir tavo ranka bus atsakinga už jo kraują. Bet jei perspėsi nedorėlį, o jis negrįš iš savo nedorumo ir savo nedoro kelio, tai jis mirs dėl savo paties kaltės, o tu būsi išgelbėjęs savo gyvastį. Arba jei teisusis nusigręš nuo teisumo ir elgsis nedorai, kai aš suteiksiu jam progą nusidėti, tai jis mirs. Kadangi tu jo neįspėjai, jis mirs dėl savo paties kaltės, teisumo darbai, kuriuos jis padarė, nebus atsimenami, ir tavo ranka bus atsakinga už jo kraują. Bet jei tu perspėji jį, teisųjį, kad teisusis nenusidėtų, ir jis nenusideda, tai jis tikrai gyvens, nes priėmė perspėjimą, o tu būsi išgelbėjęs savo gyvastį.“

Ezechielio knyga 33:8-9 (LBD)
Jei tariu nedorėliui: ‘Nedoras žmogau, tu turi mirti!’ –­ o tu nekalbėsi, kad įspėtum nedorėlį mesti savo kelią, tai tas nedorėlis tikrai mirs dėl savo kaltės, tačiau jo kraujo pareikalausiu iš tavo rankos. Bet jei tu perspėsi nedorėlį, kad jis sugrįžtų iš savo kelio, o jis negrįš, tai mirs dėl savo kaltės, o tu išgelbėsi savo gyvastį.

Danieliaus knyga 12:2-3 (LBD)
Daugelis miegančiųjų žemės dulkėse atsibus: kai kurie ­– amžinajam gyvenimui, kiti ­– gėdai ir amžinajai negarbei. Išmintingieji švytės dangaus skliauto spindesiu, o vedusieji daugelį į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžių amžius.

Evangelija pagal Matą 5:13-16 (LBD)
„Jūs ­– žemės druska. Jei druska netektų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs ­– pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.

Evangelija pagal Matą 25:14-30 (LBD)
Bus taip, kaip atsitiko vienam žmogui, kuris, iškeliaudamas į svetimą šalį, pasišaukė tarnus ir pavedė jiems savo turtą. Vienam jis davė penkis talentus, kitam du, trečiam vieną ­– kiekvienam pagal jo gabumus ­– ir iškeliavo. Tas, kuris gavo penkis talentus, tuojau nuėjęs ėmė verstis ir pelnė kitus penkis. Taip pat tas, kuris gavo du talentus, pelnė kitus du. O kuris buvo gavęs vieną, nuėjo, iškasė duobę ir paslėpė šeimininko pinigus. Praslinkus nemaža laiko, anų tarnų šeimininkas grįžo ir pradėjo daryti su jais apyskaitą. Atėjo tas, kuris buvo gavęs penkis talentus; jis atnešė kitus penkis ir tarė: ‘Šeimininke, davei man penkis talentus, štai aš pelniau kitus penkis.’ Šeimininkas atsakė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’ Taip pat tas, kuris buvo gavęs du talentus, atėjęs pasakė: ‘Šeimininke, davei man du talentus, štai aš pelniau kitus du.’ Šeimininkas tarė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’ Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė: ‘Šeimininke, aš žinojau, kad tu –­ žmogus kietas: pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstei. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Va, imk, kas tavo.’ Šeimininkas jam atsakė: ‘Blogasis tarne, tinginy! Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarsčiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.’

Evangelija pagal Matą 28:16-20 (LBD)
Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“

Evangelija pagal Morkų 4:21 (LBD)
Jėzus jiems dar sakė: „Argi žiburys atnešamas pakišti po indu ar po lova? Argi ne įstatyti į žibintuvą?!

Evangelija pagal Luką 8:16 (LBD)
Nė vienas, uždegęs žiburį, nevožia jo indu ir nekiša po lova, bet stato į žibintuvą, kad ateinantys matytų šviesą.

Evangelija pagal Luką 11:33 (LBD)
Niekas uždegto žiburio nededa į slėptuvę ar po indu, bet stato jį į žibintuvą, kad įeinantys matytų šviesą.

Pirmas laiškas Timotiejui 5:20 (LBD)
Nusidedančius bark visų akivaizdoje, kad ir kiti bijotų.

Antras laiškas Timotiejui 4:1-2 (LBD)
Aš karštai prašau dėl Dievo ir Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvuosius ir mirusiuosius, dėl jo apsireiškimo ir karalystės: skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžiu kantrumu ir kaip išmanydamas.


Man duoti apreiškimai:

2020.01.17 15:30 Paslėpiau savo blogą (užprivatinau), nors aš už jį mokėjau pinigus. Užprivatinau, nes 1) gavau ataką po to kai kritikavau bažnyčias, 2) nežinojau ar teisingai parašiau straipsnį apie žvėries ženklą (ten buvo rašoma, kad tai gali būti sekmadienis), 3) niekas neskaito, 4) nežinojau ar teisingai parašiau straipsnį su palyginimu apie rauges.
2020.01.17 17:00 Pranašiškas ženklas: penktadienio vakare buvau uždegęs dvi žvakides. Jos buvo pastatytos tarp manęs ir kompo ekrano. Tuo metu kai žiūrėjau blogo lankomumą, stipriai išleidęs orą pro nosį netyčia užpūčiau abi žvakes. Buvo liūdnas vaizdelis.
Išaiškinimas: iškart supratau, kad tai dėl to, kad paslėpiau blogą.
Išvada: aš neturiu teisės nerašyti šio blogo.

2020.10.11 Nusivyliau tuo, kad mano blogo neskaito, pavargau bloginti, labai pavargau rašyti straipsnius, manęs nevertina, mane apvogia, mane aploja, man bloginimas nieko neduoda, norėjosi nutraukti bloginimą. Artinasi laikas kai reikės susimokėti už svetainės talpinimą.
2020.10.12 Sapnavau: žmogus priešas buvo su įranga kuri leidžia ugnį (gal dujų balionu su ugnimi kuriuo svilinamos papjautos kiaulės). Jis bandė kitus svilinti. Aš su kitais buvau mašinoje, mes buvome su baltomis darbinėmis pirštinėmis, jos visos aptaškytos krauju.
Išaiškinimas: priešas tai tikriausiai baudėjas už bandymą pabėgti, mašina tikriausiai simbolizuoja bandymą pabėgti, darbo pirštinės simbolizuoja darbą, kraujas tai kaltė ir nuodėmė.
Išvada: aš neturiu teisės nerašyti šio blogo.

Čia paminėjau tiktai tuos, kurie draudžia nerašyti, bet dar buvo tokių, kurie skatino rašyti, jų čia neminėjau.