Sandoros skrynia
Sandoros skrynia.

*Šventas, pašventintas – atskirtas Dievui.

ST

Pradžios knyga 17:1 (LBD)
Kai Abromas buvo devyniasdešimt devynerių metų, VIEŠPATS pasirodė jam ir tarė: „Aš esu Dievas Visagalis. Eik mano keliu ir būk be priekaišto.

Išėjimo knyga 31:12-17 (LBD6)
VIEŠPATS kalbėjo Mozei: „Tu turi pasakyti izraelitams: ‘Stenkitės laikytis mano šabų, nes tai ženklas tarp manęs ir jūsų per visas jūsų kartas, duotas tam, kad žinotumėte, jog aš, VIEŠPATS, jus pašventinu. Todėl turite laikytis šabo, nes jis jums yra šventa diena. Kas jį išniekintų, bus nubaustas mirtimi. Kas jo metu bet ką dirbtų, bus atkirstas nuo tautos. Šešias dienas bus dirbama, bet septintoji diena yra visiško poilsio šabas –­ šventa diena VIEŠPAČIUI. Kas šabo dieną dirbtų bet kokį darbą, bus nubaustas mirtimi. Todėl izraelitai laikysis šabo, švęsdami šabą per visas savo kartas kaip amžiną Sandorą. Amžinai jis bus ženklas tarp manęs ir izraelitų, nes per šešias dienas VIEŠPATS padarė dangų ir žemę, o septintąją dieną atsikvėpė ir ilsėjosi.“

Kunigų knyga 11:41-45 (LBD)
Visi gyvūnai, knibždantys žemėje, kelia pasibjaurėjimą. Jie nebus valgomi. Kas tik šliaužia pilvu ir kas rėplioja visomis keturiomis ar kas tik turi daug kojų, jokių žemėje knibždančių gyvūnų nevalgysite, nes jie pasibjaurėtini. Neužsitraukite sau pasibjaurėjimo jokiu knibždančiu gyvūnu, nesusiterškite jais savęs ir netapkite per juos nešvarūs, nes aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. Todėl pašvęskite save ir būkite šventi. Nesuterškite savęs jokiu knibždančiu gyvūnu, kuris rėplioja žeme! Kadangi aš esu VIEŠPATS, kuris išvedžiau jus iš Egipto žemės, kad būčiau jūsų Dievas, jūs būsite šventi, nes aš esu šventas!

Kunigų knyga 19:1-4 (LBD6)
VIEŠPATS kalbėjo Mozei, tardamas: „Kalbėk visai izraelitų bendrijai ir sakyk jiems: ‘Būkite šventi, nes aš, VIEŠPATS, jūsų Dievas, esu šventas. Kiekvienas gerbs savo motiną ir tėvą, švęs mano šabus; aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. Nesikreipkite į stabus ir nedirbkite sau liedinamų dievų; aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas.

Kunigų knyga 20:6-8 (LBD)
Jei kas kreiptųsi į dvasias ir kerėtojus, ištvirkaudamas su jais, aš atgręšiu į jį savo veidą ir pašalinsiu iš tautos. Taigi pašventinkite save ir būkite šventi, nes aš esu VIEŠPATS, jūsų Dievas. Laikykitės mano įstatų ir vykdykite juos. Aš, VIEŠPATS, jus pašventinu.

Kunigų knyga 20:25-26 (LBD6)
Todėl jūs darysite skirtumą tarp švaraus ir nešvaraus gyvulio, tarp nešvaraus ir švaraus paukščio; jūs nesuteršite savęs gyvuliu ar paukščiu, ar gyvūnais, knibždančiais žemėje, kuriuos jums prisakiau laikyti nešvariais. Man būsite šventi, nes aš, VIEŠPATS, esu šventas ir atskyriau jus nuo kitų tautų, kad būtumėte mano.

Karalių pirma knyga 8:9 (LBD)
Skrynioje buvo tik dvi akmens plokštės, kurias buvo įdėjęs Mozė prie Horebo, kai VIEŠPATS sudarė su izraelitais Sandorą po jų išėjimo iš Egipto žemės.

Metraščių (Kronikų) antra knyga 7:14 (LBD)
jeigu mano tauta, vadinama mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir nusigręš nuo savo nedorų kelių, aš išgirsiu savo dangaus buveinėje, atleisiu nuodėmes ir atgaivinsiu kraštą.

Psalmynas 24:3-4 (LBD)
Kas gali įkopti į VIEŠPATIES kalną?
Kas gali įžengti į jo šventąją buveinę?
Tas, kurio rankos nekaltos ir širdis tyra,
kuris netrokšta tuštybių
ir apgaulingai neprisiekinėja artimui.

Psalmynas 38:19 (LBD)
Išpažįstu savo kaltę
ir gailiuosi dėl nuodėmės.

Psalmių knyga 45:7 (KB)
Tu pamėgai teisumą ir neapkentei nedorybės, todėl patepė Tave Dievas, Tavasis Dievas, džiaugsmo aliejumi daugiau negu Tavo bendrus.

Laiškas Hebrajams 1:9 (KB)
Tu pamilai teisumą ir nekentei nedorybės, todėl patepė Tave Dievas, Tavo Dievas, džiaugsmo aliejumi gausiau negu Tavo bičiulius“.

*Čia sakoma, kad Dievas davė Jėzui savo dvasią dėl Jėzaus teisumo. Iš to galima būtų daryti išvadą: jei mes norime Dievo dvasios, turėtume siekti teisumo, kitaip sakant šventumo.

Psalmynas 50:16-20 (LBD)
Bet nedorėliui Dievas sako:
„Kokią teisę turi kartoti mano įstatus
ir kalbėti apie mano Sandorą!
Juk nekenti mano auklėjimo
ir atmeti mano įsakus.
Vagį pamatęs, tampi jo bendru
ir bičiuliaujiesi su tais, kurie svetimauja.
Savo lūpoms davei valią piktam,
tavo liežuvis skleidžia apgaulę.
Sėdi ir apkalbi savo brolį,
šmeiži savo motinos vaiką.

Psalmės 76:7-9 (DK2)
Tavęs, būtent tavęs reikia bijoti; ir kas gali išsilaikyti tavo akivaizdoje, kai esi supykęs? Iš dangaus tu davei išgirsti teismą; žemė bijojo ir tylėjo, kai Dievas kėlėsi į teismą, visų žemės romiųjų gelbėti. Sela.

Psalmynas 86:11 (LBD)
Mokyk mane savo kelio, VIEŠPATIE,
ir aš ištikimai juo pas tave eisiu;
mokyk mano širdį pagarbiai bijoti tavo vardo.

Psalmynas 94:7-13 (LBD)
Jie mano: „VIEŠPATS to nemato,
Jokūbo Dievui tai nerūpi.“
Susipraskite, žmonės bukapročiai!
Kvailiai, kada jūs įgysite išminties?
Nejau tas, kuris įdėjo ausis, negirdės?
Nejau tas, kuris padarė akis, nematys?
Argi nebaudžia tas,
kuris drausmina tautas
ir moko žmoniją išminties?
VIEŠPATS žino žmonių užmojus,
jis žino, kad tai tik kvėptelėjimai.
Laimingas žmogus, kurį tu, VIEŠPATIE, drausmini,
kurį mokai savo įsakymų,
norėdamas suteikti jam ramybės varguose,
kol nedorėliui kasama duobė.

Psalmynas 103:11-19 (LBD)
Kaip aukštai nuo žemės dangūs,
taip didi jo ištikimoji meilė pagarbiai jo bijantiesiems.
Kaip toli Rytai nuo Vakarų,
taip toli nuo mūsų jis išsklaido mūsų nuodėmes.
Kaip tėvas gailisi vaikų,
taip VIEŠPATS gailisi pagarbiai jo bijančiųjų.
Juk jis žino, kokie mes padarai,
atsimena, kad mes esame dulkės.
Žmogaus dienos panašios į žolę,
jis žydi kaip laukų gėlė:
vos paliečia ją vėjas, jos jau nebėra,
ji išnyksta, nepalikdama žymės.
Betgi VIEŠPATS geras per amžių amžius tiems,
kurie pagarbiai jo bijo,
ir teisus vaikų vaikams,
kurie laikosi jo Sandoros
ir nepamiršta ištikimai vykdyti jo įsakymų.

VIEŠPATS pasistatė sostą danguose,
ir jo karališka galybė visa valdo.

Psalmynas 111:10 (LBD)
Pagarbi VIEŠPATIES baimė ­– išminties pradžia;
tai gerai supranta tie, kurie ja gyvena.
Jo šlovė amžina.

Patarlių knyga 1:7 (LBD)
Pagarbi VIEŠPATIES baimė ­ pažinimo pradžia,
bet kvailieji niekina išmintį ir pamokymą.

Patarlių knyga 2:1-8 (LBD)
Mano vaike, jei priimsi mano žodžius
ir branginsi širdyje mano įsakymus,
jei palenksi ausį klausytis išminties
ir atversi širdį, norėdamas suprasti,
jei iš tikrųjų šauksiesi įžvalgumo
ir pakelsi balsą, norėdamas suprasti,
jei sieksi supratimo, kaip žmonės ieško sidabro,
ir ieškosi jo tarsi paslėptų turtų,
tai suprasi pagarbią VIEŠPATIES baimę
ir sužinosi, ką reiškia pažinti Dievą.
Juk VIEŠPATS duoda išminties,
iš jo lūpų ateina pažinimas ir supratimas.
Jis turi parengęs sveikos išminties doriesiems,
jis yra skydas tiems, kurie elgiasi be priekaišto,
jis saugo teisingumo takus
ir gina savo ištikimųjų kelią.

Ekleziasto knyga 12:13-14 (DK2)
Pasiklausykime viso dalyko išvados: bijok Dievo ir laikykis jo įsakymų, nes tai visa žmogaus pareiga. Nes Dievas atves į teismą kiekvieną darbą su kiekvienu paslėptu dalyku, ar jis būtų geras, ar blogas.

*Tai karaliaus Saliamono žodžiai.

Siracido knyga 17:25-26, 29 (LBD6)
Grįžk pas Viešpatį, palik savo nuodėmes,
melskis jo Artume ir mažink savo kaltes.
Gręžkis vėl į Aukščiausiąjį ir šalinkis nuodėmės,
nuoširdžiai nekęsk to, kuo jis bjaurisi.
<…>
Koks didelis Viešpaties gailestingumas,
jo atlaidumas pas jį grįžtantiems!

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKE1999_Sir_17
(Šį tekstą galima pasididinti paspaudus mygtuką CTRL ir mygtuką +, arba mygtuką CTRL ir pasukus vidurinį pelės mygtuką.)

Ezechielio knyga 14:6 (LBD)
Todėl sakyk Izraelio namams: ‘Taip kalba Viešpats DIEVAS. Grįžkite ir gręžkitės nuo savo stabų ir nugręžkite savo veidus nuo visų savo bjauriųjų nusikaltimų.

Ezechielio knyga 20:10-13 (LBD)
Taigi išvedžiau juos iš Egipto žemės ir nuvedžiau į dykumą. Daviau jiems savo įstatus ir paskelbiau savo įsakus, kurių žmogus turi laikytis, kad per juos gyventų. Be to, daviau jiems savo šabus kaip ženklą man ir jiems, kad žinotų, jog aš, VIEŠPATS, juos pašventinu. Bet Izraelio namai maištavo prieš mane dykumoje; jie nesilaikė mano įstatų, atmetė mano įsakus, kurių žmogus turi laikytis, kad per juos gyventų, ir labai išniekino mano šabus. …

Zacharijo knyga 1:3-4 (LBD)
Sakyk jiems: ‘Taip kalba Galybių VIEŠPATS. Grįžkite pas mane, ­tai Galybių VIEŠPATIES žodis, ­ir aš grįšiu pas jus’, ­sako Galybių VIEŠPATS. Nebūkite kaip jūsų protėviai, kuriems ankstesni pranašai skelbė: ‘Taip kalba Galybių VIEŠPATS. Gręžkitės nuo savo nedorų kelių ir nedorų darbų.’ Bet jie nei manęs klausė, nei manęs paisė, ­– tai VIEŠPATIES žodis.

NT

Evangelija pagal Matą 3:7-11 (LBD)
Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių krikštytis, Jonas juos barė: „Angių išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Duokite atsivertimą liudijančių vaisių! Ir nemėginkite ramintis: ‘Juk mūsų tėvas –­ Abraomas.’ Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Aš jus krikštiju vandeniu atsivertimui,

*Taip kaip žydai pasitikėjo savo išskirtinumu dėl protėvių, taip dabar krikščionys perdėtai pasitiki malone.

Evangelija pagal Matą 5:17-20 (LBD)
Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų, neįeisite į dangaus karalystę.

Evangelija pagal Matą 7:21-23 (LBD)
Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ –­ įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. Daugelis man sakys, tai dienai atėjus: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!’ Tuomet jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, nedorėliai!’

Evangelija pagal Matą 7:24-27 (LBD)
Kas klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą. Tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusį namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus.“

Evangelija pagal Matą 10:28 (LBD)
Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare.

Jokūbo laiškas 4:12 (LBD)
Tačiau tėra vienintelis įstatymo leidėjas ir teisėjas, būtent tas, kuris gali išgelbėti ir pražudyti. O kas gi tu toks, kad teistum artimą?!

*Jėzus sako bijokite Dievo.

Evangelija pagal Matą 22:1-14 (LBD)
Jėzus vėl ėmė kalbėti palyginimais: „Dangaus karalystė panaši į karalių, kuris kėlė savo sūnui vestuves. Jis išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų į vestuvių pokylį, bet tie nepanorėjo eiti. Tuomet jis vėl siuntė kitus tarnus, liepdamas: ‘Sakykite pakviestiesiems: štai aš surengiau pokylį, mano jaučiai ir penimi veršiai papjauti, ir viskas surengta. Ateikite į vestuves!’ Tačiau kviečiamieji to nepaisė ir nuėjo kas sau: vienas lauko arti, kitas prekiauti, o kiti tarnus nutvėrę išniekino ir užmušė. Tuomet karalius užsirūstino ir, nusiuntęs kariuomenę, sunaikino anuos žmogžudžius ir padegė jų miestą. Galop jis tarė tarnams: ‘Vestuvės, tiesa, surengtos, bet pakviestieji nebuvo verti. Todėl eikite į kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite į vestuves.’ Tie tarnai išėjo į kelius ir surinko visus, ką tik sutiko, blogus ir gerus. Vestuvių menė buvo pilna sėdinčių už stalo. Karalius atėjo pasižiūrėti svečių ir pamatė ten žmogų, neapsirengusį vestuvių drabužiu. Jis tarė jam: ‘Bičiuli, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvių drabužio?’ Tasai tylėjo. Tuomet karalius paliepė tarnams: ‘Suriškite jam rankas ir kojas ir išmeskite jį laukan į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.’ Mat daug pašauktų, bet maža išrinktų.“

Evangelija pagal Morkų 1:14-15 (LBD)
Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti Dievo Evangeliją, kad atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“

Evangelija pagal Luką 13:1-5 (LBD)
Tuo pačiu metu atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems: „Ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo?! Anaiptol, sakau jums! Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie aštuoniolika, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo [tvenkinio] ir užmušė; jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus?! Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite.“

Evangelija pagal Joną 12:26 (LBD)
Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane:
kur aš esu, ten bus ir mano tarnas.
Kas man tarnaus,
tą pagerbs mano Tėvas.

Evangelija pagal Joną 13:34-35 (LBD)
Aš jums duodu naują įsakymą,
kad jūs vienas kitą mylėtumėte;

kaip aš jus mylėjau,
kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!
Iš to visi pažins,
kad esate mano mokiniai,
jei mylėsite vieni kitus.“

*Čia kalbama apie santykius tarp tikinčiųjų, bažnyčioje.

Evangelija pagal Joną 14:15 (LBD)
Jei mane mylite,
jūs laikysitės mano įsakymų;

<…>
Evangelija pagal Joną 14:21 (LBD)
Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi,
tas tikrai mane myli.

O kas mane myli, tą mylės mano Tėvas,
ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu.“
<…>
Evangelija pagal Joną 14:23-24 (LBD)
Jėzus jam atsakė:
Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio,
ir mano Tėvas jį mylės;
mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.
Kas manęs nemyli, mano žodžių nesilaiko.
O žodis, kurį girdite, ne mano,
bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs.

Evangelija pagal Joną 15:1-2 (LBD6)
Aš esu tikrasis vynmedis,
o mano Tėvas –­ vynininkas.
Kiekvieną mano šakelę,
neduodančią vaisiaus,
jis išpjauna,
o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo,
kad ji duotų dar daugiau vaisių.

Evangelija pagal Joną 15:10-12 (LBD)
Jei laikysitės mano įsakymų,
pasiliksite mano meilėje,
kaip aš kad vykdau savo Tėvo įsakymus
ir pasilieku jo meilėje.
Aš jums tai kalbėjau,
kad jumyse būtų manasis džiaugsmas
ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.
Tai mano įsakymas,
kad vienas kitą mylėtumėte,

kaip aš jus mylėjau.
<…>
Evangelija pagal Joną 15:17 (LBD)
Aš jums tai įsakau:
vienam kitą mylėti!


*Čia kalbama apie santykius tarp tikinčiųjų, bažnyčioje.

Evangelija pagal Joną 15:18-19 (LBD)
Jei pasaulis jūsų nekenčia,
tai žinokite ­– jis manęs nekentė
pirmiau negu jūsų.
Jei jūs būtumėte pasaulio,
jis mylėtų jus kaip savuosius.
Kadangi jūs –­ ne pasaulio,
bet aš jus iš pasaulio išskyriau,
todėl jis jūsų nekenčia.

*Taip išeina, kad vienas iš požymių, kad tu esi šventas, tai priešiškumas iš pasauliečių.

Evangelija pagal Joną 17:9 (LBD)
Aš meldžiu už juos.
Ne už pasaulį meldžiu,
bet už tavo man pavestuosius.
Jie juk yra tavieji!
<…>
Evangelija pagal Joną 17:14-19 (LBD)
Aš jiems perdaviau tavo žodį,
bet pasaulis jų nekentė,
nes jie ne iš pasaulio,
kaip ir aš ne iš pasaulio.
Aš neprašau,
kad juos paimtum iš pasaulio,
bet kad apsaugotum juos nuo piktojo.
Jie nėra iš pasaulio,
kaip ir aš ne iš pasaulio.
Pašventink juos tiesa!
Tavo žodis yra tiesa.
Kaip tu esi mane atsiuntęs į pasaulį,
taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį.
Dėl jų aš pašventinu save,
kad ir jie būtų pašventinti tiesa.

*Taip išeina, kad skaitydami Bibliją mes save šventiname.

Apaštalų darbai 5:1-11 (LBD)
Vienas vyras, vardu Ananijas, su savo žmona Sapfyra pardavė žemės sklypą. Žmonai pritariant, jis pasiliko dalį gautų pinigų, o kitą dalį sudėjo prie apaštalų kojų. Petras paklausė: „Ananijau, kodėl šėtonas užvaldė tavo širdį? Kodėl gi tu pamelavai Šventajai Dvasiai, pasilaikydamas dalį gautų pinigų? Argi negalėjai sklypo sau laikyti ir argi pardavęs negalėjai laisvai tvarkytis? Tad kam gi taip sugalvojai savo širdyje? Juk tu pamelavai ne žmonėms, bet Dievui!“ Išgirdęs tuos žodžius, Ananijas sukniubo ir mirė. Didi baimė pagavo visus tai girdėjusius. Keli jaunuoliai pakilo, suvyniojo marškomis kūną, išnešė ir palaidojo. Po kokių trijų valandų atėjo Ananijo žmona, kuri nežinojo, kas buvo atsitikę. Petras ją paklausė: „Pasakyk man, ar už tiek pardavėte sklypą?“ –­ „Taip, už tiek“, –­ atsakė ji. Tada Petras prabilo: „Kam gi jūs susimokėte mėginti Viešpaties Dvasią? Štai ties durimis skamba žingsniai tų, kurie palaidojo tavo vyrą. Jie ir tave išneš.“ Bematant ji susmuko jam po kojų ir mirė. Atėję jaunuoliai rado ją negyvą, nunešė ir palaidojo šalia vyro. Didelė baimė apėmė visą Bažnyčią ir visus, kurie apie tai išgirdo.

Apaštalų darbai 26:18 (LBD)
kad atvertum jų akis ir jie iš tamsybių gręžtųsi į šviesą, nuo šėtono galybės ­– į Dievą ir, tikėdami mane, gautų nuodėmių atleidimą bei dalį su pašventintaisiais.’

Laiškas romiečiams 6:1-2 (LBD)
Ką gi sakysime? Gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonė? Nieku būdu! Mirę nuodėmei, kaipgi toliau gyventume joje?

Laiškas romiečiams 6:6-7 (LBD)
Mes žinome, jog mūsų senasis „aš“ yra nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad daugiau nebevergautume nuodėmei. Juk kas miręs, tas išvaduotas iš nuodėmės.
<…>
Laiškas romiečiams 6:11-14 (LBD)
Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmei, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje. Taigi tegu nebeviešpatauja jūsų mirtingame kūne nuodėmė, kad vėl nepasiduotumėte jo geismams. Ir neduokite nuodėmei savo kūno narių kaip nedorybės ginklu, bet paveskite Dievui save kaip iš mirusiųjų atgijusius, ir savo narius –­ kaip teisumo ginklus. Jumyse nebeviešpataus nuodėmė; jūs ne įstatymo, bet malonės galioje.
<…>
Laiškas romiečiams 6:19-23 (LBD)
… Kaip buvote atidavę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei, kad elgtumėtės nedorai, taip dabar atiduokite savo narius tarnauti teisumui, kad taptumėte šventi. Būdami nuodėmės vergai, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumo. Bet kokią naudą turėjote tuomet iš to, ko dabar gėdijatės? Juk anų dalykų galas –­ mirtis. O dabar, išvaduoti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, jūs turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigtį –­ amžinąjį gyvenimą. Atpildas už nuodėmę –­ mirtis, o Dievo malonės dovana ­– amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje.

Laiškas romiečiams 8:5-8 (LBD)
Kurie gyvena pagal kūną, tie rūpinasi kūno reikalais, o kurie gyvena pagal Dvasią ­– Dvasios reikalais. Kūno rūpesčiai veda į mirtį, o Dvasios rūpesčiai ­– į gyvenimą ir ramybę. Kūno rūpesčiai priešiški Dievui; jie nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. Kas gyvena kūniškai, negali patikti Dievui.
<…>
Laiškas romiečiams 8:12-13 (LBD)
Taigi, broliai, mes nesame skolingi kūnui, kad gyventume pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite. Bet jei Dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite.

Laiškas romiečiams 12:1-2 (LBD)
Dėl Dievo gailestingumo raginu jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią ­– kas gera, tinkama ir tobula.

Laiškas romiečiams 13:11-14 (LBD)
Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganymas mums arčiau negu tuomet, kai įtikėjome. Naktis nuslinko, diena prisiartino. Tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais! Kaip dieną elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių.

Pirmasis laiškas korintiečiams 1:1-3 (DK2)
Paulius, pašauktas būti Jėzaus Kristaus apaštalu per Dievo valią, ir mūsų brolis Sostenas, Dievo bažnyčiai, esančiai Korinte, tiems, kurie yra pašvęsti Kristuje Jėzuje, pašaukti būti šventaisiais, su visais, kurie kiekvienoje vietoje šaukiasi vardo Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, tiek jų, tiek mūsų; malonė tebūna jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir nuo Viešpaties Jėzaus Kristaus.

Pirmas laiškas korintiečiams 5:11 (LBD)
Bet aš jums rašiau, kad nebendrautumėte su tuo, kuris vadinasi brolis, o yra ištvirkėlis, gobšas, stabmeldys, keikūnas, girtuoklis ar plėšikas. Su tokiu nesėskite už vieno stalo!

Pirmasis laiškas Korintiečiams 6:9-11 (KB)
Ar nežinote, kad neteisieji nepaveldės Dievo karalystės? Neapsigaukite! Nei ištvirkėliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei homoseksualistai, nei vagys, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. Kai kurie iš jūsų buvote tokie, bet dabar esate nuplauti, pašventinti, išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo Dvasia.

Pirmas laiškas korintiečiams 10:12 (LBD)
Todėl, kas tariasi stovįs, težiūri, kad nepultų.

Antras laiškas korintiečiams 5:17 (LBD)
Taigi kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja.

Antras laiškas korintiečiams 7:1 (LBD)
Taigi, mylimieji, turėdami tokius pažadus, apsivalykime nuo visų kūno ir dvasios dėmių, Dievo baime padarydami savo šventumą tobulą.

Antras laiškas korintiečiams 12:20-21 (LBD)
Mat aš bijau, kad atvykęs nerasčiau jūsų tokių, kokių nenoriu, ir kad pats nebūčiau toks, kokio jūs nenorite; kad nebūtų nesantaikos, pavydo, piktumo, barnių, šmeižtų, apkalbų, pasipūtimų, netvarkos, kad, kai vėl atvyksiu, mano Dievas nepažemintų manęs prieš jus ir man netektų apraudoti daugelio, kurie pirmiau buvo nusidėję ir dar nėra atgailavę dėl savo netyrumo, ištvirkavimo ir gašlumo darbų.

Pirmas laiškas korintiečiams 13:1-3 (LBD)
Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau.

Laiškas galatams 2:20 (LBD)
Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane.

Laiškas galatams 5:16 (LBD6)
Aš sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams.

Laiškas galatams 5:19-24 (LBD6)
Kūno darbai žinomi; tai ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas, stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumas, nesantaika, pavyduliavimas, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai, pavydai, girtavimai, apsirijimai ir panašūs dalykai. Aš jus įspėju, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės. Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Kurie yra Kristaus Jėzaus, tie nukryžiavo savo kūnus su aistromis ir geismais.

Laiškas galatams 6:14 (LBD)
Bet aš nieku nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš ­– pasauliui.

Laiškas efeziečiams 1:3-7 (LBD)
Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui,
kuris palaimino mus Kristuje
visokeriopa dvasine palaima danguje,
mus išsirinkdamas jame
prieš pasaulio sutvėrimą,
kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje.
Iš meilės, palankios savo valios nutarimu,
jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų
tapti jam įsūniais
savo malonės kilnumo šlovei.
Ja jis apipylė mus dėl Mylimojo,
kuriame turime atpirkimą jo krauju
ir nuodėmių atleidimą jo malonės gausa.

Laiškas efeziečiams 2:10 (LBD)
Mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti.

Laiškas efeziečiams 4:13 (LBD)
kol visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, tapsime tikrais vyrais pagal Kristaus pilnatvės amžiaus saiką,

Laiškas efeziečiams 4:22-24 (LBD)
privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atnaujinti savo proto dvasią, apsivilkti nauju žmogumi, sutvertu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume.

Laiškas efeziečiams 5:25-28 (LBD)
Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo Bažnyčią ir atidavė už ją save, kad ją pašventintų, nuplaudamas valančiu vandeniu per žodį, kad padarytų sau garbingą Bažnyčią, neturinčią jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai privalo mylėti savo žmonas tartum savuosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį.

Laiškas filipiečiams 2:12-15 (LBD6)
Taigi, mano mylimieji, kaip visuomet klausydavote manęs, kai būdavau tarp jūsų, o dar labiau dabar, man su jumis nesant, taip darbuokitės savo išganymui su baime ir drebėdami, nes Dievas iš savo palankumo skatina jus ir trokšti, ir veikti! Visa darykite be murmėjimų ir svyravimų, kad būtumėte nepeiktini ir nekalti, nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje.

Laiškas filipiečiams 2:12-15 (KB/TŽ7)
Taigi, mano mylimieji, kaip visada paklusdavote, kai būdavau tarp jūsų, tai juo labiau dabar, man nesant tarp jūsų,—atbaikite savo išgelbėjimą su baime ir drebėdami, nes tai Dievas, veikiantis jumyse, suteikia ir troškimą, ir darbą iš savo palankumo. Visa darykite be murmėjimų ir svyravimų, kad būtumėte nepeiktini, nekalti ir nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje žmonių kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje.

Laiškas kolosiečiams 2:11 (LBD6)
Jame jūs taip pat esate apipjaustyti ne rankomis atliktu apipjaustymu, bet savo kūniškumo atsižadėjimu [Pažod.: „nusivilkimu“.] ­– Kristaus apipjaustymu.

Laiškas kolosiečiams 3:1-15 (LBD6)
Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi paslėptas Dieve. Kai apsireikš Kristus ­– jūsų gyvastis, su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. Numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška: ištvirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė. Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė netikėjimo vaikams. Jūs irgi kadaise taip elgėtės, gyvendami tarp jų. Bet dabar visa tai pameskite ­– piktumą, nirtulį, nelabumą, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų. Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkę naują, kuris atnaujinamas tobulam pažinimui pagal savo Kūrėjo paveikslą. Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nėra barbaro, skito, vergo, laisvojo, bet visa ir visuose –­ Kristus. Taigi jūs, Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir kantrumu. Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Būkite dėkingi!

Pirmasis laiškas tesalonikiečiams 4:3-7 (LBD6)
Tokia gi Dievo valia –­ jūsų šventėjimas. Susilaikykite nuo svetimavimo! Kiekvienas jūsų teišmoksta laikyti savąjį indą šventai ir pagarbiai, nepasiduodamas nežabotiems geismams, kaip esti tarp pagonių, kurie nepažįsta Dievo. Tegul niekas neperžengia ribų ir neapgaudinėja savo brolio šituo reikalu, nes Viešpats keršija už visus tokius nusižengimus, kaip jau esame sakę ir patvirtinę. Dievas mus pašaukė ne susitepimui, bet šventėjimui.

*„indą“ – arba: „kūną“, arba: „žmoną“. Manoma, jog Paulius čia moko vyrus šventai gerbti savo žmonas.

Pirmas laiškas tesalonikiečiams 5:23 (LBD6)
Pats ramybės Dievas jus tobulai tepašventina ir teišlaiko sveiką bei nepeiktiną jūsų dvasią, sielą ir kūną mūsų Viešpaties Jėzaus atėjimui.

Antras laiškas Timotiejui 2:21 (LBD6)
Kas apsivalys nuo tų ydų, tas bus indas, skirtas garbei, pašventintas, tinkamas Valdovui, pasiruošęs kiekvienam geram darbui.

Laiškas hebrajams (žydams) 3:12-14 (LBD6)
Žiūrėkite, broliai, kad kurio jūsų širdyje neužsimegztų netikėjimo piktybė, atitolinanti nuo gyvojo Dievo. Verčiau raginkite vieni kitus kasdien ­– kol dar tebėra šiandien, –­ kad kurio iš jūsų neužkietintų nuodėmės klasta. Juk mes esame tapę Kristaus dalininkais, jei tik išlaikysime iki galo tvirtą pirmykštį pasitikėjimą.

Laiškas hebrajams (žydams) 6:4-8 (LBD6)
Kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangaus dovanos, tapo Šventosios Dvasios dalininkais, patyrė gerąjį Dievo žodį bei būsimojo amžiaus galybę ir nupuolė, tų nebeįmanoma iš naujo atgaivinti atsivertimui, nes jie sau kryžiuoja Dievo Sūnų ir išstato jį paniekai. Jeigu žemė sugeria dažną lietų ir iš jos prasikala želmenys, naudingi tiems, kurie ją dirba, tai ji susilaukia Dievo palaimos, bet jeigu ji teželdo erškėčius bei usnis, tai ji niekam tikusi, ant jos krinta prakeiksmas, ir galiausiai ji bus išdeginta.

Laiškas hebrajams (žydams) 10:14 (LBD)
Vienintele atnaša jis šventinamuosius padarė tobulus amžiams.

Hebrews 10:14 (ESV)
For by a single offering he has perfected for all time those who are being sanctified.

*Jei gerai suprantu, anglų kalboje pavartotas tęstinis laikas. Tai reikštų, kad pašventinimas tai procesas, o ne akimirka. Lietuviški vertimai to neperteikia.

Laiškas hebrajams (žydams) 12:1-4 (LBD6)
Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti, nusimeskime visas naštas bei nuodėmės pinkles ir ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoją Jėzų. Jis vietoj sau priderančių džiaugsmų, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje. Apsvarstykite, kaip jis iškentė nuo nusidėjėlių tokį priešgyniavimą, kad nepailstumėte ir nesuglebtumėte dvasia! O jums dar ir neteko priešintis iki kraujo, grumiantis su nuodėme.

Laiškas hebrajams (žydams) 12:9-10 (LBD)
Jau mūsų kūno tėvai mus pabausdavo, ir mes juos gerbėme. Tad argi nebūsime dar klusnesni dvasių Tėvui, kad gyventume?! Juk anie savo nuožiūra mus drausmino nedaugeliui dienų, o šis tai daro mūsų labui, kad taptume jo šventumo dalininkais.

Laiškas hebrajams (žydams) 12:14-16 (LBD6)
Siekite santaikos su visais, siekite šventumo, be kurio niekas neregės Viešpaties. Žiūrėkite, kad kas nors nenustotų Dievo malonės, kad kokia karti žalinga šaknis neišleistų daigų ir daugelis ja nesusiterštų, kad neatsirastų ištvirkėlių ir šventenybių niekintojų kaip Ezavas, už valgio kąsnį pardavęs pirmagimio teises.

Jokūbo laiškas 1:26-27 (LBD6)
Jei kas mano esąs pamaldus ir nepažaboja savo liežuvio, bet apgaudinėja savo širdį, to pamaldumas tuščias. Tyras ir nesuteptas pamaldumas Dievo, mūsų Tėvo, akyse yra rūpintis našlaičiais ir našlėmis jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pasauliu.

Petro pirmas laiškas 1:15-16 (LBD6)
Šventas yra tasai, kuris jus pašaukė, tad ir jūs patys tapkite šventi visu savo elgesiu, kaip parašyta: Būkite šventi, nes aš esu šventas.

Petro pirmas laiškas 2:9:11 (LBD6)
O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta, seniau neradę gailestingumo, dabar jį suradę. Mylimieji, aš maldauju jus kaip ateivius ir svečius susilaikyti nuo kūno geidulių, kurie kovoja prieš sielą.

Petro pirmas laiškas 2:24 (LBD)
Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad numirę nuodėmėms, gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis.

Petro pirmas laiškas 4:18 (LBD)
Ir jeigu teisusis vos ne vos išsigelbės, tai kur pasidėti bedieviui ir nusidėjėliui?

Petro antras laiškas 1:1-12 (LBD)
Simeonas Petras, Jėzaus Kristaus tarnas ir apaštalas, gavusiems su mumis lygiai brangų tikėjimą mūsų Dievo ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus teisumu. Malonė ir ramybė tegausėja jums su Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus pažinimu. Jo dieviška galybė padovanojo mums visa, kas praverčia gyvenimui ir maldingumui pažinimu to, kuris pašaukė mus savo šlove ir jėga. Drauge jis mums padovanojo ir brangius bei didžius pažadus, kad per juos taptumėte dieviškosios prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugedimo, kurį skleidžia pasaulyje geiduliai. Todėl parodykite visą stropumą, kad savo tikėjimu ugdytumėte dorybę, dorybe –­ pažinimą, pažinimu –­ susivaldymą, susivaldymu –­ ištvermę, ištverme –­ maldingumą, maldingumu ­– brolybę, o brolybe ­– meilę. Kai šitie dalykai jumyse gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. O kam jų trūksta, tas aklas ir trumparegis, užmiršęs, kad yra apvalytas nuo savo senųjų nuodėmių. Todėl, broliai, dar uoliau stenkitės sutvirtinti savąjį pašaukimą ir išrinkimą. Tai darydami, jūs niekada neapsigausite. Šitaip dar plačiau atsivers jums vartai į amžinąją mūsų Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus karalystę. Todėl aš nuolat jums priminsiu šituos dalykus, nors jūs ir žinote juos ir esate sutvirtinti turimoje tiesoje.

https://biblehub.com/2_peter/1-3.htm

*Turėtų būti: pašaukė mus į savo šlovę ir dorybę.

Jono pirmas laiškas 1:5-10 (LBD)
Tai žinia,
kurią esame išgirdę iš jo ir skelbiame jums,
kad Dievas yra šviesa
ir jame nėra jokios tamsybės.
Jei sakytume, kad bendraujame su juo,
o vaikščiotume tamsoje,
meluotume ir nevykdytume tiesos.
O jei vaikščiojame šviesoje,
kaip ir jis yra šviesoje,
mes bendraujame vieni su kitais,
ir jo Sūnaus Jėzaus kraujas apvalo mus
nuo visų nuodėmių.
Jei sakytume, jog neturime nuodėmės,
klaidintume patys save,
ir nebūtų mumyse tiesos.
Jeigu išpažįstame savo nuodėmes,
jis ištikimas ir teisingas,
kad atleistų mums nuodėmes
ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.
Jei sakytume, kad nesame nusidėję,
darytume jį melagiu,
ir nebūtų mumyse jo žodžio.

Jono pirmas laiškas 3:1-10 (LBD)
Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad, kai jis pasirodys, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Kiekvienas, kas turi jame tokią viltį, skaistina pats save, nes ir jis yra skaistus. Kiekvienas, kuris daro nuodėmę, laužo įstatymą, nuodėmė ­– tai įstatymo laužymas. Jūs žinote, jog Jėzus pasirodė, kad sunaikintų nuodėmes, ir nėra jame nuodėmės. Kas tik gyvena jame, tas nedaro nuodėmių, o nė vienas nusidėjėlis jo neregėjo ir nepažino. Vaikeliai! Tegul niekas jūsų nesuklaidina! Kas teisiai elgiasi, tas yra teisus, kaip ir jisai teisus. Kas daro nuodėmę, tas iš velnio, nes velnias visas nuodėmėse nuo pat pradžios. Todėl ir pasirodė Dievo Sūnus, kad velnio darbus sugriautų. Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jis negali daryti nuodėmių, nes yra gimęs iš Dievo. Taip išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai; tas, kuris elgiasi neteisiai, nėra iš Dievo; taip pat tas, kuris savo brolio nemyli.

*„nedaro nuodėmės“ tai reiškia nepraktikuoja nuodėmės, nedaro jos sąmoningai.

Apreiškimas Jonui 2:5 (LBD)
Taigi prisimink, nuo kur nupuolei, atsiversk ir vėl imkis pirmykščių darbų, o jeigu ne, jei neatsiversi, tai aš ateisiu ir išjudinsiu iš vietos tavo žibintuvą.

Apreiškimas Jonui 7:13-15 (LBD)
Tuomet vienas iš vyresniųjų ėmė man kalbėti: „Kas tokie yra ir iš kur atėjo tie, apsivilkę baltais drabužiais?“ Aš jam atsakiau: „Mano viešpatie, tu žinai.“ Jis man tarė: „Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo drabužius ir juos išbalino Avinėlio krauju. Todėl jie stovi priešais Dievo sostą ir tarnauja jam dieną naktį jo šventykloje, o Sėdintysis soste išskleis ant jų padangtę.

Apreiškimas Jonui 21:8 (KB)
Bet bailiams, netikintiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“.

Apreiškimas Jonui 21:27 (LBD)
Bet ten niekada nepateks, kas netyra, joks nešvankėlis ar melagis, o tiktai tie, kurie įrašyti Avinėlio gyvenimo knygoje.

https://biblehub.com/revelation/21-27.htm

Apreiškimas Jonui 22:11-15 (KB)
Neteisusis toliau tesielgia neteisiai, kas susitepęs, ir toliau tebūna susitepęs, teisusis toliau tevykdo teisumą, ir šventasis dar tepašventėja“. „Štai Aš veikiai ateinu, ir mano atlygis su manimi, kad kiekvienam atlyginčiau pagal jo darbus. Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga, Pirmasis ir Paskutinysis“. „Palaiminti, kurie vykdo Jo įsakymus, kad įgytų teisę į gyvenimo medį ir galėtų įžengti pro vartus į miestą. O lauke lieka šunys, burtininkai, ištvirkėliai, žudikai, stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro“.

*šunys – pagonys.
*melas – gal klaidamoksliai.


Pasišventimo tema dabar yra labai svarbi. Tik nežinau ar tai skirta man ar bažnyčioms. Spėju visiems.

Dabar tiksliai nepamenu ar po to kai pamačiau liudijimą (kuris yra apačioje), ar po to kai parašiau straipsnį „pirma atgaila, paskui Šventoji Dvasia“, ketinau parašyti ir šį straipsnį, bet labai tingėjau, nes tai nuobodus varginantis mechaninis darbas.

Vieną dieną berašydamas numečiau šį darbą, nes užkniso. Paskui nuėjęs miegoti gavau blogą sapną, man jis labai nepatiko, nes ten buvau papeiktas, tai buvo kaip košmaras. Po kiek laiko supratau, kad tai dėl nerašymo.

Sekančią dieną po to sapno, piktinausi tuo, kad man davė tokį nemalonų sapną. Visviena nerašiau. Paskui nuėjęs miegoti gavau sapną su užuomina į video „finish your work“ (pabaik savo darbą), o paskui iškart po to prasidėjo demoniška ataka (tiksliau būtų sakyti dvasios ataka). Supratau, kad tai yra už tai, kad nerašiau straipsnio. Tai tikriausiai vienintelis kartas kai buvau raginamas rašyti konkretų straipsnį. Iki tol buvau raginamas tik apskritai rašyti, tai jau sakiau ČIA, bet ne konkrečiai kažką. Todėl žinau, kad ši tema išties svarbi.

Sekančią dieną ieškojau ironiško paveiksliuko „кайтесь бл****“, nes kažkada teko matyti, dabar neradau. Nuėjęs miegoti gavau gan blogą sapną. Ten rusės mano kieme rinkosi į kažkokią apsivalymo šventę, bet prasidėjo audra su itin smarkiu vėju ir visus išvaikė, o mano langas buvo praviras, vos uždariau.

Evangelija pagal Matą 7:26-27 (KB)
Ir kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į kvailą žmogų, pasistačiusį savo namą ant smėlio. Prapliupo liūtys, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, ir jis sugriuvo, o jo griuvimas buvo smarkus“.

atgailaukite, nusidėjėliai
Atgailaukite, nusidėjėliai.

2021.01.25

Proverbs 18:10 (ESV)
The name of the LORD is a strong tower; the righteous man runs into it and is safe.

Patarlių knyga 18:10 (LBD6)
VIEŠPATIES vardas –­ tvirtas bokštas;
teisusis gali pabėgti į jį ir būti saugus.