Jėzus Getsemanėje

Evangelija pagal Matą 26:39, 42, 44 (LBD)
Kiek toliau paėjęs, parpuolė kniūbsčias ir meldėsi: „Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu!“ <…> Ir vėl nuėjo antrą kartą ir meldėsi: „Mano Tėve, jei ši taurė negali praeiti mano negerta, tebūnie tavo valia!“ <…> Tuomet, palikęs juos, vėl nuėjo ir trečią kartą meldėsi tais pačiais žodžiais.

Evangelija pagal Morkų 14:36-37 (LBD)
Jis sakė: „Aba, Tėve, tau viskas įmanoma. Atitolink nuo manęs šitą taurę! Tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu…“ …

Evangelija pagal Luką 22:42 (LBD)
„Tėve, jei nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne mano, bet tavo valia!“

Evangelija pagal Matą 10:37-39 (LBD)
Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas myli sūnų ar dukterį labiau negu mane, nevertas manęs. Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją.

Evangelija pagal Matą 16:24-25 (LBD)
Tuomet Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, tepasiima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudo gyvybę dėl manęs, tas ją atras.

Evangelija pagal Morkų 8:34-35 (LBD)
Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės.

Evangelija pagal Luką 9:23-24 (LBD)
Jėzus pasakė visiems: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada savęs, teneša savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės.

Evangelija pagal Luką 14:25-27, 33 (LBD)
Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėms: „Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys.
<…>
Taip pat kiekvienas jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys.

Evangelija pagal Joną 12:24-26 (LBD)
Iš tiesų, iš tiesų sakau jums:
jei kviečio grūdas
kritęs į žemę nemirs,
jis liks vienas,
o jei mirs, jis duos gausių vaisių.
Kas myli savo gyvybę, ją pražudys,
o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje,
išsaugos ją amžinajam gyvenimui.
Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane:
kur aš esu, ten bus ir mano tarnas.
Kas man tarnaus,
tą pagerbs mano Tėvas.

Pirmas laiškas korintiečiams 6:19-20 (LBD)
Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!

Pirmas laiškas korintiečiams 7:23 (LBD)
Jūs, brangiai nupirkti, nepasidarykite žmonių vergais.

Antras laiškas korintiečiams 5:15 (LBD)
Jis yra miręs už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas.

Petro pirmas laiškas 2:9-10 (LBD)
O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta, seniau neradę gailestingumo, dabar jį suradę.

Petro pirmas laiškas 4:1-3 (LBD)
Kadangi Kristus kentėjo kūnu, tai ir jūs apsiginkluokite ta pačia mintimi, jog kas iškentėjo kūnu, tas jau pametė nuodėmę, kad likusį laiką žemėje pragyventų nebe žmonių aistromis, o Dievo valia. Gana, kad praėjusį laiką buvote pasidavę pagonių valiai, gyvendami begėdystėmis, geiduliais, girtavimu, pokyliavimu, išgėrimais ir neleistinomis stabmeldystėmis.


Šias eilutes atrinkau norėdamas suprasti kodėl man kai kas yra uždrausta (žinau, kad užtrausta iš gautų apreiškimų per ženklus ir sapnus). Nekalbu apie tokius dalykus kaip alkoholis ar pan. Man nesuprantama kodėl man negalima daryti to kas rodos nėra nuodėmė, to kas žmonių girtina. Galbūt atsakymas būtų toks, kad aš sau nebepriklausau, todėl negaliu daryti tai, ko noriu. Kitas galimas paaiškinimas būtų toks, kad Dievas geriau žino ko man reikia, todėl kaiką draudžia.


Susiję straipsniai:

šlovinimas lūpomis ir liežuviu
https://dzodis.com/2019/12/21/slovinimas-lupomis-ir-liezuviu/

gyvenimas malonumais
https://dzodis.com/2020/06/28/gyvenimas-malonumais/

Dievas griežtai auklėja tuos, ką myli
https://dzodis.com/2020/07/28/dievas-grieztai-aukleja-tuos-ka-myli/