Visa Jobo knyga yra apie nuosavą teisumą. Jobas netiesiogiai sulyginamas su Leviatanu (Job 41). Leviatanas egzorcizme siejamas su puikybe, užsispyrimu.

Leviatanas - jūrų pabaisa

Patarlės.

Patarlių knyga 14:12 (LBD)
Žmogui jo kelias gali atrodyti teisingas,
bet galų gale jis nuveda į mirtį.

Patarlių knyga 21:2 (LBD)
Visi žmogaus keliai jo manymu geri,
o VIEŠPATS pasveria širdį.

Patarlių knyga 27:21 (LBD)
Lydykla –­ sidabrui, krosnis ­– auksui,
o žmogus išbandomas gyrimu.

Izaijo knyga 64:5 (LBD)
Visi mes tapome lyg nešvarūs,
mūsų teisūs darbai ­ lyg suteršti skudurai.
Nuvytome visi tarsi lapai,
ir mūsų blogi darbai mus neša tarsi vėjas.

Izaijo pranašystė 64:6 (KB/TŽ7)
Mes visi esame kaip nešvarūs, mūsų teisumas kaip purvini skarmalai. Mes visi vystame kaip lapai, mūsų piktadarystės blaško mus kaip vėjas.

Jonas Krikštytojas bara fariziejus ir sadukiejus.

Evangelija pagal Matą 3:7-10 (LBD)
Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių krikštytis, Jonas juos barė: „Angių išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Duokite atsivertimą liudijančių vaisių! Ir nemėginkite ramintis: ‘Juk mūsų tėvas ­– Abraomas.’ Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduo- da gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį.

Jėzus bara fariziejus.

Evangelija pagal Matą 23:5-12 (LBD)
Jie viską daro, kad būtų žmonių matomi. Jie pasiplatina maldos diržus ir pasididina apsiaustų spurgus. Jie mėgsta pirmąsias vietas pokyliuose bei pirmuosius krėslus sinagogose, mėgsta sveikinimus aikštėse ir trokšta, kad žmonės vadintų juos ‘rabi’. O jūs nesivadinkite ‘rabi’, nes turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai. Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje. Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus. Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas. Mat kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas.

Evangelija pagal Matą 23:27-28 (LBD)
Vargas jums, veidmainiai Rašto aiškintojai ir fariziejai! Jūs panašūs į pabaltintus antkapius, kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo.

Evangelija pagal Morkų 12:38-40 (LBD)
Mokydamas Jėzus kalbėjo: „Saugokitės Rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, užimti pirmuosius krėslus sinagogose ir garbės vietas vaišėse. Jie suryja našlių namus, dangstydamiesi ilga malda. Jų laukia itin griežtas teismas.“

Evangelija pagal Luką 6:26 (LBD)
Vargas jums, kai visi žmonės jus giria,
nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė
netikrus pranašus.

Evangelija pagal Luką 11:43-44 (LBD)
Vargas jums, fariziejai! Jūs taip mėgstate pirmąsias kėdes sinagogose ir sveikinimus turgavietėse! Vargas jums! Esate lyg apleisti kapai, kuriuos žmonės nepastebėdami mindžioja.“

Turtuolis ir Lozorius.

Evangelija pagal Luką 16:19-31 (LBD)
Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuru bei ploniausia drobe ir kasdien ištaigingai puotaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta, vardu Lozorius. Jis troško numarinti alkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunes atbėgę laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis ir buvo palaidotas. Kentėdamas mirusiųjų pasaulyje, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko: ‘Tėve Abraomai, pasigailėk manęs! Atsiųsk čionai Lozorių, kad, suvilgęs vandenyje galą piršto, atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje.’ Abraomas atsakė: ‘Atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmei savo gėrybes, o Lozorius –­ tik nelaimes. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Be to, tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jus, nei iš ten persikelti pas mus.’ Tas vėl tarė: ‘Tai meldžiu tave, tėve, nusiųsk jį bent į mano tėvo namus; aš gi turiu penkis brolius ­– juos teįspėja, kad ir jie nepatektų į šią kančių vietą.’ Abraomas atsiliepė: ‘Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso!’ O anas atsakė: ‘Ne, tėve Abraomai! Bet jei kas iš mirusiųjų nueitų pas juos, jie atsiverstų.’ Tačiau Abraomas tarė: ‘Jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusių prisikeltų.’“

*Senono Testamento laikais buvo įprasta manyti, kad teisų žmogų turi lydėti materialinis klestėjimas. Todėl ši istorija galbūt yra visai ne apie turtuolį ir vargšą, o apie neva teisuolį ir neva nusidėjėlį.

Fariziejus ir muitininkas.

Evangelija pagal Luką 18:9-14 (LBD)
Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą: „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs sau vienas taip meldėsi: ‘Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės ­– plėšikai, sukčiai, svetimautojai ­– arba va kaip šis muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę nuo visko, ką įsigyju.’ O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: ‘Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!’ Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas.“

Pamokymai.

Jokūbo laiškas 4:13-17 (LBD)
Nagi jūs, kurie kalbate: „Šiandien arba rytoj mes keliausime į tą ir tą miestą, tenai prabūsime metus, versimės prekyba ir pasipelnysime“, ­– jūs juk nežinote, kas jūsų rytoj laukia! Ir kas gi jūsų gyvybė? Esate garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Verčiau sakytumėte: „Jei Viešpats panorės, gyvensime ir darysime šį bei tą.“ O dabar jūs giriatės iš savo pasipūtimo, ir kiekvienas toks gyrimasis yra netikęs. Kas moka daryti gera ir nedaro, tas nusideda.


Nuosavu teisumu gali susirgti tarnautojai apsistatę pataikūnais. Tai dažniausiai protestantai, nes jų bažnyčios yra kaip uždaras klubas. Kritikai iš ten bus išmesti kaip piktadariai. Lieka tiktai viskam pritariantys. Plius jie, priešingai nei didelės konfesijos, neturi mechanizmo kaip atstatydinti paklydusį tarnautoją.

Reikšmingumo jausmą gali suteikti titulai.

Reikšmingumo pojūtį suteikia priklausymas kokiai nors vadovų tarybai.

Labai didelį pagundymą paslysti turi žmonės disponuojantys Dievo dovanomis. Tai pvz.: egzorcistai, pranašai. Todėl dvasines dovanas gali gauti tiktai kuklieji. Tikėtina, kad prieš tai jie bus išbandyti, nes Dievo dovanos neatšaukiamos.

Tarnautojus sugadina žmonės, kurie juos sudievina.


Pavyzdžiai gyvenime:

Romos popiežius
Popiežių įprasta vadinti žodžiais – Šventasis Tėvas.

Stačiatikių šventikas laipioja ir joja ant apsėsto žmogaus. (šaltinis)

Pseudostačiatikis Ignatij Lapkin.
https://www.youtube.com/channel/UC_J4Gl6znKwCcXPSiFVKsgw

garbingas rusas
Girtuoklis sako: „Tu mane gerbi?“

Anekdotas.
Kalbasi du girtuokliai:
– Ar tu mane gerbi?
– Gerbiu.
– Ir aš tave gerbiu. Vadinasi mes esame gerbiami žmonės.