Liuciferis

Egzorcizme Liuciferio tipo dvasios siejamos su puikybe.

Patarlių knyga 8:13 (LBD)
Pagarbiai bijoti VIEŠPATIES reiškia nekęsti to, kas pikta. Puikybės, įžūlumo, blogo elgesio ir suktos kalbos aš nekenčiu.

Patarlių knyga 8:13 (KB)
Viešpaties baimė – nekęsti pikto. Išdidumo, puikybės, piktų kelių ir klastingos burnos aš neapkenčiu.


Manoma, kad Šėtonas buvo gražiausia angeliška būtybė.

Izaijo knyga 14:11-15 (LBD)
Tavo didybė ir visa tavo arfų muzika nugramzdinta į Šeolą. Tavo guolis ­– lervos, o tavo apklotas ­– kirmėlės.“ Tai nupuolei iš dangaus, Aušrini, aušros sūnau! Kaip tave sukniubdė ant žemės, tave, kuris išguldei tautas! Kadaise manei savo širdyje: „Užlipsiu į dangų, viršum Dievo žvaigždžių iškelsiu savo sostą. Atsisėsiu ant kalno, kur renkasi dievai, pačiuose Šiaurės pakraščiuose. Užlipsiu ant aukščiausių debesų ir prilygsiu Aukščiausiajam!“ Bet buvai nugramzdintas žemynį Šeolą, į pačias kapo gelmes.

Izaijo pranašystė 14:11-15 (KB)
Tavo didybė nugarmėjo į pragarą su tavo styginių skambesiu. Kandys yra tavo paklodė ir kirminai užklojo tave. Kaip tu iškritai iš dangaus, Liuciferi, ryto aušros sūnau? Kaip tu kritai žemėn, kuris buvai pamynęs tautas? Tu sakei savo širdyje: ‘Aš pakilsiu į dangų, iškelsiu savo sostą aukščiau Dievo žvaigždžių, sėdėsiu dievų kalne tolimiausioje šiaurėje. Aš pakilsiu aukščiau debesų, būsiu lygus Aukščiausiajam!’ Bet tu esi nublokštas į pragarą, į giliausią bedugnę.

*Liuciferis – lot. Lucifer – „šviesos nešėjas“, nuo lux „šviesa“ + ferre „nešti“. Šis žodis išpopuliarėjo KJV vertimo dėka, o pirmą kartą panaudotas lotyniškoje Vulgatoje, tad tai galima būtų vadinti Romos katalikų bažnyčios išradimu. Gaunasi taip, kad Romos katalikų bažnyčia Šėtoną vadina šviesos nešėju.

Ezechielio knyga 28:11-19 (LBD)
Mane pasiekė VIEŠPATIES žodis: „Žmogau, raudok dėl Tyro karaliaus ir sakyk jam: ‘Taip kalba Viešpats DIEVAS. Tu buvai tobulumo antspaudas, kupinas išminties ir tobulo grožio. Tu buvai Edene, Dievo sode; tave puošė visokiausi brangakmeniai: sardis, chrizolitas ir deimantas, berilas, oniksas ir jaspis, safyras, rubinas ir smaragdas; iš aukso tavo karuliai ir puošmenos. Tą dieną, kai buvai sukurtas, jie buvo padirbti. Su kerubu išskleistais ir saugančiais sparnais aš padariau tave globėju; tu gyvenai ant Dievo šventojo kalno ir vaikščiojai tarp ugningų akmenų. Tu buvai be dėmės savo keliuose nuo pat savo sukūrimo dienos, ligi buvo nustatyta tavo kaltė. Per savo plačiąją prekybą tu prisipildei smurto ir nusidėjai, todėl varau tave toli nuo Dievo kalno. Ir kerubas išskėstais ir serginčiais sparnais nuvarė tave nuo ugningųjų akmenų. Nuo tavo grožio išpuiko tavo širdis, dėl savo spindesio piktnaudžiavai savo išmintimi. Nubloškiau tave žemėn, padariau iš tavęs reginį, kad karaliai įsidėmėtų. Išniekinai savo šventyklas savo kalčių daugybe ir sukta prekyba. Uždegiau tave ugnimi, ir ji tave surijo; paverčiau tave pelenais ant žemės akyse visų, kurie tave matė. Visi, kas tik pažino tave tautose, yra apstulbę; tu tapai pasibaisėjimu, ir tavęs niekada nebebus.’“

Ezechielio pranašystė 28:11-19 (KB)
Viešpats vėl kalbėjo man: „Žmogaus sūnau, apraudok Tyro karalių ir sakyk jam: ‘Taip sako Viešpats Dievas: ‘Tu buvai tobulumo antspaudas, pilnas išminties ir tobulo grožio. Gyvenai Edene, Dievo sode, tave puošė įvairiausi brangakmeniai: sardis, topazas, jaspis, chrizolitas, oniksas, berilis, safyras, rubinas, smaragdas. Tą dieną, kai buvai sukurtas, tau buvo paruošti meistriškai padaryti būgneliai ir vamzdeliai. Tu buvai pateptas cherubas, kuris dengia, Aš tave tokiu paskyriau. Tu buvai šventame Dievo kalne, vaikščiojai tarp ugninių akmenų. Tu buvai tobulas savo keliuose nuo savo sukūrimo dienos, kol buvo atrasta tavyje nedorybės. Tau plačiai beprekiaujant, jie pripildė tave smurto, ir tu nusidėjai. Todėl Aš išmesiu tave iš Dievo kalno kaip nešvarų ir pašalinsiu tave, o dengiantis cherube, iš ugninių akmenų tarpo. Tavo širdis išpuiko dėl tavo grožio, tu praradai išmintį per savo spindesį. Aš parblokšiu tave ant žemės, priešais karalius, kad jie galėtų matyti tave. Savo daugybe neteisybių ir apgaule prekyboje tu sutepei savo šventyklas. Todėl iš tavo vidaus Aš pažadinsiu ugnį, kuri sunaikins tave, visų akivaizdoje pavers tave pelenais žemėje. Visi, kurie pažino tave, baisėsis tavimi. Tu būsi pasibaisėjimas, ir tavęs nebebus’ “.

Kaikurie puolę angelai kryžminosi su žmonėmis, Biblija sako jiems gimė milžinai. Lietuvių liaudies padavimai kalba apie milžinus. Graikų mitologijoje yra tokios būtybės kaip: Minotauras, Medūza. Nacistinės Vokietijos vadai buvo susiję su okultizmu, jų šalis stebuklingai įgijo techninę pažangą, kuri pranoko tuos laikus šimtmečiu į priekį, todėl gali kilti klausimų iš kur jie tai gavo.

Pradžios knyga 3:4 (LBD)
O žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kuriuos VIEŠPATS Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį: „Ar tikrai Dievas sakė: ‘Nevalgykite nuo jokio medžio sode!’?“ Moteris atsakė žalčiui: „Sodo medžių vaisius mes galime valgyti. Tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė: ‘Nuo jo nevalgysite nei jį liesite, kad nemirtumėte!’“ Bet žaltys tarė moteriai: „Jūs tikrai nemirsite! Ne! Dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite, ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta.“ Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties, ji skynėsi jo vaisių ir valgė, davė ir savo vyrui, buvusiam su ja, ir šis valgė. Tuomet abiejų akys atsivėrė, ir jiedu suprato esą nuogi. Jie susiuvo figmedžio lapus ir pasidarė juosmens aprišalus.

*Šioje istorijoje vaisius gali būti tik metafora. Vaisius davė kažkokias okultines žinias.

Pradžios knyga 6:1-8 (LBD)
Kai žemėje žmonių pradėjo daugėti ir jiems gimė dukterų, dangiškosios būtybės [Pažod. „Dievų sūnūs“.] žiūrėjo į jas, matė, kokios jos gražios ir ėmė iš jų sau žmonomis tas, kurios patiko. Tuomet VIEŠPATS tarė: „Mano Dvasia nepasiliks amžinai žmoguje, nes jis yra ir kūnas. Tetrunka jų dienos šimtą dvidešimt metų.“ Tomis dienomis, kaip ir vėliau, kai dangiškosios būtybės [Pažod. „Dievų sūnūs“.] susijungė su žmonių dukterimis, žemėje pasirodė milžinai. Jie buvo senovės galiūnai, garsūs vyrai. VIEŠPATS matė, koks didelis buvo žmonių nedorumas žemėje ir kaip kiekvienas užmojis, sumanytas jų širdyse, linko visą laiką tik į pikta. Ir VIEŠPATS gailėjosi sukūręs žmogų žemėje, ir jam gėlė širdį. VIEŠPATS tarė: „Nušluosiu nuo žemės paviršiaus žmones, kuriuos sukūriau, žmones drauge su gyvuliais, ropliais ir padangių paukščiais, nes gailiuosi juos padaręs.“ Bet Nojus rado malonę Dievo akyse.

Koranas 2:102
ir jie pasekė tuo, ką skaitė šėtonai Suleimano (Saliamono) kara­lystėje. Suleimanas (Saliamonas) nebuvo netikintis. Netikintys buvo šėtonai. Jie mokė žmones burtų ir to, kas buvo atsiųsta (iš aukštybių) dviem angelams Babilone, Charūtui ir Marūtui. Bet jiedu nieko nemokė, prieš tai nesakydami: „Mes – suvedžiojimas, tad nebūk neti­kintis!“ Ir jie mokėsi iš jų, kaip išskirti vyrą su žmona, – tačiau jie negalėjo niekaip pakenkti šituo be Allaho leidimo. Ir mokėsi jie to, kas jiems kenkė ir nedavė naudos, ir jie žinojo, jog tas, kuris tai įgyda­vo, – nėr jam dalios Būsimajam gyvenime. Blogai tas, kad jie pirko už savo sielas, – jeigu jie tai būtų žinoję!

Šėtono šviesa tai tamsa.

Evangelija pagal Matą 6:22-23 (LBD)
Kūno žiburys yra akis. Todėl, jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa!

Evangelija pagal Luką 11:33-36 (LBD)
Niekas uždegto žiburio nededa į slėptuvę ar po indu, bet stato jį į žibintuvą, kad įeinantys matytų šviesą. Kūno žiburys yra tavoji akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, tavo kūnas skendės tamsoje. Todėl žiūrėk, kad tavoji šviesa nebūtų tamsybė! Taigi jei visam tavo kūnui šviesu, ir niekas jo netemdo, tai jis ir bus šviesus, lyg būtum apšviestas žiburio spindulių.“

*Čia žodis „šviesa“ tikriausiai reiškia dvasinį mokymą arba tai, kas prisistato Dievu.
*Kabaloje tekstas yra užkoduotas. Pagrindinė kabalos knyga Zohar yra užkoduota. Ji parašyta specialiai taip, kad pašaliniai jos nesuprastų.
*Šiuolaikiniai raganiai, pvz. muzikos artistai prieš tapdami žvaigždėmis turi išmokti daugybę užkoduotų žodžių. Tie žodžiai yra dviprasmiai. Eiliniui žmogui jie reiškia viena, o jiems visai ką kita.
*Lotynų kalba daugumai žmonių yra nesuprantama, tad kyla klausimas kam reikia slėpti Dievo žodį naudojant niekam nesuprantamą kalbą. Teko girdėti, kad buvo laikas kai Romos katalikų bažnyčia išvis draudė Dievo žodį.

Antras laiškas korintiečiams 11:14 (LBD)
Ir nenuostabu, nes pats šėtonas geba apsimesti šviesos angelu.

doleris piramidė
Tai „Illuminati“ simbolika, pavaizduota ant Amerikos dolerio. Viršuje parašyta: „Apvaizda palaiko mūsų įsipareigojimus“. Apačioje parašyta: „nauja amžių tvarka“ arba „nauja pasaulio tvarka“. Ant piramidės blokų romėniškais skaičiais parašyti „Illuminati“ organizacijos įkūrimo metai – 1776.

Katalikų bažnyčiose gausu šios simbolikos.
https://youtu.be/a7eRCR212tI

Zacharijo knyga 11:15-17 (LBD)
Tada VIEŠPATS tarė man: „Būk dar kartą piemeniu, šį kartą –­ niekam tikusiu piemeniu, nes aš, tikėk manimi, išugdysiu krašte piemenį, kuris nesirūpins žūvančiomis, neieškos paklydusiųjų, negydys sergančiųjų ir nemaitins sveikųjų, bet rys riebiųjų mėsą ir net plėš jų nagus.
Ak, mano niekam tikęs piemuo, tu nesirūpini kaimene! Teužgauna kalavijas jam ranką ir dešinę akį! Tenudžiūsta visiškai jo ranka, teapanka jo dešinė akis!

Zacharijo pranašystė 11:15-17 (KB/TŽ7)
Viešpats tarė man: „Imk dar kartą kvailo ganytojo reikmenis. Aš paskiriu krašte ganytoją, kuris paklydusia nesirūpins, žūstančios neieškos, sužeistos negydys ir sveikos neganys, tik ės riebiųjų mėsą ir jų nagus nuplėš. Vargas blogam ganytojui, kuris palieka avis! Kardas jo rankai ir dešinei akiai. Jo ranka nudžius ir dešinioji akis apaks!“

*Šios eilutės kalba apie Antikristą. Galbūt Liuciferio garbintojai mėgsta vaizduoti vieną akį piramidėje todėl, kad Antikristas bus vienaakis.
*akis – http://www.whale.to/b/all_seeing_eye_hand.html

Tikroji šviesa yra Jėzus.

Evangelija pagal Joną 8:12 (LBD)
Jėzus vėl prabilo: „Aš ­– pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą.“

Evangelija pagal Joną 10:27-30 (LBD)
Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos. Aš ir Tėvas esame viena.“

*Jei neturi asmeninio santykio su Jėzumi, tai būsi suklaidintas tų, kurie apsimeta šviesa.

Evangelija pagal Joną 14:6 (LBD)
Jėzus jam sako: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane.

Šėtonas nėra geras niekam.

Evangelija pagal Joną 8:44 (LBD)
Jūsų tėvas ­ velnias, ir jūs pasišovę tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos, jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas.

Evangelija pagal Joną 10:10 (LBD)
Vagis ateina tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų.

*Čia minimas vagis tai Šėtonas.

Šėtonas yra šio pasaulio valdovas.

Jobo knyga 1
nuoroda

Evangelija pagal Joną 12:31 (LBD)
Dabar teisiamas šitas pasaulis. Dabar šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan.

Evangelija pagal Joną 14:30-31 (LBD)
Jau nebedaug su jumis kalbėsiu, nes ateina šio pasaulio kunigaikštis. Nors jis neturi man galios, bet pasaulis privalo pažinti, jog aš myliu Tėvą ir taip darau, kaip jis yra man įsakęs. Kelkitės, eikime iš čia!

Evangelija pagal Joną 16:11 (LBD)
Dėl teismo, kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas.

Laiškas efeziečiams 2:1-2 (LBD)
Ir jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote, laikydamiesi šio pasaulio papročių, paklusdami kunigaikščiui, viešpataujančiam ore, dvasiai, veikiančiai neklusnumo vaikuose.

Laiškas efeziečiams 6:12 (LBD)
Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose.

Jėzaus Kristaus Dvasia yra stipresnė už Šėtoną.

Evangelija pagal Luką 10:17-20 (LBD)
Septyniasdešimt du sugrįžo ir su džiaugsmu kalbėjo: „Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo.“ O Jėzus atsiliepė: „Mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios; džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje.“

*Sako nesidžiaugti tuo, kad dvasios mums pavaldžios, tikriausiai tam, kad neišpuiktume.

Evangelija pagal Joną 5:22-23 (LBD)
Ir nieko Tėvas neteisia, bet visą teismą pavedė Sūnui, kad visi gerbtų Sūnų, kaip gerbia Tėvą. Kas negerbia Sūnaus, tas negerbia jį siuntusio Tėvo.

Jono pirmas laiškas 4:4 (LBD)
Jūs esate iš Dievo, vaikeliai, ir nugalėjote juos, nes tasai, kuris jumyse, didesnis už tą, kuris pasaulyje.

Jono pirmas laiškas 5:18-19 (LBD)
Mes žinome, jog kiekvienas gimusis iš Dievo nedaro nuodėmių, bet Dievo Pagimdytasis saugo jį, ir piktasis jo nepaliečia. Mes žinome, jog esame iš Dievo, o visas pasaulis yra piktojo pavergtas.

*Čia minimas Dievo Pagimdytasis tai Jėzus.


Liuciferis garbinamas masonijoje. Žodis „Illuminati“ susijęs su šviesa, nes jie siekia liuciferinės šviesos (apsėdimo liuciferine dvasia), tai tarytum (liuciferinis) „nušvitimas“. Teko girdėti, kad masonijos mokymas stipriai susijęs su kabala. Kabaloje daug kalbama apie šviesą, bet toji šviesa nėra dieviška. Dauguma tų organizacijų narių nesuvokia to, kad jie garbina Liuciferį, ten vyksta laipsniškas žmogaus demonizavimo procesas, tiktai kaikurie senbuviai tai žino.

Izaijo knyga 5:20-21 (LBD6)
Vargas vadinantiems piktą geru, o gerą ­– piktu, keičiantiems tamsą į šviesą, o šviesą į tamsą, laikantiems karčius dalykus saldžiais, o saldžius dalykus ­– karčiais! Vargas tiems, kurie išmintingi savo akyse, kurie, savo pačių manymu, gudrūs!

Abdijo knyga 1:4 (LBD)
Nors skraidytumei aukštai kaip erelis, nors tavo lizdas būtų sukrautas tarp žvaigždžių, nulaipinsiu tave iš ten, ­tai VIEŠPATIES žodis.


Velnias gali atrodyti labai patrauklus. To pavyzdys Lamborghini Diablo. Žodis diablo ispanų kalboje reiškia velnias.

Dauguma Lamborghini modelių pavadinti kokių nors bulių garbei.

Lamborghini Murciélago ispanų kalboje reiškia šikšnosparnis.

Lamborghini Huracán tai naujas modelis. Žodis huracán ispanų kalboje reiškia uraganas. Uraganas tai griaunanti jėga. Jobo knygoje (Job 1:18-19) matome, kad Šėtonas turi galią pasiversti uraganu, vėtra.

Tikriausiai neatsitiktinumas tai, kad Lietuvoje parduodama kava Huracán Coffee naudojo šventvagišką reklamą.

Aukso veršis.

Išėjimo knyga 32:1-6 (LBD)
Matydami, kad Mozė uždelsė nusileisti nuo kalno, žmonės susirinko prie Aarono ir sakė jam: „Eikš, padirbk mums dievą, kuris mus vestų. Juk mes nežinome, kas nutiko Mozei –­ tam vyrui, kuris išvedė mus iš Egipto žemės.“ Aaronas tarė jiems: „Nuimkite aukso auskarus, kuriuos nešioja įkabintus į ausis jūsų žmonos, sūnūs bei dukterys, ir atneškite juos man.“ Visi žmonės nusiėmė aukso auskarus, kabojusius ausyse, ir atnešė juos Aaronui. Jis, paėmęs iš jų rankų auksą, jį išlydė ir išskobė veršį. Tada jie sušuko: „Izraeli, štai tavo Dievas, kuris išvedė tave iš Egipto žemės!“ Tai pamatęs, Aaronas pastatė priešais jį aukurą ir paskelbė: „Rytoj bus VIEŠPATIES šventė.“ Kitą dieną žmonės pakilo anksti, aukojo deginamąsias atnašas, atnašavo bendravimo aukas, sėdosi valgyti ir gerti, po to kėlėsi ūžauti.

Tikriausiai neatsitiktinai ši markė tapo klestėjimo simboliu.

Lamborghini logo

Kas Lietuvoje turi Lamborghini:

  • Tautvydas Barštys (Egidijaus Dragūno draugelis)
  • Egidijus Dragūnas
  • Paulius Aršauskas (Egidijaus Dragūno tipažo tipelis)

Jeigu mąstytume pagal Senojo Testamento pasaulėžiūrą, tai galvotume, kad šie žmonės yra teisuoliai, nes buvo įprasta manyti, kad klesti teisuoliai, bet Selas nepanašus į teisuolį.


Šioje dainoje Šėtonas sako galintis duoti sekso, narkotikų ir muzikos.

Taip kitko, teko girdėti, kad žodis rokenrolas (angl. rock and roll) kilęs nuo kodinių žodelių rock – seksas ir roll – narkotikų dozė. Šiuo metu žodis roll sietinas su narkotikais ekstazy (ratais). Kitur rašo, kad žodžiai „rock and rolling“ juodaodžių kvartale reiškė seksą, o tik paskui taip buvo įvardintas muzikos stilius.

Šėtonas beveik atvirai garbinamas muzikos industrijoje, per visokias MTV.

Šėtonas netiesiogiai garbinamas sporte. Olimpiadose nešamas šviesos deglas.