šlovinimas

Dėkingumas, džiaugsmas, šlovinimas mums leidžia prisiderinti prie būsenos artimos buvimui užpildytam Šventąja Dvasia (Rom 14:17).

Dėkojimas turėtų būti ne tiek veiksmas, kiek tavo vidinė būsena. Nuoširdus dėkingumas arba kitaip sakant pasitenkinimas veda link džiaugsmo.

Tikriausiai neįmanoma būti užpildytam Šventąja Dvasia būnant nepasitenkinimo būsenoje. Žinome, kad tie, kas nėra Dievo Dvasioje, tie neturės išgelbėjimo (Rom 8:9). Tad galima būtų daryti išvadą, kad dėkingumas ir pasitenkinimas yra gyvybiškai svarbus.

Dėkokite

Psalmynas 100 (LBD)
1 Padėkos psalmė.
Džiaugsmingai klegėkite, visos šalys!
2 Linksmi tarnaukite VIEŠPAČIUI,
artinkitės prie jo su džiugia giesme.
3 Žinokite, kad VIEŠPATS ­– Dievas.
Jis mus sukūrė, ir mes priklausome jam,
mes –­ jo tauta ir jo kaimenės avys.
4 Dėkodami ženkite pro vartus
į jo kiemus su šlovės giesme.
Dėkokite jam, šlovinkite jo vardą,
5 nes VIEŠPATS geras,
nes jo ištikimoji meilė amžina
ir jo ištikimybė tveria per kartų kartas.

Psalmynas 105 (LBD)
1 Dėkokite VIEŠPAČIUI, šaukitės jo vardo,
skelbkite jo darbus tautoms!
2 Giedokite jam, šlovinkite jį giesmėmis,
kalbėkite apie visus jo nuostabius darbus.
3 Didžiuokitės jo šventuoju vardu,
tedžiūgauja VIEŠPATIES ieškančiųjų širdis!

Pirmas laiškas Timotiejui 6:6-8 (LBD)
Žinoma, maldingumas yra didelis pelnas, kai pasitenkinama tuo, ką turi. Juk mes nieko neatsinešėme į pasaulį ir nieko neišsinešime. Turėdami maisto ir drabužį, būkime patenkinti.

Džiaukitės

Laiškas filipiečiams 3:1 (LBD)
O šiaip jau, mano broliai, džiaukitės Viešpatyje! Man rašyti vis tą patį nesunku, o jums tai pastiprinimas.

Laiškas filipiečiams 4:4-7 (LBD)
Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! Jūsų meilumas tebūna žinomas visiems. Viešpats yra arti! Nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.

Pirmas laiškas tesalonikiečiams 5:16-18 (LBD)
Visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės! Visokiomis aplinkybėmis dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje.

Šlovinkite

Psalmynas 146 (LBD)
1 Šlovinkite VIEŠPATĮ!
Šlovink VIEŠPATĮ, mano siela!
2 Šlovinsiu VIEŠPATĮ visą gyvenimą,
giedosiu šlovės giesmes savo Dievui,
kol būsiu gyvas.

Psalmynas 150 (LBD)
1 Šlovinkite VIEŠPATĮ!
Šlovinkite VIEŠPATĮ jo Šventykloje,
šlovinkite jį dangaus skliauto galybėje!
2 Šlovinkite jį už jo didžius darbus,
šlovinkite jį dėl jo iškilios didybės!
3 Šlovinkite jį ragų gaudesiu,
šlovinkite jį arfa ir lyra!
4 Šlovinkite jį būgnelio žvangučiais ir šokiu,
šlovinkite jį stygomis ir trimitais!
5 Šlovinkite jį skambiais cimbolais,
šlovinkite jį žvangančiais cimbolais!
6 Visi, kas gyvas, šlovinkite VIEŠPATĮ!

Dėmesys

Laiškas filipiečiams 4:8-9 (LBD)
Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, apie visa, kas dorybinga ir šlovinga. Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis.

https://dzodis.com/2020/02/19/flirtas-su-nuodeme/