Pažado žemė

Senovės izraelitai gavo pažadu pažadėtąją žemę (eretz Israel), bet jiems teko ją atsikovoti iš milžinų (nefilimų). Prieš tai buvo pasiųsti dvylika žvalgų, tik du sugrįžo nusiteikę kovoti, kiti dešimt išsigando, todėl ta izraelitų karta nepaveldėjo žemės, paveldėjo tik jų vaikai ir tie du žvalgai, kurie patikėjo.

Šie istoriniai įvykiai mums yra simbolis nurodantis į tai, kad mes turime išsikovoti sau laisvę. Izraelitams reikėjo kovoti su milžinais tam, kad paveldėtų žemę, o mums reikia kovoti su netyrosiomis dvasiomis (priklausomybėmis) tam, kad išsilaisvintume nuo velnių ir paruoštume šventyklą (savo kūną) Šventajai Dvasiai.

Su kaikuriais priešais izraelitai sudarė sutartis. Tai simbolizuoja kompromisą su nuodėme.

Net ir nukovus priešus, teks būti budriems, būti pašvęstais tam, kad išlaikyti žemę. Izraelitai nesugebėjo jos išlaikyti.

Velniai lengvai neatiduoda valdžios

Evangelija pagal Matą 11:11-15 (LBD6)
Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė jėga puolama, ir smarkieji ją sau grobia. Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono, ir jeigu norite priimti, tai jis yra tas Elijas, kuris turi ateiti. Kas turi ausis, teklauso!

Evangelija pagal Matą 11:11-15 (KB/TŽ7)
Iš tiesų sakau jums: tarp gimusių iš moterų nepakilo didesnis už Joną Krikštytoją, bet ir mažiausias dangaus karalystėje didesnis už jį. Nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė grobiama, ir stiprieji ją jėga ima. Visi pranašai ir Įstatymas pranašavo iki Jono ir, jeigu norite priimti, tai jis ir yra Elijas, kuris turi ateiti. Kas turi ausis klausyti – teklauso!“

Evangelija pagal Matą 11:11-15 (DK2)
Iš tiesų sakau jums: tarp tų, kurie yra gimę iš moterų, nėra kilusio didesnio nei Jonas Krikštytojas; tačiau tas, kuris mažiausias dangaus karalystėje, yra didesnis už jį. Ir nuo Jono Krikštytojo dienų iki dabar dangaus karalystė kenčia smurtą, ir smurtininkai ją ima jėga. Nes visi pranašai ir įstatymas pranašavo iki Jono. Ir jeigu tai norite priimti, šis yra Elijas, kuris turėjo ateiti. Kas turi ausis klausyti, tegul klauso“.

*„Mažiausias dangaus karalystėje“ tai tikriausiai tas, kuris turi bent šiokį tokį patepimą. Kai kas sako, kad tai visi krikščionys, nes jie neva turi savyje Šventąją Dvasią.
*„Dangaus karalystė“ tai patepimas, tai Dievo Dvasia.
*„Smarkieji“, „stiprieji“, „smurtininkai“ tai tikriausiai netyrosios dvasios. Kai kas mano, kad čia kalbama apie netyrųjų dvasių įkvėptus blogiečius, kurie neva sutrukdė Jėzui įkurti karalystę.

Evangelija pagal Matą 12:28-29 (LBD)
Bet jeigu aš išvarau demonus Dievo Dvasios jėga, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė. Argi gali kas nors įsilaužti į galiūno namus ir pasiglemžti jo turtą, pirmiau nesurišęs galiūno?! Tik tada jis apiplėš jo namus.

Galima manyti, kad netyrosios dvasios saugo savo teritorijas.

Jobo knyga 1:6-7 (LBD)
Tą dieną, kai dangiškosios būtybės suėjo tarnauti VIEŠPATIES akivaizdoje, su jais kartu atėjo ir Šėtonas. VIEŠPATS klausė Šėtoną: „Kur buvai?“ – „Klajojau po žemę, ­– atsakė VIEŠPAČIUI Šėtonas, ­– ėjau joje sargybą.“

Danieliaus knyga 10:12-14 (LBD)
Tuomet jis tęsė: ‘Nebijok, Danieliau, nes nuo pat pirmos dienos, kai apsisprendei suprasti ir nusižeminti prieš savo Dievą, tavo žodžiai buvo išgirsti, ir aš atėjau dėl tavo žodžių. Bet Persijos karalystės didžiūnas [T.y. angelas sargas.] dvidešimt vieną dieną buvo man priešingas. Tikėk manimi, man padėti atėjo Mykolas, vienas iš vyriausių didžiūnų. Aš palikau jį ten su Persijos karalystės didžiūnu ir atėjau padėti tau suprasti, kas turi atsitikti tavo tautai dienų pabaigoje.’

Reikia apsivalyti

Žmogų sudaro trys dalys: kūnas, siela, dvasia. Šventyklą irgi sudarė trys dalys: išorinis kiemas, šventa vieta, šventų švenčiausioji. Todėl šis įvykis gali būti simboliu nurodančiu į tai, kad mes turime išsivalyti nuo velnių.

Evangelija pagal Matą 21:12-13 (LBD)
Įėjęs į šventyklą, Jėzus išvarė visus parduodančius ir perkančius šventykloje, išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus ir tarė jiems: „Parašyta: Mano Namai vadinsis maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne!“

Evangelija pagal Morkų 11:15-18 (LBD)
Ir jie ateina į Jeruzalę. Įėjęs į šventyklą, Jėzus ėmė varyti laukan parduodančius ir perkančius šventykloje. Jis išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus ir neleido nešti rakandų per šventyklą. Jis mokė ir skelbė: „Argi neparašyta: Mano Namai vadinsis maldos namai visoms tautoms! O jūs pavertėte juos plėšikų lindyne.“ Tai išgirdę, aukštieji kunigai ir Rašto aiškintojai tarėsi, kaip jį pražudyti. Jie mat bijojo Jėzaus, nes visi žmonės buvo pagauti jo mokslo.

Evangelija pagal Joną 2:13-22 (LBD)
Artėjant žydų Velykoms [ST – Pascha.], Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tėvo Namų nedarykite prekybos namų!“ Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: Uolumas dėl tavo Namų sugrauš mane.
Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti?“ Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“ Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventykla statyta, o tu atstatysi ją per tris dienas?!“ Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais.

Chris LaSala išlaisvinimo maldos (egzorcizmo) metu iš demono sužinojo, kad netyrosios dvasios mato žmones kaip medaus korį. Kaikurios dalys yra šviesios, o kaikurios tamsios (dėl nuodėmių).

medaus korys
Chris LaSala ministry

Kaikurių Lietuvos bažnyčių dekoracijos panašios į medaus korį.

bažnyčia Kristaus paliepimas
bažnyčia Kristaus paliepimas
bažnyčia Prabudimas

Jėzus buvo be nuodėmės, be priklausomybių, todėl Šėtonas neturėjo galios juo manipuliuoti. Šėtonas gali manipuliuoti per kūniškumą.

Evangelija pagal Joną 14:30 (LBD6)
Jau nebedaug su jumis kalbėsiu,
nes ateina šio pasaulio kunigaikštis.
Nors jis neturi man galios,

Evangelija pagal Joną 14:30 (KB/TŽ7)
Jau nebedaug su jumis kalbėsiu, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis, ir manyje jis neturi nieko.

Tikėjimo kelias tai kova

Jėzaus tarnavimas prasidėjo nuo dvasinės kovos dykumoje, jis kovojo Dievo žodžiu. Izraelitų kelionė į pažadėtąją žemę irgi prasidėjo nuo dykumos. Dykumą galima laikyti išbandymų vieta. Tai reiškia, kad mes prieš patepimą būsime priversti pereiti įvairiausius suspaudimus, kentėjimus, apvalymus. Šiais laikais bažnyčios panašios į koncertus, tad nežinia ar visi per tai praeina. Tikriausiai tiktai ištikimiems duodami išbandymai, o veidmainiai paliekami be auklybos.

Evangelija pagal Luką 14:25-33 (LBD)
Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėms: „Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys.
Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti? Kad kartais, padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų: ‘Šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti.’
Arba koks karalius, traukdamas į karą su kitu karaliumi, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar, turėdamas dešimt tūkstančių karių, pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris atsiveda dvidešimt tūkstančių?! Jei ne, tai, anam dar toli esant, siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Taip pat kiekvienas jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys.

tikėjimas yra stipriems, o ne silpniems
https://dzodis.com/2020/01/01/tikejimas-yra-stipriems-o-ne-silpniems/

Įtikėjimas tai tik pradžia.

Jokūbo laiškas 2:19 (LBD)
Tu tiki, jog yra vienas Dievas? Gerai darai! Bet ir demonai tiki ir dreba.