apsivalgymas

ST

Pradžios knyga 9:4 (LBD)
Tiktai mėsos su jos gyvybe, su krauju joje, nevalgysite.

*Su krauju valgė tie, kas skubėjo pasisotinti, žr.: 1 Sam 14:31-34.

Teisėjų knyga 3:17 (LBD)
Jis atnešė duoklę Moabo karaliui Eglonui. O Eglonas buvo labai apkūnus vyras.

Psalmynas 73:7 (LBD)
Per akis užgriuvusius lašinius jie vos gali matyti;
jų širdis tvinsta nedoromis užmačiomis.

Psalmių knyga 73:7 (KB)
Iš riebaus kūno žiūri jų akys, jie turi daugiau, negu geidžia širdis.

Patarlių knyga 21:17 (LBD)
Kas mėgsta malonumus, tas kęs skurdą;
kas mėgsta vyną ir aliejų, tas nepralobs.

Patarlių knyga 21:20 (LBD)
Išmintingas žmogus palieka namie brangaus lobio ir aliejaus,
bet kvailys netrunka juos išeikvoti.

Patarlių knyga 23:1-3 (LBD)
Kai atsisėdi pietauti su valdovu,
rūpestingai stebėk, kas prieš tave.
Jeigu esi besotis,
dėk peilį sau prie gerklės [T.y. susilaikyk.]!
Netrokšk valdovo skanėstų,
nes tai apgaulingas maistas.

Patarlių knyga 23:20-21 (LBD)
Nesusidėk su tais, kurie godžiai geria vyną,
nė su tais, kurie persivalgo mėsos.
Juk girtuoklis ir rijūnas taps skurdžiais,
o dykaduoniavimas aprengia žmogų skarmalais.

Patarlių knyga 25:16 (LBD)
Kai užtinki medaus, valgyk tik tiek, kiek reikia,
antraip persisotinęs turėsi jį išvemti.

Patarlių knyga 27:7 (LBD)
Sotus žmogus niekina medų,
o alkanam žmogui net kartus dalykas atrodo saldus.

Patarlių knyga 28:7 (LBD)
Protingas vaikas laikosi įstatymo,
o bendraująs su lėbautojais daro gėdą savo tėvui.

Izaijo knyga 5:11-12 (LBD)
Vargas tiems, kurie, keldamiesi ankstų rytą,
negali apsieiti be svaigiųjų gėrimų,
ir prasėdi iki išnaktų, kol įkaušta nuo vyno!
Lyros ir arfos,
būgnelio ir fleitos lydimi,
jie mėgaujasi pokyliuose vynu,
o apie VIEŠPATIES darbus
nieko nenuvokia
ir nemato jo rankų užmojo.

Patarlių knyga 30:7-9 (LBD)
Dviejų dalykų iš tavęs prašau,
neatsisakyk jų suteikti man dar prieš mirtį:
atitolink nuo manęs vylių bei melą,
ir neduok man nei skurdo, nei turtų,
tik suteik kasdienės duonos,
kad, būdamas sotus, neišsiginčiau tavęs
ir nesakyčiau: „Kas tas VIEŠPATS?“ ­
arba, būdamas skurde, vogčiau
ir paniekinčiau savo Dievo vardą.

Izaijo knyga 22:13 (LBD)
Bet žiūrėkite! Linksmybė ir džiaugsmas!
Skerdžiate jaučius ir pjaunate avis,
valgote mėsą ir geriate vyną:
„Valgykime ir gerkime, nes rytoj mirsime!“

Izaijo knyga 55:2 (LBD)
Kodėl mokate pinigus už tai, kas nėra duona,
ir atiduodate uždarbį už tai, kas nepasotina?
Paklausykite manęs, ir valgysite tai, kas gera,
gardžiuositės skanėstais.

Ezechielio knyga 34:15-16 (LBD)
Aš pats ganysiu savo kaimenę, aš pats jas ilsinsiu, ­– tai Viešpaties DIEVO žodis. ­– Suieškosiu paklydusias, sugrąžinsiu išblaškytas, aptvarstysiu sužeistas ir pastiprinsiu silpnas, o riebias ir stiprias sunaikinsiu. Ganysiu jas teisingumu!“

NT

Evangelija pagal Matą 4:4 (LBD)
Bet Jėzus atsakė: „Parašyta:
Žmogus gyvas ne viena duona,
bet ir kiekvienu žodžiu,
kuris išeina iš Dievo lūpų.“

Evangelija pagal Luką 6:24-26 (LBD)
Bet vargas jums, turtuoliai,
nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą.
Vargas jums, kurie dabar sotūs,
nes būsite alkani.
Vargas jums, kurie dabar juokiatės,
nes jūs liūdėsite ir verksite.
Vargas jums, kai visi žmonės jus giria,
nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė
netikrus pranašus.

Evangelija pagal Luką 21:34-35 (LBD)
Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus.

Evangelija pagal Joną 6:27 (LBD6)
Plušėkite ne dėl žūvančio maisto,
bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui!
Jo duos jums Žmogaus Sūnus,
kurį Tėvas ­– Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs.“

Laiškas romiečiams 13:11-14 (LBD)
Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganymas mums arčiau negu tuomet, kai įtikėjome. Naktis nuslinko, diena prisiartino. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais! Kaip dieną elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių.

Laiškas romiečiams 14:17 (LBD)
Iš tiesų Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje.

Pirmas laiškas korintiečiams 6:19-20 (LBD6)
Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Iš tiesų esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu!

Pirmas laiškas korintiečiams 9:24-27 (LBD)
Argi nežinote, kad lenktynių aikštėje bėga visi bėgikai, bet tik vienas gauna laimėtojo dovaną? Bėkite taip, kad ją laimėtumėte! Kiekvienas varžybų dalyvis nuo visko susilaiko; jie taip daro, norėdami gauti vystantį vainiką, o mes ­– nevystantį. Todėl aš bėgu neklaidžiodamas ir grumiuosi ne kaip į orą smūgiuodamas, bet tramdau savo kūną ir darau jį klusnų, kad, kitus mokydamas, pats nepasidaryčiau atmestinas.

Pirmas laiškas korintiečiams 10:13 (LBD)
Jums tekę išmėginimai tėra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeitį, kad galėtumėte atsilaikyti.

Pirmas laiškas korintiečiams 15:32-34 (LBD)
Jei aš grynai kaip žmogus kovojau Efeze su laukiniais žvėrimis, tai kokia man iš to nauda? Jeigu mirusieji nebus prikelti, tai valgykime ir gerkime, nes rytoj mirsime. Neapsirikite: „Blogos draugijos gadina gerus papročius!“ Pabuskite, kaip dera, iš apsvaigimo ir nebedarykite nuodėmių! Jūsų gėdai pasakysiu, kad kai kurie jūsų visiškai nepažįsta Dievo.

Laiškas galatams 5:16 (LBD)
Aš sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams.

Laiškas galatams 5:19-24 (LBD6)
Kūno darbai žinomi; tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašūs dalykai. Aš jus įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais.

Laiškas filipiečiams 3:19 (LBD)
Jų galas ­– pražūtis, jų dievas –­ pilvas ir jų garbė ­– gėda. Jie temąsto apie žemės daiktus.

Antras laiškas Timotiejui 1:7 (LBD)
Dievas juk davė mums ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir savitvardos dvasią.

Antras laiškas Timotiejui 3:1-5 (LBD)
Žinok, kad paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai, nes žmonės bus savimylos, godūs pinigų, pasipūtę, išdidūs, piktžodžiautojai, neklusnūs gimdytojams, nedėkingi, nedorėliai, nemeilūs, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantys, šiurkštūs, storžieviai, nekenčiantys to, kas gera, išdavikai, pramuštgalviai, pasipūtėliai, labiau linkę į malonumus negu į Dievą, dedąsi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos. Tu saugokis tokių žmonių!

Laiškas Titui 2:3-5 (LBD)
Taip pat, kad senos moterys elgtųsi, kaip dera šventoms: neapkalbinėtų, negirtuokliautų, mokytų gero, tai yra skatintų jaunesniąsias mylėti savo vyrus ir vaikus, būti santūrias, skaisčias, rūpestingas šeimininkes, geras, klusnias savo vyrams, kad dėl jų nebūtų šmeižiamas Dievo žodis.

Jono trečias laiškas 1:2 (LBD)
Mielasis, linkiu, kad viskas tau taip gerai sektųsi ir būtum sveikas, kaip sekasi tavo sielai.