2021.03.04 Kt. (dėl techninių kliūčių nutrūko)

Čia dainuoja: „Ir audroj Viešpats Jis visados.“


2021.03.05 07:48
https://www.facebook.com/GerosiosNaujienosCentras/posts/10158071522652615

Psalmių knyga 18:30 (KB)
Dievo kelias tobulas, Viešpaties žodis ugnimi valytas. Jis yra skydas visiems, kurie Juo pasitiki.

https://biblehub.com/psalms/18-30.htm


2021.03.05 12:56
https://www.facebook.com/viktorija.velke/posts/10222072576535900

LAUK VIEŠPATIES IR JIS TAVE IŠGELBĖS
Raštas mums sako, kad visi Dievo pažadai Kristuje Jėzuje yra “taip” (2 Kor 1,20), ir Jis šlovingai patenkins visas mūsų reikmes (Fil 4,19).
Svarbu žinoti, ką Dievas mums pažadėjo, ir koks Jo teisiųjų paveldas, kad turėtume tvirtą pamatą, ant kurio stovėdami, nesusvyruosim, kai ateis išbandymų audra. Jėzus Kristus yra tas pamatas (1 Kor 3,11), Jis – mūsų Uola ir Gelbėtojas. Tik per Jį ir Jame mums priklauso Dievo pažadai. Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo Sūnaus Dvasią, kad per Kristų taptume Jo vaikais ir paveldėtojais (Gal 4,6-7).
“Ir pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Mes Dievo paveldėtojai ir paveldėtojai drauge su Kristumi, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti.” Romiečiams 8,16-17
Būdami Kristuje, mes žinome, kam priklausome ir kas esame, todėl galime jaustis užtikrinti, kad Dievas mumis pasirūpins visose mūsų gyvenimo situacijose ir ramiai Jo laukti. Viešpats girdi, kai nuoširdžiai Jo šaukiamės. Jis viskam turi numatęs savo laiką ir veikia pagal savo valią, todėl atsakymas ne visada ateina taip greitai, kaip tikimės ir kartais tenka palūkėti. Bet laukime galime daug išmokti ir daug sužinoti apie save ir savo tikėjimą. Nemanau, kad yra toks Dievo vaikas, kuris nebus išbandomas laukimu, nes čia atsiskleidžia mūsų tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu. Mes Jo vaikai, o Jis – mūsų Tėvas, Jis sprendžia, kada ir ką mums duoti, Jo sprendimai visada teisūs ir teisingi. Mūsų užduotis – Juo pasitikėti ir būti Jam ištikimais. Viešpats atsako į maldas tinkamu metu ir padaro tai geriausiu būdu. Mums reikia išmokti melstis taip, kaip meldėsi Jėzus: “Tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip Tu” (Mt 26,39). Ir ne mano, bet Tavo nustatytu laiku.
“Kantriai laukiau VIEŠPATIES; Jis pasilenkė prie manęs ir išgirdo mano šauksmą. Ištraukė mane iš klampios duobės, iš mirtinos pelkės, pastatė mano kojas ant uolos ir sutvirtino mano žingsnius.” Psalmynas 40,2-3
“Kai jis šauksis manęs, išklausysiu, būsiu su juo varge, išgelbėsiu ir pagerbsiu. Pasotinsiu jį ilgu amžiumi, pagirdysiu savo išganymu.” Psalmynas 91,15-16
“Šaukiasi teisieji pagalbos, VIEŠPATS klausosi ir išgelbsti juos iš visų vargų.” Psalmynas 34,18
“Palaiminti visi, kurie pasitikėdami jo laukia.” Izaijo 30,18


2021.03.05


2021.03.05


2021.03.06 04:28
https://www.facebook.com/DievasJezusKristus/posts/1308160419556979:0

Evangelija pagal Luką 21:34-36 (LBD)
Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje.“


2021.03.07


2021.03.09


2021.03.10 10:02
https://www.facebook.com/JezujeKristuje/posts/1098342354014353:0


2021.03.10

Čia juokingas (ir purvinas) video su rusiškais keiksmais. Turistas verkia dėl to, kad jam sunku kopti į kalną. Šis video įrašas tapo labai populiarus.
https://youtu.be/1vf8wNfoaxE
https://youtu.be/l7o_hScUHTc


2021.03.13 03:18
https://www.facebook.com/DievasJezusKristus/posts/1312771779095843:0

Antras laiškas korintiečiams 5:15 (LBD)
Jis yra miręs už visus, kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris už juos numirė ir buvo prikeltas.


2021.03.18

Išėjimo knyga 6:6-9 (LBD)
Todėl sakyk izraelitams: ‘Aš esu VIEŠPATS! Išlaisvinsiu jus iš egiptiečių lažo ir išgelbėsiu iš jų vergijos. Atpirksiu jus pakelta ranka ir teismo rykštėmis. Pasiimsiu jus kaip tautą ir būsiu jūsų Dievas. Jūs žinosite, kad aš VIEŠPATS, jūsų Dievas, kuris išlaisvino iš egiptiečių vergijos. Nuvesiu jus į kraštą, kurį prisiekiau duoti Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. Jį duosiu jums kaip paveldą. Aš esu VIEŠPATS!’“ Taip Mozė kalbėjo izraelitams, bet jie nenorėjo Mozės klausyti, nes jų dvasia buvo žiaurios vergijos palaužta.


2021.03.18


2021.03.22


2021.03.24 20:49
https://www.facebook.com/glofire.revival/posts/1442185096135402

Evangelija pagal Matą 7:13-14 (LBD)
Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda.

Evangelija pagal Luką 14:25-33 (LBD)
Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėms: „Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti? Kad kartais, padėjus pamatą ir nebaigus, žmonės matydami nesišaipytų iš jo ir nesakytų: ‘Šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengia baigti.’ Arba koks karalius, traukdamas į karą su kitu karaliumi, pirmiau atsisėdęs nesvarsto, ar, turėdamas dešimt tūkstančių karių, pajėgs stoti į kovą su tuo, kuris atsiveda dvidešimt tūkstančių?! Jei ne, tai, anam dar toli esant, siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. Taip pat kiekvienas jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys.


2021.03.25


2021.04.02
Petr Packa Schneider
https://www.facebook.com/watch/?v=437983914178800