Tai Šventojo Rašto eilutės, kurios parodo, kad panašūs traukia panašius.

Čia eilutės iš skirtingų knygų yra sutrauktos į vieną bloką pagal temą, o apačioje prie žvaigždutės paaiškinimas kas jas vienija. Naujojo Testamento eilutės papildo Senojo Testamento eilutes.

Samuelio antra knyga 22:27 (LBD)
Su nuoširdžiu tu elgiesi nuoširdžiai,
o su sukčiumi ­– gudriai.


Antroji Samuelio knyga 22:27 (KB)
tyram Tu pasirodai tyras, o su sukčiumi elgiesi suktai.


2 Samuelio knyga 22:27 (DK2)
Tyram tu pasirodai tyras; o priešgyniam tu pasirodai nemalonus.


Samuelio antra knyga 22:27 (mano vertimas pagal ESV)
Išgrynintam tu pasirodai tyras, o kreivam pasirodai vingiuotas.
arba
Tyram tu pasirodai tyras, o sukčiui pasirodai nenuoširdus.

https://biblehub.com/2_samuel/22-27.htm
https://biblehub.com/psalms/18-26.htm

*Žodžius „tu“ galima suprasti ne kaip Dievą, o kaip žmogaus gyvenimą, kuriame reiškiasi Dievo valia, tvarka.
*Šie žodžiai galimai sako, kad žmogui, kuris turi pažinimą, pasaulis atrodo tobulai sutvertas, o žmogui, kuris dėl savo neteisumo neturi pažinimo, pasaulis ir gyvenimas atrodo neteisingas. Pvz. žmogui, kuris nežino, kad palaiminimai ir prakeikimai yra paveldimi, pasaulis atrodo neteisingas, nes jis mato, kad žmonės gimsta skirtingose sąlygose. Tokie buvo bolševikai.
*Šie žodžiai galimai sako, kad piktas žmogus traukia į savo gyvenimą piktus žmones, konfliktus, nelaimes, ligas, o nekonfliktiškas, atlaidus, dėkingas žmogus yra laimingas.

Patarlių knyga 11:23-27 (LBD)
Teisūs žmonės gali trokšti tik gera,
o nedorėliai gali tikėtis tik pykčio.
Vieni dosniai dalija ir turtėja,
o kiti šykštauja daryti, kas teisu, ir skursta.
Dosnus žmogus turtėja,
o kas pagirdo kitus, tas pats bus pagirdytas.
Kas kaupia grūdų atsargas, tą žmonės keiks,
o kas juos dalija, tas bus palaimintas.
Kas stengiasi daryti gera, tas užsitarnaus malonės,
o kas ieško pikta, tą ištiks pikta.

Patarlių knyga 22:8-11 (LBD)
Kas sėja pikta, tas pjaus nelaimę,
ir bausmė, kurią užsitrauks, jį pribaigs.
Dosnus žmogus bus laiminamas,
nes jis dalijasi savo duona su beturčiu.
Išvaryk pašaipūną, išeis ir nesantaika,
liausis kivirčai ir užgaulės.
Kas myli tyra širdimi
ir maloniai kalba, tas bičiuliu turės karalių.

Malachijo knyga 3:10 (LBD)
Atneškite visą dešimtinę į sandėlį, kad būtų maisto mano Namuose, ir taip mane išmėginkite, –­ sako Galybių VIEŠPATS. –­ Aš tikrai atidarysiu jums dangaus langus ir pilte apipilsiu jus visokeriopa palaima.

Evangelija pagal Luką 6:36-38 (LBD)
Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista. Duokite, ir jums bus duota; saikas geras, prikimštas, sukratytas ir su kaupu bus atiduotas jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.

Laiškas romiečiams 13:3 (LBD)
Juk vyresnybės bijoma ne gera darant, o pikta. Nori nesibijoti valdžios? Daryk gera, ir susilauksi iš jos pagyrimo.

Antras laiškas korintiečiams 9:6 (LBD)
Argi ne taip: kas šykščiai sėja, šykščiai ir pjaus, o kas dosniai sėja, dosniai ir pjaus.

Laiškas galatams 6:9-10 (LBD)
Nepailskime daryti gera; jei neaptingsime, atėjus metui pjausime derlių! Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams.

*Už gerus darbus galime tikėtis pagyrimo, o už blogus papeikimo. Geri darbai pritraukia gėrį, o blogi darbai blogį.

Evangelija pagal Matą 7:1-2 (LBD)
Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisiate, tokiu ir patys būsite teisiami, ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikėta.

Evangelija pagal Luką 6:36-38 (LBD)
Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista. Duokite, ir jums bus duota; saikas geras, prikimštas, sukratytas ir su kaupu bus atiduotas jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.

Izaijo pranašystė 58:6-12 (DK2)
Argi ne tai yra pasninkas, kurį pasirinkau: atrišti nedorybės pančius, panaikinti sunkias naštas, paleisti į laisvę engiamuosius ir kad sulaužytumėte kiekvieną jungą? Argi ne išdalinti savo duoną alkaniems ir kad atsivestum į namus išvarytus beturčius? Kad pamatęs nuogą jį pridengtum ir kad nesislėptum nuo savo paties kūno? Tada tavo šviesa prašvis kaip aušra ir tavo sveikata skubiai išaugs; ir tavo teisumas eis pirma tavęs; VIEŠPATIES šlovė bus tavo užnugaris. Tada tu šauksiesi, ir VIEŠPATS atsakys; tu šauksi, ir jis tars: ‘Štai aš’. Jei pašalinsi iš savo tarpo jungą, rodymą pirštu ir tuštybių kalbėjimą; jei ištrauksi savo sielą alkstančiam ir patenkinsi vargstančią sielą; tada tavo šviesa patekės tamsoje, ir tavo tamsa bus kaip vidudienis; ir VIEŠPATS nuolat tave vedžios ir patenkins tavo sielą sausroje, ir tavo kaulus nupenės; ir tu būsi kaip palaistytas sodas ir kaip vandens šaltinis, kurio vandenys neišsenka. Ir tavieji atstatys senas dykvietes; tu iškelsi daugelio kartų pamatus; ir tave vadins spragų užtaisytoju, takų atstatytoju, kad juose būtų gyvenama.

Izaijo knyga 59:1-2 (LBD)
VIEŠPATIES ranka nėra sutrumpėjusi,
kad negalėtų gelbėti,
nei jo ausis apkurtusi,
kad neišgirstų.
Bet jūsų kaltės atskyrė jus nuo jūsų Dievo,
jūsų nuodėmės uždengė jo veidą,
ir jis nebegirdi jūsų.

Zacharijo knyga 1:3-4 (LBD)
Sakyk jiems: ‘Taip kalba Galybių VIEŠPATS. Grįžkite pas mane, ­tai Galybių VIEŠPATIES žodis, ­ir aš grįšiu pas jus’, ­sako Galybių VIEŠPATS. Nebūkite kaip jūsų protėviai, kuriems ankstesni pranašai skelbė: ‘Taip kalba Galybių VIEŠPATS. Gręžkitės nuo savo nedorų kelių ir nedorų darbų.’ Bet jie nei manęs klausė, nei manęs paisė, ­– tai VIEŠPATIES žodis.

Jokūbo laiškas 4:7-8 (LBD)
Taigi būkite klusnūs Dievui; priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo jūsų. Artinkitės prie Dievo, ir jis artinsis prie jūsų. Nusimazgokite rankas, nusidėjėliai, nusivalykite širdis, besiblaškantieji!

*Jei nori pasikeitimo, turi veikti, turi vykdyti.

Jonos knyga 1:7, 14-16 (LBD)
Jūreiviai sakė vienas kitam: „Meskime burtus, kad sužinotume, kas kaltas dėl šios mus užklupusios nelaimės.“ Jie metė burtus, ir burtas teko Jonai.
<…>
Tad jie šaukėsi VIEŠPATIES: „VIEŠPATIE, prašome, maldaujame, neleisti mums žūti dėl šio vyro gyvybės! Nelaikyk mūsų kaltais už nekalto kraujo praliejimą, nes kaip tu, VIEŠPATIE, norėjai, taip ir padarei.“ Tuomet jie paėmė Joną, įmetė jį į jūrą, ir jūra liovėsi šėlusi. Apimti didelės VIEŠPATIES baimės, vyrai aukojo VIEŠPAČIUI aukas ir davė įžadus.

Apaštalų darbai 28:1-4 (LBD)
Išsigelbėję sužinojome, kad sala vadinasi Malta. Vietos gyventojai su mumis elgėsi labai draugiškai. Užkūrė ugnį ir pakvietė mus visus prie jos, nes lijo ir buvo šalta. Paulius pririnko glėbį sausų šakų ir metė į ugnį. Čia nuo kaitros iš laužo iššoko angis ir įsikirto jam į ranką. Pamatę prikibusį prie rankos šliužą, gyventojai ėmė vienas kitam kalbėti: „Tas žmogus tikriausiai žmogžudys: išsigelbėjo iš jūros, o keršto deivė vis tiek neduoda jam gyventi.“

*Net ir senovės pagonys žinojo, kad už nusikaltimus žmogus pritraukia sau prakeikimą.

Psalmynas 1:1-3 (LBD)
Laimingas, kas atmeta nedorėlių patarimus,
kas neina nusidėjėlių keliu
ir nebendrauja su pašaipūnais,
bet džiaugiasi VIEŠPATIES Įstatymu
ir mąsto jo Įstatymą dieną naktį.
Jis lyg medis,
pasodintas prie tekančio vandens,
duodantis vaisių laikui atėjus,
o jo lapai nevysta.
Kad ir ką jis darytų, jam sekasi.

Evangelija pagal Matą 12:43-45 (LBD)
Netyroji dvasia, išėjusi iš žmogaus, klaidžioja bevandenėse vietose, ieškodama poilsio, ir neranda. Tada ji sako: ‘Grįšiu į savo namus, iš kur išėjau.’ Sugrįžusi randa juos tuščius, iššluotus ir išpuoštus. Tada eina, pasiima kitas septynias dvasias, dar piktesnes už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Taip atsitiks ir šiai piktai kartai.“

Evangelija pagal Matą 13:10-13 (LBD)
Priėję mokiniai paklausė: „Kodėl jiems kalbi palyginimais?“ Jėzus atsakė: „Jums duota pažinti dangaus karalystės slėpinius, o jiems neduota. Mat kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Aš jiems kalbu palyginimais dėl to, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta.

Evangelija pagal Matą 13:31-32 (LBD)
Jėzus pateikė jiems dar vieną palyginimą: „Dangaus karalystė panaši į garstyčios grūdelį, kurį žmogus ėmė ir pasėjo savo dirvoje. Nors jis mažiausias iš visų sėklų, bet užaugęs esti didesnis už daržoves ir pavirsta medeliu; net padangių sparnuočiai atskrenda ir susisuka lizdus jo šakose.“

Evangelija pagal Matą 13:33-13 (LBD)
Jis pasakė ir dar kitą palyginimą: „Dangaus karalystė panaši į raugą, kurį moteris ėmė įmaišė trijuose saikuose miltų, ir nuo jo viskas įrūgo.“

Evangelija pagal Matą 25:24-30 (LBD)
Prisiartinęs tasai, kuris buvo gavęs vieną talentą, sakė: ‘Šeimininke, aš žinojau, kad tu ­– žmogus kietas: pjauni, kur nesėjai, renki, kur nebarstei. Pabijojęs nuėjau ir paslėpiau tavo talentą žemėje. Va, imk, kas tavo.’ Šeimininkas jam atsakė: ‘Blogasis tarne, tinginy! Tu žinojai, kad aš pjaunu, kur nesėjau, renku, kur nebarsčiau. Taigi tau reikėjo leisti mano pinigus į apyvartą, ir sugrįžęs aš būčiau gavęs juos su palūkanomis. Todėl atimkite iš jo talentą ir atiduokite tam, kuris turi dešimt talentų. Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su perteklium, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Šitą netikusį tarną išmeskite į tamsybes. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.’

Laiškas galatams 6:7-8 (LBD)
Neapsigaukite! Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą.

*Tikėjimas auga skaitant Dievo žodį, tikėjimas auga kai jį puoselėji. Kitaip sakant skaitydami arba klausydami Dievo žodį, mes pritraukiame tikėjimą ir Šventąją Dvasią. Net ir nebūdami pilnai panašūs savybėmis mes perimame to dalyko savybes prie ko liečiamės. Tokiu būdu dėsnis „panašūs traukia panašius“ ima veikti mūsų naudai.

Evangelija pagal Joną 3:3 (LBD)
Jėzus atsakė:
„Iš tiesų, iš tiesų sakau tau:
jei kas neatgims iš aukštybės [Arba: „iš naujo“.],
negalės regėti Dievo karalystės.


Laiškas efeziečiams 4:20-24 (LBD)
Bet jūs juk ne šito išmokote apie Kristų! Jūs juk apie jį išgirdote ir pagal jį išmokote, kokia yra tiesa Jėzuje: privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atnaujinti savo proto dvasią, apsivilkti nauju žmogumi, sutvertu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume.

*Šie žodžiai kalba apie žmogaus pasikeitimą. Net jeigu čia turimas galvoje Šventosios Dvasios krikštas, tai visviena yra pasikeitimas.

Koranas 13:11
Jis (žmogus) turi nuoširdžius bendrakeleivius (angelus) ir prie­kyje, ir už nugaros, kurie saugo jį Allaho paliepimu. Iš tiesų Alla­has nekeičia tautos (žmonių) padėties, kol jie patys savęs nepakeis. O jeigu Allahas įsigeidžia tautai blogio, tai nėra galimybės to iš­vengti. Nėra jiems, išskyrus Jį, Globėjo!

https://quran.com/13/11

*Pvz.: Kun 26, Jonos knyga.
*Įdomu tai, kad pirma eilutė kalba apie angelus, kitaip sakant dvasias, o antra eilutė apie žmonių gyvenimo pasikeitimą. Tai tarytum parodo, kad žmogaus gyvenimu manipuliuoja dvasios. Žinoma, svarbūs žmogaus pasirinkimai, bet situacijas tikriausiai sukuria patarnaujančios dvasios.

Žinoma, šių eilučių nereikia suprasti kaip kvietimo būti dievais, bet kažkoks vertybių ir savybių panašumas turi būti (Mt 5:48).

Šios eilutės rodo, kad tikėjimas nėra vien žinojimas, tai ir vykdymas. Vien žinojimas situacijos nekeičia.


Kažkada mano kieme (man po langais) vienas rusakalbis vyras per telefoną garsiai aiškino savo draugeliui kaip gyventi. Jis sakė: „tu keisies ir tuomet keisis tave supantis pasaulis“. Įtariu, kad tai gali būti kokių nors krišnaitų, iduistų, ar budistų mokymas. Tas žmogus buvo nestandartinės išvaizdos, berods su ilgais plaukais. Manau tai buvo man siųstas ženklas, man duotas apreiškimas.

Nusidėjėliai yra prakeikiami duodant jiems velnių, tie demonai paskui jiems kenkia. Tokiu būdu įvykdomas teisingumas. Liaudyje tai vadinama žodiu „karma“.

Įtikėjęs tu lieki su tais pačiais velniais, kuriuos turėjai iki įtikėjimo, todėl mažai kas keičiasi. Tiesiog tu gauni apsaugą ir gali tikėtis vedimo. Tuo pačiu iškart po įtikėjimo gauni daugybę pagundymų, išbandymų. Jeigu vykdysi darbus priešingus velniškiems, tuomet galbūt tie velniai pasitrauks. Toks mokymas yra totaliai priešingas baptistų, o galbūt ir visų protestantų mokymui, nes jie sako, kad įtikėjęs arba kartą sukalbėjęs maldą tu jau pasiekei viską ką galima pasiekti, belieka laukti Jėzaus atėjimo.

Dvasios, kurios supa žmogų, gali sukurti visokias situacijas, gyvenimiškas aplinkybes. Dažnai tai atrodo kaip sutapimai. Kartais tai gali atrodyti kaip „gang stalking“ (kuomet tau atrodo, kad visi susitarę prieš tave). Dažnai tai gali būti atitinkamos nuotaikos ar charakterio žmonių pritraukimas.

Psalmė 1 sako, kad teisiajam sekasi, o nedorėliui ne.


Pasakyk, kas tavo draugai, ir aš pasakysiu, kas tu.

Toks tokį atitiko.
Toks tokį pažino ir ant alaus pavadino.
Atitiko kirvis kotą.
Atitiko balną žirgas.
Atitiko šluota kotą.
Atitiko raktas skylei.

Kuo pats kvepia, tuo ir kitą tepa.

Juokiasi puodas, kad katilas juodas.

Obuolys nuo obels netoli rieda.

What goes around comes around (used to say that if someone treats other people badly he or she will eventually be treated badly by someone else).

Liaudies patarlės ir priežodžiai.

Kiekvienas gyvūnas artimai bendrauja tik su savo rūšies partneriu. Zylė poruojasi tik su zyle, kikilis su kikiliu, gandras su gandre, lauko pelė su lauko pele, naminė pelė su namine pele, vilkas su vilke ir t.t.

Adolfas Hitleris (Ištrauka iš „Mein Kampf“ Pirmo tomo, XI skyriaus)

magnetas

Traukos simbolis yra magnetas.

Žiūrint paviršutiniškai gali atrodyti, kad priešingybės traukia, nes matome, kad skirtingi magneto poliai traukia skirtingus polius, bet tai yra paviršutiniškas požiūris, į magnetą reikia žiūrėti kaip į vientisą dalyką, o ne į polius. Magnetas nedalomas į skirtingus polius, net jei sulaužytume magnetą per pusę, visviena sulaužytos dalys būtų pasidalinusios į polius. Magnetas aplink save sukuria magnetinį lauką, kai tos bangos sutampa, tuomet gaunasi trauka.

magnetiniai žiedai
magnetinis laukas

Žemiau pateiktose nuorodose sakoma, kad elektromagnetizmas tai yra viena iš keturių mokslui žinomų fundamentaliųjų sąveikų. Spėju šie dėsniai veikia visur.

Fundamentalioji sąveika
https://lt.wikipedia.org/wiki/Fundamentalioji_s%C4%85veika

Fundamental interaction
https://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_interaction
https://www.britannica.com/science/fundamental-interaction

The Four Fundamental Forces of Nature
https://www.space.com/four-fundamental-forces.html


Biblija mokina, kad tikėjimas turi būti tvirtas, be abejonių.

Evangelija pagal Matą 7:7-8 (LBD)
Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma.

Jokūbo laiškas 1:5-8 (LBD)
Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Tegul prašo tikėdamas, nė kiek neabejodamas, nes abejojantis žmogus panašus į jūros bangas, varinėjamas ir blaškomas vėjo. Toksai žmogus tegul nemano ką nors gausiąs iš Viešpaties – toks dvilypis, visuose savo keliuose nepastovus žmogus.

Jokūbo laiškas 4:8 (LBD)
Artinkitės prie Dievo, ir jis artinsis prie jūsų. Nusimazgokite rankas, nusidėjėliai, nusivalykite širdis, besiblaškantieji!

Jokūbo laiškas 4:8 (KB)
Artinkitės prie Dievo, ir Jis artinsis prie jūsų. Nusiplaukite rankas, nusidėjėliai, nusivalykite širdis, dvejojantys.

*Čia žodžiai „besiblaškantieji“, „dvejojantys“ verti dėmesio, nes kitoje Rašto vietoje (Jok 1:5-8) sakoma, kad tokie negali tikėtis ką nors gausią.

The Secret“ mokymas yra apie traukos dėsnį. Jie moko, kad žmogus neva gali pritraukti į savo gyvenimą sėkmę ir ką tik nori jei tik apie tai mąstys, užsirašys tai, vizualizuos tai. Tuo pačiu jie sako, kad tie, kas nuolat skundžiasi ligomis, pritraukia ligas, nelaimes. Tikriausiai panašiai moko knygos apie „pasąmonės galią“.

Jeigu jie teisūs, tuomet negatyvios naujienos apie koronavirusą turėtų prilygti masiniam prakeiksmui.

Kaikurios bažnyčios irgi moko panašiai kaip „The Secret“ mokymas. Tai vadinasi „klestėjimo evangelija“ arba „tikėjimo žodis“ (angl. Word of Faith). Kažkada tokiais buvo bažnyčia Lietuvoje „Tikėjimo žodis“, dabar jie pasikeitė ir net vardą pakeitė. Vis dar tokiais yra jos atskalūnai „ekklesia.lt“, „prabudimas.eu“, bei „kristauspaliepimas.org“.


Biblija mokina, kad mūsų pasirinkimai turi būti be blaškymosi.

Evangelija pagal Matą 6:24 (LBD)
Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą nieku vers. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai.

Evangelija pagal Luką 14:25-27, 33 (LBD)
Kartu su Jėzumi ėjo gausios minios. Atsigręžęs jis tarė žmonėms: „Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys.
<…>
Taip pat kiekvienas jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys.

Laiškas romiečiams 14:23 (LBD)
O kas valgo abejodamas, tas smerktinas, nes elgiasi ne pagal tikėjimą. Visa, kas daroma ne pagal įsitikinimą, yra nuodėmė.

Jokūbo laiškas 4:4 (KB/TŽ7)
Paleistuviai ir paleistuvės! Ar nežinote, kad draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui? Taigi kas nori būti pasaulio bičiulis, tas tampa Dievo priešu.

Jono pirmas laiškas 2:15-17 (LBD)
Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės, nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, o tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius.


Kai žiūri į tai kas purvina, pats purviniesi, supanašėji. Kitaip sakant pritrauki purvą.

Evangelija pagal Matą 6:22-23 (LBD6)
Kūno žiburys yra akis. Todėl, jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa!

Evangelija pagal Luką 11:34-36 (LBD6)
Kūno žiburys yra tavoji akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, tavo kūnas skendės tamsoje. Todėl žiūrėk, kad tavoji šviesa nebūtų tamsybė! Taigi jei visam tavo kūnui šviesu, ir niekas jo netemdo, tai jis ir bus šviesus, lyg būtum apšviestas žiburio spindulių.“

Pirmas laiškas korintiečiams 15:33 (LBD6)
Neapsirikite: „Blogos draugijos gadina gerus papročius!“

flirtas su nuodėme
https://dzodis.com/2020/02/19/flirtas-su-nuodeme/


Šis straipsnis yra įžanga straipsniui „Dievas kalba per ženklus (gyvenimiškas aplinkybes)“. Taip pat įžanga straipsniui „spinduliavimas“. Juos galbūt parašysiu vėliau. Jau seniai noriu tai parašyti.