pataikavimas

Karalių pirma knyga 22:13-14 (LBD)
Pasiuntinys, nuėjęs pašaukti Michėjo, kalbėjo jam: „Žiūrėk, pranašų žodžiai vieningai palankūs karaliui. Tebūna tavo žodis panašus į jų visų žodį. Kalbėk palankiai!“ –­ „Kaip gyvas VIEŠPATS, ­– atsakė Michėjas, –­ kalbėsiu tik tai, ką VIEŠPATS man sako.“

Esteros knyga 3:1-2 (LBD)
Po šių įvykių karalius Ahasveras, paaukštindamas Hamedatos iš Agago palikuonių sūnų Hamaną, davė jam svarbesnę vietą ir pasodino aukščiau už visus kitus su juo buvusius pareigūnus. Visi karaliaus dvariškiai rūmų vartuose klaupdavosi ir puldavo kniūbsti prieš Hamaną, nes taip jį pagerbti buvo įsakęs karalius. Bet Mordechajas nei klaupdavosi, nei puldavo kniūbsčias.

Patarlių knyga 26:28 (LBD)
Melagingas liežuvis nekenčia savo aukų,
o pataikaujanti burna veda į pražūtį.

Patarlių knyga 27:5 (LBD)
Geriau atviras papeikimas,
negu slepiama meilė.

Patarlių knyga 27:21 (LBD)
Lydykla –­ sidabrui, krosnis ­– auksui,
o žmogus išbandomas gyrimu.

Patarlių knyga 28:23 (LBD)
Kas pataiso žmogų, tas galiausiai susilauks daugiau padėkos,
negu tas, kuris jam meilikauja liežuviu.

Patarlių knyga 29:5 (LBD)
Žmogus, kuris pataikauja savo artimui,
spendžia pinkles jo kojoms.

Jeremijo knyga 14:13-16 (LBD)
Atsakiau: „Ak, Viešpatie DIEVE! Pranašai jiems žada: ‘Jūs nematysite kalavijo, badas jūsų neužpuls, nes amžiną taiką duosiu jums šioje vietoje.’“ ­– „Ką pranašai skelbia mano vardu, tai melas! ­– atsakė man VIEŠPATS. –­ Jų aš nesiunčiau, įgaliojimo jiems nedaviau, nieko jiems nekalbėjau. Prasimanytus regėjimus, tuščius būrimus, savo pačių vaizduotės apgaulę jie skelbia jums!“ Taip kalbėjo VIEŠPATS: „Pranašai, pranašaujantys mano vardu, nors aš jų nesiunčiau, nesiliaujantys skelbti: ‘Kalavijas ir badas neištiks šio krašto!’ ­– patys galą gaus nuo kalavijo ir bado. O žmonės, kuriems jie pranašauja, tysos išmesti Jeruzalės gatvėse, tapę bado ir kalavijo aukomis. Nebus kam laidoti nei jų pačių, nei žmonų, sūnų ir dukterų, nes ant jų išliesiu jų pačių nedorumo atpildą.

Jeremijo knyga 23:25-32 (LBD)
„Girdėjau, ką sako pranašai, pranašaują melus mano vardu. ‘Aš sapnavau! –­ šaukia jie. ­– Aš sapnavau!’ Kiek ilgai tai tęsis? Ar turi mano vardą širdyje pranašai, pranašaujantys melus ir savo pačių apgaulingas užgaidas? Savo sapnais, kuriuos pasakoja vienas kitam, jie nori priversti mano tautą užmiršti mano vardą, kaip jų tėvai užmiršo mano vardą dėl Baalo. Pranašas, kuris sapnavo sapną, tepasakoja savo sapną! O tas, kuris turi mano žodį, ištikimai jį teskelbia!
Ką bendra turi kviečio grūdas su pelais? –­ Tai VIEŠPATIES žodis. ­–
Ar mano žodis nėra kaip ugnis? ­–
tai VIEŠPATIES žodis. ­–
Kaip trupinantis uolą kūjis?
Todėl aš prieš tuos pranašus, ­– tai VIEŠPATIES žodis, –­ kurie vagia mano žodžius vienas iš kito. Taip, aš prieš tuos pranašus, ­– tai VIEŠPATIES žodis, ­– kurie mala liežuviais, kartodami: ‘Taip kalba Viešpats.’ Taip, aš prieš pranašus, kurie skelbia apgaulingus sapnus, ­– tai VIEŠPATIES žodis, –­ ir suvedžioja mano tautą, kartodami savo melus ir tuščiai girdamiesi. Nei aš juos siunčiau, nei įgaliojau! Jie neduoda šiai tautai jokios naudos“, ­– tai VIEŠPATIES žodis.

Ezechielio knyga 13:8-16 (LBD)
Todėl taip kalba Viešpats DIEVAS: „Kadangi skelbėte niekus ir regėjote melą, aš prieš jus, ­– tai Viešpaties DIEVO žodis. –­ Mano ranka bus pakelta prieš pranašus, kurie patiria tuščius regėjimus ir skelbia melagingus spėjimus. Jų nebus mano tautos taryboje, jie nebus įrašyti į Izraelio namų sąrašą ir nesugrįš į Izraelio žemę. Taip jūs žinosite, kad aš esu Viešpats DIEVAS. Juk jie suklaidino mano tautą, sakydami: ‘Taika’, kai nėra taikos. Žmonės atstato sieną ir tinkuoja ją moliu be šiaudų! Sakyk tiems, kurie tinkuoja moliu be šiaudų, kad ji sugrius. Liūtis sukels potvynį, kris nuožmi kruša, šėls audros vėjas! Žiūrėkite! Kai siena sugrius, argi nebus jums sakoma: ‘Kur tas tinkas, kuriuo tinkavote?’“ Todėl taip kalba Viešpats DIEVAS: „Savo įniršyje paleisiu audros vėją, nuo mano pykčio kils liūties potvynis ir su įniršiu viską naikinanti nuožmi kruša. Nugriausiu sieną, kurią tinkavote moliu be šiaudų, sulyginsiu ją su žeme taip, kad bus atidengti pamatai. Kai ji grius, žūsite po ja. Tada žinosite, kad aš esu VIEŠPATS. Taip išliesiu savo įniršį ant sienos ir tų, kurie tinkuoja ją moliu be šiaudų; sakysiu jums: ‘Nebėra sienos, nebėra nė tų, kurie ją tinkavo moliu be šiaudų; nebėra Izraelio pranašų, kurie pranašavo apie Jeruzalę ir regėjo taiką, kai taikos nebuvo’“, –­ tai Viešpaties DIEVO žodis.

Evangelija pagal Luką 6:26 (LBD)
Vargas jums, kai visi žmonės jus giria,
nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė
netikrus pranašus.

Antras laiškas Timotiejui 4:3-4 (LBD)
Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet, pasidavę savo įgeidžiams, susivadins sau mokytojų, kad tie pataikautų jų ausims; jie nukreips ausis nuo tiesos, o atvers pasakoms.


Turkmėnistanas.