Kiti pavadinimai:

  • Hanuka (angl. Hanukkah); šis žodis hebrajų kalboje reiškia pašventinimą (išskyrimą Dievui), šiuo atveju Šventyklos pašventinimą; šio žodžio aramėjiškas atitikmuo reiškia atnaujinimą
  • Šventyklos pašventinimo iškilmė (angl. Feast of Dedication)
  • Šviesų šventė (angl. Festival of Lights)
  • Makabiejų šventė (angl. Feast of the Maccabees)
septynžvakė menora
Senovės Šventykloje buvo septynžvakė menora, o dabar su Chanuka siejama devynžvakė.
Judas Makabiejus
Judas Makabiejus. Žodis Makabiejus reiškia kūjis (kuvalda).

Kelių žmonių uolumo dėka buvo atkovota Šventykla.

Makabiejų pirma knyga 4:36 (LBD6)
Tada Judas ir jo broliai tarė: „Štai mūsų priešai visiškai nugalėti. Eikime valyti šventovę ir peršventinti.“

Makabiejų pirma knyga 4:54-56 (LBD6)
Tuo pačiu metu ir tą pačią dieną, kurią pagonys buvo šventyklą išniekinę, ji buvo peršventinta su giesmėmis, arfomis, fleitomis ir cimbolais. Visi žmonės parpuolė kniūbsti, pagarbino ir pašlovino Dangų, suteikusį jiems sėkmę. Taip jie šventė aštuonias dienas aukuro pašventinimą, džiugiai atnašaudami deginamąsias aukas. Jie atnašavo ir bendravimo auką bei padėkos auką.

Makabiejų antra knyga 10:5-7 (LBD6)
Atsitiko taip, kad tą pačią dieną, kurią šventykla buvo svetimtaučių išniekinta, įvyko ir jos apvalymas, būtent devinto, tai yra kislevo, mėnesio dvidešimt penktą dieną. Tarsi Palapinių šventę, jie su džiaugsmu šventė ją aštuonias dienas, atsimindami neseniai, Palapinių šventės metu, klajoję po kalnus ir olas tarsi laukiniai žvėrys. Todėl, laikydami rankose vijokliais apipintas lazdeles, žalias šakas bei palmes, jie giedojo šlovės giesmes tam, kuris išvalė savo šventąją Vietą.

Zacharijo knyga 4:6 (LBD6)
Jis tarė man:
‘Štai VIEŠPATIES žodis Zerubabeliui.
Ne galybe, ne jėga,
bet mano Dvasia,
­–
skelbia Galybių VIEŠPATS. –


Jėzus Kristus yra šviesa.

Psalmynas 119:105 (LBD6)
Tavo žodis –­ žibintas mano žingsniams
ir šviesa mano takui.

*Iš kitų Rašto vietų žinome, kad Dievo žodis ir Jėzus Kristus yra viena.
https://dzodis.com/2020/06/23/kasdienis-rasto-skaitymas-tai-butinybe/
Todėl gaunasi taip, kad ši eilutė sako, kad Jėzus Kristus yra šviesa.

Izaijo knyga 9:1-6 (LBD6)
Tauta, gyvenusi tamsumoje,
pamatė didžią šviesą;
gyvenusiems nevilties šalyje
užtekėjo šviesybė.
Tu išaukštinai tą tautą,
padarei jai didelį džiaugsmą.
Tavo akivaizdoje jie džiūgauja
lyg pjūties džiaugsmu,
lyg dalydamiesi grobiu.
Juk tu sutriuškinai juos slėgusį jungą,
jų pečius lenkusią kartį,
jų nuožmaus prižiūrėtojo lazdą,
kaip anuomet, Midjano dieną.
Visi sandalai karių,
trypusių mūšio maišatyje,
visos jų skraistės, išvoliotos kraujyje,
bus sudegintos ir pamaitins ugnį.
Juk kūdikis [T. y. Emanuelis] mums gimė!
Sūnus mums duotas!
Jis bus mūsų valdovas.
Jo vardas bus
‘Nuostabusis Patarėjas,
Galingasis Dievas,
Amžinasis Tėvas,
Ramybės Kunigaikštis’.
Jo viešpatavimas beribis,
o taika begalinė.
Jis viešpataus Dovydo soste
ir valdys jo karalystę,
tvirtins ir palaikys ją
teismu ir teisumu
dabar ir per amžius.
Galybių VIEŠPATIES narsa tai įvykdys!

Izaijo pranašystė 9:2 (KB/TŽ7)
Tauta, gyvenusi tamsybėje, išvydo didelę šviesą. Gyvenusiems mirties šešėlio krašte nušvito šviesa.

Izaijo knyga 11:1-3 (LBD6)
Iš Jesės kelmo išaugs atžala,
iš jo šaknies pražys pumpuras.
Ant jo ilsėsis VIEŠPATIES dvasia:
išminties ir įžvalgos dvasia,
patarimo ir narsumo dvasia,
pažinimo ir VIEŠPATIES baimės dvasia;
jo džiugesys bus VIEŠPATIES baimė.
Jis teis ne pagal išorę,
spręs ne pagal nuogirdas.

https://biblehub.com/isaiah/11-2.htm

*Jeigu suskaičiuosime dvasias, gausime skaičių septynis (o dvitaškis tai čia vertėjo interpretacija). Tiek pat yra žvakių menoroje.

Izaijo knyga 60:19-20 (LBD6)
Tau dienos šviesa nebebus saulė
nei naktį nebešvies mėnulis,
bet VIEŠPATS bus tau amžina šviesa,
tavo Dievas ­– tavo spindesys.
Tavo saulė niekada nebenusileis
nei tavo mėnulis nesudils,
nes VIEŠPATS bus tau amžina šviesa,
ir tavo gedulo dienos pasibaigs.

Evangelija pagal Joną 8:12 (LBD6)
Jėzus vėl prabilo:
„Aš ­– pasaulio šviesa.
Kas seka manimi,
nebevaikščios tamsybėse,
bet turės gyvenimo šviesą.“

Evangelija pagal Joną 9:4-5 (LBD)
Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siuntė,
kolei diena.
Ateina naktis,
kada niekas negali darbuotis.
Kol esu pasaulyje,
esu pasaulio šviesa!“

Evangelija pagal Joną 10:22-23 (LVK3/LBD6)
Jeruzalėje buvo Šventyklos pašventinimo iškilmė. Buvo žiema. Jėzus vaikščiojo šventykloje, po Saliamono stoginę.

Evangelija pagal Joną 10:22-23 (KB/TŽ7)
Jeruzalėje buvo Šventyklos pašventinimo šventė. Buvo žiema. Jėzus vaikščiojo šventykloje, po Saliamono stoginę.

*Chanuka.

Apreiškimas Jonui 2:26-29 (LBD6)
Tam, kuris nugali ir iki galo laikosi mano darbų, aš duosiu valdyti pagonis; jis ganys juos geležine lazda, ir jie bus sudaužyti tarsi moliniai indai, kaip ir aš esu gavęs valdžią iš savo Tėvo; ir dar duosiu jam aušros žvaigždę.’ Kas turi ausis, teklauso, ką Dvasia skelbia Bažnyčioms!

*Aušros žvaigždė (planeta Venera) tai Jėzus Kristus.

Apreiškimas Jonui 3:1 (LBD6)
Sardų Banyčios angelui rašyk: ‘Tai sako tas, kuris laiko septynias Dievo dvasias ir septynias žvaigždes. …

Apreiškimas Jonui 21:22-27 (LBD6)
Bet aš jame nemačiau šventyklos, nes Viešpats, visagalis Dievas, ir Avinėlis yra jo šventykla. Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jį apšviečia tviskanti Dievo šlovė ir jo žiburys yra Avinėlis. Tautos vaikščios jo šviesoje, ir žemės karaliai atsineš į jį savo puošnumą. Jo vartai nebus uždaromi dieną, nes tenai nebus nakties, ir į jį bus sugabenti tautų lobiai ir brangenybės. Bet ten niekada nepateks, kas netyra, joks nešvankėlis ar melagis, o tiktai tie, kurie įrašyti Avinėlio gyvenimo knygoje.

Apreiškimas Jonui 22:16 (LBD6)
„Aš, Jėzus, pasiunčiau savo angelą jums tai paliudyti apie bažnyčias. Aš esu Dovydo atžala ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė!“


Senojoje Sandoroje Šventykla buvo pastatas, o Naujojoje Sandoroje (potencialia) šventykla (jei pasišvęsime) esame mes, nes po Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo buvo išlieta Dievo Dvasia. Todėl galbūt galima būtų sakyti: pa(si)šventinimo šventė arba pa(si)šventimo šventė.

Pirmas laiškas korintiečiams 3:16-17 (LBD6)
Argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir jumyse gyvena Dievo Dvasia? Jei kas Dievo šventyklą niokoja, tą Dievas suniokos, nes Dievo šventykla šventa, ir toji šventykla ­– tai jūs!

Pirmas laiškas korintiečiams 6:19-20 (LBD6)
Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!