Donaldas Trampas

Čia pranašysčių sąrašiukas apie 2020-ų metų JAV prezidento rinkimus:
https://dzodis.com/2020/08/17/pranasiskas-sapnas-kova-kosmose/
Tai nėra visos interneto pranašystės ta tema. Tai tik dalis to ką teko sutikti.
Tai tiesiog geras pavyzdys.

Žmonės pranašauja savo pačių troškimus vos ne Dievo vardu. Jiems net nerūpi Dievo valia, jie mano žinantys Dievo valią patys. Gaunasi taip, kad jie patys sau dievai.

Jie mąsto maždaug taip: juk Dievas prieš abortus ir ištvirkimus, tad tikrai ne už Baideną, o už Trampą. Realybėje Dievas gali turėti savo planų, pvz.: gal jis nenori nacionalizmo klestėjimo; gal jis nori ištirti žmones išbandymais ir tokiu būdu išgryninti bažnyčią; gal jis nori JAV demokratų partijos (globalistų, neokomunistų?) rankomis nuversti tų šalių režimus, kurie draudžia skelbti Evangeliją (pvz. Šiaurės Korėja, Iranas). Kas ten žino.

Karalių pirma knyga 22:13-14 (LBD6)
Pasiuntinys, nuėjęs pašaukti Michėjo, kalbėjo jam: „Žiūrėk, pranašų žodžiai vieningai palankūs karaliui. Tebūna tavo žodis panašus į jų visų žodį. Kalbėk palankiai!“ ­– „Kaip gyvas VIEŠPATS, ­– atsakė Michėjas, –­ kalbėsiu tik tai, ką VIEŠPATS man sako.“

Evangelija pagal Matą 6:9-10 (LBD6)
Todėl melskitės taip:
‘Tėve mūsų, kuris esi danguje,
teesie šventas tavo vardas,
teateinie tavo karalystė,
teesie tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.

Evangelija pagal Matą 7:21-23 (LBD6)
Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ ­– įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. Daugelis man sakys, tai dienai atėjus: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!’ Tuomet jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, nedorėliai!’

Evangelija pagal Matą 15:7-14 (LBD6)
Veidmainiai! Gerai apie jus pranašavo Izaijas: Ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų.“ Paskui, sušaukęs minią, jis kalbėjo: „Klausykite ir supraskite! Ne kas patenka į burną, suteršia žmogų, bet kas išeina iš burnos, tai suteršia žmogų.“ Tuomet priėję mokiniai pranešė: „Ar žinai, kad fariziejai pasipiktino, išgirdę tuos žodžius?“ Jis atsakė: „Kiekvienas augalas, kurio nesodino mano dangiškasis Tėvas, bus išrautas. Palikite juos; jie ­– akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris.“

Yra parašyta, kad Dievas gali suklaidinti pranašą. Nors dažniausiai jie pranašauja net ne tai ką regėjo, o tiesiog savo norus.

Karalių pirma knyga 22:19-23 (LBD6)
Michėjas tęsė: „Todėl klausykis VIEŠPATIES žodžio! Aš mačiau VIEŠPATĮ, sėdintį savo soste, visai dangaus galybei stovint šalia jo dešinėje ir kairėje. VIEŠPATS paklausė: ‘Kas sugundys Ahabą žygiuoti ir žūti prie Ramot Gileado?’ Tada vienas kalbėjo vienaip, kitas kitaip, kol nepriėjo viena dvasia ir, atsistojusi prieš VIEŠPATĮ, tarė: ‘Aš jį sugundysiu.’ ­– ‘Kaip?’ ­– paklausė VIEŠPATS. Ji atsakė: ‘Išeisiu ir būsiu melagė dvasia visų jo pranašų lūpose.’ Tada VIEŠPATS tarė: ‘Tu suviliosi jį, ir tau pasiseks. Eik ir padaryk!’ Taigi štai VIEŠPATS įdėjo melagę dvasią į visų tavo pranašų lūpas, nes iš tikrųjų VIEŠPATS kalbėjo tau apie nelaimę.“

Ezechielio knyga 14:9 (LBD6)
Jeigu pranašas leisis taip suklaidinamas, kad pranašautų, tai aš, VIEŠPATS, būsiu suklaidinęs tą pranašą; pakelsiu prieš jį savo ranką ir atkirsiu jį nuo savo tautos Izraelio.

Netikros pranašystės yra melas, tai galiausiai atneša nusivylimą (Pat 13:12). Nusivylimas gali būti ne tik tuo tarnautoju, bet ir tikėjimu, pasitikėjimu Dievu.

Dievas yra prieš netikrus pranašus.

Pakartoto Įstatymo knyga 18:20-22 (LBD6)
O pranašas, drįstantis tarti mano vardu pranašavimą, kurio aš jam neįsakiau tarti, ar kalbantis kitų dievų vardu, turi mirti.’ Galbūt tu klausi: ‘Kaip galima žinoti, kad tas pranašavimas nėra VIEŠPATIES ištartas?’ Jeigu pranašas kalba VIEŠPATIES vardu, bet pranašavimas neišsipildo ar nepasitvirtina, to pranašavimo VIEŠPATS nėra ištaręs. Pranašas bus kalbėjęs, įžūliai savimi pasitikėdamas, todėl dėl jo nenuogąstauk.

Jeremijo knyga 14:14-15 (LBD6)
„Ką pranašai skelbia mano vardu, tai melas! ­– atsakė man VIEŠPATS. ­– Jų aš nesiunčiau, įgaliojimo jiems nedaviau, nieko jiems nekalbėjau. Prasimanytus regėjimus, tuščius būrimus, savo pačių vaizduotės apgaulę jie skelbia jums!“ Taip kalbėjo VIEŠPATS: „Pranašai, pranašaujantys mano vardu, nors aš jų nesiunčiau, nesiliaujantys skelbti: ‘Kalavijas ir badas neištiks šio krašto!’ ­– patys galą gaus nuo kalavijo ir bado.

Jeremijo knyga 23:16-22 (LBD6)
Taip kalba Galybių VIEŠPATS: „Neklausykite, ką tie pranašai jums pranašauja! Jie jus apgaudinėja! Savo pačių vaizduotės regėjimus jie skelbia, o ne žodžius iš VIEŠPATIES lūpų. Be perstojo kartoja mane niekinantiems: ‘VIEŠPATS kalbėjo: Taika garantuota!’ ­– visiems, sekantiems savavalę širdį, teigia: ‘Neištiks jūsų jokia nelaimė!’“ Bet kas dalyvavo VIEŠPATIES taryboje, kad jį regėtų ir jo žodžio klausytųsi? Kas rūpestingai klausėsi jo žodžio, kad jį paskelbtų? Žiūrėkite! Atūžia VIEŠPATIES audra! Jo įniršis prasiveržia baisiu viesulo siautuliu, kad išsilietų ant nedorėlių galvų. VIEŠPATIES įnirtis nesulėtės, kol savo užmojų jis neįvykdys ir neužbaigs. Kai ta diena praeis, jūs aiškiai tai suvoksite. „Šių pranašų aš nesiunčiau, tačiau jie atskubėjo! Aš nieko jiems nekalbėjau, tačiau jie pranašavo! Jei jie būtų dalyvavę mano taryboje, tai būtų galėję skelbti mano tautai mano žodžius, būtų grąžinę juos iš nedoro kelio, nuo jų nedorų darbų.
<…>
Jeremijo knyga 23:25-26 (LBD6)
„Girdėjau, ką sako pranašai, pranašaują melus mano vardu. ‘Aš sapnavau! –­ šaukia jie. ­– Aš sapnavau!’ Kiek ilgai tai tęsis? Ar turi mano vardą širdyje pranašai, pranašaujantys melus ir savo pačių apgaulingas užgaidas?
<…>
Jeremijo knyga 23:28 (LBD6)
Pranašas, kuris sapnavo sapną, tepasakoja savo sapną! O tas, kuris turi mano žodį, ištikimai jį teskelbia! Ką bendra turi kviečio grūdas su pelais? –­ Tai VIEŠPATIES žodis. ­–
<…>
Jeremijo knyga 23:32 (LBD6)
Taip, aš prieš pranašus, kurie skelbia apgaulingus sapnus, ­– tai VIEŠPATIES žodis, ­– ir suvedžioja mano tautą, kartodami savo melus ir tuščiai girdamiesi. Nei aš juos siunčiau, nei įgaliojau! Jie neduoda šiai tautai jokios naudos“, –­ tai VIEŠPATIES žodis.

Petro antras laiškas 2:1-3 (LBD6)
Buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie slapta įves pražūtingų klaidamokslių, išsigindami net juos išpirkusio Valdovo, ir užsitrauks greitą žlugimą. Daugelis paseks jų pasileidimu, ir dėl jų bus piktžodžiaujama tiesos keliui. Iš godumo jie bandys jus išnaudoti suktais žodžiais. Bet nuo seno pasmerkimas jų laukia ir jų pražūtis nesnaudžia.