pasitikėjimas politikais

Samuelio pirma knyga 8:4-9 (LBD6)
Todėl susibūrę visi Izraelio seniūnai atėjo pas Samuelį į Ramą ir tarė: „Žiūrėk, tu pasenai, o tavo sūnūs neina tavo keliais. Todėl paskirk mums karalių, kad mus valdytų, kaip yra visose tautose.“ Samueliui nepatiko, kad jie sakė: „Duok mums karalių, kad mus valdytų.“ Užtat Samuelis kreipėsi malda į VIEŠPATĮ, ir VIEŠPATS atsakė Samueliui: „Paklausyk žmonių balso ir visko, ką jie tau sako, nes ne tave jie atmetė. Mane jie atmetė, kad nebūčiau jų karalius. Kaip darė man nuo tos dienos, kai išvedžiau juos iš Egipto, iki šios dienos, palikdami mane ir tarnaudami kitiems dievams, taip jie daro ir tau. Tad dabar klausyk jų balso! Tačiau turi juos rimtai įspėti ir pasakyti apie teises karaliaus, kuris juos valdys.“

Psalmynas 127:1-2 (LBD6)
Jei VIEŠPATS nestato namų,
veltui triūsia tie, kurie juos stato.
Jei VIEŠPATS nesaugo miesto,
veltui budi sargai.
Tuščia jums anksti keltis
ir vėlai eiti gulti,
jums, kurie valgote sunkiai uždirbtą duoną,
nes tais, kuriuos myli,
VIEŠPATS pasirūpina jiems tebemiegant.

Izaijo knyga 31:1-3 (LBD6)
Vargas tiems, kurie leidžiasi į Egiptą pagalbos ieškoti, ir kliaujasi žirgais, kurie pasitiki vežimais, nes jų daug, ir raiteliais, nes jų pulkai stiprūs, tačiau į Izraelio Šventąjį nekelia akių, nesitaria su VIEŠPAČIU! Bet juk ir jis išmintingas! Jis sukėlė nelaimę ir savo žodžių neatsiėmė! Jis pakils prieš nedorėlių namus ir prieš tuos, kurie padeda piktadariams. Egiptiečiai –­ žmonės, o ne Dievas, jų žirgai –­ kūnas, o ne dvasia. VIEŠPATS tik išties savo ranką, ir gynėjas parpuls, o drauge su juo kris jo ginamasis; juodu abu kartu pražus.

Jeremijo knyga 17:5-8 (LBD6)
Taip kalba VIEŠPATS: „Prakeiktas žmogus, kuris pasitiki žmonėmis ir ieško stiprybės trapiame žmoguje, kai jo širdis nusigręžia nuo VIEŠPATIES. Toks žmogus –­ tarsi skurdus tyrų krūmokšnis, be vilties sulaukti ko nors gero, skurstantis sausoje dykumoje, sūrioje žemėje, kur niekas negali gyventi. Laimingas žmogus, kuris pasitiki VIEŠPAČIU, kurio viltis –­ tik VIEŠPATS. Toks žmogus –­ tarsi medis, pasodintas prie vandens, leidžiantis savo šaknis srovės link, nebijantis kaitros, kai ji užeina; jo lapai nuolat žaliuoja, nepabūgsta sausros metų, nenustoja duoti vaisių.

Michėjo knyga 5:6 (LBD6)
Jokūbo likutis
tarp daugelio tautų tuomet bus
kaip VIEŠPATIES siunčiama rasa
ir kaip žolę palaistantis lietus,
nelaukiantis nieko iš žmogaus
ir nededantis vilčių į mariuosius.

Michėjo knyga 7:5-7 (LBD6)
Netikėkite draugu,
nepasitikėkite bičiuliu!
Nuo miegančios tavo glėbyje
saugok savo lūpų duris!
Juk sūnus niekina tėvą,
duktė šiaušiasi prieš motiną,
marti prieš anytą.
Žmogaus priešai ­– jo namiškiai!
O aš žvelgsiu į VIEŠPATĮ,
dėsiu viltis į savo išganymo Dievą,
ir išklausys mane mano Dievas!

Zacharijo knyga 4:6 (LBD6)
Jis tarė man:
‘Štai VIEŠPATIES žodis Zerubabeliui.
Ne galybe, ne jėga,
bet mano Dvasia, ­–
skelbia Galybių VIEŠPATS. –

Evangelija pagal Joną 2:23-25 (KB)
Per Paschos šventę, Jam būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo Jo vardą, matydami Jo daromus ženklus. Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų, nes Jis pats žinojo, kas yra žmoguje.

Laiškas Kolosiečiams 2:8 (KB)
Žiūrėkite, kad kas jūsų nepavergtų filosofija ir tuščia apgaule, kuri remiasi žmonių tradicijomis ir pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi.


Susiję straipsniai:

pagalbos linija
https://dzodis.com/2020/04/05/pagalbos-linija/

netikri pranašai pranašauja savo pačių fantazijas
https://dzodis.com/2020/12/30/netikri-pranasai-pranasauja-savo-paciu-fantazijas/