kasdienės mūsų duonos

Evangelija pagal Matą 6:9-13 (LBD6)
Todėl melskitės taip:
‘Tėve mūsų, kuris esi danguje,
teesie šventas tavo vardas,
teateinie tavo karalystė,
teesie tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto [Kai kuriuose rankr. priduriama: „nes tavo yra karalystė ir galybė, ir garbė per amžius. Amen.“].’

*Dievo karalystė tai patepimas
https://dzodis.com/2020/11/05/dievo-karalyste-tai-patepimas/

Evangelija pagal Matą 15:21-28 (LBD6)
Iš ten išėjęs, Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kanaanietė ir šaukė: „Pasigailėk manęs, Viešpatie, Dovydo Sūnau! Mano dukterį baisiai kankina demonas!“ Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priėjo mokiniai ir ėmė jį prašyti: „Išklausyk ją, nes ji sekioja iš paskos šaukdama!“ Jėzus tarė: „Aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis.“ Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės, maldaudama: „Viešpatie, padėk man!“ Jis atsakė: „Nedera imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams.“ O ji sako: „Taip, Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius, nukritusius nuo šeimininko stalo.“ Tuomet Jėzus tarė jai: „O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip prašai.“ Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.

Evangelija pagal Joną 4:34 (LBD6)
Bet Jėzus tarė:
„Mano maistas ­–
vykdyti valią to, kuris mane siuntė,
ir baigti jo darbą.

Sugretinus šias Rašto eilutes galima prieiti prie išvados, kad maldoje „Tėve mūsų“ kasdienė duona tai išsilaisvinimas iš tamsos valdžios, kitaip sakant šventėjimas. Duona yra tai, kas teikia gyvybę, todėl panaudota kaip simbolis. Amžinąją gyvybę teikia šventumas.

Vadinasi šventėjimas tai procesas, kuris truks visą gyvenimą.

Apreiškimas Jonui 22:11 (LBD6)
Piktadarys toliau tedaro piktadarybes, kas susitepęs, tesusitepa dar labiau, teisusis toliau tevykdo teisumą, ir šventasis dar tepašventėja.

Raudų knyga 4:7 (LBD6)
Jos nazyrai buvo tyresni už sniegą,
baltesni už pieną;
jų kūnai rausvesni už koralą,
safyro spalvos.

Romos katalikų bažnyčios mokymas ir (taip vadinamų) protestantų mokymas šiuo klausimu skiriasi. Protestantai moko, kad žmogus yra išgelbėtas tuo momentu kai patikėjo Jėzaus auka, o šventėjimą jie vadina darbais. Skiriasi net jų Biblijos vertimai.

Taip verčia Romos katalikų bažnyčia:

Pirmas laiškas korintiečiams 1:18 (LVK3/LBD6)
Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė.

Taip verčia protestantai:

Pirmasis laiškas Korintiečiams 1:18 (KB/TŽ7)
Mat žodis apie kryžių tiems, kurie žūsta, yra kvailystė, bet mums, išgelbėtiems, jis yra Dievo jėga.

Pirmasis laiškas korintiečiams 1:18 (DK2)
Nes kryžiaus skelbimas tiems, kurie žūsta, yra kvailystė; bet mums, kurie esame išgelbėti, jis yra Dievo jėga.

Katalikų vertimas teisingesnis.
https://biblehub.com/1_corinthians/1-18.htm
Šie lietuviški protestantų vertimai paimti iš KJV, bet NKJV ir ESV ištaisė šią KJV vertimo klaidą, nors jie remiasi tais pačiais rankraščiais kaip ir KJV.

Tarp anglakalbių yra kultas „KJV Only movement“, jie iš to vertimo padarė stabą.

Vienas lietuvis pasišovė išversti KJV į lietuvių kalbą. Pirmame (2012-ų metų) leidime toje Biblijoje po tekstu buvo jo komentarai. Štai kaip tas žmogus savo Biblijos leidime komentuoja eilutes apie atleidimą:

[Mt 6:14-15] ¤ Tipiškas Dievo įstatymo pavyzdys: jeigu darysite gera, tai ir Aš jums gera darysiu, o jei darysite bloga, tai ir Aš jums atsakysiu tuo pačiu – Kun 26 sk. ir Įst 28 sk. Akivaizdu, kad Jėzaus žemiškos tarnystės dienomis Jo mokiniai ir kiti žydai tebebuvo mokomi Dievo įstatymo – savo darbais jie turėjo užsitarnauti Dievo atleidimą ir kitus palaiminimus. Tik apšt. Pauliaus laiškuose susiduriame su kitokia žinia, kur žmonėms atleidžiamos nuodėmės ir duodami palaiminimai dovanai, be jokių žmogaus gerų darbų – Ef 1:3, 4:32; Kol 2:13, 3:13.

[Ef 4:32] ¤ Pagal apšt. Pauliaus Evangeliją Dievas atleido tikintiesiems dovanai, jiems nereikia savais darbais užsitarnauti atleidimo ar kitų palaiminimų. Tuo tarpu pagal Karalystės evangeliją Jėzaus mokiniai ir kiti žydai turėjo užsidirbti Dievo atleidimą savais darbais (Mt 6:14-15). Akivaizdu, kad Jėzus ir 12 apaštalų skelbė kitokią Evangeliją nei apšt. Paulius. 5:1; Rom 12:10,20-21; 2Kor 2:7-10; Kol 3:12-13.

Jis atleidimą vadina darbu. Jėzaus mokymą laiko (Mozės) įstatymu. Tai radikalus pavyzdys to kaip žmonės supranta malonę.

Apie atleidimą rašiau čia:
https://dzodis.com/2020/11/10/myleti-visa-sirdimi/

Kaikurie Amerikos baptistai, pvz. (dabar youtubėje užbanintas) Steven Anderson moko, kad tu gali rūkyti, girtauti ir kitaip nuodėmiauti drąsiai, nes amžino išgelbėjimo neprarasi, o blogiausiu atveju tiesiog gausi rykščių. Jeigu tuo netiki, tuomet jie tave apšauks tuo, kad tu nesi išgelbėtas. Paradoksas tai, kad gaunasi taip, kad tie, kas sąmoningai nuodėmiauja, tie pasak jų yra išgelbėti dėl savo įsitikinimo, kad jie neva turi išgelbėjimą, o tie kas nėra užtikrinti savo išgelbėjimu, bet stengiasi gyventi šventai, tie neva nėra išgelbėti, nes jie nėra įsitikinę savo išgelbėjimu. Yra ištisas judėjimas tokio mokymo, tikriausiai net gotquestion.org panašiai moko.


Žinią apie duoną išgirdau klausydamas šį egzorcistų pokalbį (nuo 1:18:00).

Torben Søndergaard tai tas kairėje su oranžiniais marškiniais. Aš jį žinau jau seniai, dar nuo tada kai jis gatvėje meldėsi dėl skausmo galūnėse (faith healing ministry), paskui jis išreklamavo „The Last Reformation“ judėjimą. Nei jis nei jo tarnavimas man nepatiko, todėl jo nežiūrėjau. Jis savo tarnavimu pasiekė tai, kad pašiurpino visus iki tiek, kad vien dėl jo Danijos parlamentas priėmė įstatymą draudžiantį daryti egzorcizmus tam tikru būdu, o jam pačiam teko išvykti iš šalies dėl persekiojimo.

Chris LaSala tai tas iš dešinės per vidurį. Jis turi išlaisvinimo tarnavimą (daro egzorcizmus). Jis galbūt perdėtai užsiciklinęs ties demonais. Esu matęs beveik visus jo video, nuo pat pradžios. Paskutinius du metus (dar prieš tai kai jis susipyko su Josh Coen) stengiuosi jo nežiūrėti, nebent įdomi tema, nes jo video labai toksiški. Chris’as piktas, teisia visus, kaltina visus, galimai dėl to serga. Jis moko prieš Trejybės doktriną, o viename jo kanalo logotipe pistoletas atsuktas į Trejybę.

Brother Tris tai tas dešinėje viršuje. Tai Chris’o draugelis, gyvenantis JK. Jis visada viskuo pritaria Chris’ui, nes su Chris’u gali būti tik tie kas jam viskuo pritaria.

Tai nelabai malonus video žiūrėjimui, nes Chris’as nuolat varo ant Torben’o maivydamasis ir net šaipydamasis iš jo akcento. Visgi doktrinos požiūriu (egzorcizmo klausimais) teisus yra Chris’as, o ne Torben’as. Torben’as praktikuoja mėgėjišką egzorcizmą, kuris tinka pasirodymui prieš kameras, bet tai nėra rimtas tarnavimas. Torben’as įkėlė video, kur pasisakė prieš užsiciklinimą ties demonais, todėl Chris’as susinervino ir dabar varo ant Torben’o, parodo visą Torben’o profanaciją išlaisvinimo nuo demonų klausimais. Chris’as sako, kad išlaisvinimas gali trukti visą žmogaus gyvenimą.


Bent jau kiek man teko matyti, šventėjimo klausimu geriausiai moko Rusijos stačiatikių bažnyčia, tai ortodoksai.

Первое послание к Коринфянам 1:18
(Русский синодальный перевод)
Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия.