baimė

Kai kas ragina ruoštis gyvenimui palapinėje.

  • 2021.01.09 „Dievo Žodis – Šventasis Raštas“ – „RUOŠKIMĖS SUSPAUDIMO METUI“ – nuoroda
  • 2021.01.24 „Dievo Žodis – Šventasis Raštas“ – „RAGINIMAS RUOŠTIS SUSPAUDIMO METUI NE TIK DVASIŠKAI, BET IR FIZIŠKAI“ – nuoroda <— čia BOMBA

Man toks mokymas neatrodo sveikas.


Atsargų kaupimas tai nepasitikėjimas.

Psalmynas 127:2 (LBD6)
Tuščia jums anksti keltis
ir vėlai eiti gulti,
jums, kurie valgote sunkiai uždirbtą duoną,
nes tais, kuriuos myli,
VIEŠPATS pasirūpina jiems tebemiegant.

Patarlių knyga 11:26 (LBD6)
Kas kaupia grūdų atsargas, tą žmonės keiks,
o kas juos dalija, tas bus palaimintas.

Evangelija pagal Matą 6:11 (LBD6)
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien

Evangelija pagal Matą 6:25-34 (LBD6)
Todėl aš sakau jums: per daug nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas –­ už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per vieną sprindį prailginti sau gyvenimą?! Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu?! Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums: nė Saliamonas pačioje savo didybėje nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o rytoj metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: ‘Ką valgysime?’ –­ arba: ‘Ką gersime?’ ­– arba: ‘Kuo vilkėsime?’ Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tėvas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo.

Evangelija pagal Luką 12:16:21 (LBD6)
Jis pasakė jiems palyginimą: „Vieno turtingo žmogaus laukai davė gausų derlių. Jis pradėjo sau vienas svarstyti: ‘Ką man čia dabar padarius? Neturiu kur sukrauti derliaus.’ Galop jis tarė: ‘Štai ką padarysiu: nugriausiu savo klojimus, statysiuos didesnius ir į juos sugabensiu visus javus ir visas gėrybes. Tada tarsiu savo sielai: mano siela, tu turi daug gėrybių, sukrautų ilgiems metams. Ilsėkis, valgyk, gerk ir linksmai pokyliauk!’ O Dievas jam tarė: ‘Kvaily, dar šiąnakt bus pareikalauta tavo gyvybės. Kam gi atiteks, ką susikrovei?’ Taip būna tam, kas krauna turtus, bet nesirūpina tapti turtingas pas Dievą.“

Laiškas hebrajams (žydams) 13:5-6 (LBD6)
Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs: Niekada aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. Todėl galime su pasitikėjimu tarti: Viešpats mano gelbėtojas ­– aš nebijosiu! Ką man gali padaryti žmogus?!


Krikščionių dėmesys turi būti į Jėzaus atėjimą, o ne į galimai būsimą suspaudimą. Į suspaudimą eis drungnieji, paikosios mergaitės.

Evangelija pagal Luką 21:25-28 (LBD6)
Bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet žmonės išvys Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti.“
<…>
Evangelija pagal Luką 21:34 (LBD6)
Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai.

Laiškas filipiečiams 3:20-21 (LBD6)
O mes esame dangaus piliečiai, ir iš jo mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną ta galia, kuria jis sau visa palenkia.

Dar geriau būtų kreipti dėmesį į budėjimą (vaikščiojimą Dvasioje).


Gąsdinimas yra susijęs su manipuliavimu.


Raginimą slėptis nuo Antikristo tikriausiai galima būtų prilyginti palyginime apsakytam žmogui, kuris paslėpė jam duotą pinigą.

Evangelija pagal Luką 19:20-24 (LBD6)
Atėjo dar vienas ir tarė: ‘Valdove, štai tavo mina, kurią laikiau suvyniotą į skepetą. Aš bijojau tavęs, nes esi žmogus griežtas: imi nepadėjęs ir pjauni nepasėjęs’. Jis atsiliepė: ‘Netikęs tarne! Aš tave teisiu tavo paties žodžiais. Tu žinojai, kad aš griežtas žmogus: imu, ko nepadėjau, ir pjaunu, ko nesėjau. Tai kodėl neleidai mano pinigų apyvarton, kad sugrįžęs išreikalaučiau su palūkanomis?’ Aplinkiniams jis tarė: ‘Atimkite iš jo miną ir atiduokite tam, kuris turi dešimt minų’.