pasninkas

Pranašai pasninkaudavo. Čia pavyzdžiai iš NT.

Evangelija pagal Matą 3:4 (LBD)
Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus.

Evangelija pagal Matą 11:18 (LBD)
Buvo atėjęs Jonas, nevalgus ir negeriantis, tai jie kalbėjo: ‘Jis demono apsėstas.’

Evangelija pagal Matą 4:1-2 (LBD)
Paskui Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs keturiasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo labai alkanas.

Evangelija pagal Matą 9:14-15 (KB)
Tada priėjo Jono mokiniai ir paklausė: „Kodėl mes ir fariziejai daug pasninkaujame, o Tavo mokiniai nepasninkauja?“ Jėzus jiems atsakė: „Argi gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis? Bet ateis dienos, kai jaunikis iš jų bus atimtas, ir tada jie pasninkaus.

https://biblehub.com/parallel/matthew/9-14.htm

*Šiame vertime sakoma: „daug pasninkaujame“.

Evangelija pagal Luką 2:36-38 (LBD)
Ten buvo ir pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės ji išgyveno septynerius metus su vyru, o paskui našlaudama sulaukė aštuoniasdešimt ketverių metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis. Ir ji, tuo pat metu priėjusi, šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo.

Apaštalų darbai 10:30-31 (KB)
Kornelijus atsakė: „Kaip tik dabar sukanka lygiai keturios dienos, kai aš savo namuose pasninkavau ir meldžiausi devintą valandą. Ir štai prieš mane stojo spindinčiais drabužiais vyras ir prabilo: ‘Kornelijau, tavo maldos išklausytos, ir Dievas prisiminė tavo gailestingumo aukas.

https://biblehub.com/parallel/acts/10-30.htm

*Kaikurie vertimai nesako, kad jis pasninkavo.

Jėzus sakė, kad jo mokiniai pasninkaus.

Evangelija pagal Matą 9:14-15 (LBD)
Tada priėjo Jono mokiniai ir paklausė: „Kodėl mes ir fariziejai pasninkaujame, o tavo mokiniai nepasninkauja?“ Jėzus atsakė: „Argi gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis iš jų bus atimtas, ir tada jie pasninkaus.

Evangelija pagal Matą 17:19-21 (KB)
Tuomet mokiniai priėjo prie Jėzaus vieni ir klausė: „Dėl ko mes negalėjome jo išvaryti?“ Jėzus jiems atsakė: „Dėl jūsų netikėjimo. Iš tiesų sakau jums: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: ‘Persikelk iš čia į tenai’, ir jis persikeltų. Ir nieko jums nebūtų neįmanomo. O šita veislė kitaip neišvaroma, kaip tik malda ir pasninku“.

https://biblehub.com/parallel/matthew/17-21.htm

*Kaikurie vertimai neturi paskutinės eilutės.

Laiškas romiečiams 8:8 (LBD)
Kas gyvena kūniškai, negali patikti Dievui.

Laiškas romiečiams 8:13 (LBD)
Jei jūs gyvenate pagal kūną, mirsite. Bet jei Dvasia marinate kūniškus darbus, gyvensite.

Apaštalai ir pirmieji krikščionys pasninkaudavo.

Apaštalų darbai 13:2-3 (LBD)
Kartą, kai jie laikė pamaldas Viešpaties garbei ir pasninkavo, Šventoji Dvasia pasakė: „Išskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam aš juos pašaukiau.“ Tada tie pasninkavo ir meldėsi, ir, uždėję ant jų rankas, išleido.

Apaštalų darbai 14:23 (LBD)
Kiekvienoje Bažnyčioje su malda ir pasninku, uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos Viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję.

Antras laiškas korintiečiams 11:27 (LBD)
Man teko daug triūsti ir vargti, dažnai budėti naktimis, badauti ir trokšti, dažnai pasninkauti, dažnai kęsti šaltį ir nuogumą.

*Tai apaštalo Pauliaus žodžiai.


Kaip nereikia pasninkauti:

Izaijo knyga 58:3-4 (LBD)
„Kodėl mes pasninkaujame, o tu nematai?
Kodėl mes darome atgailą, o tu nepastebi?“
Štai pasninko dieną jūs ieškote sau malonumo
ir engiate visus savo darbininkus!
Jūsų pasninkas baigiasi rietenomis ir muštynėmis,
jūs smogiate kumščiais iš visų jėgų.
O, kad šiandien jūs taip pasninkautumėte,
jog jūsų balsas būtų išgirstas aukštybėse!

Evangelija pagal Matą 5:23-24 (LBD)
Jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šį tą prieš tave, palik savo atnašą tenai prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną.

Evangelija pagal Matą 6:16-18 (LBD)
Kai pasninkaujate, nebūkite paniurę kaip veidmainiai; jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasninkaujant. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė užmokestį. O tu pasninkaudamas pasitepk [aliejumi] galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumeis pasninkaująs, bet savo Tėvui, kuris yra slaptoje. Ir tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins.

Laiškas romiečiams 14:3 (LBD)
Kuris valgo, tegul neniekina nevalgančio, o kuris nevalgo, tegul neteisia valgančio, nes ir jį priėmė Dievas.


Susiję straipsniai:

išbandymai
https://dzodis.com/2020/06/21/isbandymai/

kuklumas, romumas, nuolankumas
https://dzodis.com/2020/08/29/kuklumas/

apsivalgymas
https://dzodis.com/2020/12/23/apsivalgymas/

bibliniai Naujieji metai
https://dzodis.com/2021/03/14/bibliniai-naujieji-metai/


Daugeliui žmonių, kurie pasiryžta pasninkauti, o ypač tiems, kurie pirmą kartą ryžtasi šiam šventam veikimui, kyla klausimas: „KĄ VALGYTI?“ Ir supratimas, kad būtent maistas yra pasninko esmė, dažnai yra pamatinis. Bet yra ne taip. Susilaikymas nuo mėsiškų, pieno produktų, kiaušinių (gyvulinės kilmės produktų) yra būtinas, tačiau tik pagalbinis būdas pasiekti pagrindinių pasninko tikslų.

Tikrasis pasninkas yra susijęs su malda, atgaila, kova su aistromis ir ydomis, blogų darbų atsikratymu, nuoskaudų atleidimu, susilaikymu santuokiniame gyvenime, pramogų ir linksmybių vengimu, televizoriaus žiūrėjimo atsisakymu. Pasninkas nėra tikslas, o priemonė – priemonė sutramdyti savo kūną ir apsivalyti nuo nuodėmių. Be maldos ir atgailos, pasninkas virsta vien tik dieta. Ir jeigu mes laikomės pasninko tam, kad suliesėtume, išvalytume savo organizmą nuo šlakų arba tam, kad kitiems parodytume savo asmenybės reikšmingumą, savo vertę, tuomet pasninkas ne gydo, o kenkia sielai.

http://www.ortodoksas.lt/2017/03/gavenia-sielos-pavasaris.html
melskis, pasninkauk, duok

Prieš imantis pasninko reikia nusiteikti tam, kad tai pareikalaus jėgų ne tik susilaikyti nuo tam tikro maisto, bet tai taipogi bus tavo išbandymų laikas. Tuo metu suaktyvės puolimas pagundymais. Tikėtina, kad tave puls tavo silpnybėmis.

Jėzus prieš pradėdamas savo tarnavimą ėjo į dykymą pasninkauti, ten buvo gundomas, išbandytas (Mt 4).

Šio video pradžioje visai gerai sako, paskui galimai ne.

Michėjo knyga 6 (LBD6)
6 „Kuo nešinas ateisiu į VIEŠPATIES Artumą
ir nusilenksiu aukštybių Dievui?
Ar ateisiu su deginamosiomis aukomis,
su mituliais veršiais?
7 Argi VIEŠPATS bus patenkintas
tūkstančiais avinų,
begaliniu srautu aliejaus?
Ar atiduosiu savo pirmagimį
už savo nusikaltimą,
savo kūno vaisių
už savo nuodėmę?“
8 Žmogau, jis tau pasakė,
kas gera
ir ko iš tavęs reikalauja VIEŠPATS:
tik daryti, kas teisinga,
mylėti ištikima meile
ir nuolankiai eiti su savo Dievu.