Anglų kalba.

Čia minimos Biblijos eilutės:

Evangelija pagal Joną 3:1-9 (LBD6)
Buvo vienas fariziejus, vardu Nikodemas, žydų didžiūnas. Jis atėjo nakčia ir kreipėsi į Jėzų: „Rabi, mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo kaip Mokytojas, nes niekas negalėtų padaryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo.“ Jėzus atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės.“ Nikodemas paklausė: „Bet kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir vėl užgimti?“ Jėzus atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: kas negims iš vandens ir Dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno, yra kūnas, o kas gimė iš Dvasios, yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau: jums reikia atgimti iš aukštybės. Vėjas pučia, kur nori; jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kurlink nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš Dvasios.“ Nikodemas atsiliepė: „Kaip tai gali būti?“ Jėzus jam atsakė: „Tu esi Izraelio mokytojas ir šito nesupranti?

*Hebrajų kalboje vėjas ir dvasia tai tas pats žodis – ruah. Čia originale bus graikiškas žodis, bet nepaisant to, Jėzus kalbėdamas mąstė kaip judėjas.

Laiškas efeziečiams 1:13-14 (LBD6)
Jame ir jūs, išgirdę tiesos žodį ­– savo išgelbėjimo Evangeliją – ­ir įtikėję juo, esate paženklinti pažadėtąja Šventąja Dvasia, kuri yra mūsų paveldėjimo laidas, kol bus atpirkta jo nuosavybė jo didybės šlovei.

Evangelija pagal Joną 15:19 (LBD6)
Jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jus kaip savuosius. Kadangi jūs –­ ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia.

Zacharijo knyga 4:6 (LBD6)
Jis tarė man: ‘Štai VIEŠPATIES žodis Zerubabeliui. Ne galybe, ne jėga, bet mano Dvasia, ­– skelbia Galybių VIEŠPATS. –

Evangelija pagal Matą 7:7-11 (LBD6)
Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma. Argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo vaikui, prašančiam duonos, duotų akmenį?! Arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi paduotų jam gyvatę? Tad jei jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų dangiškasis Tėvas duos gera tiems, kurie jį prašo.

Evangelija pagal Morkų 11:24 (LBD6)
Todėl sakau jums: ko tik melsdamiesi prašote, tikėkite gausią [Kai kuriuose rankr.: „gavę“.], ir tikrai taip bus.

Evangelija pagal Luką 18:1-8 (LBD6)
Jėzus pasakė jiems palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo: „Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: ‘Apgink mane nuo skriaudiko!’ Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė sau: ‘Nors aš Dievo nebijau nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teises, kad, ko gero, ji manęs neapkultų [Arba: „kad be galo manęs nekvaršintų“.].’“ Ir Viešpats pridūrė: „Įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų te´isių savo išrinktųjų, kurie jo šaukiasi per dienas ir naktis, ir delstų jiems padėti [Arba: „kol jis delsia jų išklausyti“.]?! Aš sakau jums: netrukus jis apgins jų te´ises. Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“

Laiškas hebrajams (žydams) 11:1 (LBD6)
Tikėjimas laiduoja mums tai, ko viliamės, įrodo tikrovę, kurios nematome.