Galima užduoti sau klausimą kokiam šventumo lygiui priklausai.

1. matomos nuodėmės (išorė – elgesys)

Tai tokios nuodėmės kaip: girtavimas, rūkymas, keikimasis, paleistuvystė, nederama apranga, vogimas, lošimai, vaidai, žmogžudystė, lėbavimas, nešvarus maistas, stabmeldystė, raganų patarimai, maištavimas, piktžodžiavimas Dievui.

Tai sąmoningai daromos nuodėmės.

Fariziejai tokio tipo nuodėmių nedarė.

Evangelija pagal Matą 5:20 (LBD6)
Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę.

2. išprovokuotos nuodėmės (vidus – mintys)

Tai nematomos nuodėmės, kurios tūno žmoguje ir atsiskleidžia tiktai susidūrus su provokacija, prie tam tikrų aplinkybių pvz.: santykiai šeimoje, artimo išdavystė, įtampa, stresas, konfliktinė situacija kai reikia greitai mąstyti, pažįstamo sėkmė, triukšmaujantis kaimynas, be priežiūros paliktas daiktas, chamiškas vairuotojas. Taip pat tai gali būti įvykis, kuris primena patirtą trauminį išgyvenimą, pvz.: prisiminus dantistą gali apimti baimė, pamačius kelių policininką – panieka, pamačius politiką – pyktis.

Kai Jėzus pasakė mokiniams, kad turės kentėti ir būti nužudytas, Petras bandė jį atkalbėti (Mt 16:21-23), nes tikriausiai buvo bailus. Petras ir kiti mokiniai žadėjo Jėzui jo neišsižadėti (Mt 26:30-35), bet gavosi taip, kad stresinėje situacijoje Petras išsižadėjo Jėzaus net tris kartus (Mt 26:69-75). Paskui Jėzus prisikėlęs tris kartus klausė Petro ar šis jį myli, nes žinojo, kad dėl to jam teks kentėti (Jn 21:15-19).

Labai lengva mylėti žmones per atstumą, bet nepalyginamai sunkiau mylėti žmones su kuriais turi kasdien trintis ir žinai jų visus trūkumus, o tie trūkumai tau jau yra įkyrėję.

Pastorius TB Joshua vieno pamokslo metu pasakojo kaip jo bažnyčioje buvo su jo žinia apšmeižtas vienas jo mokinys tam, kad pamatyti jo tikrąjį veidą. Kai nėra išbandymo žmogus gali atrodyti ramus, bet konfliktinėje situacijoje atsiskleidžia jo vidus.

Youtubėje galima pamatyti daug provokacijų įvedus raktažodį „pranks“ arba „pranks gone wrong“.

Evangelija pagal Matą 5:21-30 (LBD6)
Jūs esate girdėję, kad protėviams buvo pasakyta: Nežudyk; o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau: jei kas pyksta ant savo brolio, turi atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: ‘Pusgalvi!’ –­ tas turės stoti prieš aukščiausiojo teismo tarybą. O kas sako: ‘Beproti!’ ­– tas smerktinas į pragaro ugnį. Greitai susitark su savo ieškovu, dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas –­ teismo vykdytojui ir kad tu nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau: neišeisi iš ten, kol neatsiteisi ligi paskutinio skatiko. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: Nesvetimauk! O aš jums sakau: kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Jeigu tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas būtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą.

*Toks mokymas skiriasi nuo Mozės įstatymo, nes pagal Įstatymą nuodėmė buvo užskaitoma padarius veiksmą, o čia kalbama apie mintis, širdį.

Evangelija pagal Matą 12:34-35 (LBD6)
Angių išperos, kaip jūs galite kalbėti gera, būdami blogi?! Juk burna kalba tai, ko pertekusi širdis. Geras žmogus iš gero lobyno iškelia gera, o blogas iš blogo lobyno iškelia bloga.

Evangelija pagal Matą 15:15-20 (LBD6)
Petras paprašė: „Išaiškink mums palyginimą.“ Jėzus atsakė: „Ar ir jūs vis dar esate be nuovokos?! Argi nesuprantate, kad visa, kas patenka į burną, eina į pilvą ir išmetama laukan? O kas išeina iš burnos, eina iš širdies, ir tai suteršia žmogų. Iš širdies išeina pikti sumanymai, žmogžudystės, svetimavimai, ištvirkavimai, vagystės, melagingi liudijimai, šmeižtai. Šie dalykai suteršia žmogų, o valgymas nemazgotomis rankomis žmogaus nesuteršia.“

Evangelija pagal Morkų 7:20-23 (LBD6)
Jis dar pasakė: „Žmogų suteršia vien tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, ištvirkavimai, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų.“

Evangelija pagal Matą 23:27-28 (LBD6)
Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs panašūs į pabaltintus antkapius, kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo.

Tarp nematomų nuodėmių yra: pyktis, kerštavimas, pavydas, gobšumas, manipuliacijos, intrigų rezgimas, šmeižimas, niurzgėjimas, seksualinės fantazijos, veidmainystė, populiarumo tarp žmonių siekimas, nuosavas teisumas, puikybė, išdidumas.

Fariziejai suklupo ties tokio tipo nuodėmėmis. Jos sunkiai pastebimos.

išmaudyta katė
Išmaudyta katė pyksta.

3. gyvenimas be Šventosios Dvasios vedimo

Sugretinus šias dvi Rašto vietas galima prieiti prie išvados, kad kiekvienas Naujojo Testamento tikintysis, kuris nėra vedamas Šventosios Dvasios – nuodėmiauja.

Jeremijo knyga 31:33-34 (LBD6)
Štai kokią Sandorą sudarysiu su Izraelio namais, atėjus toms dienoms, –­ tai VIEŠPATIES žodis. –­ Įdiegsiu jiems savo Įstatymą, įrašysiu jį jiems į širdį. Tada aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Tada nebereikės bičiuliui raginti savo bičiulį ar broliui savo brolį: ‘Pažinkite VIEŠPATĮ!’ Visi, maži ir dideli, pažins mane, –­ tai VIEŠPATIES žodis, –­ nes jų kaltę atleisiu ir jų nuodėmės daugiau nebeatminsiu.“

Laiškas hebrajams (žydams) 10:16-17 (LBD6)
Štai Sandora, kurią aš su jais sudarysiu,
praslinkus anoms dienoms, –­ sako Viešpats:
– ­Aš duosiu savo įstatymus jų širdims
ir juos įrašysiu jų mintyse,
ir daugiau nebeprisiminsiu jų nuodėmių
nei jų nedorybių.

Jono pirmas laiškas 3:4 (LBD6)
Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą,
nuodėmė ­– tai įstatymo laužymas.

Plius dar yra šie Jėzaus žodžiai.

Evangelija pagal Matą 15:10-14 (LBD6)
Paskui, sušaukęs minią, jis kalbėjo: „Klausykite ir supraskite! Ne kas patenka į burną, suteršia žmogų, bet kas išeina iš burnos, tai suteršia žmogų.“ Tuomet priėję mokiniai pranešė: „Ar žinai, kad fariziejai pasipiktino, išgirdę tuos žodžius?“ Jis atsakė: „Kiekvienas augalas, kurio nesodino mano dangiškasis Tėvas, bus išrautas. Palikite juos; jie ­– akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris.“

Jeigu neskiri laiko Dievui skaitydamas jo žodį, tai naivu tikėtis būti vedamu jo dvasios. Beje pamokslų klausymas per youtube neprilygsta skaitymui pačiam.

Draugystė su pasauliu gali būti kliūtis. Tai pvz.: televizorius, feisbukas, pasaulietiška muzika, kompiuteriniai žaidimai, išmanusis telefonas, restoranai, kinas, galbūt sporto klubas, galbūt žiniasklaida.