šlovinimas iškėlus rankas

Čia vietoje žodžio VIEŠPATS originale yra žodis JHVH.

Dovydas pirmą kartą pavedė Asafui ir jo broliams šlovinti VIEŠPATĮ.

Metraščių (Kronikų) pirma knyga 16:34 (LBD6)
Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras,
nes jo ištikimoji meilė amžina!

Į Šventyklą atnešama Skrynia.

Metraščių (Kronikų) antra knyga 5:13-14 (LBD6)
Trimitininkai ir giesmininkai įsitraukė sutartinai į šlovės ir padėkos giesmę VIEŠPAČIUI, didėjant trimitų, cimbolų ir kitų muzikos instrumentų garsams VIEŠPATIES šlovei,
„nes jis geras,
nes jo ištikimoji meilė amžina.“

Namai, VIEŠPATIES Namai, buvo pripildyti debesies. Dėl šio debesies kunigai nebegalėjo išbūti ir atlikti tarnybos, nes VIEŠPATIES šlovė pripildė Dievo Namus.

Šventyklos pašventinimas.

Metraščių (Kronikų) antra knyga 7:1-3 (LBD6)
Saliamonui baigus maldą, ugnis nužengė iš dangaus ir sudegino deginamąją atnašą ir aukas. VIEŠPATIES šlovė pripildė Namus. Kunigai negalėjo įeiti į VIEŠPATIES Namus, nes VIEŠPATIES šlovė buvo pripildžiusi VIEŠPATIES Namus. Visi izraelitai, pamatę nužengiančią ugnį ir VIEŠPATIES šlovę į Namus, puolė kniūbsti ant žemės ir, garbindami ir dėkodami VIEŠPAČIUI, tarė:
„Nes jis geras,
nes jo ištikimoji meilė amžina.“

Aukuro atstatymas.

Ezros (Ezdro) knyga 3:10-11 (LBD6)
Mūrininkams padėjus VIEŠPATIES Šventyklos pamatus, apsirengę savo drabužiais kunigai sustojo pagal Izraelio karaliaus nurodymus pašlovinti VIEŠPATIES trimitais, o levitai, Asafo sūnūs, cimbolais pagal Izraelio karaliaus Dovydo nurodymus. Jie giedojo giesmes, dėkodami ir šlovindami VIEŠPATĮ,
„nes jis geras,
nes jo ištikimoji meilė Izraeliui amžina.“
Visi žmonės atsiliepė galingu šauksmu, šlovindami VIEŠPATĮ, nes buvo padėti VIEŠPATIES Namų pamatai.

Psalmynas 34:9 (LBD6)
Išbandykite ir patirkite patys,
koks geras VIEŠPATS.
Laimingas žmogus, kuris randa pas jį užuovėją!

Psalmių knyga 34:8 (KB/TŽ7)
Ragaukite ir matykite, kad geras yra Viešpats! Palaimintas žmogus, kuris Juo pasitiki.

Psalmės 34:8 (DK2)
Ragaukite ir pamatykite, kad VIEŠPATS yra geras; palaimintas žmogus, kuris juo pasitiki.

https://biblehub.com/psalms/34-8.htm

Psalmynas 73:1 (LBD6)
Iš tikrųjų Dievas geras doriesiems,
kurių širdis tyra.


Psalmių knyga 73:1 (KB/TŽ7)
Tikrai geras yra Dievas Izraeliui, tiems, kurių širdis tyra.

https://biblehub.com/psalms/73-1.htm

Psalmynas 100 (LBD6)
1 Džiaugsmingai klegėkite, visos šalys!
2 Linksmi tarnaukite VIEŠPAČIUI,
artinkitės prie jo su džiugia giesme.
3 Žinokite, kad VIEŠPATS ­– Dievas.
Jis mus sukūrė, ir mes priklausome jam,
mes ­– jo tauta ir jo kaimenės avys.
4 Dėkodami ženkite pro vartus
į jo kiemus su šlovės giesme.
Dėkokite jam, šlovinkite jo vardą,
5 nes VIEŠPATS geras,
nes jo ištikimoji meilė amžina
ir jo ištikimybė tveria per kartų kartas.

Psalmynas 106:1 (LBD6)
Šlovinkite VIEŠPATĮ!
Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras,
nes jo ištikimoji meilė amžina.

Psalmynas 107:1 (LBD6)
„Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras,
nes jo ištikimoji meilė amžina.

<…>
Psalmynas 107:31 (LBD6)
Tedėkoja jie VIEŠPAČIUI už jo ištikimąją meilę,
už nuostabius darbus žmonijai.

Psalmynas 118:1 (LBD6)
Dėkokite VIEŠPAČIUI,
nes jis geras
ir jo ištikimoji meilė amžina!

Psalmynas 136:1 (LBD6)
Dėkokite VIEŠPAČIUI,
nes jis geras,
nes jo ištikimoji meilė amžina.

Psalmynas 145:9 (LBD6)
Geras kiekvienam VIEŠPATS
ir gailestingas visiems savo kūriniams.

Izaijo knyga 25:4-5 (LBD6)
Silpnieji ir bejėgiai bėgo prie tavęs,
ir tu buvai vargšų prieglauda varge,
pastogė nuo lietaus, paunksmė nuo kaitros.
Nors žiauriųjų siautulys ­– kaip žiemos liūtis,
tu, kaip kaitra sausros metu,
nutildai nedorėlių triukšmą;
kaip debesies šešėlis švelnina kaitrą,
taip tu nutildai žiauriųjų pergalės šauksmus.

Jeremijo knyga 33:10-11 (LBD6)
Taip kalba VIEŠPATS: „Šioje vietoje, apie kurią jūs sakote: ‘Tai apleisti tyrai, nes nėra žmonių nei gyvulių!’ –­ Judo miestuose ir tuščiose Jeruzalės gatvėse, kur dabar nėra nei žmonių, nei gyventojų, nei gyvulių, vėl bus girdėti linksmybės ir džiaugsmo garsai, jaunikio ir nuotakos balsai, balsai tų, kurie, nešdami bendravimo aukas į VIEŠPATIES Namus, gieda: ‘Dėkokite Galybių VIEŠPAČIUI, nes VIEŠPATS geras, ir jo ištikimoji meilė amžina!’ Aš atkursiu tą kraštą, koks jis buvo pradžioje“, –­ sako VIEŠPATS.

Raudų knyga 3:25 (LBD6)
Geras yra VIEŠPATS tiems, kurie jo laukia,
žmogui, kuris jo ieško.

Nahumo knyga 1:7-8 (LBD6)
Geras yra VIEŠPATS,
tvirtovė nelaimės dieną.
Jis apsaugo, kas juo pasitiki,
net potvyniui ištikus.
Jis padarys visišką galą savo nedraugams
ir priešus nuvys į tamsybes.

NT

Evangelija pagal Matą 19:17 (LBD6)
Jis atsakė: „Kam manęs klausi apie gera? Vienas tėra Gerasis! O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų.“

Evangelija pagal Morkų 10:18 (LBD6)
Jėzus tarė: „Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas.

Evangelija pagal Luką 18:19 (LBD6)
Jėzus jam atsakė: „Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik Dievas.

Evangelija pagal Joną 3:16 (LBD6)
Dievas taip pamilo pasaulį,
jog atidavė savo viengimį Sūnų,
kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų,
bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Evangelija pagal Joną 10:14-15 (LBD6)
Aš –­ gerasis ganytojas:
aš pažįstu savąsias,
ir manosios pažįsta mane,
kaip mane pažįsta Tėvas
ir aš pažįstu Tėvą.
Už avis aš guldau savo gyvybę.
<…>
Evangelija pagal Joną 10:27-30 (LBD6)
Manosios avys klauso mano balso;
aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane.
Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą;
jos nežus per amžius,
ir niekas jų neišplėš iš mano rankos.
Tėvas, kuris man jas davė,
yra aukščiau už viską,
ir niekas jų neišplėš
iš Tėvo rankos.
Aš ir Tėvas esame viena.“