Kai mylėsi Dievą visa širdimi, tada galėsi pretenduoti į Šventosios Dvasios krikštą.

Mylėti Dievą visa širdimi

Kunigų knyga 19:17-18 (LBD6)
Nenešiosi širdyje neapykantos savo artimui. Nors tektų savo artimą ir pabarti, neužsitrauk per jį nuodėmės. Nekeršysi ir nebūsi nusistatęs prieš tautiečius, bet mylėsi savo artimą kaip save patį; aš esu VIEŠPATS.

Pakartoto Įstatymo knyga 6:4-9 (LBD6)
Klausykis, Izraeli! VIEŠPATS yra mūsų Dievas, vien tik VIEŠPATS. Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela [Arba: „visa gyvybe, esybe, gyvenimu“.] ir visomis jėgomis. Paimk į širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. Įdiek juos savo vaikams. Kartok juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi. Prisirišk juos kaip ženklą ant rankos. Tebūna jie kaip žymė tau ant kaktos. Užsirašyk juos ant durų staktos savo namuose ir ant vartų.

Joelio knyga 2:12-13 (LBD6)
„Tačiau dabar, ­– tai VIEŠPATIES žodis, ­–
grįžkite pas mane visa savo širdimi,
pasninku, verksmu ir raudojimu;
persiplėškite širdis,
o ne drabužius.“
Grįžkite pas VIEŠPATĮ, savo Dievą,
nes jis maloningas ir gailestingas,
kantrus ir kupinas gerumo,
pasirengęs atleisti, o ne bausti.

Evangelija pagal Matą 22:34-40 (LBD6)
Fariziejai, išgirdę, kad Jėzus privertęs nutilti sadukiejus, susirinko draugėn, ir vienas iš jų, Įstatymo mokytojas, mėgindamas jį, paklausė: „Mokytojau, koks įsakymas yra didžiausias Įstatyme?“ Jėzus jam atsakė: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmasis įsakymas. Antrasis ­– panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai.“

Mylėti artimą reikia tam, kad galėtum būti laisvas, kad tavęs nekankintų įkyrios mintys, kurias kiša demonai. Priešingu atveju tos įkyrios mintys neleis mylėti Dievą visa širdimi. Tai reiškia, kad negalėsi turėti ramybės, džiaugsmo, pasitenkinimo.

piktos mintys

Šventoji Dvasia mumyse nori jaustis laisvai. Piktos mintys Jam neleidžia jaustis laisvai.

Izaijo knyga 63:10 (LBD6)
O jie maištavo
ir liūdino jo šventą dvasią.
Todėl jis tapo jiems priešu,
ir pats ėmė su jais kovoti.

Evangelija pagal Joną 3:8 (LBD6)
Vėjas pučia [Arba: „dvasia dvelkia“.], kur nori;
jo ošimą girdi,
bet nežinai, iš kur ateina ir kurlink nueina.
Taip esti ir su kiekvienu,
kuris gimė iš Dvasios.“

Antras laiškas korintiečiams 10:3-6 (LBD6)
Vis dėlto, gyvendami kūne, mes kovojame ne kūniškai. Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet turi Dievo galybę griauti tvirtoves. Jais nugalime gudravimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą. Jais paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui, ir esame pasirengę nubausti kiekvieną neklusnumą, kai tik jūsų klusnumas taps tobulas.

Laiškas efeziečiams 4:29-32 (LBD6)
Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; kalbėkite vien kas gera, kas prireikus ugdo ir duoda malonę klausytojams. Ir neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate paženklinti atpirkimo dienai. Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis. Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus.

įkyrios mintys

Man būdavo sunku klausyti šlovinimo muziką. Kai užsileisdavau šlovinimo muziką, kurioje giedama apie Dievo šventumą, manyje iškart sukildavo piktos mintys kitiems žmonėms. Dažnai tai net nebūtinai kažkas labai pikto, o tiesiog kokia nors purvina pašaipi frazė, kuri sukasi galvoje ir okupuoja tavo mintis. Manau tai netyrosios dvasios veikimas – kontrataka. Tai panašu į persijungimą į kitą dažnį – į dažnį, kuris priešingas Dievo Dvasiai.

Pvz. šį giedojimą galima panaudoti kaip testą patikrinti save ar sukils piktos mintys.

Kaikuriems žmonėms sukyla pyktis nuo žodžio Izraelis arba žydai. Tai galima paaiškinti tuo, kad tai yra Dievo išrinktoji tauta, todėl sietina su Dievu, o tai, kas sietina su Dievu, – nepatinka velniams.

Kai žiūrėdavau transliacijas ir ateidavo maldos metas, manyje dažnai sukildavo pašaipa tiems, kurie meldžiasi, nes jie neva kažką darė ne taip.


Neatleidimas, nuoskaudos

Kažkada (2016.10.13) už mane meldėsi egzorcistas. Jis sakė, kad kažkas manyje sulaiko išlaisvinimą. Tai veikia kaip skydas, kuris atmuša maldos žodžius. Nors maldos pradžioje teko pasakyti, kad visiems atleidi, bet tai tebuvo žodžiai. Viduje visviena buvo nuoskaudos. Po ilgos maldos (jei gerai pamenu, pirmos manifestacijos prasidėjo tik po 20-ies minučių) gavau išlaisvinimą, gavau džiaugsmą, bet tai truko mažiau nei dieną, paskui įkyrios piktos mintys sugrįžo. Apie tai jau rašiau ČIA. Sugrįžo tikriausiai ne dėl pasaulietiškumo, o dėl nuoskaudų.

Galiu spėti, kad įkyrios mintys daugiau ar mažiau kamuoja kiekvieną žmogų. Kai kažkam atrodo, kad juos tuoj puls įsivaizduojami priešai, tai irgi gali būti „įkyrios mintys“ arba net šizofrenija.

Aš esu įtikėjęs nuo 2012 metų pradžios, man krikščionybė kolkas nedavė džiaugsmo, išskyrus tas kelias valandas po išlaisvinimo maldos. Visas kitas laikas buvo tik kančia, puolimas iš visų pusių, nusivylimas tikinčiaisias (aklais religijoznikais, apdolbintais sektantais, vartotojais). Iš gerų dalykų yra nebent Dievo žodis ir apreiškimai (asmeninis santykis su Dievu), bet vien tai neteikia pasitenkinimo, reikia Dievo Dvasios.

Šie žodžiai seka iškart po maldos Tėve mūsų.

Evangelija pagal Matą 6:14-15 (LBD6)
Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis Tėvas atleis jums. O jeigu neatleisite žmonėms, tai nė jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų.

*Nusižengimų (nuodėmių) atleidimas tai netyrųjų dvasių (velnių, baudėjų, ligų) išvarymas.
https://dzodis.com/2020/11/06/nuodemiu-atleidimas-tai-netyruju-dvasiu-isvarymas/

saugok savo širdį
https://dzodis.com/2019/09/23/saugok-savo-sirdi/

nuoskaudos sulaiko palaiminimus
https://dzodis.com/2020/03/14/nuoskaudos-sulaiko-palaiminimus/

laiminkite, o ne keikite
https://dzodis.com/2020/08/08/laiminkite-o-ne-keikite/

dėkingumas, džiaugsmas, šlovinimas
https://dzodis.com/2020/10/20/dekingumas-dziaugsmas-slovinimas/

Tikriausiai teoriškai mes visi tai daugmaž žinome, bet nepraktikuojame.


Mąstyti apie tai, kas danguje

Danguje yra tai kas gražu, tyra, teisu.

Danguje esantys dalykai yra amžini, o tai kas žemėje – laikina.

flirtas su nuodėme
https://dzodis.com/2020/02/19/flirtas-su-nuodeme/

Šlovinimas būtent tai ir yra. Šlovinimas tai dėmesio koncentravimas į tai, kas danguje.


Nemylėkite pasaulio

Laiškas Titui 2:11-14 (LBD6)
Išganingoji Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms ir moko mus, kad, atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje, laukdami palaimintosios vilties ir mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo Jėzaus Kristaus šlovės apsireiškimo. Jis atidavė save už mus, kad išpirktų mus iš visokių nedorybių ir sau nuskaistintų tautą, uolią geriems darbams.

Jokūbo laiškas 4:4-5 (LBD6)
Jūs, svetimautojos! Argi nežinote, kad draugystė su pasauliu priešinga draugystei su Dievu? Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešininku. Gal manote, kad Raštas veltui sako: „Pavydulingai trokšta jis dvasios, kurią apgyvendino mumyse“?

Jokūbo laiškas 4:4-5 (KB/TŽ7)
Paleistuviai ir paleistuvės! Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu. Gal manote, kad Raštas veltui sako: „Pavydžiai trokšta Dvasia, kuri gyvena mumyse“.

Jono pirmas laiškas 2:15-17 (LBD6)
Nemylėkite pasaulio,
nei to, kas yra pasaulyje.
Jei kas myli pasaulį,
nėra jame Tėvo meilės,
nes visa, kas pasaulyje,
tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė,
o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio.
Praeina pasaulis ir jo geismai.
Kas vykdo Dievo valią,
tas išlieka per amžius.

pasaulietiškumas

Man duoti apreiškimai:

Kažkada (gal 2017-ais) šovė mintis, kad reikia ištrinti visas nuotraukas, išeiti iš kompiuterio, emigruoti, pradėti kasdien skaityti Bibliją. Nuėjęs miegoti susapnavau gerą sapną. Sapnavau labai laimingą savo pirmąją meilę iš mokyklos laikų, aš su ja bučiavausi. Pirmoji meilė simbolizuoja Jėzų (Apr 2:4). Dievo žodis ir Jėzus yra viena. Bet aš visviena to nedariau…

2020.01.04 Šeštadienį, gulėdamas lovoje, dar neišlipęs, savo širdyje girdėjau giedojimą „ateinu su gyriaus giesme į tavo kiemus, Karaliau“, nors praeitą dieną to neklausiau. Dieną prieš tai bandžiau švęsti šabą, kitaip sakant skirti laiką Dievui ramybėje. Dabar jau nepamenu ką tada dariau, bet tikrai nesėdėjau internetuose. Tikriausiai klausiau šlovinimo muziką, prieš tai išjungęs internetą ir telefoną.

2020.01.27 Prieš miegą supratau, kad aš esu labai nuvampyruotas, blogai jaučiausi, galvojau kodėl taip yra, priėjau išvados, kad man reikia atsikratyti viskuo kas mane vargina, viskuo kas mane verčia nerimauti, ketinau ištrinti youtube kanalus ir playlistus, galvojau ištrinti laikrodžių nuotraukas. Maždaug tuo metu žavėjausi laikrodžiais G-Shock, apžiūrinėjau išmaniuosius telefonus. Man atrodė neteisinga tai, kad aš rodos tarnauju Dievui visą dieną, o rezultatate, dienos pabaigoje, esu visiškai nuvampyruotas, be jėgų, pavargęs (bet ne fiziškai, o kažkaip kitaip), išsunktas. Nuėjęs miegoti sapnavau sapną apie laikrodžius G-Shock, jie ten buvo stipriai sukritikuoti, neva jie visi tėra padielkos iš Rusijos, o mano modelis praleidinėjo vandenį. Paskui sapnavau pirmąją meilę iš mokyklos laikų, ji atėjo pas laikrodžių meistrą ir sako: „daktare, aš mirštu“. Aš norėjau pabaigti tvarkytis reikalus su meistru ir tuomet ją užkalbinti, bet jai išėjus man dar teko šiek tiek pakalbėti su meistru ir aš su ja taip ir nepakalbėjau. Dar kažką sapnavau apie išmanųjį telefoną, berods rinkausi lentynoje modelį. Vadinasi mane nuvampyruoja pasaulietiškumas, draugystė su pasauliu.

2020.02.12 Sapne kažkas sakė maždaug: „dėl mylimosios žmogus gali padaryti labai daug“, o draugas sakė: „kažin, o ar dėl Lietuvos jis tai padarytų?“. Praeitą dieną 1) svarsčiau ar pirkti žaidimų kompiuterį, 2) dariau sarašą kas vagia Dvasią, tarp tų dalykų buvo žaidimai šaudyklės, 3) galvojau apie Jėzaus žodžius „kasdien imti savo kryžių“.

2020.07.25 Kai parašiau straipsnį „Dievas viską kontroliuoja“, nuėjęs miegoti susapnavau pirmąją meilę iš mokyklos laikų, ji atsisėdo šalia manęs. Ji paklausė kodėl mano vienas kompiuteris aplūžęs. Dabar tiksliai nepamenu kaip tada aš jį naudojau, berods jis man tiesiog stovėjo nenaudojamas, o anksčiau su juo kartais buvo žaidžiama. Aš perdaug laiko praleidau prie kompiuterio, todėl neskyriau laiko Dievo žodžio skaitymui. Tas kompas buvo nesyk apgadintas kaip bausmė už prisirišimą prie jo. Pvz. kai stačiau RAM’us, sulaužiau CD-ROM’ą, paskui išliejau mineralinį ant klaviatūros ir sugadinau TouchPad’ą. Tai įvyko po to kai man davė apreiškimą jį parduoti siunčiant į Londoną, o aš nepardaviau ir pats neišvažiavau (neemigravau). Net kai pirkau kompus ir RAM’us jiems, gavau blogų ženklų (apreiškimų nepirkti). Tai reiškia, kad tai Dievas man apgadino kompiuterį. Šitą sapną supratau tik dabar, po trijų su puse mėnesio.

Kažkada, berods visai neseniai, nutariau iš kompo ištrinti visa, kas nedera su tikėjimu, vardan to, kad galėčiau būti arčiau Dievo Dvasios. Jau berods pradėjau trinti šį bei tą, nuėjau miegoti. Ryte pabudus manyje skambėjo giesmė „man tavo artumas brangus“. Tai nebuvo sapnas ar jo prisiminimas. Keista tai, kad praeitą dieną, o gal net metus laiko tos giesmės buvau neklausęs. Tai jau ne pirmas kartas kai tokiu būdu (pabudus) skamba kokia nors giesmė. Tai Šventoji Dvasia įdėjo man tą giesmę į galvą kaip patvirtinimą, kad einu teisingu keliu.